Общинска служба „социални дйности” дневен център за деца с увреждания


с. 1
О Б Щ И Н А С В И Щ О В

ОБЩИНСКА СЛУЖБА „СОЦИАЛНИ ДЙНОСТИ”

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. СВИЩОВ

МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. СВИЩОВ

СЪЩНОСТ И ПРИНЦИПИ НА СОЦИНАТА УСЛУГА
ДЦДУ се разкрива по програма ФАР, с водеща организация Община Свищов и партньори “ХУМАНИТАС” – гр. Русе /част от проект “Превенция на институционализацията на деца с увреждания от община Свищов” по програма ФАР – дог. BG 2005/017-353.01.02 – 1.03”/.

След края на проекта, считано от 01.06.2009 год. ДЦДУ работи като държавно делегирана дейност.


Центърът е комплекс за предоставяне на социални услуги в общността за деца с увреждания, който осигурява условия за обслужване на клиенти през деня, отговарящо на потребности им от рехабилитация, образование, психологична подкрепа, логопедично консултиране и терапия, организация на свободното време, лични контакти и социални умения в приятелска и близка до реалната среда.

Ползването на социалната услуга дава възможност на родителите на деца с увреждания да се включат в обществения живот, да се реализират професионално, да преодолеят социалната изолация, а така също да получат и професионална подкрепа и помощ в отглеждането на децата.

Предоставянето на услугите отговаря на Европейското и българското законодателство в областта на закрилата на децата, при пълното спазване на Международната конвенция на ООН за защита правата на децата, Закона за закрила на детето и правилника за неговото приложение, Закона за социално подпомагане и правилника за неговото приложение, както и Закона за интеграция на хората с увреждания и неговото приложение.

Водещи принципи в работата са: 1. Зачитане и уважение личността и достойнството на всяко дете;

 2. Насърчаване на доброволното участие на родителите и роднините в процеса на обгрижване и индивидуалната работа за развитие.

 3. Подкрепа на семейството за осигуряване отглеждането на детето в семейна среда и превенция на настаняването в специализирана институция.

 4. Осигуряване по най–добрия начин интересите на детето.

 5. Незабавност на действията по закрила на детето.

 6. Превантивни мерки за сигурност и закрила на детето.ЦЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА


 1. Създаване на условия за корекционно – компенсаторна работа на децата с увреждания. Осигуряване развитието на физическия, психическия и творчески потенциал.

 2. Придобиване и развитие на полезни навици и умения.

 3. Интегриране в системата на масовите училища и детски градини.

 4. Социализиране на децата с увреждания.

 5. Активно включване на семействата в процеса на работата с децата.

 6. Оказване на подкрепа на родителите и роднините на децата с увреждания в морален и социален аспект.

 7. Превенция на настаняването на деца с увреждания в специализирани институции.


ЦЕЛЕВА ГРУПА
ДЦДУ работи с деца с увреждания от 3 до 18 – годишна възраст. По смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗИХУ „увреждане” е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или в психиката на даден индивид.

Потребители на услугата са деца с двигателни, зрителни, ментали и множествени увреждания, диагностицирани с протокол от ЛЛК, епикриза от лекар – специалист или ТЕЛК и техните семейства от Община Свищов.


СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ
ДЦДУ е комплекс за предоставяне на социални услуги в общността, който осигурява обслужване на клиенти през деня, отговарящо на потребностите им от рехабилитация, образование, психологична подкрепа, логопедично консултиране и терапия, организация на свободното време, лични контакти и развитие на умения.

Специфичните подходи и методи за терапия при предоставянето на социалните услуги се определят от спецификата и степента на увреждане на детето, а именно:
 1. Психологична интервенция:

Процедури за установяване актуалното ниво на познавателните процеси, социални умения, самооценка и други, както и проследяване на промените им във времето.
Прилагани методи за извършване на психологическо изследване:

  • интроспекция;

  • наблюдение;

  • психодиагностика;

  • метод на експеримента;

  • психологическа беседа, анкета;

  • метод на тестовете;

  • въпросници за изследване на личността;

  • проективни методи за изследване на личността;

  • методи за изследване на интелекта;

  • методи за изследване на вниманието;

  • методи за изследване на мисленето;

  • методи за изследване на емоциите;

  • методи на груповата оценка на личността.

