Общински съвет пазарджик


с. 1
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПАЗАРДЖИК

НАРЕДБА


за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик

Приета с Решение № 41/06.04.2000г., Протокол № 7


м. май 2013 г.

Раздел І


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази наредба урежда основните правила, правата и задълженията на Община Пазарджик, на физическите и юридически лица, свързани с организацията, управлението и безопасността на движението на водачите на ППС и пешеходците на територията на Община Пазарджик.
Раздел ІІ

ГРАДСКИ ЗОНИ И КАТЕГОРИИ НА УЛИЦИТЕ


Чл. 2. Територията на гр. Пазарджик се разделя на зони, както следва:

1.зона “Ц” - централна градска част, с граници булеварди и улици: “Княгиня Мария Луиза”, “Болнична”, “Ст. Караджа”, “Кочо Честименски”, “Цар Освободител”;

2.зона “А” - включва останалата част от територията на града.

Чл. 3. Улиците на града се класифицират, както следва:

1.главна улична мрежа: булевардите и улиците “Родопи”, “Христо Касапвелев”, “Д-р Никола Ламбрев”, “Мильо войвода”, “Стефан Стамболов”, “Любен Боянов”, “Христо Ботев”, “Ал. Стамболийски”, “Стоян Ангелов”, “Георги Бенковски”, “Свобода”, “Стефан Караджа”, “Васил Левски”, “Пловдивска”, “Генерал Гурко”, “България”, “Княгиня Мария Луиза”, “Цар Иван Шишман”, “Хан Крум”, “Екзарх Йосиф”, “Цар Освободител”, “Кочо Честименски”, “Петър Бонев”, “Константин Величков”, “Райко Алексиев”.

2.второстепенна улична мрежа: останалите улици на града.

Чл. 4. Класифицирането на новоизградените улици и включването им в уличната мрежа се извършва от Архитектурно-градоустройствената комисия (АГК) при общината.
Раздел ІІІ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО


Чл. 5. Подробните планове за организацията на движението на територията на гр. Пазарджик се приемат от АГК и се съгласуват със ПП - КАТ.

Чл. 6. (1) Проектите за временна организация на движението, поради ремонтни и строителни работи, се съгласуват от сектор “ТБД” на общината и ПП-КАТ.

(2) Генералният план и част ПОИС на строителните обекти, прилежащи към уличната мрежа, се съгласуват със сектор “ТБД” на общината и ПП-КАТ.

Чл. 7. (1) Забранява се движението на всички видове превозни средства по пешеходната зона на гр. Пазарджик.

(2) (изм. и допълн. с решение №106/2000 г.) Забраната не се отнася за снегопочистващите машини и автомобилите със специален режим, посочени в чл.158 от ППЗДП.

(3) Времето за снабдяване на населението с горивни и строителни материали по пешеходната зона е от 15.00 ч. до 22.00 ч. Снабдяването може да става с автомобили с максимална товароносимост до 4,5 т.

(4) (нова, решение №106/2000 г.) Времето за зареждане на търговски и други обекти по пешеходната зона е от 20.00 ч. до 7.00 ч. за летния период и от 18.00 ч. до 8.00 ч. за зимния период. Зареждането може да става с автомобили с максимална товароносимост до 4,5 т.

Чл. 8. (1) (изм. с Решение №95/2013 г., Протокол №7) На улици, площади и паркинги - общинска собственост, където търсенето на места за паркиране е по-голямо от предлагането, може да се въведе режим за почасово платено паркиране (“синя зона”) на леки и лекотоварни автомобили с общо тегло до 2,5 тона и на микробуси с до 12 пътникоместа.

(2) (изм. и допълн. с решение №117/2001 г.) (изм. с Решение №95/2013 г., Протокол №7) Режимът на почасово платено паркиране по ал. 1 е обособен в “Синя зона”и в паркингите, общинска собственост, с платено паркиране, валиден в работните дни в часовия диапазон от 8.00ч. до 19.00 ч.

(3) (изм. с Решение №95/2013 г., Протокол №7) “Местата за почасово платено паркиране - “синя зона”, се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка, указващи условията и реда за паркиране.

(4) (нова, с Решение №95/2013 г., Протокол №7) Цената за час паркиране в зоните за почасово платено паркиране, се определя от Общински съвет – Пазарджик.

Чл. 9. (1) (доп. с решение №220/2009 г., Протокол №19) Заплащането, установяването и контрола на действителното времетраене на паркирането на автомобили в “синя зона” става с предварително закупен от водача талон или по електронен път чрез изпращане на SMS. (Приложение № 1).

(2) (изм. с решение №220/2009 г., Протокол №19) (изм. с Решение №95/2013 г., Протокол №7) Водачите на МПС закупуват необходимият брой талони или изпращат SMS за паркиране в “синя зона” в съответствие с определените такси.

