Обявление за поръчка специални сектори


с. 1
00246-2012-0077

BG-с. Ковачево: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА — СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД, "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД, За: По техн. въпроси: инж. Иво Тодоров; Въпроси по процедурата - инж. Георги Дамянов, Република България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662221; 042 662844, E-mail: g.damyanov@tpp2.com, Факс: 042 662950

Място/места за контакт: Въглищно стопанство /ВС/, Търговски отдел /ТО/

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tpp2.com.Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи:

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, За: инж. Георги Дамянов, Република България 6265, с. Ковачево, Тел.: 0035942 662844, E-mail: g.damyanov@tpp2.com, Факс: 0035942 662950

Място/места за контакт: Търговски отдел

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, За: Христина Димитрова - Танева - Завеждащ "Регистратура обществени поръчки", Република България 6265, с. Ковачево, Тел.: 0035942 662717, E-mail: tec2@tpp2.com, Факс: 0035942 662950

Място/места за контакт: Регистратура обществени поръчки

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Доставка на гумено транспортна лента /ГТЛ/

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки
Покупка
Основно място на изпълнение: "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД
Код NUTS: BG344

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на гумено транспортна лента /ГТЛ/, съгласно спецификации и изисквания приложени в документацията за участие, по четири обособени позиции както следва: Първа обособена позиция: “Доставка на ГТЛ за транспортьори във ВС”; Втора обособена позиция: “Доставка на ГТЛ за багери във ВС”; Трета обособена позиция: “Доставка на ГТЛ за магистрален тръбен лентов транспортьор /МТЛТ/1”; Четвърта обособена позиция: “Доставка на ГТЛ за магистрален тръбен лентов транспортьор /МТЛТ/ 2”.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

42417200

Описание:

Транспортни ленти

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позицииДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Съгласно спецификации, приложени в документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС

4082600 BGN

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

Срок в месеци

6
РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие (представя се в офертата на участника и се освобождава съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП). Ако гаранцията е банкова, то същата е със срок на валидност 180 /сто и осемдесет/ дни след датата на отваряне на офертата. Размерът на гаранцията за участие е: За първа обособена позиция - 25000.00 /двадесет и пет хиляди/ лева. За втора обособена позиция - 3000.00 /три хиляди/ лева. За трета обособена позиция - 2500.00 /две хиляди и петстотин/ лева. За четвърта обособена позиция - 2500.00 /две хиляди и петстотин/ лева. 2. Гаранция за изпълнение на договора (представя се преди подписването му и се освобождава до 30 дни след изтичане на: 30 /тридесет/ месеца от датата на сключване на договора и след отправено писмено искане от Изпълнителя до отговорника по договора. Тази гаранция се връща на Изпълнителя, в случай, че Възложителят няма претенции във връзка с изпълнението). Гаранцията е в размер на 3% от стойността на договора. Ако гаранцията е банкова, то същата е със срок на валидност 31 /тридесет и един/ месеца, считано от датата на подписване на договора. 3. Ако гаранциите са парична сума, то те се внасят по сметката на Възложителя, а именно: IBAN BG49 KORP 9220 1002 3181 01, BIC: KORPBGSF, при „Корпоративна Търговска Банка” гр. Раднево. В основанието за плащане да бъде посочено: "Гаранция за участие /изпълнение/ по ОП № ...............". 4. Ако гаранциите са банкови, то те се представят по приложените в документацията за участие образци.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на поръчката е със собствени средства. Плащането се извършва до 150 дни от представяне на фактура - оригинал издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и двустранно подписан приемо-предавателен протокол. Срокът на плащането тече от датата на последно представения документ.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Преди подписване на договора определения за Изпълнител представя документите посочени в чл.49, ал.1 и ал.2 от Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП).

