Общи разпоредби


с. 1 с. 2ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНАНАРЕДБА № 6

за реда за придобиване, управление

и разпореждане с общинско имущество

БЯЛА СЛАТИНА, май 2012 г.

Доп. С Решение № 208 / 01.08.2012.

Глава I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1.(1) С тази наредба се определя редът за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на общината. С наредбата се определят и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и на специалните закони.

(2) Редът, както и срокът за отдаване под наем, определен в тази наредба, се прилага и за имоти или части от тях, които са били общинска собственост към момента на включването им в капитала на търговски дружества. Този ред се прилага и за учредяването на ограничени вещни права върху такива имоти.

Чл. 2. Наредбата не се прилага за:

1. общински имоти, предмет на разпореждане по Закона за приватизация и след приватизационен контрол;

2. общинско имущество, включено в капитала на търговски дружества;

3. предоставяне на концесии върху обекти - публична общинска собственост;

4. отдаване под наем и продажба на общинските жилища;

5. общинските пътища;

6. други дейности от местно значение, регламентирани с отделни наредби на Общинския съвет.

Чл. 3. (1) Общинската собственост се управлява в интерес на населението в Общината, съобразно закона, решенията и контрола на Общински съвет в изпълнение на стратегията по чл. 4, общинския план за развитие и с грижата на добър стопанин.

(2) Общинската собственост се използва съобразно предназначението й и за нуждите, за които е предоставена.

Чл. 4. (1) Общински съвет приема Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на Кмета на Общината. Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на Общината и съдържа:
1. основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска собственост;
2. основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;
3. нуждите на Общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване;
4. други данни, определени от Общински съвет.
(2) Кметът на Общината внася в Общински съвет предложението за стратегията по ал. 1 в едномесечен срок от встъпването си в длъжност.
(3) В изпълнение на стратегията по ал. 1, Общински съвет приема годишна Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на Кмета на Общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на Общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

Програмата съдържа:


1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;
2. описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;
3. описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които Общината желае да получи в замяна;
4. описание на имотите, които Общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;
5. други данни, определени от Общинския съвет.
(4) Стратегията и Програмата, както и промените в тях се публикуват на интернет страницата на Общината.

Чл. 5. (1) Общинската собственост е публична и частна.

(2) Публична общинска собственост са:

1. имотите и вещите, определени със закон;

2. имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация;

3. други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от Общински съвет.

(3) Частна общинска собственост са всички други общински имоти и вещи. Плодовете и приходите от имотите и вещите - публична общинска собственост, са частна собственост на общината.

Чл. 6.(1) Имотите и вещите - публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват за частна общинска собственост с решение, на Общинския съвет взето с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.

(2) За публична общинска собственост, с решение на Общинския съвет, взето с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците, се обявяват имотите и вещите - частна общинска собственост, които са придобили предназначението по чл. 3, ал. 2.

(3) Подробни устройствени планове, засягащи имоти – общинска собственост, предвиждащи нови мероприятия, водещи до промяна на статута им от публична в частна общинска собственост или от частна в публична общинска собственост, се одобряват с решение на Общински съвет, независимо от техния обхват.

(4) Мотивирани предложения за решения по ал. 1, 2 и 3 могат да правят лицата, оправомощени с Правилника по чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в писмена форма и съдържат:

 1. вида и местонахождението на недвижимия имот, акт за общинска собственост;

 2. мотиви, обосноваващи предложението;

 3. скица от действащия подробен устройствен план;

4. становище на главния архитект на общината и на ( Директора на Дирекция "Общинска собственост, обществени поръчки и екология" - „ОСОПЕ”).

(5) В общи или подробни устройствени планове или техни изменения, може да се предвижда промяна на публична общинска собственост в частна общинска собственост, след решение на Общинския съвет.

(6) Промяна в предназначението на общинските имоти, което не води до промяна в характера на собствеността от публична в частна, се извършва с решение на Общинския съвет, взето с обикновено мнозинство.

(7) Не може да се извършва промяна в публичния характер на собствеността, когато това е забранено със закон, както и в случаите, при които в резултат на естеството си и начинът на използване, имотите не могат да имат друг характер, освен публичен.

Чл. 7. (1) Въз основа на съставените актове за общинска собственост се съставят актови книги, които са общодостъпни и всяко лице може да получи справка по тях, срещу заплащане на такса за услугата, по тарифа, определена от Общинския съвет.

(2) В случаите, когато исканата справка не представлява фактическа трудност и не се налага издаването на служебно удостоверение, информацията може да бъде и устна. В случаите на отказ да бъде регистрирано или незабавно удовлетворено искането, лицето може да подаде писмено заявление.

(3) Когато се налага справка по досието към акта за общинска собственост или се иска писмено удостоверение за наличието на определени документи или обстоятелства, лицето подава писмено заявление за справка.

(4) В двуседмичен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 3, Дирекция „ОСОПЕ”, издава служебно удостоверение, копие от искания документ или мотивиран отказ.

(5) Ако в срока по ал. 4, Дирекция „ОСОПЕ” не представи исканата справка, се счита, че е налице мълчалив отказ.

Чл. 8. (1) Имотите и вещите - публична общинска собственост, както и земите и горите от общинския горски фонд и земите от общинския поземлен фонд не могат да се придобиват по давност.

(2) Имотите и вещите - публична общинска собственост не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Имоти - публична общинска собственост могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите, определени със закон.

(3) Имотите и вещите - частна общинска собственост, могат да бъдат обект на разпореждане. За тях се прилагат общите разпоредби за собствеността, доколкото в закон не е предвидено друго.

Чл. 9. (1) В общината се създават и поддържат следните публични регистри:

1. главен регистър за публичната общинска собственост, в който са включени всички съставени актове за публична общинска собственост;

2. главен регистър за частната общинска собственост, в който са включени всички съставени актове за частна общинска собственост;

3. регистър за разпоредителните сделки с имоти, общинска собственост, в който се вписват данни за:

 • решението на Общинския съвет за разпореждане с общински имоти;

 • данните по АОС, видовете на разпоредителните сделки;

 • пазарната оценка, данъчната оценка, оценката, определена от Общинския съвет и крайната цена на сделката;

 • начинът на разпореждане, насрещната страна на сделката и други данни, определени в конкретното решение на Общинския съвет за дадена разпоредителна сделка.

(2) Създаването, поддържането в актуалност и предоставянето на услуги от регистрите, както и включването им в компютърни автоматизирани системи, се извършва под общото ръководство и контрола на кмета на общината в съответствие с наредбите на МРРБ и на МП.

Чл. 10. (1) Застроените имоти – публична общинска собственост подлежат на задължително застраховане.

(2) Общинският съвет определя имотите - общинска собственост, извън тези по ал. 1, които подлежат на задължително застраховане.

(3) Кметът на общината определя вещите - общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

(4) Застрахователните вноски се предвиждат в бюджета на общината или на съответните организации и юридически лица на бюджетна издръжка, на които имотите и вещите по ал. 1 - 3 са предоставени за управление.

(5) Застрахователните вноски за имотите и вещите по ал. 1 - 3, предоставени под наем, за ползване или на концесия, са за сметка на наемателите, ползвателите или концесионерите.

Чл. 11. Кметът на общината ежегодно съставя и предоставя на Общински съвет отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.

Глава ІІ

ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ
Чл. 12. (1) Община Бяла Слатина придобива възмездно или безвъзмездно право на собственост и ограничени вещни права върху имоти и вещи по силата на закон, давност, завещание, по чл. 11 от ЗН (Закон за наследството) или въз основа на правна сделка.
(2) С решение на Общински съвет общината придобива възмездно право на собственост чрез:
1. покупка на имоти или части от тях;
2. принудително отчуждаване;
3. замяна на имот - частна общинска собственост, с имот - собственост на физически или юридически лица или на държавата;
4. замяна на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, с имот - собственост на физически или юридически лица или на държавата;
5. обезщетение срещу учредено право на строеж или на друго ограничено вещно право върху имот - частна общинска собственост;
6. изграждане, надстрояване и пристрояване от общината;
7. делба;
(3) Общината придобива без решение на Общински съвет безвъзмездно в собственост имоти и вещи:
1. определени със закон;
2. предоставени в собственост със закон;
3. чрез дарение от държавата - с акт на компетентен държавен орган, от физически или юридически лица;
4. по давност;
5. по завещание.
(4) Договорите, с които се придобиват имоти от Общината се подписват от Кмета в предвидената в закона форма и се вписват в Агенцията по вписвания по местонахождение на имота.
Чл. 13. (1) Дарение на имот в полза на Общината се извършва с договор в предвидената от закона форма, подписан от кмета на Общината. Договорът се вписва в Агенцията по вписване по местонахождение на имота. За дарението се съставя протокол - опис, подписан от двете страни, представляващ неразделна част от договора.
(2) За всички дарения се водят публични регистри от кмета на Общината или определено от него длъжностно лице, съдържащи номер по ред, номер на договор, име /фирма на дарителя, стойност на дарението/, условие, срок и информация за изпълнение на волята на дарителя, публикувано на интернет-страницата на Община Бяла Слатина.
Чл. 14. Преди позоваване на изтекъл давностен срок по чл. 67, ал. 1 от Закона за собствеността, Кметът на Общината определя комисия, включваща в своя състав служители от дирекциите „ОСОПЕ" и „Устройство на територията и строителство", която следва да установи, че в имота няма започнало фактическо строителство въз основа на одобрен архитектурен проект, издадено разрешение за строеж и протокол за строителна линия.
Чл. 15. (1) Безстопанствеността на имот се установява от комисия, определена със заповед на Кмета на Общината, в която участват представители на Дирекциите "ОСОПЕ" и "Устройство на територията и строителство". Комисията съставя констативен протокол, в който се описва и състоянието на имота.
(2) Кметът на Общината издава заповед за завземане на имота. Заповедта съдържа мероприятията, които следва да се проведат за привеждането му в състояние да бъде използван по предназначение.
(3) Завладеният безстопанствен имот се управлява съобразно реда за управление на имотите - частна общинска собственост, указан в тази наредба или в наредбата по чл. 45а от Закона за общинската собственост.
(4) След изтичане на придобивната давност на имотите по ал. 1 се съставя АОС. Към преписката по АОС се прилагат договори за наем или други договори за управление, или данни за ползване на имота за нуждите на Общината или на юридически лица и звена на бюджетна издръжка, които удостоверяват непрекъснатото владение върху имота.
Чл. 16. Завещаните на Община Бяла Слатина имоти се приемат от Кмета на общината с протокол - опис по реда на чл. 27, ал. 3 и ал. 4 от Закона за наследството и Гражданско процесуалния кодекс.
Чл. 17. Сгради, постройки, съоръжения или части от тях могат да се придобиват от Община Бяла Слатина чрез извършване на ново строителство, надстрояване и пристрояване за сметка на общината или на трети лица.
Придобиване на парични средства, вещи и съоръжения.