(3) При паркиране на автомобил в “синя зона”, водачът е длъжен да отбележи върху талона (талоните) момента на началото на паркиране чрез трайно задраскване по диагонали на годината, месеца, деня, часа и минутите и да го (ги) постави зад предното стъкло на автомобила така, че да се вижда добре отвън.

(4) (нова, с решение №220/2009 г., Протокол №19) За използване на услугата SMS паркиране се заплаща съответната такса, като се изпраща SMS към мобилен оператор, определен от Общината по съответния ред, с текст  регистрационния номер на автомобила. Съдържанието на SMS трябва да възпроизвежда буквално съдържанието на табелата с регистрационния номер на съответното ППС.”

(5) (нова, решение №220/2009 г., Протокол №19) В отговор се получава SMS с потвърждение за заплащането на 1 час престой от момента на заявката и часа, в който изтича платеният престой. До десет минути преди края на времето за паркиране се получава второ съобщение, че времето изтича и трябва да се премести МПС-то, да се изпрати повторно sms или да се закупи талон за паркиране в "синя зона".

(6) (нова, решение №220/2009 г., Протокол №19) Услугата по ал. 4 е достъпна само в работни дни от 8,00 до 19,00 часа.
Чл. 9а (нов, с Решение №95/2013 г., Протокол №7) (1) На територията на община Пазарджик, в паркингите, общинска собственост - открити, покрити, подземни, многоетажни и от смесен вид, се осигуряват определен брой места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания.

(2)  На територията на община Пазарджик в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране "Синя зона", се осигуряват определен брой фиксирани и обозначени места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания.”

(3) Местата за паркиране по ал. 1 и ал. 2 са с възможно най-добър достъп от входовете и подходите към тях и се обозначават с пътен знак Д21 „Международен символ за достъпност” и с плътна пътна маркировка с изобразен "Международен символ за достъпност".

(4) Броят, разположението и обозначаването на местата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания е указан в Приложение №3 – неразделна част от настоящата наредба.

(5) Критериите за определяне на правоимащи лица при издаване на карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране "Синя зона" и паркингите, общинска собственост, на територията на Пазарджишка община, са указани в Приложение №4 - неразделна част от настоящата наредба.

(6) Картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото на преференциално паркиране, се издават и преиздават от Кмета на Пазарджишка община. Правоимащите лица подават до Кмета на Общината заявление по образец, придружено със съответните документи, съгласно Приложение №4 – неразделна част от настоящата наредба.

(7) Оперативната дейност по издаването и преиздаването на картите, както и тяхното активиране и деактивиране и контрол се осъществява от БМ “Паркинги и охрана” при община Пазарджик.

(8) Видът на картите за преференциално паркиране, задължителната информация, съдържаща се в тях и начина за обозначаване на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, при паркиране в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „Синя зона” и паркингите общинска собственост на територията на Пазарджишка община, са указани в Приложение №5 – неразделна част от настоящата наредба.

(9) Контролът на паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, се осъществява от служители на БМ „Паркинги и охрана” при Община Пазарджик и РУП – Пазарджик.

(10) Правоимащото лице е длъжно да се снабди, преди да паркира, от служители на БМ ”Паркинги и охрана” със специален талон, удостоверяващ годината, месеца, дата и начален час на паркиране. Местата, от които правоимащите лица се снабдяват с безплатни специални талони, са предварително обозначени със съответната указателна табела.

(11) При предоставянето на специалния талон, служителят на БМ “ПО”, установява съответствието на правоимащото лице и картата, издадена за преференциално паркиране.

(12) В случай на констатирано несъответствие между картата и лицето, желаещо да ползва място за паркиране на ППС, превозващо хора с трайни увреждания в откритите паркинг-зони с режим почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” и паркингите общинска собственост, както и при установяване на неправомерно ползване, служителите на БМ “Паркинги и охрана” не предоставят талон по чл. 9а, ал. 10, поради което ППС следва да се паркира по реда на чл. 8 и чл. 9 или санкционирано по реда на наредбата.

(13) При неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране на ППС, превозващо хора с трайни увреждания служителят на БМ “Паркинги и охрана” и/или РУП – Пазарджик отнема картата, която се връща на органа издал същата.

(14) Служители на БМ ”Паркинги и охрана” и/или служители на РУП – Пазарджик извършват контролни проверки, доколко преференциалното паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания е извършено при спазване на нормативните изисквания, както и изискват и доказателства от водача на съответното ППС, за това, че е паркирано при присъствието на лицето, притежател на картата, с която същото ППС е обозначено. При установяване на несъответствие между картата и лицето, което я ползва и/или неправомерно ползване, служителят изземва картата, като нарушителят подлежи на санкция по общия ред. Иззетата карта се предава на органа, издал същата, за връщане на притежателя.