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

Офертата на Участника да е в български лева. Цената да е DDP “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, съгласно INCOTERMS 2010 и включва всички разходи за изпълнението на поръчката (в това число транспортни разходи, такси и др.). Възложителят изисква минималният гаранционен срок да е 60 месеца от датата на доставка за І и ІІ обособени позиции и не по-малък от 8 години от датата на доставка за ІІІ и ІV обособени позиции. ГТЛ трябва да отговаря на изискванията за качество посочени в спецификациите. Ако участникът предлага различен продукт, следва да докаже че той е еквивалентен с посочените в спецификацията. Еквивалентността се доказва съгласно изискванията на чл.33, ал.3 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Всеки участник представя в офертата си: – удостоверение за актуално състояние или заверено извлечение от Търговския регистър; – декларации по чл.47, ал.1, ал.2 (без т.4 и 6) и ал.5 от ЗОП; Участник, при който са налице обстоятелства по чл.47, ал.2, без т.4 и т.6 се отстранява от участие. – Необходимите документи по чл. 56 от ЗОП, посочени съгласно настоящото обявление и документацията за участие. Непредставяне на някой от посочените документи е основание за отстраняване на Участника от процедурата.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Доказателства за икономическо и финансово състояние: - информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са обект на поръчката, за последните три години (2009, 2010 и 2011), съгл.чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП. Участникът да има оборот от договори за доставка на ГТЛ на обща стойност не по-малко от: - 3 000 000 лв. за последните три години, по І обособена позиция; - 400 000 лв. за последните три години, по ІІ обособена позиция; - 300 000 лв. за последните три години, по ІІІ обособена позиция; - 300 000 лв. за последните три години, по ІV обособена позиция. При участие по повече от една позиция оборотът следва да е сумарен.

ІІІ.2.3) Технически възможности

За доказване на техническите си възможности и квалификация, всеки участник представя в офертата си: - чл. 51, ал.1, т.1 - списък на основните договори за доставки, с предмет аналогичен на обекта на поръчката, изпълнени през последните 3 години /2009, 2010 и 2011/, включително стойностите, датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение (по образец от документацията за участие). Възложителят изисква участникът да има минимум един изпълнен договор, по предмета на поръчката, придружен с препоръка за добро изпълнение; - сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентно, на производителя на ГТЛ /с обхват предмета на поръчката/, издаден от акредитирана институция и заверен от участника, съгл. чл.53, ал.1 от ЗОП. Ако сертификатът е на чужд език, да се представи заверено копие и на български език. - Участникът да декларира производителя на ГТЛ. При непредставяне на някой от горепосочените документи, участникът се отстранява.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услугиІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугатаНЕ

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита
ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ
IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

11170

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документиСрок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

18.06.2012 г. Час: 15:00Платими документи

ДА

Цена

20 BGN

Условия и начин на плащане

Цената е без ДДС. Документацията се получава от участника или негов представител всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 12:30 до 15:30 часа в Търговски отдел на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД след представяне на бланка с данните на участника /телефон, факс, мобилен телефон, адрес/ и фактура за закупена документация. Плащането се извършва в касата на дружеството или по банков път: банкова сметка IBAN BG49 KORP 9220 1002 3181 01, BIC код на банката - KORPBGSF при КТБ, гр.София.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

28.06.2012 г. Час: 15:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в дни

150


IV.3.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 29.06.2012 г. Час: 11:10Място

Заседателна зала на търговски отдел в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАДЛица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

1.Участници в процедурата или техни упълномощени представители. 2. Представители на средства за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка/поръчки във връзка с проект и/или програма, финансирани от общностни фондовеНЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно разпоредбите на чл.120 и сл. ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.05.2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование Доставка на ГТЛ за транспортьори във ВС

1) Кратко описание

Доставка на ГТЛ за транспортьори във ВС, съгласно спецификации и изисквания приложени в документацията за участие.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42417200

Описание:

Транспортни ленти

3) Количество или обем

Съгласно спецификации приложени в документацията за участие.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 6


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование Доставка на ГТЛ за багери във ВС

1) Кратко описание

Доставка на ГТЛ за багери във ВС, съгласно спецификации и изисквания приложени в документацията за участие.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42417200

Описание:

Транспортни ленти

3) Количество или обем

Съгласно спецификации приложени в документацията за участие.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 6


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 / Наименование Доставка на ГТЛ за магистрален тръбен лентов транспортьор /МТЛТ/1

1) Кратко описание

Доставка на ГТЛ за магистрален тръбен лентов транспортьор /МТЛТ/1, съгласно спецификации и изисквания приложени в документацията за участие.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42417200

Описание:

Транспортни ленти

3) Количество или обем

Съгласно спецификации приложени в документацията за участие

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 6


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 / Наименование Доставка на ГТЛ за магистрален тръбен лентов транспортьор /МТЛТ/ 2

1) Кратко описание

Доставка на ГТЛ за магистрален тръбен лентов транспортьор /МТЛТ/ 2, съгласно спецификации и изисквания приложени в документацията за участие.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42417200

Описание:

Транспортни ленти

3) Количество или обем

Съгласно спецификации, приложени в документацията за участие.4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 6
с. 1

скачать файл