Чл. 18. (1) Дарението на парични средства и /или вещи или дарения под формата на безвъзмездно предоставяне на услуги чрез изпълнение на строителни и монтажни работи, поддръжка, ремонт или разрушаване на сгради, почистване, озеленяване и други благоустройствени дейности, в полза на общината, се приема от кмета с писмен договор и чрез предаване на вещта / извършване на услугата. Стойността на вещите / извършените услуги се доказват чрез представяне на финансово-счетоводни отчетни документи, включително за стойността на вложените материали и труд, които се прилагат към договора за дарение.


(2) Дарения по смисъла на ал. 1 не се приемат от лица, които участват в обявени от администрацията на Общината публични търгове или публично оповестени конкурси или са в процедура по предоставяне на услуги или права от страна на Общината или Общински съвет в тяхна полза.
(3) Приемането на парични средства и / или вещи в полза на Общината, се осъществява чрез писмен договор и чрез превод на средствата по сметка или предаване на вещта с протокол - опис, подписан от двете страни.
Чл. 19. Кметът на Общината или упълномощено от него длъжностно лице в рамките на предвидените по бюджета средства, по реда на Закона за обществените поръчки, сключва договорите за доставка на машини, съоръжения, технологично оборудване, транспортни средства и други подобни движими вещи, представляващи дълготрайни активи.
Чл. 20. (1) Движимите вещи, представляващи недълготрайни активи, необходими за нуждите на Общината, се закупуват от Кмета или упълномощени от него длъжностни лица.
(2) Движимите вещи, необходими за нуждите на юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка, се закупуват от техните ръководители.

Чл. 21. Завещаните на Община Бяла Слатина вещи се приемат от Кмета на Общината или упълномощено от него лице с протокол - опис по реда на чл. 27, ал. 3 и ал. 4 от Закона за наследството и Гражданско процесуалния кодекс.
Глава ІІІ

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 22. (1) Кметът на oбщината управлява имотите, предназначени за осъществяване функциите на Общинския съвет и на общинската администрация.

(2) Имотите, които са необходими за нуждите на юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка, се предоставят безвъзмездно за управление със Заповед на Кмета на Общината, след решение на Общинския съвет.
(3) Ръководителите на юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка осъществяват управлението на предоставените по ал. 2 имоти - публична общинска собственост с грижата на добър стопанин и отговарят за поддържането, ремонтирането и застраховането им.

(4) Публичната общинска собственост, предназначена за осъществяване на функциите на кметството се управлява от кмета на съответното кметство.

(5) Имоти - публична общинска собственост, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, могат да се управляват съвместно с други физически или юридически лица чрез публично - частно партньорство, определени чрез конкурсна процедура по реда на глава X от Наредбата.

(6) Кметът на общината и кметовете на кметства упражняват контрол по управлението на имотите по чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗОС по местонахождението им.

Чл. 23. (1) Имотите, които не са необходими за нуждите на Общината и на юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури в Община Бяла Слатина със Заповед на Кмета на Общината, въз основа на която се сключва договор.
(2) Ръководителите на юридическите лица на бюджетна издръжка или на техните териториални структури в Община Бяла Слатина осъществяват управлението на предоставените им по ал. 1 имоти - публична общинска собственост с грижата на добър стопанин и отговарят за поддържането, ремонтирането и застраховането на имотите, което се отразява в договора по предходната алинея.

(3) Ръководителите на организациите или на юридическите лица, които са на издръжка на общинския бюджет, осъществяват управлението на публичната общинска собственост в рамките на предвидените в техните бюджети средства.

Чл. 24. (1) Части от имоти - публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем от Кмета на Общината за срок до 10 години, при условие, че наемането им не пречи на дейността на лицата, на които са предоставени за управление с решение на Общинския съвет.
(2) Отдаването под наем на имотите по предходната алинея се извършва след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава X от тази Наредба.
(3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал. 2, Кметът на Общината издава заповед, с която определя за наемател лицето, спечелило търга или конкурса.
(4) Договорът за отдаване под наем се сключва от Кмета на Общината.
(5) Наемната цена не може да бъде по-ниска от определената в Приложение № 1 към Наредбата.

Чл. 25. (1) Имоти или части от тях - общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена, могат да се отдават по наем чрез публично оповестен търг / конкурс.

(2) Кметът на общината издава заповед, с която утвърждава условията и критериите на публично оповестения търг / конкурс, въз основа на предложение на ръководителя на съответното юридическо лице.

(3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал. 2, кметът на общината издава заповед и сключва договор за наем.

Глава ІV
УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 26. (1) Кметът на общината организира, ръководи и контролира управлението на имоти - частна общинска собственост.

(2) Кметът на Общината управлява имотите - частна общинска собственост, които не са предоставени за управление на други лица, в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин.


(3) Ръководителите на юридическите лица и на звената на общинска бюджетна издръжка осъществяват управлението на имотите – частна общинска собственост, предоставени им безвъзмездно за осъществяване на техните функции.

(4) Имотите - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят за безвъзмездно управление от Кмета на Общината на други лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.


Чл. 27. (1) Свободните нежилищни имоти – частна общинска собственост се отдават под наем след публично оповестен търг или публично оповестен конкурс, който се провежда при условията на глава X.

(2) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината или упълномощен от него заместник - кмет сключва договор, чийто срок не може да бъде по-дълъг от 10 години.

(3) Контролът по изпълнението на задълженията по сключените договори с наемателите от страна на общината, в гр. Бяла Слатина се осъществява от упълномощено от кмета на общината лице, а в останалите населени места - от кметовете на съответното кметство.

Чл. 28. (1) Отдаването под наем на общински терени за поставяне на павилиони за търговска дейност по схема, одобрена от главния архитект на общината, се извършва след търг или конкурс, който се провежда при условията на глава X.

(2) Въз основа на резултатите от търга или конкурса кметът на общината или упълномощен от него заместник - кмет сключва договор, чийто срок не може да бъде по-дълъг от 10 години.

Чл. 29. (1) На юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, могат да бъдат отдавани под наем свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост без търг или конкурс, с решение на Общинския съвет.(2) Кметът на общината сключва договор за наем при условия, определени с решението от Общинския съвет по ал. 1.

(3) Срокът за наемните правоотношения по ал. 1 не може да бъде по-дълъг от 10 години.

Чл. 30. (1) Свободни поземлени имоти могат да се отдават под наем без търг или конкурс от Кмета на Общината, след решение на Общински съвет, на търговски дружества, необходими като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на ремонтно-строителните дейности, но не по-дълъг от една година.

(2) Желаещите по ал. 1 подават искане до Кмета, което съдържа:

1. наименование на юридическото лице, ЕИК, седалище и адрес на упавление;

2. подробно описание на дейностите, които ще бъдат осъществявани;

3. срок на временното ползване;

4. декларация от представляващия юридическото лице, че нуждата не може да бъде удовлетворена по друг начин.

(3) След като се установи, че желаещите отговарят на изискванията за дейностите по ал. 1, въз основа на решението на Общински съвет, Кметът или оправомощено от него лице сключва договор за наем при наемна цена, определена съгласно Тарифа Приложение № 1 към тази Наредба.

Чл. 31. (1) С решение на Общински съвет, без търг или конкурс, се отдават под наем помещения - частна общинска собственост за осъществяване на дейността на политическите партии, по смисъла на чл. 31 от Закона за политическите партии.


(2) Исканията за предоставяне на помещения по ал. 1 се отправят до Кмета на Общината и се придружават от документи за регистрация на партията и за учредяване на общинската й структура, както и данни за представянето й на последните парламентарни избори.
(3) При наличие на помещения, Кметът на Общината прави предложение пред Общинския съвет за вземане на решение по ал. 1.
(4) Въз основа на решението по ал. 1, Кметът на Общината сключва договор за наем със срок до началото на мандата на следващото Народно събрание.
(5) Не се предоставят помещения на организации по ал. 1, ако последните имат задължения към Общината.
(6) Предоставените помещения на политическите партии не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се използват за стопанска дейност.
(7) Наемната цена се определя съгласно Приложение № 1 към Наредбата.

Чл. 32. (1) Със заповед на Кмета на Общината, без търг или конкурс се предоставят помещения - частна общинска собственост, за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации.


(2) Исканията за предоставяне на помещения по ал. 1 се отправят до Кмета на Общината и се придружават от документи за регистрация на синдикалната организация и учредяване на общинската й структура.
(3) Въз основа на заповедта по ал. 1 се сключва договор за срок не по-дълъг от 5 години.