(15) При иззета карта за преференциално паркиране поради установено повторно неправомерно ползване, същата се предава на органа, който я е издал за анулиране. На лицето, притежател на картата, не се издава нова карта до срок, не по-малко от една година от датата на отнемането.

(16) Редът и условията за осъществяване на контрола по ал. 14 и ал. 15 се регламентират със заповед на Кмета на Община Пазарджик.

(17) Правоимащите лица заплащат цена за издаването и/или преиздаването на картата, в срока на валидност на същата. Размерът на сумата, която заплащат правоимащите, се равнява на разходите по издаването на картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания и се определя с решение на Общински съвет Пазарджик.

(18) При недостиг на паркоместа по ал. 1, паркирането се извършва по реда на чл. 8 и чл. 9.”

(19) При изгубване, кражба или унищожаване на издадената карта на правоимащото лице се преиздава такава за срок не по-дълъг от срока на първоначалната карта след подаване на надлежно искане.
Чл.10. Не се допуска в “синя зона”:

1.паркиране на автомобил, без да е поставен от водача на видно място на предното стъкло попълнен талон (талони) за паркиране;

2.паркиране на автомобил, ако не са попълнени от водача всички или някои от данните в поставения талон;

3.времетраене на паркирането, по-голямо от максималното, което е означено на пътния знак;

4.времетраене на паркирането, което е по-голямо от означеното на талона (талоните);

5.отбелязване на талона (талоните) на по-късен от действителния момент на началото на паркирането, или да се поставя допълнителен талон (талони), при което общото времетраене на паркиране надвишава максимално разрешеното.

6. (нова, решение №220/2009 г., Протокол №19) паркиране на МПС, чийто водач не е заплатил определените такси по електронен път, чрез изпращане на SMS.
Чл.11. (изм. и доп. с решение №220/2009 г., Протокол №19) (1) Редът за определяне на местоположението на паркиране и максималното му времетраене, за сигнализиране с пътни знаци, маркировка и за контрол върху времетраенето на паркирането на автомобили в “синя зона”, се регламентира от кмета на Община Пазарджик с писмена заповед.

(2) (нова, решение №220/2009 г.) На местата за паркиране може да се въведе режим на платен месечен абонамент, като предлаганата услуга не може да надвишава 20% от броя на парко-местата.

Чл. 12. (изм. и доп. с решение №220/2009 г., Протокол №19) Забранява се:

1. движение на товарни автомобили в зона “Ц”. Изключения се допускат за автомобили, снабдени с пропуск, издаден от ПП-КАТ;

2. (изм. и допълн. с решение №233/2002 г.)местодомуването и паркирането на селскостопанска техника и прикачен инвентар по улични платна, площади и зелени площи във всички населени места на общината;

2а. (нова, решение №233/2002 г., изм. и доп. с решение № 31/2004 г. ) местодомуването на товарни автомобили и автобуси по улични платна в централната градска част, тротоари, плочници и зелени площи на територията на гр. Пазарджик.

2б. (нова, решение №233/2002 г., доп. с решение №220/2009 г., Протокол №19)) паркирането на МПС в района на пешеходни зони, тротоари и плочници.

3. изграждането на рампи върху платната за движение за осигуряване на подход на МПС към гаражи и дворове по главната улична мрежа на гр. Пазарджик;

4. полагане на неразрешена от общината маркировка, както и монтиране на съоръжения с цел запазване на място за паркиране;

5. поставянето на фургони, строителни материали и строителна механизация извън определените в част ПОИС на строителните обекти места;

6. използването на тротоарите и уличната мрежа за струпване на строителни материали, амбалаж, стоки, селскостопанска продукция, домашни животни. Поставянето на материали на тези места е допустимо след писменото разрешение от кмета на общината за гр. Пазарджик, от кметовете на кметства и заплащане на съответната такса;

7. съхраняването на спрени от движение МПС по уличната мрежа, тротоари, площади и зелени площи във всички населени места на общината;

8. престоят и паркирането на всички видове превозни средства по платната за движение на главната улична мрежа по време на снеговалеж. Водачите на паркирани преди снеговалежа МПС са длъжни незабавно да ги преместят, за да се осигури безпрепятствено движение на снегопочистващата техника;

9. движение на МПС по алеите на парковете;

10. разрушаване на настилката на уличната и тротоарна мрежа с цел строителни работи, ако не е разрешено по съответния ред;

11. движение на непочистени от кал машини;

12. превозване на насипни материали с превозни средства, позволяващи тяхното разпиляване.

13. (нова, решение № 31/2004 г.) Престоят и паркирането са забранени:

а/ на място, забранени с пътни знаци № В 27 и 28, както и маркировка на пътното платно;

б/ на място, където превозното средство създава опасност или пречка за движението или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал;

в/до престояващо или паркирано пътно превозно средство;

г/на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние по-малко от 5 м. от тях;

д/ на кръстовища и на по-малко от 5 м. от тях.

