Община сандански


с. 1 с. 2

Образец № 1

До:

ОБЩИНА САНДАНСКИ

гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14

От:

[наименование на участника], със седалище [] и адрес на управление [], регистрирано [данни за регистрацията на участника], ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава [], представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество], регистрация по ДДС: [], адрес за кореспонденция: [], телефон за контакт [], факс [], електронна поща []О Ф Е Р Т А

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Упражняване на независим строителен надзор по време на Изграждане на 1 бр.защитено жилище в УПИ ХV, кв.4 с.Лешница и 1 бр.Център за настаняване от семеен тип в УПИ V, кв.11 село Вълково" във връзка с Договор за БФП BG161PO001/1.1-12/2011/029 по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск Община Сандански”, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013’’ , Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-12/2011.УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с всички документи и образци от Вашата публична покана, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че фирмата ни отговаря на изискванията и условията посочени в нея.

Същото доказваме с документите посочени в Приложение Nо.1 към настоящата оферта – “Списък на документите, съдържащи се в офертата”.


С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор по време на Изграждане на 1 бр.защитено жилище в УПИ ХV, кв.4 с.Лешница и 1 бр.Център за настаняване от семеен тип в УПИ V, кв.11 село Вълково"  1. Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение и същото да бъде валидно за срок от 90 (деветдесет) календарни дни след датата, определена за краен срок за получаване на офертите.

  2. Декларираме, че сме запознати с публичната покана и с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура, както и с изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

  3. Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора в законоустановения срок.

  4. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за изпълнение настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие.

  5. Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията, поставени от възложителя за изпълнението на поръчката.

  6. Потвърждаваме, че ще упражняваме строителен надзор съгласно условията на договора и в съответствие с разпоредбите на чл.168, ал.1 и чл.176 б, ал.1 от Закона за устройство на територията и съставеният технически паспорт на строежа ще отговаря на изискванията на Наредба №5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите.

  7. Потвърждаваме, че ще изпълним предмета на поръката в съответствие с указания срок.

  8. Потвърждаваме, че ще се извършваме строителен надзор на обекта до изготвяне на Технически паспорт на строежа, съгласно Наредба №5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите и издаване на разрешение за ползване на обекта.Приложения - Съгласно списък на документите, съдържащи се в офертата.Дата

________/ _________ / ______Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника и печат

__________________________Образец № 2

Приложение 1 към офертата

До:

ОБЩИНА САНДАНСКИ

гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14
От:

[наименование на участника], със седалище [] и адрес на управление [], регистрирано [данни за регистрацията на участника], ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава [], представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество], регистрация по ДДС: [], адрес за кореспонденция: [], телефон за контакт [], факс [], електронна поща []СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Упражняване на независим строителен надзор по време на Изграждане на 1 бр.защитено жилище в УПИ ХV, кв.4 с.Лешница и 1 бр.Център за настаняване от семеен тип в УПИ V, кв.11 село Вълково" във връзка с Договор за БФП BG161PO001/1.1-12/2011/029 по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск Община Сандански”, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013’’ , Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-12/2011.N

Документ

Вид и количество на документите

Колич.

Оригинал / заверено копиеОферта (попълнен, подписан и подпечатан Образец 1);

Списък на документите, съдържащи се в офертата (попълнен, подписан и подпечатан Образец 2);

Административни сведения за кандидата (попълнен, подписан и подпечатан Образец 3);

Единен идентификационе код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от закона за търговския регистър

Декларация по по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 4 и ал. 5, т. 1 от ЗОП (попълнен, подписан и подпечатан Образец 4);

Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2, 3, ал. 2, т. 1, 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (попълнен, подписан и подпечатан Образец 5));

Декларация за за отсъствие на обстоятелствата по чл. 93, ал.1, чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности (попълнен, подписан и подпечатан Образец 6);

Декларация за участие или не на подизпълнител (попълнен, подписан и подпечатан Образец 7);

Декларация за съгласие на участие на подизпълнител (ако е приложимо) (попълнен, подписан и подпечатан Образец 8);

Валидна застраховка Професионална отговорност, съгласно чл. 171 от ЗУТ – заверено копие;

Заверено копие на лиценз за упражняване на строителен надзор

Попълнен списък с изпълнени договори за строителен надзор през последните 3 години 2011, 2010, 2009 (попълнен, подписан и подпечатан Образец 9);