Чл. 33. Общинският съвет определя наемната цена на 1 кв.м. за помещенията, отдавани на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза и на общинските ръководства на синдикалните организации.

Чл. 34. Началната наемна цена при провеждане на търг или конкурс за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, се определя по Тарифа /Приложение № 1/ и в зависимост от зоните на териториално разположение на обектите /Приложение № 2/, типа на сградите и вида на дейността, за развитието на която се предоставя.

Чл. 35. Наемната цена за срока на наемните отношения по тази наредба се актуализира ежегодно до 15 февруари на календарната година със Заповед на Кмета на Общината, в съответствие с отчетения от Националния статистически институт индекс на инфлация.


Чл. 36. (1) Наемните отношения се прекратяват:
1. поради неплащане на наемната цена за повече от един месец, а за политическите партии - за повече от три месеца, както и поради системното й неплащане в срок;
2. поради извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, разрешени по установения ред, когато се засягат ползваните помещения;
3. поради лошо управление и стопанисване;
4. с изтичане на срока за настаняване;
5. когато наемател по чл. 22, ал. 1; чл. 23, ал. 1 и чл. 24, ал. 1 от Наредбата придобие в собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване;
6. когато наемател престане да отговаря на условията, установени в Наредбата;
7. когато помещенията се ползват в нарушение на забраните по чл. 3, ал. 1 от Наредбата;
8. на други основания, определени в договора.
(2) При прекратяване на наемните отношения по ал. 1, т. 2, на наемателя се предоставя друго помещение от същия вид.
(3) Прекратяването на наемните правоотношения става при спазване разпоредбите на Закона за общинската собственост и Закона за задълженията и договорите.

Глава V

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕЩИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 37. (1) Вещите – общинска собственост се управляват в интерес на населението в общината и с грижата на добър стопанин.

(2) Кметът на Общината организира пряко управлението на движимите вещи, обслужващи дейността на Общински съвет и Общинската администрация.


Чл. 38. (1) Движими вещи - общинска собственост могат да се предоставят безвъзмездно за управление и ползване на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка със заповед на Кмета на Общината.

(2) Кметът на общината внася в общинския съвет проект на решение заедно със становище с приложени към него мотивирано искане на заинтересуваното лице или организация; удостоверение, че то е на общинска бюджетна издръжка; списък на вещите - частна общинска собственост, с техните индивидуализиращи белези; количество и общата им балансова стойност.


(3) Ръководителите на юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка управляват движимите вещи, предоставени им по ал. 1, с грижата на добър стопанин и отговарят за поддържането, ремонтирането и застраховането им.
(4) Вещите - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят за безвъзмездно управление от Кмета на Общината на други лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.
(5) Въз основа на заповед по ал. 3, Кметът сключва договор за безвъзмездно ползване на вещта.
Чл. 39. Движимите вещи - частна общинска собственост извън тези по чл. 37 и чл. 38 се предоставят под наем от Кмета на Общината, след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава X от тази Наредба.

Глава VI

ОБЩИНСКИ АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ
Чл. 40. (1) Ежегодно, до 31 януари, Общинският съвет, по предложение на Кмета на общината, утвърждава списък на общинските ателиета и гаражи, предназначени за:

1. отдаване под наем за задоволяване на лични нужди;

2. продажба на лица, настанени в тях по административен ред;

3. продажба чрез търг или конкурс.

(2) Общинският съвет, по предложение на Кмета на общината, през текущата година извършва промени в списъка по ал. 1.

(3) Списъкът по ал. 1 е публичен.

Чл. 41. (1) Право на настаняване в общинско ателие има гражданин с постоянно местоживеене на територията на общината, който отговаря на следните условия:

1. да е хабилитиран научен работник или да упражнява творческа професия в областта на изкуството или културата;

2. да не притежава собствено ателие;

3. да не е придобивал ателие от общината или държавата след 13 юли 1990 г.;

4. да не е прехвърлял жилище, вилен имот или ателие на трети лица след 13 юли 1990 г.

(2) Желаещите да наемат ателие подават молба до Кмета на общината, придружена от всички необходими документи, удостоверяващи правата им по ал. 1.

(3) Молбите се картотекират в Дирекция “ОСОПЕ".

Чл. 42. (1) Кметът на общината назначава комисия в състав от 3 до 5 члена за разглеждане на молбите на лицата по чл. 31, ал. 2 и определя критериите за класиране на кандидатите.

(2) Комисията по ал. 1 разглежда в едномесечен срок подадените молби и съставя протокол. При наличие на подходящи свободни помещения, предлага на Кмета на общината да издаде заповед за настаняване.

(3) Въз основа на заповедта по ал. 2, Кметът на общината или упълномощен от него заместник - кмет сключва договор за наем.

Чл. 43. (1) Право да кандидатства за покупка на ателие има наемател, настанен най-малко една година преди подаване на молбата за закупуване.

(2) Молбата по ал. 1 се подава чрез Кмета на общината до Общинския съвет.

Чл. 44. (1) Право на настаняване в общински гараж има гражданин с постоянно местоживеене на територията на общината, който отговаря на следните условия:

1. да не притежава собствен гараж;

2. да не е придобивал гараж от общината или държавата след 13 юли 1990г;

3. да не е прехвърлял жилище, вилен имот или гараж на трети лица след 13 юли 1990г.

(2) Определянето на наематели на гаражи - общинска собственост се извършва в следната поредност:

1. на лица с увреждания - собственици или наематели на общинско жилище в сградата, в която са построени гаражите, при условие че притежават моторно превозно средство и не притежават гараж в същото населено място;

2. на други наематели на общински жилища в сградата или собственици, придобили общинско жилище в същата сграда, при условие че притежават моторно превозно средство и не притежават гараж на територията на общината;

3. ако след предоставянето на гаражи на лицата по т.т. 1 и 2 останат свободни гаражи, в тях се настаняват и други лица, които притежават моторно превозно средство и не притежават гараж на територията на общината, чрез търг или конкурс.

Чл. 45. (1) Желаещите да наемат гараж подават молба до Кмета на общината, придружена от всички необходими документи, удостоверяващи правата им по чл. 44.

(2) Молбите се картотекират в Дирекция “ОСОПЕ".

Чл. 46. (1) Комисията по чл. 42, ал. 1 разглежда в едномесечен срок подадените молби и съставя протокол като спазва поредността на чл. 34, ал. 2, т.т. 1 и 2. При наличие на свободни гаражи, предлага на Кмета на общината да издаде заповед за настаняване.

(2) Въз основа на заповедта по ал. 1, Кметът на общината или упълномощен от него заместник - кмет сключва договор за наем.

Чл. 47. (1) Право да кандидатства за покупка на гараж има наемател, настанен най-малко една година преди подаване на молбата за закупуване.

(2) Молбата по ал. 1 се подава чрез Кмета на общината до Общинския съвет.

Чл. 48. Гаражите по чл. 44, ал. 2, т. 3 се продават с решение на Общинския съвет по реда за продажба на общински имоти.

Чл. 49. (1) Лице, желаещо да придобие собственост върху общинско ателие или гаражи чрез замяна срещу собствен имот, подава молба до Кмета на общината.

(2) Кметът на общината определя задължителните документи, които трябва да придружават молбата по предходната алинея.

(3) Кметът на общината внася в Общинския съвет проект на решение за допускане или отказ на замяната с мотиви.

Глава VІI

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД
Чл. 50. (1) Общинският съвет определя земите от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем.
(2) В решението по преходната алинея, земите се описват по местоположение (местност), категория, поливност, срок и размер на годишната наемна цена на единица площ.
(3) Годишната наемна цена не може да бъде по-ниска от определения размер на наем за земи от държавния поземлен фонд.
(4) Решението на Общински съвет се съобщава на населението по ред, определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. В обявлението се посочва срока, в който могат да се предявят искания за предоставяне на земеделски земи под наем.

Чл. 51. (1) Земи от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем на български физически и юридически лица.
(2) Отдаването под наем на земите по ал. 1 се извършва от Кмета, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на Наредбата.
(3) Кметът определя срока за отдаване под наем, който може да бъде от 1 до 10 години, минималната годишна наемна цена, вида на процедурата за отдаване под наем и други необходими условия.
(4) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът издава Заповед за определяне на наемател и сключва договор за наем.
(5) Общински земеделски земи, включени в строителните граници на населените места, се отдават под наем от Кмета, след проведен търг или конкурс, по реда на наредбата.
Чл. 52. Земеделските земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ се отдават под наем със Заповед на Кмета на Общината, без търг или конкурс, за срок от 1 година с възможност за неговото продължаване до възстановяване на собствеността.
Чл. 53. (1) Земи от общинския поземлен фонд могат да се заменят със земеделски земи, частна собственост, ако за частния имот:
1. има влязло в сила решение на общинска служба по земеделие за възстановяване на общинската земя в съществуващи или възстановими стари реални граници (чл. 18-ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ) или решение за възстановяване собствеността в нови реални граници с плана за земеразделянето (чл. 18-ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ);
2. е извършен въвод във владение по чл. 32, ал. 2, съответно чл. 25, ал. 7 от ППЗСПЗЗ, когато планът за земеразделяне е влязъл в сила.
(2) Замяната по ал. 1 със земеделски земи по смисъла на чл. 2 от ЗСПЗЗ от общинския поземлен фонд се извършва по решение на общинския съвет, въз основа на мотивирано предложение на общинската служба по земеделие.
Чл. 54. Замяната съгласно чл. 36 от ППЗСПЗЗ на земеделски земи - частна общинска собственост със земеделски земи, собственост на граждани и юридически лица, се допуска при парична равностойност, определена по Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи.
Чл. 55. Общинският съвет, въз основа на мотивираното предложение от общинската служба по земеделие на територията на Община Бяла Слатина, със свое решение определя вида, размера и местонахождението на земите от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собствениците. Размерът на тези земи трябва да бъде не по-малко от 50 на сто от наличния общински поземлен фонд. Обезщетението по възможност се извършва в землището, в което е признато правото на обезщетение на собствениците, или в съседни на него землища в границите на общината.