е/ пред входовете на паркове, училища, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да излизат или влизат пътни превозни средства;

ж/ на платното за движение и на тротоара, непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато затруднява достъпа до тях;

з/ на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;

и/ на места определени за инвалиди;

й/ (изм. с решение №220/2009 г., Протокол №19) върху тротоари, без разрешение на собствениците на пътя или на администрацията, на МПС с допустима максимална маса над 2,5 тона, когато не е успоредно на оста на пътя, ако от страната на сградите остава разстояние, по-малко от 2 м. за преминаване на пешеходци.

Чл. 12а. (нов, решение № 106/2000 г.) При неправилно паркиране на МПС, установяването на нарушението може да става и в отсъствие на водача, като за целта се закрепва първия екземпляр от фиша на моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не бъде повреден от атмосферните условия. Залепването на фиша към моторното превозно средство е равносилно на връчването му. Глобата по фиша се заплаща от собственика на МПС в съответната данъчна служба по местоживеене.

Чл. 13. (1) Сметоизвозването и метенето със специализирани автомобили на пешеходната зона и по трасетата на масовия градски обществен транспорт се извършва от 5.00 ч. до 7.00 ч. и от 20.00 ч. до 22.00 ч., а миенето от 22.00 ч. до 6.00 часа.

(2) Забранява се поставянето на контейнери за смет по уличните платна, площадните пространства, паркингите и зоните за кратковременно паркиране.

Чл. 14.(1) Поставянето на рекламни табели става с разрешение от общинската администрация, съгласувано с ПП-КАТ, като се заплаща съответния наем.

(2) Поставените табели в нарушение на предходната алинея се премахват за сметка на нарушителите.

Чл. 15. Забранява се престоя или паркирането на МПС с работещ двигател, освен ако работата му е необходима за извършване на товаро-разтоварна или друга технологична дейност.

Чл. 16. Таксиметровите автомобили на територията на гр. Пазарджик могат да престояват на обозначените за целта местостоянки: паркинга пред ж.п. гара, паркинга пред Автогарата, джоба на ул. “Цар Иван Шишман”, пред хотел “Елбрус”, обръщалото в кв. “Запад”, ул. “Болнична” - в участъка пред ОРБ, ул. “К. Величков” - в участъка при Градска поликлиника, задния вход на ГУМ, бул. “Г. Бенковски” - джоба пред магазин “Елидис”, ул. “К. Величков” - срещу “Топливо”, бул. “Хан Крум” - срещу “Адвокатурата”, срещу входа на Селскостопански техникум - 4 автомобила, на бул. “България”, пред N 62 - 3 автомобила, на бул. “България”, отдясно на МГ в Синя зона - 3 автомобила, на ул. “Пловдивска” - срещу входа на ПП КАТ - 2 автомобила, на бул. “Г.Бенковски” /дясно/ преди кръстовището с ул. “Кочо Честименски” - 4 автомобила и на бул. “Г. Бенковски” /ляво/ преди кръстовището с бул. “Хр. Ботев” - 6 автомобила..

За обслужване на клиенти, таксиметровите автомобили могат да престояват кратковременно по уличната мрежа на разрешените за престой и паркиране места, при включен таксиметров апарат.

Чл.17. Собствениците, управителите и наемателите на магазини, заведения, складове, работилници и други подобни, са длъжни да не създават препятствия на пешеходците върху прилежащата тротоарна площ.

Чл.18. Забранява се:

1. управлението на велосипеди по пешеходната зона, тротоарите и градинките, с изключение на велосипеди, управлявани от деца до 10-годишна възраст;

2. движението на велосипеди, управлявани от деца до 10-годишна възраст по уличната мрежа;

3. возенето на повече от едно лице над 10 години на един велосипед.

Чл. 19. (1) Забранява се движението на превозни средства с животинска тяга в зона “Ц” и по следните улици на гр. Пазарджик: бул. “Г. Бенковски”, бул. “Ал. Стамболийски”, бул. К. Честименски”, бул. “България”, бул. “Цар Освободител”, бул. “Родопи”, бул. “Хр. Касапвелев”, бул. “Д-р Н. Ламбрев”, ул. “Болнична”, ул. Цар Иван Шишман”, бул. “Ген. Гурко”, ул. “Хан Крум”, ул. “Екзарх Йосиф”, ГП І-8.

(2) Забранява се движението на превозни средства с животинска тяга без престилки за животински отпадъци и необорудвани, съгласно ППЗДП.

(3) Забранява се воденето на стада и селскостопански животни по улиците на града, изброени в ал.1 и главната улична мрежа.

(4) Забранява се оставянето без надзор на превозни средства с животинска тяга по улиците.

