Общински съвет


с. 1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТdevnia_gerbГр. Девня 9162, кв. „Река Девня” , бул. „Съединение” № 78,

ПРЕДСЕДАТЕЛ;0519/47018 Факс: 0519/ 47017,

Е-mail: obs@devnya.bg
ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ

ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА ДЕВНЯ

СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНА ДЕВНЯ

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДИРЕКЦИИ

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

КМЕТА НА СЕЛО КИПРА

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.14 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодеиствието му с общинска администрация свиквам редовно заседание на Общинския съвет , което ще се състои на 22 април 2013 година от 10:00 часа в Ритуалната зала на Община Девня при следния проект за :


ДНЕВЕН РЕД :

1.Питания.


2.Отговор на питания.
3.Приемане на годишните финансови отчети и доклади на Народните читалища на територията на Община Девня за 2012година

Докладва:Председател ПК”Образование,култура,човешки права и вероизповедания,младежки дейности и спорт,туризъм и медии”-

г-жа Стела Христова
4.Приемане на годишен счетоводен отчет за 2012година на „Общински транспорт”

Докладва :Председател ПК”Икономика,финанси и бюджет,местни данъци и такси,закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”-

г-н Ил.Димов
5.Приемане на годишен счетоводен отчет за 2012година на „ДКЦ-1 Девня”ЕООД.

Докладва :Председател ПК”Икономика,финанси и бюджет,местни данъци и такси,закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”-

г-н Ил.Димов
6.Приемане на годишен счетоводен отчет за 2012година на „МБАЛ-Девня”ЕООД.

Докладва :Председател ПК”Икономика,финанси и бюджет,местни данъци и такси,закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”-

г-н Ил.Димов
7.Провеждане на конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „ДКЦ 1 – Девня”ЕООД и „МБАЛ – Девня”ЕООД.

Докладва :Председател ПК”Икономика,финанси и бюджет,местни данъци и такси,закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”-

г-н Ил.Димов
8.Утвърждаване разходите за погребения през месец март 2013 г.

Докладва :Председател ПК”Икономика,финанси и бюджет,местни данъци и такси,закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”-

г-н Ил.Димов
9.Отпускане на еднократни помощи .

Докладва:Председател ПК”Здравеопазване и социална политика”-г-н Свилен Шитов


10..Общински план за действие за развитие на социалните услуги – 2013година.
Докладва:Председател ПК”Здравеопазване и социална политика”-г-н Свилен Шитов
11.Заповед №РД-13-7706-117/08.04.2013г. на Областния Управител на област с административен център варна и Заявление Вх.№УТ-385-(3)/14.02.2013 г. от „СОЛ БЪЛГАРИЯ”ЕАД за разрешавене за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии.

Докладва :Председател ПК”Общинска собственост,устройство на територията,инфраструктура,гражданска защита и обществен ред-г-н Хр.Бербенков


12.Заявление вх.№УТ-23/24.01.2013г. от „Ескана инвест 96”АД за процедиране и одобряване на проект за изменение на ПУП-ПП на електропровод ,преминаващ през ПИ 20482.33.63 и ПИ 20482.33.58 по КК на землището на гр.Девня, одобрен с Решение №118/24.07.2012г. на Общински съвет Девня.

Докладва :Председател ПК”Общинска собственост,устройство на територията,инфраструктура,гражданса защита и обществен ред-г-н Хр.Бербенков

ВАСИЛ ИВАНОВ

Председател на Общинския съвет
с. 1

скачать файл