Чл. 56. (1) Земи от Общинския поземлен фонд, освен под наем по реда на предходния член, могат да се отдават и под аренда по Закона за арендата в земеделието.

(2) Земеделските земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ могат да се отдават под аренда по решение на Общинския съвет, прието с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците.

(3) Срокът на договора за аренда е минимум 4 години. Земеделските земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ се отдават за срок 4 години.

(4) С Решение на Общински съвет Бяла Слатина земята под аренда може да се отдава за по-дълъг период.

(5) Началният размер на арендното плащане се определя на база цените за декар съгласно приложение №1 от наредбата.

Чл. 57. Земеделските земи от общинския поземлен фонд се отдават под наем и аренда чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава X от настоящата Наредба.

Чл. 58. (1) Имотите – частна общинска собственост, предназначени за стопански нужди се отдават под наем след търг или конкурс, който се провежда при условията на X.

(2) Земи от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем на физически и юридически лица, които ще използват земята за производство на селскостопанска продукция при следните условия:

1. Да има влязло в сила решение на ОСЗ за възстановяване на общинска земя и направен въвод съгласно плана за земеразделяне.

2. земите се отдават под наем за една година на безимотни и малоимотни с постоянно местожителство в населеното място, в чието землище се намират общинските земи.

(3) Общинската земя се отдава под аренда или под наем чрез търг с явно наддаване на физически и юридически лица. Останалата незаета земя след търга се предоставя на малоимотни и безимотни лица.

(4) Максималния размер на земята за отдаване под наем на безимотни и малоимотни, е до 10 дка за срок от една стопанска година.

(5) Цената по чл. 58, ал. 3 се определя от Общински съвет - Бяла Слатина в тарифа, която е неразделна част от тази наредба.(6) Безимотните и малоимотните лица, които желаят да наемат земя, подават молба до кмета на съответното населено място, като в молбата вписват ЕГН, личен паспорт, или лична карта, адресна регистрация, исканите декари, декларират, че не притежават друга земя в страната, че не им е възстановена земя от ОСЗ като собственици или наследници и че за неверни данни носят наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

(7) Постъпилите молби за искане на земя от безимотни и малоимотни под наем се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета.

(8) Договорите за наем на общинската земя с малоимотни и безимотни се сключват и подписват от кмета, въз основа на одобрен списък от комисията по чл. 58, ал. 7. Кметът информира Общинския съвет за размера на отдадената земя и наемателите.

Чл. 59. Договорите за наем и аренда се сключват от Кмета на Общината, в писмена форма, като договорите за аренда задължително се вписват в Служба по вписванията гр. Бяла Слатина и се регистрират в Общинска служба по Земеделие гр. Бяла Слатина.

Чл. 60. Определената под наем и аренда земя се използва, като не се допуска увреждане и замърсяване на същата. Земята се предава на наемателя или арендатора срещу протокол от служители на Дирекция „ОСОПЕ” при община Бяла Слатина.

Глава VIII

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД
Чл. 61. Общинският горски фонд включва:

1. гори и земи, възстановени по реда на Закона за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд и Правилника за прилагане на Закона за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд;

2. гори, залесени или самозалесили се върху земеделски земи от поземления фонд, възстановени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

3. гори, създадени върху негодни за земеделско ползване слабопродуктивни и застрашени от ерозия земеделски земи от общинския поземлен фонд, след включване в общинския горски фонд;

4. гори, придобити по реда на Закона за общинската собственост;

Чл. 62. Възпроизводството на гори обхваща създаването на нови гори, възобновителни, огледни и санитарни сечи, които се извършват съгласно Закона за горите и Правилника за прилагане на Закона за горите.

Чл. 63. (1) Създаването на нови гори включва дейностите по събиране на семена, производство на посадъчен материал, залесяване, отглеждане, инвентаризация на млади култури и борба с ерозията.

(2) Кметът на общината възлага извършването на дейностите по ал. 1 чрез търг, конкурс или пряко договаряне при условия и по ред, определени в Закона за горите и Закона за обществените поръчки.

(3) Дейностите по ал. 1 могат да се възлагат поотделно или в комплекс от дейности в зависимост от вида , местонахождението, обема и сроковете им.

Чл. 64. Ползването на горите и земите от горския фонд - общинска собственост се осъществява по един от следните начини:

1. по такси на корен;

2. чрез възлагане на добива и продажба на добитата дървесина от склад;

3. чрез публичен търг с явно наддаване или конкурс за предоставяне на сечища;

4. чрез публичен търг с явно наддаване или конкурс за предоставяне изпълнението на дейностите, предвидени в лесоустройствените проекти за цели държавни горски стопанства или за части от тях;

5. чрез концесия;

6. след решение на Общинския съвет.

Чл. 65. Годишното ползване на дървесина от горите се осъществява в съответствие с определеното ползване с лесоустройствените проекти, планове и програми.

Чл. 66. (1) Годишното ползване в общинските гори се одобрява от регионалното управление на горите по представен годишен план по образец, утвърден от началника на Националното управление по горите. Годишният план е в сила за календарната година, за която е изготвен и одобрен.(2) Обемът на годишното ползване се определя с решение на Общинския съвет

Чл. 67. Пашата в горите и земите от общинския горски фонд, се разрешава с годишно позволително, издадено от Регионално управление на горите въз основа на годишен план, приет с решение на Общинския съвет, съгласуван с държавното лесничейство и утвърден. За издаването на позволителното се заплаща такса, одобрена с тарифа от Министерския съвет.

Чл. 68. Срокът на действие на позволителното за паша е до края на календарната година, освен ако по искане на заявителя в него е вписан по-кратък срок.

Чл. 69. (1) Строителство в горите и земите от общинския горския фонд, свързано с управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите, без да се променя предназначението на имота, обхваща изграждането на:1. горски пътища и въжени линии;

2. сгради за постоянно или временно обитаване - горски и ловни кантони, контролни горски пунктове, пожаронаблюдателни кули, стационари, заслони, ремонтни работилници и складове, навеси, ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и рибарници, битови и стопански сгради;

3. съобщителни линии, далекопроводи и съоръжения към тях.

(2) Строителството по ал. 1 се разрешава при условията и по реда на Закона за устройство на територията и въз основа на нормативи, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, председателя на Държавната агенция по горите и министъра на околната среда и водите.

Чл. 70. Общинския съвет приема:

1. Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от общинския горски фонд;

2. Тарифа за таксите на страничните ползвания и страничните горски продукти, добити от общинския горски фонд;

3. Тарифа за таксите за административно - технически услуги;

4. Тарифа за таксите за изключени или предоставени за ползване площи от общинския горски фонд.Чл. 71. Провеждане на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в общинския горски фонд се извършва от Общинска администрация съвместно с кметовете на населените места.
Глава IX

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 72. (1) Разпореждането с имоти - частна общинска собственост се осъществява чрез:

1. продажба на имоти или на идеални части от тях;

2. замяна на имоти или на идеални части от тях и на вещни права върху тях;

3. учредяване право на строеж, надстрояване или пристрояване - възмездно или безвъзмездно;

4. учредяване на вещно право на ползване - възмездно или безвъзмездно;

5. внасяне /апорт/ на собственост и вещни права в капитала на търговски дружества;

6. делба;

7. дарение;

8. безвъзмездно прехвърляне право на собственост и / или на ограничени вещни права на юридически лица на бюджетна издръжка;

9. договори за прехвърляне на собственост по чл. 15 и чл. 17 от Закона за устройство на територията и § 8 от ПР на ЗУТ;

10. чрез съдебна спогодба, въз основа на решение на Общинския съвет;

11. други случаи, определени в закон.

(2) Замяна по ал. 1 се допуска само при:

 1. прекратяване на съсобственост върху имоти между Общината и трети лица;

 2. когато с влязъл в сила подробен устройствен план се предвижда отчуждаване на имоти за нуждите на Общината;

 3. между Общината и друга община или между Общината и държавата;

 4. в други случаи, определени в закон.

(3) Разпореждането с движими вещи - частна общинска собственост, се осъществява чрез:

 1. продажба;

 2. замяна;

 3. право на ползване - възмездно или безвъзмездно;

 4. внасяне (апорт) на собственост и вещни права в капитала на търговски дружества;

 5. делба;

 6. дарение;

 7. безвъзмездно прехвърляне право на собственост и / или вещни права на юридически лица на бюджетна издръжка;

 8. чрез съдебна спогодба;

 9. други случаи, определени в закон.

(4) В капитала на търговски дружества могат да се апортират само нежилищни имоти - частна общинска собственост или вещни права върху тях, след решение на Общинския съвет. Оценката на имотите по ал. 1, т. 5 се извършва по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон.

(5) При разпореждане с имот физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни разноски в размер на 3 %, от неговите цена или данъчната основа, определена по реда на чл. 46 от Закона за местните данъци и такси, но не по-малко от 5 лева.

При определяне данъчната основа по предходната алинея се взема предвид:
1. пазарната цена на имота, предмет на продажба, съответно на ограниченото вещно право, което се учредява;
2. пазарната цена на имота с по-висока данъчна основа при замяна;
3. пазарната цена на реалния дял, който придобиват лицата при делба;

4. в случаите на безвъзмездни сделки.