Попълнен списък с екип от правоспособни лица, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката (попълнен, подписан и подпечатан Образец 10);

ОПР и баланс за последните 3 години 2011, 2010, 2009 – заверени копия

Попълнена декларация за приемане на клаузите на договора (попълнен, подписан и подпечатан от кандидата Образец 11)

Проект на договор (Образец 12)

Предлагана цена (Образец 13)

* Участникът може да добавя редове при необходимост


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника и печат

__________________________Образец № 3
До:

ОБЩИНА САНДАНСКИ

гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА

за участие в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор по време на Изграждане на 1 бр.защитено жилище в УПИ ХV, кв.4 с.Лешница и 1 бр.Център за настаняване от семеен тип в УПИ V, кв.11 село Вълково" във връзка с Договор за БФП BG161PO001/1.1-12/2011/029 по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск Община Сандански”, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013’’ , Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-12/2011.


1. Фирма /наименование/ на кандидата :
..........................................................................................................................................
2. Седалище и адрес на управление :
..........................................................................................................................................
БУЛСТАТ : ......................................................................................................................
Рег № по ЗДДС : .............................................................................................................
Телефон : .........................................................................................................................
Факс : ...............................................................................................................................
Електронен адрес : .........................................................................................................
3. Адрес за кореспонденция :
.........................................................................................
4. Лице за контакти : ......................................................................................................
Длъжност ...........................................................................................................................
Телефон .............................................................................................................................
Факс ....................................................................................................................................
5. Лични данни :
ЕГН .....................................................................................................................................
Лична карта №..................................., изд. на .............................. от .............................
..............................................................................................................................................
Титуляр на сметката

...............................................................................................................................................
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника и печат

__________________________


Образец № 4
До:

ОБЩИНА САНДАНСКИ

гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 4 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

Долуподписаният/та [], притежаващ/а [лична карта/документ за самоличност] № [], издадена на [] от [], с постоянен адрес [], в качеството ми на [длъжност или друго качество]1 на [наименование на участника]2, със седалище [] и адрес на управление [], ЕИК/БУЛСТАТ [], регистрирано в [] - Участник в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор по време на Изграждане на 1 бр.защитено жилище в УПИ ХV, кв.4 с.Лешница и 1 бр.Център за настаняване от семеен тип в УПИ V, кв.11 село Вълково" във връзка с Договор за БФП BG161PO001/1.1-12/2011/029 по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск Община Сандански”, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013’’ , Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-12/2011.ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (реабилитиран/а съм3) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност.
3. Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.
4. Не съм свързано лице4 с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация5.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства, в 7-дневен срок от промяната писмено да уведомя възложителя.


Известна ми е наказателна отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата ……………… ДЕКЛАРАТОР: ..............................

/подпис и печат /


Образец № 5

До:

ОБЩИНА САНДАНСКИ

гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1, т. 2, 3, ал. 2, т. 1, 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП
Долуподписаният/та [], притежаващ/а [лична карта/документ за самоличност] № [], издадена на [] от [], с постоянен адрес [], в качеството ми на [длъжност или друго качество]6 на [наименование на участника]7, със седалище [] и адрес на управление [], ЕИК/БУЛСТАТ [], регистрирано в [] - Участник в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор по време на Изграждане на 1 бр.защитено жилище в УПИ ХV, кв.4 с.Лешница и 1 бр.Център за настаняване от семеен тип в УПИ V, кв.11 село Вълково" във връзка с Договор за БФП BG161PO001/1.1-12/2011/029 по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск Община Сандански”, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013’’ , Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-12/2011.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

3. Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон (в случай че участникът е чуждестранно лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда, дружеството не е преустановило дейността си) 8.

4. Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, (или има такива задължения, но е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията9). [в случай че участникът е чуждестранно лице - представляваният от мен участник няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен] 10.

5. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства, в 7-дневен срок от промяната писмено да уведомя възложителя.
Известна ми е наказателна отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата ……………… ДЕКЛАРАТОР: ..............................

/подпис и печат /
Образец № 6


До:

ОБЩИНА САНДАНСКИ

гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14


ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 93, ал.1, чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности


с. 1 с. 2

скачать файл