Община смолян


с. 1

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Инженеринг за реставрация и ремонт на „Алибеев конак”, гр. Смолян

ДО

ОБЩИНА СМОЛЯН

гр. Смолян

бул. “България” 12


Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
ЕИК (БУЛСТАТ)
Точен адрес за кореспонденция:


(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e-mail:

ЦЕНОВО предложение


Наименование на поръчката:

Инженеринг за реставрация и ремонт на „Алибеев конак”, гр. Смолян


Идентификационен номер на поръчката

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, изготвено според изискванията на Възложителя.

Цената за изпълнението на обществената поръчка е _____________________ (сума, валута, с цифри и думи) без ДДС и _____________________ (сума, валута, с цифри и думи) с ДДС.– Приложение №2.

Ценовото ни предложение е формирано както следва:

1. Цената за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работна и извършване на други дейности, свързани с проектирането съгласно Техническото задание, е ________________________________ (сума, валута, с цифри и думи) без ДДС __________________________ (сума, валута, с цифри и думи) с ДДС - Приложение №2.

2. Цената за изпълнение на СМР е _____________________________ (сума, валута, с цифри и думи) без ДДС и ____________________________ (сума, валута, с цифри и думи) с ДДС – Приложение №2.

3. Цената за изработване на табели и билбордове 4 броя е _______________________ (сума, валута, с цифри и думи) без ДДС и ____________________________ (сума, валута, с цифри и думи) с ДДС - Приложение №2.
С настоящото ценово предложение декларирам, че в предложената цена са включени всички необходими разходи за изпълнението на обекта, вкл. тези за подготовката на строителството, допълнителните разходи, необходимото временно строителство, транспорта на машините, работната ръка, временната организация на движението, извънреден труд, мерки по ЗЗБУТ, разходи по изготвяне на екзекутивната документация и всички други присъщи разходи.

Запознати сме с проекта на договора, приемаме условията му, в това число предвидените условия и начин на плащане.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3% от стойността на договора, без ДДС .

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №1 Хонорар-сметка за проектиране – фаза работно проектиране;

Приложение №2Количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели;

Приложение №3 Ценови показатели за формиране на единичните цени.

Подпис и печат:Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Приложение №1

към ценовото предложение


Хонорар – сметка

за изготвяне на работно проектиране


Вид дейност

Необходими човекочасове

(ч.ч.)


Часова ставка

по съответната специалност

(лева/час)


Обща Стойност

(колона2 x колона3) (лева)1

2

3

4

1.

Проектиране по всички части, съгласно Техническо задание и изискванията на Наредба №4

1.1..........................

1.2..........................

1.3..........................

1.4...........................

1.5........................

………………….

1.N.
Обща стойност за изготвяне на инвестиционните проекти:
Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Всички посочени цени са в левове без ДДС.Подпис и печат:


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________Приложение №2

към ценовото предложениеКОЛИЧЕСТВЕНO-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПО ОКРУПНЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Описание на

Дейността

Обща цена в ...........

[лв.]

1.

Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работна, съгласно Техническото задание.
2.

Строително-монтажни работи
3.

Изработване и монтаж на табели и билбордове – 4 броя.Всичко:ДДСОбщо:

Подпис и печат:


Дата________/ _________ / ______

Име и фамилия


__________________________

Длъжност


__________________________


Приложение №3

към ценовото предложениеЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛИ
за формиране на единични цени за отделните видове строително-монтажни работи


1.

базова часова ставка*

лева/час

2.

допълнителни разходи за труд

%

3.

допълнителни разходи за механизация

%

4.

доставно-складови разходи

%

5.

печалба върху всичките СМР

%

6.

коефициент за специфични условия на работа7.

[други по преценка на Участника]* базовата часова ставка следва да бъде представена за предвиден базов труд. Участникът може да добави редове и представи базови часови ставки за различни видове труд в зависимост от предвиденото СМР. Базовата часова ставка е необходима за последващото изготвяне на анализните цени по подробната КСС след Работното проектиране.Подпис и печат:


Дата


________/ _________ / ______

Име и фамилия


__________________________

Длъжност


__________________________Този документ е създаден в рамките на проект „По-добри възможности за работа чрез сътрудничество, образование и работа в интернет мрежа”, с акроним BECENET, който се осъществява с финансовата подкрепа на програма за „Европейско териториално сътрудничество Гърция - България - 2007-2013", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране от страна на Република Гърция и Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.с. 1

скачать файл