(6) Продажбата на вещи, които не са необходими за дейността на общината, се осъществява чрез публичен търг с явно наддаване.

(7) Замяна на вещи се извършва с договор, сключен от Кмета на общината по реда и условията на Закона за задълженията и договорите.

(8) Възмездно право на ползване върху вещи се предоставя от Кмета на общината със заповед и договор.

(9) Безвъзмездно право на ползване върху вещи се предоставя от Кмета на общината на юридически лица и звена на бюджетна издръжка.Чл. 73. (1) Физическите и юридически лица, направили искане за разпореждане с имот, частна общинска собственост, заплащат разноските по изготвяне и актуализация на пазарните оценки, възложени по реда на чл. 22, ал. 3, от ЗОС.
(2) При провеждане на търгове и конкурси, пазарната оценка се приема за начална.
Чл. 74. Разпореждането с имоти и вещи, частна общинска собственост, се извършва по пазарни цени, актуални и валидни към момента на сключване на договора.

Чл. 75. (1) Всяка преписка за разпореждане с имоти, частна общинска собственост, следва да бъде окомплектована със следните документи: акт за общинска собственост, надлежно вписан в Агенция по вписвания, скица от кадастъра на имота, скица от действащия ПУП с виза за проектиране.
(2) Докладните по постъпилите предложения се внасят за приемане на решение от Общински съвет от Кмета на Общината, придружени с предварително изготвена пазарна оценка от оценител на имоти и документите по ал. 1.
Чл. 76. (1) Договорите, с които се извършва разпореждане с имоти - частна общинска собственост, се сключват в писмена форма от кмета на общината, и се вписват в Агенцията по вписвания, а при замени с държавни имоти - по местонахождението на държавния имот.
(2) Договорите по предходната алинея се сключват след заповед на кмета на общината.
(3) В заповедта по ал. 2 се посочват всички плащания, които следва да се извършат от двете страни по сделката, както и срока за заплащането им.
(4) При неплащане в указания срок, Кметът на общината може да отмени Заповедта с нова заповед. При отмяна на заповедта, преписката се прекратява и се внася доклад за отмяна на решението на Общински съвет.
(5) Окончателните договори по чл. 36, ал. 1, т. 9 /сделки по ЗУТ/ се сключват след подписан предварителен договор от кмета на Общината.
Чл. 77. (1) Разпореждането с имоти и вещи - частна общинска собственост се осъществява на базата на пазарна оценка, определена по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС.
(2) Разпореждането не може да се извършва по цена, по-ниска от пазарната оценка, освен в случаите, предвидени в закон.
(3) Когато пазарната оценка е по-ниска от данъчната оценка, сделката се сключва по данъчната оценка.
(4) Цената на придобиваните имоти от Общината не може да бъде по-висока от пазарната.
Чл. 78. (1) Продажбата на вещи, които не са необходими за дейността на Общината, се осъществява от Кмета, след решение на Общински съвет, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.
(2) Замяната на вещи се осъществява с договор, сключен от Кмета на Общината, след решение на Общински съвет.
(3) Дарението на движими вещи - общинска собственост се осъществява от Кмета с договор, след решение на Общински съвет.
(4) Учредяване на възмездено право на ползване върху вещи се предоставя от Кмета на Общината със заповед и договор, след решение на Общинския съвет.
(5) Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху вещи се предоставя от кмета на Общината със заповед и договор, след решение на Общинския съвет.
(6) Бракуването /ликвидирането/ на движими вещи - дълготрайни активи или материални запаси, се извършва от комисия, назначена за целта със заповед на Кмета на Общината, която съставя протокол - Форма № 5 или Форма № 37 от Албума за първичните счетоводни документи. Протоколът задължително съдържа информация за вида и балансовата стойност на бракуваното имущество и начина на ликвидирането му. Използваемите резервни части или отпадъци, получени при ликвидирането на активите, задължително се заприходяват по справедливата им цена, определена от независим лицензиран оценител.


РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЧРЕЗ ПРАВНИ СДЕЛКИ.
I. Продажба
Чл. 79. (1) Продажбата на имоти, частна общинска собственост, се извършва в съответствие с предвижданията в годишната Програма по чл. 4, ал. 3 от тази Наредба от Кмета на Общината, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на Общинския съвет,.
(2) Редът за провеждане на търга или конкурса са определени в Глава X от наредбата.
(3) Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс, Кметът на Общината издава заповед и сключва договор.
Чл. 80. (1) Продажбата на имот, частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот, поземлен имот, участващ в УПИ или поземлен имот в урбанизираната територия на общината, върху който физически или юридически лица притежават законно построена сграда, се извършва от кмета на общината, без решение на Общински съвет и без търг или конкурс.
(2) Продажбата на имот, частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот, поземлен имот, участващ в УПИ или поземлен имот в урбанизираната територия на Общината, върху който физически или юридически лица са придобили право на строеж, чието реализиране е започнало, се извършва от Кмета на общината, без решение на Общински съвет и без търг или конкурс.
(3) Собствениците на жилища и други обекти в етажна собственост, притежаващи идеални части от правото на строеж върху общинска земя, могат да придобият съответната идеална част от правото на собственост върху земята, при условие, че за сградата е отреден поземлен имот или урегулиран поземлен имот. Продажбата се извършва от Кмета на Общината, без решение на Общински съвет и без търг или конкурс.
(4) Исканията на лицата по предходните алинеи за закупуване се подават до кмета на общината. Към тях се прилагат:
- договор за учреденото право на строеж или удостоверение за признато право на строеж в случаите по § 6 от преходните правила на Закона за собствеността, ЗУПЛЗПДДМ /Закон за уреждане правата на лицата, които са заели или получили държавни дворни места/ и други документи, удостоверяващи вещното право на строеж;
- документ за собственост върху сграда или обект в сграда, или констативен акт от общинската администрация, че сградата е завършена в груб строеж и други документи при необходимост;
- документ за законно учредено право на строеж на роднини по права линия, ако е налице такова;
- удостоверение за наследници, ако е необходимо;
- разрешение за строеж или акт за узаконяване на строежа;
- скица на имота от Агенция по кадастъра.
(5) Общинската администрация служебно прилага към преписката следното:
- служебна скица на паус от действащия план за регулация и застрояване;
- АОС, вписан в Агенцията по вписвания;
- пазарна оценка, изготвена по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС.
(6) Продажбата се извършва от Кмета на Общината, който издава заповед и сключва договор.
(7) В случаите, когато разпореждането с имоти, частна общинска собственост, се извършва от Кмета на Община Бяла Слатина, без решение на Общински съвет, договорите се сключват по определената от оценителите на пазарни оценки цена, изготвена по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС.
(8) Когато с влязъл в сила подробен устройствен план към момента на подаване на искането, се предвижда ново застрояване върху имота, надстрояване или пристрояване на съществуващата сграда, в цената на земята се включва и пазарната стойност на правото на строеж върху разликата между реализираното застрояване и предвиденото по подробния устройствен план. Главният архитект на Общината осигурява служебна скица от подробния устройствен план и становище за реализираното и предвиденото застрояване.
(9) В случаите, когато липсва застроителен план, в цената на земята се включва и пазарната стойност на правото на строеж върху разликата между реализираното застрояване и максималното възможно застрояване, съгласно застроителните правила и норми за устройство на територията. Главният архитект на Общината изготвя становище за реализираното и максимално допустимото застрояване.
Чл. 81. Когато от имот, върху който е учредено право на строеж на едно или повече лица, са образувани няколко урегулирани поземлени имота, се продава само съответния урегулиран поземлен имот, върху който е построена сградата.
Чл. 82. В случаите на чл. 46, ал. 1, 2 и 3, когато от имота могат да се образуват два или повече урегулирани поземлени имота, се прави служебно изменение на подробния устройствен план. Продава се урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, съответно учредено правото на строеж.
Чл. 83. Когато с влязъл в сила подробен устройствен план към момента на подаване на искането, върху имота, находящ се в зона за средно или високо етажно застрояване, се предвижда изграждане на друга сграда и от имота не може да се обособи втори самостоятелен урегулиран поземлен имот, правото на собственост върху имота се продава след учредяване право на строеж за предвиденото строителство по общия ред на чл. 37 от ЗОС.
Чл. 84. (1) Продажба на имот - частна общинска собственост може да се извърши без търг или конкурс, след решение на Общински съвет, по предложение на Българската агенция за инвестиции, на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас.
(2) Продажба на имот - частна общинска собственост може да се извърши без търг или конкурс, след решение на Общинския съвет на основния пощенски оператор при условията на чл. 30 от Закона за пощенските услуги.
(3) Продажбата на имот - частна общинска собственост се извършва без търг или конкурс, след решение на Общинския съвет, когато сделката е между Общината и държавата, или между Общината и друга община и / или когато лицата, на които може да се извърши продажба, са определени в закон.
(4) Продажбата по предходните алинеи се извършва по пазарна цена, изготвена от независим лицензиран оценител съгласно чл. 22, ал. 3 от ЗОС. Въз основа на решението Кметът на Общината издава заповед и сключва договор.
(5) Лицата, желаещи да се ползват от правата по предходните алинеи, подават искане до кмета чрез деловодството на общината придружено с документи, удостоверяващи правата им и се проучват от длъжностни лица, определени от Кмета на общината в едномесечен срок от постъпването им.

Чл. 85. (1) Предварителният и окончателният договор по чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията се сключват по пазарни цени от Кмета на общината.

(2) Предварителният договор по ал. 1 се сключва след решение на Общинския съвет.