(5).(нова, решение №218/2001 г.) Пътните превозни средства с животинска тяга, собственост на живущите в гр. Пазарджик, се регистрират в Община Пазарджик. На регистрираните ППС се издава регистрационен талон и регистрационна табела. Табелата представлява правоъгълник с размери 21/16 см. с бял надпис на тъмносин фон ”Пазарджик и трицифрен номер”.

Чл. 20. Превозните средства обслужващи строителни обекти, могат да се движат по забранените за движение улици с разрешение на ПП-КАТ.

Чл. 21. (1) Прокопаването на настилките на пътните, улични и тротоарни платна за ново строителство или ремонтни работи на подземни проводи се извършва след издаване на разрешение от общинска администрация, в което се определя и срок за възстановителни работи.

(2) При издаване на разрешение за прокопаване, заинтересованите лица / физически и юридически /, внасят гаранция за възстановяване на нарушените в следствие строително-ремонтни работи настилки, както следва:


 • за асфалтова настилка – 50,00 лв./ кв.м.

 • за паважна настилка – 40,00 лв./ кв.м.

 • за тротоарна настилка – 30,00 лв./ кв.м.

 • за настилка на пешеходна зона – 100,00 лв./ кв.м.

(3) Гаранцията се връща в 7 / седем / дневен срок след подписване на констативен протокол за възстановяване на настилката, от страна на заинтересованото лице и упълномощени служители от общинска администрация.

(4) Гаранцията не се връща при констатиране на некачествено възстановена настелка или при немотивирано удължен срок на възстановителните работи.

(5) След извършване на аварийни работи по отстраняване на ВиК, ел. и съобщителни работи да се съставя констативен протокол за размера на работата и срока на възстановяване, относно аварията от представители на експлоатационните дружества и съответните експерти от Дирекция “ТСУ”. Констативният протокол да се изготви веднага след отстраняването на авариите.
Раздел ІV

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ


Чл. 22. (изм. с Решение №95/2013 г., Протокол №7) (1) Актове за установяване на административни нарушения се съставят от длъжностни лица, определени от Кмета на Община Пазарджик и от служители на РУП-Пазарджик.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или от упълномощените от него лица.

Чл. 23. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен със ЗАНН.

Чл. 24. (изм. с решение №220/2009 г., Протокол №19) На нарушителите на разпоредбите на наредбата се налагат наказания, съгласно таблицата, която е неразделна част от нея:

1. глоба по квитанция до 10 лв.;

2. глоба до 500 лв. по акт с наказателно постановление;

3. (нова, решение №106/2000 г., изм. с решение №220/2009 г., Протокол №19)) глоба по фиш до 50 лв.

Чл. 25.(1) За нарушения, извършвани от малолетни лица, които не са навършили 14 години, непълнолетни от 14 до 16 години и поставените под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците.

(2) За нарушения, установени в дейността на фирми, предприятия, учреждения и организации, отговарят извършителите.

Чл. 26.(1) Наложените глоби подлежат на обжалване по реда на ЗАНН.

(2) (изм и допълн, решение № 106/2000 г.).Ако нарушителят откаже да заплати наложената глоба до 10 лв. по квитанция, за нарушението се съставя акт.

Чл. 27. Освен глобите, нарушителите заплащат и разходите, свързани с установяване и отстраняване на нарушенията.

Чл. 28. (нов, с Решение №95/2013 г., Протокол №7) (1) Наказва се с глоба от 10 до 500 лв. лице, което, без да има това право, паркира на място, определено за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания, или за превозно средство, приспособено и управлявано от хора с трайни увреждания.

(2) За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност карта за преференциално паркиране на извършителя се налага глоба в размер от 50 лв. до 100 лева, като картата се изземва от служителя, установил нарушението.

(3) За неправомерно използване на издадената по съответния ред карта за преференциално паркиране на извършителя се налага глоба в размер от 300 лева до 500 лева.

(4) За използване на неиздадена по съответния ред, недействителна карта за преференциално паркиране на извършителя се налага глоба в размер от 300 лева до 500 лева, като картата се изземва от служителя, установил нарушението. В този случай се уведомява и РУП.Раздел ІVа

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(нов, с Решение №95/2013 г., Протокол №7)

§1. По смисъла на тази наредба:

1."Човек с трайно увреждане" е лице, което вследствие на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто."

2. „ППС, превозващи хора с трайни увреждания”, са ППС, които към момента при и по време на паркирането обслужват персонално лицето, отговарящо на критериите съгласно Приложение №4 и са обозначени според изискванията на ЗДвП и тази наредба с валидна карта, издадена на името на обслужваното лице.

3.„Преференциално паркиране” е:

Безплатно за време до  3 часа паркиране на специално определените и сигнализирани за тази цел места в „Синя зона” и в паркингите, общинска собственост с платено паркиране, на ППС, обозначени според изискванията на тази наредба, които към момента, при и по време на паркирането, пряко, непосредствено, индивидуално, конкретно и лично обслужват хора с трайни увреждания.

