Общински колективен трудов договор


с. 1 с. 2 с. 3


ОБЩИНСКИ

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ

ДОГОВОР


2012 - 2014

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

И

ЗДРАВНО РАЗВИТИЕ


 


Водени от съвременните принципи на ефективното социално пратньорство,
Приемайки нуждата от непрекъснато повишаване на жизнения стандарт на работниците и служителите и подобряване на условията на труд като механизъм за повишаване качеството на предлаганите социални и здравни услуги,
Стремейки се към взаимна ангажираност и отговорност при вземането на разумни и приемливи решения за осигуряване на минималните стандарти, гарантиращи професионалното самочувствие и удовлетвореност от условията на труд за работещите в системата на социалните дейности и здравното развитие,

 

Днес, 25.10.2012 г., в град Варна :
Община Варна, ЕИК 000093442, № по ЗДДС BG 00093442, със седалище и адрес на управление - гр.Варна, бул.”Осми приморски полк” № 43, представлявана от г-н Кирил Йорданов – Кмет на Община Варна, от една страна
и
Териториален координационен съвет на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, представляван от Д-р Веселина Божилова - Председател и Синдикален регионален съюз на КТ “Подкрепа”- Варна, представляван от инж. Васил Василев - Председател, Синдикат на българските учители – Варна, представляван от Веселин Рашев – Председател, наричани накратко СИНДИКАТИ,


на основание чл.51в от Кодекса на труда сключиха настоящия ОБЩИНСКИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР,

като се споразумяха за следното:

ГЛАВА ПЪРВАОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Страните по този договор, на основание разпоредбите на КТ, изразяват съгласие на равноправна основа да уредят трудовите и осигурителните отношения на заетите в сферата на социалните дейности и здравеопазването работници и служители, доколкото не са уредени с повелителни разпоредби на Закона, както и всички въпроси, свързани с тези отношения, като насочват своите усилия към съгласуване на интересите си, добронамерено уреждане на възникналите спорове и предотвратяване на трудовите конфликти.
Чл.2. ОБЩИНА ВАРНА регулира трудовите и осигурителните отношения в сферата на социалните дейности и дейностите в здравеопазването в рамките на своите пълномощия в сътрудничество и след консултации с легитимните представители на синдикалните организации, признати за национално представителни организации на работниците и служителите.
Чл.3. СИНДИКАТИТЕ представляват и защитават правата и интересите на своите членове пред Община Варна и други институции и организации по проблеми свързани с трудовите и осигурителни отношения и жизненото равнище чрез колективното договаряне, участие в различни форми на социално сътрудничество, протестни и други действия в съответствие със Закона.
Чл.4. /1/ С този КТД не могат да се договарят условия по-неблагоприятни за работниците и служителите от предвидените в нормативен акт или договорени в колективен трудов договор и/или споразумение на отраслово равнище.

/2/ В случаите, когато поради изменение на нормативната уредба или сключване или изменение на Колективен трудов договор или Споразумение на отраслово равнище се предвиждат клаузи различни от предвидените в този КТД, приложение намира по-благоприятното за работниците и служителите.

/3/ Приетите или договорени по-благоприятни клаузи влизат в сила автоматично, без да е необходимо тяхното изрично вписване в настоящият КТД.
Чл.5. /1/ Настоящият КТД има действие спрямо членовете на синдикалните организации – страна по договора.

/2/ Спрямо работниците и служителите по ал.1, клаузите на този КТД влизат в сила автоматично, без да е необходимо изменение на индивидуалните им трудови договори.

/3/ Във връзка с определяне на лицата, спрямо които КТД има действие, при поискване, СИНИДКАТИТЕ предоставят на работодателите актуален списък на членовете си.

/4/ Страните се ангажират да не допускат автоматично прилагане на договореностите в настоящото КТД при сключването и изпълнението на индивидуалните трудови договори за работници и служители, спрямо които КТД няма действие.

/5/ Условия за присъединяване към КТД по смисъла на чл.57, ал.2 от КТ се договарят от страните, както следва:

1. Работниците и служителите, нечленуващи в синдикални организации-страна по настоящия КТД могат да се присъединят към неговото действие след заплащане на присъединителна вноска.

2. Присъединяването става чрез подаване на писмено заявление до работодателя и синдикалните организации – страна по договора.

3. За да се породят правните последици на присъединяването по предходния член, присъединяващите са длъжни да заплатят еднократна присъединителна вноска в размер на една минимална работна заплата за страната.

4. Присъединяването поражда действие за срок от една календарна година, но не повече от срока на действие на Колективния трудов договор.

5. Набраните средства от присъединителните вноски могат да се използват само за социално подпомагане на членовете на синдикалните организации, страна по този договор по ред и условия определени от страните по този КТД.
Чл.6 /1/ В лечебни, здравни и социални заведения, както и в другите институции, предоставящи здравни и социални услуги могат да се сключват колективни трудови договори на ниво „предприятие”, с които да се договарят по-благоприятни условия от договорените в настоящия КТД.