(3) Предварителният договор по ал. 1 съдържа цената на частта на имота – общинска собственост за създаване на урегулиран поземлен имот и се сключва на основа на проект за изменение на действащия подробен устройствен план. В предварителния договор се вписват условията по ал. 4, ал. 5 и ал. 6.

(4) В случай, че изменението на подробния устройствен план не влезе в сила шест месеца след сключването на предварителния договор, се извършва нова оценка на частта на имота – общинска собственост за създаване на урегулирания поземлен имот, въз основа на която се сключва окончателния договор.

(5) В случай, че експертният съвет по чл. 5, ал. 4 от Закона за устройство на територията установи, че проектът по ал. 3 не може да бъде приет без изменения, прави служебно предложение до Кмета на общината за изменение на предварителния договор.

(6) Окончателният договор се сключва в срок от един месец след влизане в сила на изменението на подробния устройствен план. След изтичане на този срок, общината може да иска сключване на окончателен договор по съдебен ред, както и обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за периода на забава.

(7) Окончателният договор се вписва от съдията по вписванията по местонахождението на имота.
II. Дарение
Чл. 86. (1) Дарение на имот - частна общинска собственост може да се извърши след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство 3/4 от общия брой на съветниците.
(2) Въз основа на решението по предходната алинея, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

ІІІ. Прекратяване на съсобственост.Чл. 87. (1) Съсобствеността върху имоти между общината и физически или юридически лица се прекратява чрез:
1. доброволна делба;
2. съдебна делба;
3. продажба на частта на общината на съсобствениците;
4. замяна на частта на общината с друг равностоен имот;
5. изкупуване от общината на частта на съсобствениците.
(2) Доброволната делба се осъществява чрез:
1. даване или получаване в дял на реални части от имота;
2. получаване собствеността на целия имот от един от съсобствениците с парично уравняване дела на останалите съсобственици, когато имотът е реално неподеляем.
(3) Съсобствеността върху имоти между общината и физически или юридически лица, се прекратява по предложение на съсобствениците до Кмета на Общината или по инициатива на Кмета на Общината, с решение на Общинския съвет.

Чл. 88. (1) В тримесечен срок след решението на Общинския съвет по предходния член, Кметът на общината издава заповед за прекратяване на съсобствеността. Заповедта се връчва на купувача срещу подпис.

(2) След плащане на цената и на дължимите данъци, такси и режийни разноски в посочения в заповедта по ал. 1 срок, Кметът на общината сключва договор за продажба.

(3) Когато плащането не се извърши в определения срок, Кметът на общината може да отмени заповедта по ал. 1 и преписката се прекратява.

Чл. 89. (1) В случаите на чл. 37, ал. 4 и ал. 6, чл. 38, ал. 2 и чл. 39, ал. 3 и ал. 5 от Закона за общинската собственост, Кметът на общината внася предложение в Общинския съвет за предоставяне на съответните права.

(2) Лицата, желаещи да придобият правата по чл. 37, ал. 4 и ал. 6, чл. 38, ал. 2 и чл. 39, ал. 3 и ал. 5 от Закона за общинската собственост, подават молба до Кмета на общината.

(3) Кметът на общината определя задължителните документи, които трябва да придружават молбата по предходната алинея.

(4) Предложението по ал. 1 трябва да съдържа данни за:

1. имота, за който ще се предоставя съответното право с неговите характеристики, местонахождение, предназначение и фактическо ползване на имота.

2. нуждите, за които ще се използва имотът;

3. срока за който се предоставя съответното право.

(5) На основание решението на Общинския съвет, Кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Чл. 90. (1) Разпоредителните сделки с нежилищни имоти и вещни права – частна общинска собственост се извършват въз основа на пазарни оценки, които са одобрени от Общинския съвет и не могат да бъдат по-ниски от данъчните оценки.

(2) Пазарната оценка се изготвя от независим лицензиран експерт. Изготвянето на пазарна оценка се възлага от Кмета на общината, или определен от него заместник - кмет.


IV. Право на строеж, надстрояване и пристрояване
Чл. 91. (1) Правото на строеж се учредява по решение на Общински съвет след проведен публичен търг или публично оповестен конкурс съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.
(2) Правото на строеж се учредява възмездно или безвъзмездно, безсрочно или за определен срок.
(3) В условията на търга или конкурса може да се предвиди обезщетяване срещу цената на правото на строеж или на част от нея с равностоен имот в новопостроената сграда.
Чл. 92. В случаите когато общината е учредила право на строеж, пристрояване или надстрояване и преди заверка от специализираните органи на кота "било" на строежа са одобрени изменения в работните проекти, които водят до промяна в разгъната застроена площ на обекта и промяна в обема на учреденото право на строеж, за разликата в площта Кметът на Общината издава заповед и сключва анекс към договора.
Чл. 93. (1) Възмездно право на строеж може да се учреди без търг или конкурс, след решение на Общинския съвет:
1. на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас, по предложение на Българската агенция за инвестиции,
2. за изграждане или разширение на подземни и надземни обществени далекосъобщителни мрежи и съоръжения на обществените далекосъобщителни оператори.
3. за изграждането или разширението на площадкови енергийни обекти или на части от тях на енергийните предприятия.
5. на юридически лица на бюджетна издръжка;
6. на религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;
(2) Решенията по ал.1 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.
Чл. 94. (1) Безвъзмездно право на строеж може да се учреди без търг или конкурс, след решение на Общинския съвет на :
1. юридически лица на бюджетна издръжка;
2. религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;
3. и други, когато това е предвидено в закон.
(2) Решенията по ал. 1 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.
Чл. 95. Безвъзмездно право на строеж може да се учреди без търг или конкурс и на лица, извън посочените в чл. 57, след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.
Чл. 96. (1) Право на надстрояване и пристрояване върху сгради, частна общинска собственост или върху сгради, построени върху имот - частна общинска собственост, се учредява на трети лица с решение на Общински съвет, след проведен публичен търг или публично оповестен конкурс.
(2) В случаите по ал. 1, когато сградите са частна собственост надстрояването и пристрояването се учредява при условията на чл. 183, ал. 2 и 3 от ЗУТ.
Чл. 97. (1) Право на надстрояване и пристрояване върху сгради, собственост на физически или юридически лица, построени върху имоти, частна общинска собственост, се учредява от Кмета на общината на собственика на сградата, както и на собственици на жилища и други обекти в сгради - етажна собственост, или на техни сдружения при условията на чл. 183, ал. 2 и 3 от ЗУТ.
(2) Когато надстрояването или пристрояването не води до обособяването на самостоятелен обект, правото на надстрояване или пристрояване се учредява на собственика на основния обект при условията на чл. 183, ал. 2 и 3 от ЗУТ.
Чл. 98. Безвъзмездно право на надстрояване и пристрояване може да се учреди по реда и при условията на чл. 91 и чл. 92 .
V. Право на ползване
Чл. 99. (1) Правото на ползване се учредява възмездно за срок до 10 години, след решение на Общинския съвет, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, проведен по реда на Глава X.
(2) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът издава заповед и сключва договор.
Чл. 100. Правото на ползване се учредява възмездно за срок до 10 години, след решение на Общинския съвет, без търг или конкурс:
1. на основния пощенски оператор, при условията на чл. 30 от Закона за пощенските услуги.
2. на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас, по предложение на Българската агенция за инвестиции
3. на други лица, определени със закон.
Чл. 101. Правото на ползване се учредява безвъзмездно с решение на Общинския съвет, взето с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.
VІ. Замяна
Чл. 102. (1) Замяната на имот - частна общинска собственост, на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, или на право на строеж в полза на Общината с имот или с право на строеж - собственост на държавата, на физически лица или на юридически лица, може се извършва по инициатива на общината или по писмено предложение на заинтересованите лица, по ред в съответствие с програмата по чл. 4, ал. 3 от настоящата наредба.
(2) Замяна по ал. 1 може да се извърши:
1. при прекратяване на съсобственост върху имоти между Общината и трети лица;
2. когато с влязъл в сила подробен устройствен план се предвижда отчуждаване на имоти за нуждите на Общината;
3. между Общината и друга община или между Общината и държавата;
4. в други случаи, определени в закон.
(3) В случаите по ал. 2, Кметът на Общината отправя писмено предложение за замяна до заинтересованите собственици или съсобственици на имоти. Предложение за замяна до Кмета на Общината могат да правят и заинтересованите собственици или съсобственици на имоти по ал. 2. В предложението се посочват предлаганите за замяна имоти или вещни права. При постигане на съгласие, Кметът на Общината внася предложението за замяна в Общински съвет.
(4) За направените предложения за замяна се изготвя обявление за всеки имот, което се публикува на интернет страницата на Общината, същото се поставя и на видно място в сградата на Община Бяла Слатина. В обявлението се посочват данни за имотите или вещните права, предмет на предложението за замяна.
5) Предложенията по ал. 3 се внасят в Общински съвет от Кмета на Общината не по-рано от един месец от публикуване на обявлението. Когато в този срок постъпят повече от едно предложения за един общински имот, те се внасят заедно в Общинския съвет. При постъпили предложения за замяна на един и същ общински имот от две или повече лица, Общинският съвет може да реши разпореждането с имота да се извърши чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.
(6) Предложенията по ал. 3 не обвързват Общинския съвет за извършване на замяна. Отказите на Общинския съвет за извършване на замяна не подлежат на обжалване.
(7) Не се допускат замени:
1. когато имотите - собственост на трети лица, са обременени с ипотека или други тежести, отдадени са под наем или под аренда;
2. на общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство, срещу нежилищни имоти, освен в случаите по ал. 2, т. 2;
3.
на общински имоти с имоти на лица, за които е установено, че без правно основание ползват общински имот, договорите за наем или за вещни права върху общински имоти са прекратени по тяхна вина или с които Общината води съдебни имуществени спорове;
4. в други случаи, определени в нормативен акт
(8) Решенията за извършване на замяна се приемат от Общинския съвет с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. Въз основа на решението на Общински съвет, Кметът на Общината издава заповед и сключва договор за замяна.
(9) Замяна на общински жилища с жилищни или нежилищни имоти - собственост на държавата, на физически или юридически лица, се извършва при условията и по реда на чл. 40 от ЗОС.
(10) Замяната на общински жилища с нежилищни имоти се допуска само ако има свободни общински жилища, за настаняването в които няма нуждаещи се граждани, отговарящи по чл. 43 и 45 от ЗОС или ако върху имота, придобит в резултат на замяната, ще се изградят социални жилища.
VІI. Разпореждане с общински имоти в случаите, предвидени в