Използваните психологически интервенции подпомагат индивидуалното развитие на детето.

Основни цели на психологическите интервенции:  • Стимулиране на конструктивното мислене;

  • Стимулиране на систематичното мислене;

  • Самоуправляемо обучение;

  • Кооперативно обучение.

А. Овладяване на умения за поддържане на ред, маниери на поведението и говор чрез наблюдение на детето и неговото поведение.

Цел: насочва, подпомага, поощрява, когато е необходимо. Улеснява възприятията на децата и обогатява представата им за света. Изгражда синхрон с изискванията на възрастните /в семейството, детската градина, училището, между тях/.
Използвани техники:


  • сюжетни дидактически игри;

  • сюжетно ролеви игри;

  • ежедневен тоалет;

  • дидактически игри;

  • дейност по избор;

  • битов и ръчен труд;

  • картинки с провокиращи ситуации;

  • наблюдение и подкрепа на децата;

  • рисуване по тема.

Б. Гимнастика за овладяване на основни движения, необходими за самостоятелността на детето, за правилно дишане и произношение.

Цел: нормално развитие на физиологическите движения като: походка, дишане, говор, овладяване на движенията, необходими за най–обикновени житейски работи като: събличане, обличане, закопчаване, пренасяне на играчки, хвърляне, движение по стълба, навеждане и други.

Използвани техники:  • специална гимнастика;

  • свободна гимнастика;

  • възпитателна гимнастика;

  • гимнастика на дишането;
 1. Речево развитие.

Логопеда определя степента на езиково – говорните възможности на детето посредством свободен разговор или поставяне в различни ситуации и определя индивидуалния режим на работа в зависимост от вида и степента на увреждането. Работи за развитие на активния и пасивния речник, коригира неправилно усвоени навици.


 1. Педагогическо възпитание.

Възпитателя работи с всяко дете според неговата индивидуална образователна програма, съобразена с потребностите му и интелектуалното ниво. Стимулира цялостното развитие на детето, работи за усвояване на специфични знания и умения, в зависимост от увреждането.

Осъществява когнитивно – поведенческа терапия на някои разстройства на училищното поведение и на уменията за учене. Работи за организиране на свободното време и постепенно разширяване на избора на занимания, книги или тип музика.
 1. Рехабилитация.

Рехабилитатора осъществява рехабилитационна дейност в индивидуални и групови занимания.

Изпълнява съветстваща роля върху възпитателния екип и роделите при моторните дейности на групата и организиране на пространството в семейната среда.

Рехабилитационната дейност включва:
А. масаж – класически лечебен, рефлекторен, спортен, профилактичен;

Б. ЛФК


- пасивни упражнения;

- автогенна тренировка;

- утринна хигиенна гимнастика;

- измервания;

- диагностично тестване на скъсена мускулатура;

- ПИР /постизометрична релаксация/;

- активни упражнения в салон;

- методика на Бойта, Бобат, Кабат;

- дихателна упражнения;

- индивидуални и групови занимания;

- други.


 1. Интеграция и социализация на децата, включваща:

 • Работа с децата.

- Подпомагане изграждането на Аз – образ, самооценка и добро самочувствие за приобщаване и включване в живота на общността.

- Изграждане на умения за преодоляване чувството на различие и неравностойност спрямо другите деца.

- Развитие на комуникативни умения за създаване на приятелства и осъществяване на социални контакти в целия им диапазон.

- Развития на умения за самообслужване и формиране на ежедневно значими хигиенни и битови навици – обличане, събличане, почистване около себе си, управление на джобни средства и други.

- Приучаване към спазване на ред и хигиена на работното място и организиране на личното пространство.

- Обучение в трудови навици в контекста на самообслужването, работа в група, придобиване на близки до различни професионални умения сръчности.

- Информиране на децата по достъпен и разбираем начин за състоянието им.

- Формиране на групи според възраст и нозологична единица.

- Участие в събития на общността.


 • Работа с родители и близки.

Индивидуално консултиране на родителите на децата с увреждания, насочено към:

- Информиране на родителите за състоянието на техните деца – запознаване с диагнозата, прояви и начини на реагиране в различни състояния, възможно развитие и перспективи.