4. Неправомерно е паркиране на специално обозначено място за ППС, превозващи хора с трайни увреждания при:

а) При паркиране без карта за преференциално паркиране на място за ППС, превозващи хора с трайни увреждания;

б) При паркиране с невалидна карта за преференциално паркиране на място за ППС, превозващи хора с трайни увреждания;

в) При паркиране на място за ППС, превозващи хора с трайни увреждания, в отсъствие на правоимащото лице;

г) При паркиране на място за ППС, превозващи хора с трайни увреждания без талон, съгласно чл. 9а, ал. 10 от настоящата наредба.


Раздел V


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§.1. Наредбата се издава на основание чл.22 от ЗМСМА, чл., чл. 99, 167 от ЗДП и влиза в сила 10 дни след обнародването й в един местен вестник.

§.2. Нарушенията по наредбата се санкционират към момента на установяването им.

§.3. Размерът на глобите по наредбата е определен в таблица (Приложение №2), която е неразделна част от нея.

§.4. Отменя Раздел ІІІ - Организация и безопасност на движението от Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик.

§.5. (нов, решение №117/2001 г.)Наредбата е изменена и допълнена с Решение №117 от 20.07.2001 г. Измененията и допълненията влизат в сила в седемдневен срок от обнародването им в един местен вестник.

§.6. (нов, решение №218/2001 г.)Наредбата е изменена и допълнена с Решение №218 от 04.12.2001 г. Измененията и допълненията влизат в сила в седемдневен срок от обнародването им в един местен вестник.

§.7. (нов, решение №233/2002 г.)Наредбата е изменена и допълнена с Решение №233 от 01.11.2002 г с Протокол № 13.

Измененията и допълненията влизат в сила в седемдневен срок от обнародването им в един местен вестник.

§.8. (нов, решение №213/2003 г.)Наредбата е изменена и допълнена с Решение №213 от 26.09.2003 г с Протокол №10. Измененията и допълненията влизат в сила в седемдневен срок от обнародването им в един местен вестник.

§.9. (нов, решение № 31/2004 г.) Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 31 от 31.03.2004 г с Протокол № 4.

§.10. (нов, решение № 132/ 2005 г.) Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 132 от 28.07.2005 г с Протокол № 10. Измененията и допълненията влизат в сила в седемдневен срок след публикуването им в местната преса.

§11 (нов, решение №220/2009 г., Протокол №19) Наредбата е изменена и допълнена с Решение №220 от 26 ноември 2009 г., взето с Протокол №19. Изменението и допълнението влизат в сила 7 дни след публикуването им в местната преса.

§12 (нов, с Решение №95/2013 г., Протокол №7) Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 95 от 30.05. 2013 г., взето с Протокол № 7. Изменението и допълнението влизат в сила 7 дни след публикуването им в местната преса.

Приложение № 1

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ТАЛОН ЗА ПАРКИРАНЕ В "СИНЯ ЗОНА" ГР. ПАЗАРДЖИК
ЗА /изписва се времетраенето на паркирането/
ГОДИНА 2000 2001 2002 2003 2004 2005

МЕСЕЦ І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ

ДАТА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ЧАС 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

МИНУТИ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60Приложение № 2

ТАБЛИЦА

за размера на глобите

по Наредба за организацията и безопасността на движениетo, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пазарджик, приета с Решение № 41/06.04.2000 г.


По член

Долна граница /лв./

Горна граница /лв./

При повторно и следващо нарушение

Чл.7

50

200

100 - 500

Чл.10

10

20

20 - 100

Чл.12, т.1, 8

10

20

20 - 100

Чл.12, т.т. 2, 3, 4, 5, 6, (изм. и доп. с решение № 31/2004 г.) 2а, 2б и 13

20

50

50 - 200

Чл.12, т.7, 10

50

200

100 - 500

Чл.13

100

200

200 - 500

Чл.14

20

100

40 - 500

Чл.15

10

20

20 - 100

Чл.16

10

50

50 - 200

Чл.17

20

100

40 - 500

Чл.18

1

5

5 - 10

Чл.19

10

20

20 - 100

Чл.20

20

50

50 - 100

Чл.21

20

200

200 - 500Приложение №3 (към чл. 9а, ал. 4)

БРОЙ, РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ОБОЗНАЧАВАНЕ НА МЕСТАТА ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА ППС, ПРЕВОЗВАЩИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ


I. Броят на паркинг-местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” на територията на Пазарджишка община, се определя както следва:

1. най-малко 2 /две/ места за паркиране се предвиждат в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” – с до 50 места;

2. най-малко 3 /три/ места от общия брой на местата за паркиране се предвиждат в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” – с повече от 50 места;

3. най-малко 5 /пет/ места от местата за паркиране се предвиждат в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА”, когато са в непосредствена близост – пред и около сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни, културни, административни и производствени дейности; 

