Община Силистра


с. 1

Община Силистра


ул. “Симеон Велики” № 33

7500 Силистра


тел.: (086) 82 42 43, факс: (086) 82 33 43

Е-mail: ssmayor@infotel.bgДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

С И Л И С Т Р АДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от инж. ИВО КИРИЛОВ АНДОНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

ОТНОСНО: Частична промяна на Решение № 399 и Решение № 429

взети на заседание с Протокол № 12/31.07.2008 г. на Общински съвет – Силистра


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С Постановление № 198/08.08.2008 г. обнародвано в ДВ

бр. 73/15.08.2008 г. е изменено и допълнено Постановление № 175 на Министерския съвет от 2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.

В изменението на чл. 11, ал. 2 е посочено, че за заемащите длъжностите в приложение 5 към чл. 1, ал.1 т.4, а именно - кмет на община, кмет на кметство, могат да получат увеличение на индивидуалните основни месечни заплати от 1 юли 2008 г. до 8 на сто.

В тази връзка се налага изменение на т. 3 на Решение № 399 и Решение № 429 на Общински съвет – Силистра, като предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА Общинския съвет да вземе следните

Р Е Ш Е Н И Я:


  1. Променя точка 3 на Решение № 399 по Протокол № 12/31.07.2008 г. на Общински съвет – Силистра, както следва:
Кмет с. Айдемир

Румен Б. Ангелов

717

Кмет с. Калипетрово

Йордан Ц. Ковачев

717

Кмет с Бабук

Костадин Д. Иванов

562

Кмет с. Брадвари

Ерджан Д. Дурал

562

Кмет с. Иширково

Кинка М. Иванова

562

Кмет с. Йорданово

Мемду М. Али

562

Кмет с. Сребърна

Георги Ив. Иванов

562

Кмет с. Ветрен

Неделчо Кескинов

492

Кмет с. Смилец

Иван Д. Чанов

492

Кмет на с. Срацимир

Йордан Д. Чешмеджиев

492
  1. Променя Решение № 429 по Протокол № 12/31.07.2008 г. на

Общински съвет Силистра, както следва:

Текста “в размер на 1527 лева” се заменя със следния текст “в размер на 1499 лева”.

РГ/РГ

СЪГЛАСУВАНО:ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ:

/М. Чобанова/


ВНАСЯ

ЗА КМЕТ:

/съгласно заповед № 1558/04.09.2008 г. М. ПЕНЧЕВ/
с. 1

скачать файл