Закона за устройство на територията
Чл. 103. (1) Предварителният и окончателният договор по чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 9 от Наредбата, се сключват по пазарни цени от Кмета на Общината.
(2) Предварителният договор по ал. 1 се сключва след решение на Общинския съвет.
(3) Предварителният договор по ал. 1 съдържа цената на частта на имота, общинска собственост за създаване на урегулиран поземлен имот и се сключва на основа на проект за изменение на действащия подробен устройствен план. В предварителния договор следва да се предвидят хипотезите на ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от настоящия член.
(4) В случай, че изменението на подробния устройствен план не влезе в сила шест месеца след сключването на предварителния договор, се извършва нова оценка на частта на имота - общинска собственост за създаване на урегулирания поземлен имот, въз основа на която се сключва окончателния договор.
(5) В случай, че експертният съвет по чл. 5, ал. 4 от Закона за устройство на територията установи, че проектът по ал. 3 не може да бъде приет без изменения, прави служебно предложение до Кмета на Общината за изменение на предварителния договор.
(6) Окончателният договор се сключва в срок от един месец след влизане в сила на изменението на подробния устройствен план. След изтичане на този срок Общината може да иска сключване на окончателен договор по съдебен ред, както и обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за периода на забавата.
(7) Окончателният договор се заявява за вписване по местонахождението на имота.
Чл. 104. (1) Кметът на общината със заповед може да учредява право на преминаване през общински неурегулирани поземлени имоти по реда на чл. 192 от ЗУТ.
(2) Не се допуска учредяване право на преминаване по реда на чл. 192 от ЗУТ през общински урегулирани поземлени имоти.
(3) Правото на преминаване по ал. 1 се учредява при условията на чл. 192 от ЗУТ и оценителен протокол на комисията по чл. 210 от ЗУТ.
Чл. 105. (1) Кметът на общината със заповед може да учредява право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински поземлени имоти по реда на чл. 193 от ЗУТ.
(2) Правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по ал. 1 се учредява въз основа на одобрен проект от главния архитект и оценителен протокол на комисията по чл. 210 от ЗУТ.


Глава X

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕТЕ И КОНКУРСИТЕ
Чл. 104. С тази глава се уреждат условията и реда за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, съгласно Закона за общинската собственост.

Чл. 105. По реда на тази глава се извършва отдаване под наем чрез търг или конкурс на:

1. имоти - частна общинска собственост;

2. вещи – частна общинска собственост: машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства и вещи за стопански и административни нужди;

3. имоти – публична общинска собственаст;

4. земи от общинския поземлен фонд и земи в строителни граници.

Чл. 106. По реда на тази глава се извършва продажба чрез търг или конкурс на:

1. нежилищни имоти - частна общинска собственост;

2. вещи – частна общинска собственост.

Чл. 107. По реда на тази глава се извършва чрез публичен търг или публично оповестен конкурс:

1. учредяване на право на строеж в случаите по чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост;

2. учредяване право на надстрояване или пристрояване върху недвижим имот - частна общинска собственост по реда на чл. 38 от Закона за общинската собственост.

3. учредяване на право на ползване по чл. 39 от Закона за общинската собственост.

Чл. 108. (1) При условията и по реда на тази глава се организират и провеждат публични търгове или публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с имоти и вещи и ограничени вещни права върху тях.(2) Търговете и конкурсите, провеждани по реда и при условията на тази наредба, са публични и общодостъпни.

(3) Участниците в публичните търгове и публично оповестените конкурси, както и всички присъстващи трети лица, са длъжни да спазват утвърдените тръжни (конкурсни) правила и реда в залата, където се провежда съответната процедура. Дадените в изпълнение на тези изисквания указания на председателя на тръжната (конкурсната) комисия, са задължителни за всички присъстващи.

(4) При неспазване изискванията на ал. 3 или на дадените указания, председателят на комисията, предупреждава съответното лице, че при повторно нарушение ще бъде отстранено от залата. При повторно нарушение, лицето (включително и ако е участник в процедурата или негов представител или пълномощник), се отстранява от залата и от участие (за участниците или техните представители или пълномощници), като при необходимост се изисква съдействие от охраната на сградата. При отказ за доброволно напускане на залата, се уведомяват органите на полицията за нарушаването на обществения ред.

(5) При необходимост и по негова преценка, в случаите по ал. 4 председателят на комисията преустановява провеждането на съответната процедура и насрочва новото й провеждане на обявената резервна дата, като устно уведомява за това присъстващите. При новото провеждане, процедурата започва от действието, при което е била прекъсната. Фактите и обстоятелствата по тази и предходната алинея, се отразяват в протокола.

Чл. 109. (1) Решението за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс се взема от Общински съвет или от Кмета на общината, в предвидените в тази Наредба и другите нормативни актове случаи и съдържа най-малко следната информация:1. наименование и описание на предмета на търга или конкурса;

2. вид на търга;

3. начална цена, която не може да бъде по-ниска от приетата с решение на Общинския съвет стъпка на наддаване (при търг с явно наддаване);

4. размер на депозит за участие, ако се предвижда такъв;

5. срок, за който ще се учредява ограниченото вещно право или наема имота (вещта);

6. други специфични условия.

(2) Подготовката и провеждането на търга или конкурса се извършва от комисия, назначена от Кмета на общината със заповед.

(3) Изготвените правила за участие и провеждане на съответната процедура, се представят на Кмета на общината за утвърждаване. Утвърдените правила заедно с образци и други документи за участие, се продават на заинтересованите лица по цени, определени в заповедта на Кмета. Платената цена за тръжна или конкурсна документация не подлежи на връщане.

(4) Обявление за решенията по ал. 1 за разпореждане с общински недвижими имоти или учредяване на вещни права се публикува задължително в един местен вестник и един регионален ежедневник, а за отдаване под наем – в един местен вестник. Обявленията се поставят на видно и общодостъпно в рамките на установеното работно време място в сградата на общината, публикуват се в интернет-страницата и могат да бъдат разгласени и по друг подходящ начин.

(5) Обявлението съдържа данните по ал. 1, мястото, откъдето може да се получи документацията по ал. 3, както и:

1. размера на таксата за получаване на документацията и начина на заплащането й;

2. времето и начина за оглед на отдаваните под наем сгради, помещения и вещи;

3.мястото и срока на подаване на предложенията - при търг с тайно наддаване и конкурс;

4. мястото, деня и часа за провеждане на търга или конкурса.

Чл. 110. (1) Комисията за провеждане на публичния търг или публично оповестен конкурс е в състав от три до пет члена, между които председател, правоспособен юрист и специалист – счетоводител. Със заповедта за назначаване на комисията, се определят и резервни членове, които заместват титулярите при тяхно отсъствие.

(2) Когато предмет на публичния търг или публично оповестения конкурс е отдаване под наем или разпореждане с имот на територията (в землището) на друго населено място в общината извън общинския център, в състава на комисията се включва кмета на кметство (кметския наместник) или определени от него служители от съответната администрация.

(3) Когато предмет на публичния търг или публично оповестения конкурс е отдаване под наем на имоти или части от тях - общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена, в състава на комисията се включва директора (ръководителя) или определен от него служител от съответното звено.

Чл. 111. (1) В деня и часа, определени за провеждане на публичния търг или публично оповестения конкурс, председателят на комисията:

1. проверява присъствието на членовете на комисията;

2. обявява откриването на публичния търг или публично оповестения конкурс, неговия предмет, проверява представените документи от участниците, констатира дали са изпълнени условията за провеждането на търга или конкурса.

(2) В случай, че отсъства член на комисията, отсъстващият се замества от резервен член.

(3) В случаите, когато се отлага започната вече тръжна или конкурсна процедура, обявените до този момент за спечелили участници за отделни имоти (вещи) - предмет на публичния търг или публично оповестения конкурс, респективно закупилите документация, запазват правата си.

Чл. 112. (1) Направените по реда на тази глава устни или писмени предложения за придобиване на вещни права или наемане на общински имот, са обвързващи за съответния участник след подаването им и не могат да се оттеглят.

(2) Писмени или устни искания и / или волеизявления за оттегляне или отказ от направени предложения, не се удовлетворяват.

Чл.113 Търговете се провеждат с явно или с тайно наддаване.


