ОбщинаКайнардж а


с. 1
З

О б щ и н а К а й н а р д ж а Ул.”Георги Токушев” 10  08679 / 8318, факс 08679 / 8461


7550 с.Кайнарджа, обл.Силистра
АПОВЕД

РД 09–78/18.03.2013 год.

за класиране на кандидатите и обявяване на спечелилите търга

ЛЮБЕН СИВЕВ. кмет на община Кайнарджа, като взех предвид моя заповед Заповед № РД 09-43/22.02.2013 год. за обявяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 300бр. плододаващи крайпътни насаждения/орехови дръвчета/, включени в състава на пътните принадлежности на общинския път SLS2063 DOB 1192, Гуслар-Давидово /-Посев-Попрусаново от километър 0,000 до километър 7,400 с дължина 7,400 километра и срок на наемните отношения 5 години и представения ми протокол от проведения търг на 18.03.2013 год. от 10:00 часа и на основание чл.15 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на община Кайнарджа


ОБЯВЯВАМ:

Класираните кандидати в проведения търг съгласно предложената цена, както следва:На първо място

Юсуф Елихан Кязим по предложената от него цена в размер на 2020лв. /две хиляди и двадесет лева/без вкл. ДДС за една година.На второ място

Георги Райчев Радев по предложената от него цена в размер на 1300лв./хиляда и триста лева/ без вкл. ДДС за една годинаНа трето място

Рамадан Ердинч Рамадан по предложената от него цена в размер на 950лв./деветстотин и петдесет лева/ без вкл. ДДС за една година.ОПРЕДЕЛЯМ:

За спечелил търга за отдаване под наем на 300бр. плододаващи крайпътни насаждения/орехови дръвчета/, включени в състава на пътните принадлежности на общинския път SLS2063 DOB 1192, Гуслар-Давидово /-Посев-Попрусаново от километър 0,000 до километър 7,400 с дължина 7,400 километра класирания на първо място участник - Юсуф Елихан Кязим по предложената от него цена в размер на 2020лв. /две хиляди и двадесет лева/без вкл. ДДС за една година.

Срок на наемните отношения 5 години.
Настоящата заповед следва да се съобщи на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс и да се обяви на информационното табло и на интернет страницата на Община Кайнарджа.

Настоящата заповед може да се обжалва в 14 – дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Апелативен съд – гр.Силистра.

Настоящата Заповед влиза в сила след изтичане срока на обжалването и.

В седемдневен срок от влизане в сила на настоящата заповед лицето, определено за спечелило търга, заплаща наемната цена за една година и сключва договор за наем съгласно тръжната документация.

При отказ, деклариран от лицето класирано на първо място да сключи договор или при неговото неявяване в седемдневният срок за сключване на договора, се приема, че същото се е отказало и депозитът му за участие не се връща.

Ако класираният на първо място участник се откаже за спечелил търга се обявява класираният на второ място участник, с който ще бъде сключен договор за наем.

Ако и вторият класиран участник се откаже, се обявява класираният на трето място участник, с който ще бъде сключен договор за наем.

Депозитът на участник, отказал се от сключване на договор не се връща.

Договора за наем ще бъде сключен с лицето, спечелило търга при заплащане на наемната цена за една година.

Копие от заповедта да се връчи на лицата спечелили търга, старши счетоводител, гл.експерт „Общинска собственост” и касиер за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Валентина Христова Токушева – зам.кмет на Община Кайнарджа.

КМЕТ НА ОБЩИНА:______________ /Любен Сивев/


с. 1

скачать файл