II. Броят на местата за преференциално паркиране, предназначени за ППС, превозващи хора с трайни увреждания в паркингите, общинска собственост на територията на Пазарджишка община се определя, както следва:

1. най-малко 2 /две/ места се предвиждат в паркингите общинска собственост на територията на Пазарджишка община – с до 50 места;

2. най-малко 3/три/ места от общия брой на местата за паркиране се предвиждат в паркингите общинска собственост на територията на Пазарджишка община – с повече от 50 места;

3. най-малко 2 /две/ места от общия брой на местата за паркиране се предвиждат в паркингите общинска собственост на територията на община Пазарджик, когато са в непосредствена близост – пред и около сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни, културни, административни и производствени дейности;

IІІ. Местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в паркингите, общинска собственост, на територията на Пазарджишка община, се разполагат в непосредствена близост до достъпния вход за пешеходци на паркинга и отговарят на следните изисквания:

1.широчината на едно място за паркиране е 360 сm. (фиг. 1);

2. местата за паркиране и подходите към тях се изграждат при спазване на изискванията към настилката и са с наклон не повече от 3 /три/ % (1:33).             

ІV.  Броят и локалното фиксирано разположение на местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” и паркингите общинска собственост на територията на Пазарджишка община, се определят по схема, изработена от комисия, назначена от Кмета на Община Пазарджик. Готовата схема се съгласува с Общинската комисия по безопасност на движението – Пазарджик и се приема с решение от общински съвет Пазарджик.


V.  Местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” и паркингите, общинска собственост, на територията на община Пазарджик, се обозначават с пътен знак Д21 "Международен символ за достъпност", в съответствие с НАРЕДБА № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и с пътна маркировка с "Международен символ за достъпност", положена върху подходяща за целта настилка.Приложение №4 (към чл. 9а, ал. 5)

КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИ ЛИЦА, ПРИ ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ В ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ - "СИНЯ ЗОНА" И ПАРКИНГИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПАЗАРДЖИШКА ОБЩИНА.

І. КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИ ЛИЦА

І. Лице, което вследствие на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

ІІ.. Лицата по т. І желаещи да ползват преференциално паркиране трябва да подадат заявление до Кмета на Общината. Ако лицето не е навършило 16 год. възраст заявлението се подава от негов родител или законен представител.

ІІІ. Необходимите документи за предоставяне на правото са следните:

1. заявление по образец, утвърден от Кмета на Община Пазарджик, подадено чрез БМ “Паркинги и охрана” до Кмета на Община Пазарджик;

2. лична карта – копие и/или удостоверение за настоящ адрес;

3. два броя актуални снимки;

4. акт за раждане и копие на личната карта на родителя или законния представител – копие и оригинал (за сверяване);

5. решение на ТЕЛК или НЕЛК - копие и оригинал (за сверяване);

6. регистрационен талон на автомобила (свидетелство за регистрация на автомобила);– копие и оригинал (за сверяване);

7. документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване).

ІV. Кметът на Общината  назначава  комисия  за разглеждане на подадените заявления с приложените към тях документи. 1. Правилата за работа на комисията се утвърждават със заповедта за назначаването й.

VІ. Комисията изготвя доклад до Кмета на Общината, в който отразява кои лица отговарят на критериите, посочени в т. І и кои не, налице ли са всички изискуеми документи и предложението на комисията на кои лица да бъде издадена карта за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране - "синя зона" и паркингите общинска собственост на територията на Пазарджишка община, и на кои лица да се откаже.

VІІ. Комисията може да изисква оригинал на документ на представено копие на същия за сверяване. В този случай комисията дава срок за представяне на изискания документ. Срокът не може да бъде по-кратък от 3 – ри работни дни и по-дълъг от 7 работни дни. При необходимост комисията може да изисква допълнителни документи, свързани непосредствено с изискванията за издаването на картата.

VІІІ. Комисията, ако установи несъответствие или нередовност в подадените със заявлението документи, може да даде възможност на заявителя да ги отстрани в срока по т. VІІ. Ако нередовностите или несъответствията не бъдат отстранени в дадения срока заявленията с приложените документи не се разглеждат. Комисията отразява тези обстоятелства в доклада и предлага на кмета на общината да не се издават карти за преференциално паркиране.

ІX. Кметът на общината издава/преиздава или отказва издаването/преиздавенето на картата за преференциално паркирана в едномесечен срок от постъпване на заявлението в общинска администрация гр. Пазарджик., ако не е представил изискващите се документи и/или не отговаря на критериите, посочени в т. І.

Х. Преиздаването на карта за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране - "синя зона" и паркингите, общинска собственост, на територията на Пазарджишка община се извършва при условията и по реда за издаване на карта за преференциално паркиране.