/2/ В случаите по ал.1, страните по договарят реда и условията за присъединяване към действието на сключените договори.

ГЛАВА ВТОРАОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.7. ОБЩИНА ВАРНА се съгласява да създава все по-благоприятни условия за работещите, чрез договарянето и изпълнението на конкретни задължения относно запазването на заетостта, кариерното развитие на персонала, безопасността и здравето при работа, нарастването на възнагражденията, подобряване на социалното обслужване и цялостния жизнен стандарт на работниците и служителите.
Чл.8. /1/ СИНДИКАТИТЕ се ангажират към ОБЩИНА ВАРНА, чрез:

 1. Гарантиране на добросъвестно изпълнение на служебните задължения на работниците и служителите с грижата на добри професионалисти;

 2. Стриктно спазване и подобряване на трудовата дисциплина;

 3. Гарантиране на използването на предоставеното работно облекло, лични предпазни средства и полагане на труд при спазавне на правилата за безопасност и здраве при работа;

 4. Подобряване на условията на работа и културата на работното място;

 5. Заздравяване на микроклимата в отделните звена и колективи;

 6. Прокламиране и спазване на принципите на лоялност към работодателите, повишаване на престижа им и запазване на доброто им име.

/2/ В изпълнение на ал.1., СИНДИКАТИТЕ приемат да изпълняват следните задължения:

 1. Да уведомяват работодателите за всеки случай, когато установят предпоставки за възникване на условия за възпрепятстване на точното и качествено изпълнение на трудовата дейност;

 2. Да участват активно в Комитетите/групите по условия на труд, като разясняват на своите членове начините и мерките за избягване на трудовите злополуки и съдействат за повишаване на грамотността на работниците и служителите в тази връзка;

 3. Да участват активно във всички органи за социално сътрудничество и взаимодействие;

 4. Да информират незабавно своите членове за всяка информация, предоставена от ОБЩИНА ВАРНА и съответните работодатели във връзка с процедури на информиране и консултиране, като организират своевременното получаване на обратна информация под формата на мнения и предложения от членовете си и след обобщаване я довеждат до знанието на съответния работодател;

 5. Да не разгласяват и да не ползват за своя сметка или за сметка на трети лица информацията, получена от работодател, когато същата е предоставена с изискване за поверителност, включително след преустановяване на функциите им.


Чл.9. ОБЩИНА ВАРНА представя на СИНДИКАТИТЕ и работодателите в системата на социалните дейности и здравеопазването в 14 – дневен дневен срок от поискването информация за:

 1. Отчета за извършените разходи по бюджета за следващата финансова година за функция „Социални дейности” и „Здравно развитие”;

 2. Новоприети указания, писма, наредби, нормативни документи, отнасящи се до трудовите и осигурителни отношения в системата на „Социални дейности и здравно развитие”;

 3. Трудовите възнаграждения, социалните плащания, щатните разписания и заетостта в делегираните от държавата дейности;

 4. Промени в собствеността и ползването на сградния фонд.Чл.10. ОБЩИНА ВАРНА се задължава да способства за осигуряването на здравословни условия на труд и обезпечаването на трудовата заетост, заплащането на труда и всички договорени социални придобивки.
Чл.11. СИНДИКАТИТЕ приемат задължението да поставят пред ОБЩИНА ВАРНА законни, обосновани и мотивирани изисквания, предложения и мнения, касаещи подобряване условията на труд и организацията на медицинска и социална дейности, както и повишаване социалния статус на работещите.
Чл.12. /1/ СИНДИКАТИТЕ участват в обсъжданията извършвани по повод решаването на важни за заетостта и организацията на труда проблеми, в изготвянето на вътрешноведомствени правилници и инструкции.

/2/ На основание чл.37 от Кодекса на труда, СИНДИКАТИТЕ имат право да участват в подготовката на проектите на всички вътрешни правилници и наредби, които се отнасят до трудовите и свързаните с тях отношения.

/3/ За осъществяването на правото на СИНДИКАТИТЕ по предходната алинея, работодателите отправят писмена покана до ръководствата на СИНДИКАТИТЕ за всеки конкретен случай на подготовка на вътрешен акт, който касае трудовите правоотношения на работниците и служителите. В поканата се посочва какъв е акта, който ще се подготвя, как и кога ще се реализира съвместното работа със СИНДИКАТИТЕ и кой ще участва в подготовката на проекта от страна на работодателя.

/4/ След получаване на поканата по ал.3, СИНДИКАТИТЕ изпращат на РАБОТОДАТЕЛЯ писмен отговор, в който посочват иманата на техните представители, които ще участват в подготовката на проекта.

/5/ Съвместната дейност по подготовка на проект на вътрешен акт се протоколира.

ГЛАВА ТРЕТАТРУДОВА ЗАЕТОСТ. КВАЛИФИКАЦИЯ.

Чл.13. /1/ Назначаването на нови работници и служители става в съответствие със степента на образование, притежаваната от тях квалификация и изискванията за заемане на съответната длъжност.