- Отношения в семейството – на родителите към детето /обгрижващо и възпитаващо поведение/, ролята на всеки от родителите, братя, сестри, начин на интеракции и комуникации в семейната среда.

- Изработване на стратегия за справяне с възникналата проблемна ситуация в семейството и работа по дистанциране от проблема, поглед към него от по – различна гледна точка чрез метода на позитивната психотерапия.
 • Сътрудничество и изграждане на партньорска мрежа с другите институции и ведомства.

Дейности за изграждане на партньорска мрежа, осигуряване на по – добри ресурси, промяна на обществената нагласа, образователните подходи в училищата и детските градини.
МАТЕРИАЛНИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
ДЦДУ се намира в гр. Свищов, ул. „Княз Борис І” № 36 и обитава част от първия етаж на общинска сграда. Работата с децата е организирана в четири помещения:

  1. детска стая – място за групови занимания, игри, изграждане на взаимоотношения, творчески часове и разтоварване;

б. логопедичен кабинет;

в. рехабилитационен кабинет;

г. психолого – педагогически кабинет.

Кабинетите са обзаведени с нови мебели, техника и нужните материали за осъществяване на пряката работа с деца, стимулиране и насърчаване на участието им в различните дейности, развитие на уменията и способностите им.


За децата са осигурени нужните, обособени удобно и функционално санитарни помещения.

Дневния Център разполага с нова детска площадка с удобни, функционални и обезопасени съоръжения.

Подходящото обзавеждане и специализирано оборудване създава оптимални условия за коригиращо – компенсаторна работа с деца, както и работа за тяхното образование и интеграция в зависимост от специфичните нужди на всяко дете.
С децата се провеждат ежедневни занимания – педагогически, логопедични, рехабилитационни и психологически, съобразени с методиката за работа с деца с увреждания.
За целта са назначени квалифицирани специалисти, като част от един добре синхронизиран мултидисциплинарен екип:

1. Директор.

2. Двама социални работници.

3. Рехабилитатор.

4. Възпитател.

5. Психолог.

6. Логопед.

7. Хигиенист.

8. Техник.
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА
Децата се насочват като ползватели на социалните услуги от Отдел „Закрила на детето” към ДСП – гр. Свищов с направление/заповед.

За целта родителите следва да подадат молба до Директора на ДСП – гр. Свищов с изразено желание за ползване на социалната услуга. Молбата е придружена с копие на удостоверение за раждане на детето, епикриза, протокол от ЛЛК или експертно решение на ТЕЛК.

След извършване на оценка на случая и изготвяне на план за действие, ДСП – гр. Свищов издава направление за ползване на социалната услуга за всяко дете.
По преценка на ДСП – гр. Свищов и диференцирана нужда и/или потребност, детето може да се насочи и ползва социалните услуги на ДЦДУ и без наличие на молба от родителя или настойника. В тези случаи ДСП – гр. Свищов издава заповед за ползване на социалната услуга.
ДЦДУ – гр. Свищов приема детето и неговите родители, предоставя информация за вида на услугите и запознава ползвателите с Правилника за устройството, организацията и вътрешния ред, Процедурата за вътрешния трудов ред и организация на работата, както и разработените процедури според изискванията на НКССУДС.
С всеки ползвател на социална услуга се сключва договор.

След постъпване в ДЦДУ, мултидисциплинарния екип изготвя оценка на потребностите, организира междуекипна среща и разработва индивидуален план за грижи за всяко дете, съобразен с потребностите му.

Плана за грижи се преразглежда, актуализира, синхронизира най – рядко на всеки 6 месеца.

По време на своята работа екипа на ДЦДУ работи в тясно сътрудничество с ОЗД към ДСП гр. Свищов, масовите училища, детски градини и други институции, осъществяващи пряка работа с деца.


Капацитета на ДЦДУ – гр. Свищов е 30 деца с деца с увреждания и техните семейства.
По време на изпълнение на служебните си задължения екипа специалисти е длъжен да спазва стриктно международното и българското законодателство в областта на закрилата на децата, принципите на конфеденциалност на информацията, да уважава личността и достойнството на всяко дете.

Изготвил:

Директор ДЦДУ: ................................

/Т.Тодорова/


Утвърдил:

Ръководител: ...................................../Анелия Димитрова/
с. 1

скачать файл