Срокът на действие на картата за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране - "синя зона" и паркингите, общинска собственост, на ППС, превозващи хора с трайни увреждания е срокът, посочен в ТЕЛК или НЕЛК-решение.ЧРЕЗ

БМ “ПАРКИНГИ И ОХРАНА”

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА

ПАЗАРДЖИК
ВХ.№……………………
З А Я В Л Е Н И Е

От
………………………………………………………………………………

(трите имена)
………………………………………………………………………………...

(област,община,град,село)


лична карта…………………….издадена на……………………от……………
постоянен адрес:…………………………………………………………………..

(ж.к.,ул.,бл.,вх.,ет., ап.)


тел./GSM:…………………………………………………………………..............

e-mail:………………………………………………………………………………


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
Моля, да ми бъде издадена карта за паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания.

Смятам, че покривам критериите, определени за правоимащите лица. За целта прилагам следните документи: 1. Решение на ТЕЛК/НЕЛК №……………………….

 2. Копие на лична карта;

 3. регистрационен талон на автомобила

 4. два броя актуални снимки

 5. ………………………………………

 6. ……………………………………….

 7. ………………………………………..

Дата: С уважение:

Гр………………. 1. …………………

/подпис/


Приложение №5 (към чл. 9а, ал. 8)
ВИД НА КАРТИТЕ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ, ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ В ТЯХ И НАЧИН ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА АВТОМОБИЛИТЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ПРИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ МЕСТА В ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ И ПАРКИНГИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

I. Вид на картите за преференциално паркиране в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” и паркингите, общинска собственост, на автомобили, превозващи хора с трайни увреждания.

1. Картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” и паркингите, общинска собственост, се изготвят в съответствие с изискванията на стандартизирания модел на общността от Приложение „Разпоредби относно модела на общността на карта за паркиране на хора с увреждания” към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 04.06.1998 г.

2. Картите за преференциално паркиране  на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” и паркингите, общинска собственост, са задължително ламинирани, с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм. Цветът на картата за паркиране трябва да бъде светло син, с изключение на белия знак за „инвалид“, който трябва да бъде на тъмно син фон.

II.  Задължително информационно съдържание на картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” и паркингите, общинска собственост.

1. Картата за паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, трябва да бъде разделена вертикално на две части отпред и на гърба.

2. Визуализираната задължителна информация, отпечатана на външните повърхности на картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” и паркингите, общинска собственост, е както следва:

А)   Лявата част отпред трябва да съдържа:

а/    символ на инвалидна количка в бяло на тъмно син фон;

б/    дата на изтичане на картата за паркиране;

в/    серийния номер на картата за паркиране;

г/    името и печата на издаващия орган/организация.

Б)    Дясната част отпред трябва да съдържа:

а/  с главни букви думите „Карта за паркиране за хора с трайни увреждания”   на български език, а на подходящо  отстояние с малък шрифт думите „Карта за паркиране” на други езици;

б/    думите „Модел на европейските общности” на български език;

в/    като фон отличителния код на Република България – BG, заобиколен  от кръг от 12 звезди, символизиращи Европейския съюз;

г/    холограмен знак.

В)    Лявата част на гърба трябва да съдържа:

а/    фамилията на притежателя;

б/    първото (първите) име (имена) на притежателя;

в/    подписа на притежателя или друг идентифициращ знак; 

г/    снимка на притежателя.

Г)   Дясната част на гърба трябва да съдържа:

а/    твърдението, че тази карта дава право на притежателя й да ползва  място за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” и паркингите, общинска собственост;

 б/  твърдението, че при употреба, картата се поставя в предната част на   превозното средство така, че лицевата и част да се вижда изцяло с цел проверка;

в/    текста на чл. 99а от ЗДвП/с малък шрифт/.Д)  Данните се въвеждат на български език;

III. Начин на обозначаване на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, при преференциално паркиране на специално обозначените за тази цел места в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” и паркингите, общинска собственост .

1. Непосредствено при паркиране в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” и паркингите, общинска собственост, на специално обозначените за целта места, картата задължително се поставя в долния ляв ъгъл на предното стъкло от вътрешната страна на автомобила, така че лицевата й част с изображението на  „Международен символ за достъпност” на плътен тъмно син фон да се вижда изцяло.

2.   На таблото на автомобила, зад предното стъкло, в непосредствена близост до картата за преференциално паркиране се поставя специалния талон, предвиден в чл. 9а, ал.10 от настоящата Наредба, удостоверяващ година, месец, дата и начален час на паркиране. Талонът се поставя така, че отбелязванията да се виждат ясно и отчетливо отвън с цел осигуряване възможност за контрол.3.  При неизпълнението на условията по т. 1. и т.2., ППС, престояващо или паркирано върху специално обозначените места за преференциално паркиране в откритите паркинг-зони с режим на почасово платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” и паркингите, общинска собственост, на автомобили, превозващи хора с трайни увреждания, може да бъде принудително преместено.

с. 1

скачать файл