/2/ Поради специфичния характер на дейностите, РАБОТОДАТЕЛИТЕ са длъжни да се съобразят и с изискванията на съответните съсловни организации, Закона за лечебните заведения и др.

/3/ РАБОТОДАТЕЛИТЕ нямат право да сключват индивидуални трудови договори с чужди граждани, които не са получили разрешение за работа по реда на Закона за насърчаване на заетостта, подзаконови нормативни актове и Международен договор, по който Република България е страна.
Чл.14. /1/ Конкурс се обявява за длъжности, обявени в Закона за лечебните заведения или друг нормативен акт.

/2/ РАБОТОДАТЕЛИТЕ могат да обявят и други длъжности, извън тези в нормативните актове, когато длъжността е свободна, както и при продължително отсъствие на лицето, което я заема, до завръщането му.

/3/ Конкурсите се провеждат в съответствие с раздел IV глава 5 от КТ. При определяне на конкурсните условия, водещото е образованието и професионалната квалификация на кандидатите.
Чл.15. При сключване на трудов договор Работодателят, задължително връчва на работника или служителя екземпляр на трудовия договор, заедно с уведомление от ТД на НАП.
Чл.16. /1/ Съгласно чл.127 от Кодекса на труда, РАБОТОДАТЕЛИТЕ са длъжни да осигурят на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигурят:

1. работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение;

2. работно място и условия в съответствие с характера на работата;

3. здравословни и безопасни условия за труд;

4. длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването;

5. указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред, правилата за здравословни и безопасни условия на труд, вътрешните правила за организация на работната заплата и всички други вътрешни актове, отнасящи се до трудовото правоотношение на работника или служителя.

/2/ ОБЩИНА ВАРНА се задължава да осигури необходимите условия за нормално функциониране на детските ясли, яслените групи към ОДЗ, здравните кабинети към училища и детски градини и лечебните заведения от доболнична и болнична помощ, съгласно Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и Наредба № 3 от 2000 г. на МЗ.
Чл.17. /1/ РАБОТОДАТЕЛИТЕ се задължават да осигурят и гарантират стриктното спазване на правилата и реда за работа с личните данни на работниците и служителите.

/2/ РАБОТОДАТЕЛИТЕ пазят достойнството на работника и служителя по време на изпълнение на работата по трудовото правоотношение.

/3/ При възникване на трудово правоотношение, РАБОТОДАТЕЛИТЕ не могат да изискват информация, подписване на декларации от синдикален характер, и други документи, предоставящи сведения уронващи достойнството и личните свободи на работника или служителя.

/4/ По смисъла на предходната алинея, не се считат за нарушение на правото на труд, случаите, в които РАБОТОДАТЕЛИТЕ изискват информация за извършване от работниците и служителите на търговска или стопанска дейност, сходна на предмета на дейност на здравното / социално заведение или негови контрагенти, както и информация свързана с установяването на конфликт на интереси при осъществяването на трудовото правоотношение.
Чл.18. /1/ ОБЩИНА ВАРНА предоставя своевременно на СИНДИКАТИТЕ актуална, достоверна и конкретна информация за всички проблеми, които биха могли да се отразят на заетостта на работниците и служителите и/или на организацията на труда.

/2/ СИНДИКАТИТЕ се задължават да посредничат между работодателя и своите членове по всички въпроси, касаещи трудовата заетост като:

1. предоставят на своите членове пълна и достоверна информация за икономическото и финансовото състояние на работодателя, която има отношение към гарантирането на трудовата заетост;

2. информират работодателя за всички предложения и мнения на своите членове относно проблемите на трудовата заетост и изразяват писмено становището си по повдигнатите въпроси;

3. информират работодателя и провеждат консултации с него във връзка с възникнали конфликти и спорове по проблеми касаещи трудовата заетост и посредничат за тяхното решаване;

4. съдействат на работодателя за разясняването и осъществяването на дейности, насочени към гарантиране на трудовата заетост на работниците и служителите или свързани с предстоящи промени в заетостта и/или организацията на трудав лечебното заведение.
Чл.19. /1/ РАБОТОДАТЕЛИТЕ уведомяват писмено СИНДИКАТИТЕ в 30 дневен срок в случаите на намаляване обема на работа или промяна в нормативната уредба, както и реорганизация или преструктуриране, от което произтича необходимост от съкращение

/2/ В случаите по ал.1, РАБОТОДАТЕЛИТЕ връчват на СИНДИКАТИТЕ Уведомително писмо, в което посочват причините за предвижданите уволнения, броя на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени, основните икономически дейности, групи професии и длъжности, към които се отнасят, броя на заетите работници и служители от основните икономически дейности, групи професии и длъжности в лечебното или социално звено, конкретните показатели за прилагане на критериите за подбор на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени, периода, през който ще се извършат уволненията, дължимите обезщетения, свързани с уволненията, икономическото състояние на съответното звено към системата на социалните дейности и здравното развитие, очакваните икономии от ФРЗ.

с. 1 с. 2 с. 3

скачать файл