Търг с тайно наддаване
Чл. 114. Търгът с тайно наддаване се открива със заповед на Кмета на Общината, която съдържа:
1. описание на имота;
2. начална тръжна цена;
3. дата, място и час на провеждането на търга;
4. вида, размера, начина и срока на плащане на депозита за участие;
5. срок и място за закупуване на тръжната документация
6. цената на тръжната документация,
(2) Със заповедта по ал. 1 се утвърждава Тръжната документация, която съдържа:
1. условията за участие в търга с тайно наддаване,
2. специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида и предназначението на обекта,
3. дата и час за оглед на обекта,
4. вида, размера, начина и срока на плащане на депозита за участие
5. образци на деклараци;
6. образен на предложение за участие в търга с тайно наддаване;
7. проект на договор
(3) Размерът на определения депозит не може да бъде по-малък от 10 на сто от началната тръжна цена, съответно 10 на сто от годишния наем при търгове с тайно наддаване за отдаване под наем.
Чл. 115. (1) Обява, съдържаща описание на имот, начална тръжна цена, дата, място и час на провеждане на търга, размера на депозитната вноска, цената на тръжната документация, срок и място за закупуване на тръжната документация, адрес и телефон на организатора се публикуват поне в един местен ежедневник най-малко 15 календарни дни преди датата на провеждането на търга .
(2) Същата обява се поставя и на видно място в сградата на Общината в 3-дневен срок от издаване на заповедта за откриване на търга с тайно наддаване.
Чл. 116. (1) Търгът с тайно наддаване може да се проведе само в случай, че са се явили най-малко двама участника.
(2) Когато на търга с тайно наддаване се яви само един участник, търгът се отлага с 30 минути и ако след изтичането на този срок не се яви друг участник, явилият се участник се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
(3) Когато не се яви нито един участник, търгът се обявява за непроведен и Кметът на Общината насрочва нов търг с тайно наддаване в срока и при условията по чл. 115 от Наредбата. Когато на новия търг се яви само един участник, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
(4) Когато е насрочен нов търг с тайно наддаване поради неявяване на нито един участник, Кметът на Общината може да намали първоначалната цена до 30 на сто еднократно и до 10 на сто при всеки следващ случай, но не повече от 50 на сто общо.
(5) За резултатите от търга с тайно наддаване комисията съставя протокол в два екземпляра, който се подписва от членовете на комисията.
Чл. 117. (1) Комисията се назначава след изтичане на срока за закупуване на тръжната документация;
(2) Комисията е в състав от 3 до 5 члена, като задължително в състава й участва поне един правоспособен юрист. В Заповедта се посочва най-малко един резервен член.
(3) При възникване на обективни обстоятелства, които правят невъзможни откриването, провеждането или продължаването на търга, комисията съставя протокол, въз основа на който Кметът на Общината насрочва нов търг.
(4) В случаите по предходната алинея, когато се прекрати вече започнал търг поради невъзможност за продължаването му и се насрочи нов търг, обявените до този момент за спечелили участници за отделни обекти, запазват правата си.
Чл. 118. (1) В деня и часа на провеждането на търга с тайно наддаване, Председателят на комисията:
1. проверява присъствието на членовете на комисията;
2. обявява откриването на търга и неговия предмет и обект.
(2) Предложенията на участниците се връчват на Председателя на комисията в деня и часа на провеждането на търга с тайно наддаване. Същите трябва да бъдат запечатани в непрозрачни пликове, на които се посочват имената на участника и обекта, за който участва.
(3) Когато търгът с тайно наддаване се провежда за повече от един обект, за всеки отделен обект, се подава отделен плик с предложение.
(4) Един участник може да участва за определен обект само с едно предложение.
(5) Пликът съдържа следните документи:
1. предложение, попълнено съгласно приложения образец в тръжната документация;
2. удостоверение за актуално състояние - за юридическите лица и едноличните търговци, издадено не по късно от 2 месеца от датата на провеждане на търга с тайно наддаване - оригинал или заверено копие;
3. заверено копие от личната карта - за физическите лица, когато не участват в търга в качеството си на еднолични търговци или не са регистрирани по ТЗ;
4. нотариално заверен документ-оригинал или заверено копие, удостоверяващ представителната власт на пълномощника, ако участникът се представлява при провеждане на търга от пълномощник;
5. документите за платени тръжни книжа, в оригинал. Ако се участва за повече от един обект, за първия обект се представя оригиналния документ, за всеки следващ обект се представя заверено копие от документа.
6. документ за внесен депозит за участие - оригинал.
7. други съгласно условията от тръжната документация.
(6) Председателят на Комисията:
1. приема запечатани пликове с предложение, по реда на обектите предмет на търга с тайно наддаване;
2. номерира пликовете по реда на подаването им;
3. след събиране на всички пликове, Председателя пристъпва към тяхното отваряне по реда на тяхното подаване.
(7) Участникът, чието предложение е представено в незапечатан, прозрачен или в нарушена цялост плик, се отстранява от участие.
Чл. 119. (1) При отварянето на всеки плик Председателят проверява дали са спазени условията за участие в търга, представени ли са всички документи, както и дали са в изискуемия вид, след което обявява редовността на предложението, допуска го до участие и оповестява предложената цена.
(2) Комисията отстранява участник, който не е представил някой от изискуемите документи, както и когато представените не са във вида, посочен в тръжната документация.
(3) Предложенията се заверяват от членовете на комисията.
(4) Търгът с тайно наддаване се печели от участника, предложил най-висока цена, което се обявява пред всички участници, след което търгът се закрива.
(5) При предложена еднаква най-висока цена от двама или повече участници, търгът продължава между тях с явно наддаване и започва от достигнатата цена.
Чл. 120. (1) Въз основа на резултатите от проведения търг, Кметът на Общината издава заповед, с която обявява участниците, класирани на първите три места, и определя за контрагент участника, класиран на първо място.
(2) В заповедта по ал. 1 се посочва цената, предложена от класирания на първо място участник, начинът на плащане, обезпеченията, ако следва да се предоставят такива и срока за обжалване.
(3) Заповедта по ал. 1 се издава в тридневен срок от датата на получаване на протокола на комисията и се поставя в деня на издаването й на таблото за обявления в Общината.
(4) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.
(5) След влизането й в сила, заповедта по ал. 1 се връчва срещу подпис на участника, класиран на първо място, съответно на неговия представител, или по пощата с писмо с обратна разписка.
(6) В 14 дневен срок от датата на връчването на заповедта по ал. 1, класираният на първо място участник следва да внесе цената, съответно първата вноска при разсрочено плащане, дължимите данъци, такси и режийни разноски, както и да предостави изискваните обезпечения, след което се сключва договор.
(7) При неизпълнение в срок на задължението по предходната алинея, се счита че участникът, класиран на първо място, се отказва от сключването на договор. В тези случаи сключването на договор се предлага на класирания на второ място участник по предложената от него цена и така, до изчерпването на всички участници, класирани на първите три места. Ако не се стигне до сключването на договор, Кметът на Общината насрочва нов търг.
Чл. 121. (1) Внесеният депозит се задържа, когато участник в търга:
1. подаде жалба срещу заповедта на Кмета по ал. 1 на предходния член;
2. е определен за контрагент, но не изпълни в срок задължението си по ал. 6 на предходния член.
(2) Внесените депозити на неспечелилите участници се освобождават в срок три работни дни след изтичане срока за подаване на жалба срещу заповедта на Кмета по ал. 1 на предходния член.
(3) Депозитите на класираните на първите три места участници се освобождават в срок три работни дни след сключване на договора.
Чл. 122. Плащането на цената по договора се извършва по посочена в тръжната документация банкова сметка. Внесеният от контрагента депозит за участие в търга, може да се приспадне от дължимата по договора цена.
Чл. 123. Предаването на имуществото, предмет на договора, се извършва чрез двустранно подписан приемо-предавателен протокол.
Чл. 124. Вписването на договора, когато се касае до прехвърляне на право на собственост или учредяване на ограничени вещни права, се извършва от Дирекция "ОСОПЕ", след представяне от контрагента на документ за платена такса за вписване по сметка на Агенцията по вписванията.
Търг с явно наддаване
Чл. 125. (1) Търгът с явно наддаване се открива със заповед на Кмета на Общината, която съдържа:
1. описание на обекта - предмет на търга.
2. начална тръжна цена.
3. срок за закупуване на тръжната документация.
(2) Със заповедта по ал. 1 се утвърждава и тръжната документация.
Чл. 126. (1) Тръжната документация съдържа :
1. описание на обекта - предмет на търга.
2. начална тръжна цена.
3. вида, размера, начина и срока на плащане на депозита за участие, който не може да бъде по-малък от 10 на сто от началната тръжна цена, съответно 30 на сто от годишния наем при търгове с явно наддаване при отдаване под наем.
4. начина и срока на плащане на цената от спечелилия търга участник.
5. други условия, произтичащи от закона или решението на Общинския съвет.
6. дата, място и час на провеждане на търга.
7. условията за оглед на обекта на търга.
8. образци на документи, които участникът следва да попълни.
9. проект за договор.
10. копие от акта за общинска собственост, скица на имота по действащия план с нанесена кадастрална основа и описани съседи, градоустройствени параметри по влезлите в сила ПУП и копие от заповедта.
11. стъпката на наддаване, чрез която се увеличава началната тръжна цена и която се определя в размер между 1 (едно) и 10 (десет) на сто от началната тръжна цена.
12. адрес и телефон на организатора.
(2) Забранява се включването в тръжната документация на условия за спонсорство, дарение и други подобни.
Чл. 127. (1) Обява, съдържаща информация за предмета на търга, начална тръжна цена, размера на депозитната вноска, дата, място и час на провеждане на търга, цената на тръжната документация, срок и място за закупуване на тръжната документация, адрес и телефон на организатора се публикуват поне в един местен ежедневник най-малко 15 календарни дни преди датата на провеждането на търга .
(2) Същата обява се поставя и на видно място в сградата на Общината в 3-дневен срок от издаване на заповедта за откриване на търга с тайно наддаване.
Чл. 128. Когато след изтичане на срока за закупуване на тръжната документация за търга няма закупена тръжна документация от кандидати, Кметът на общината може :
1. да издаде заповед за промяна датата на провеждането на търга и съответно удължаване срока за закупуването на тръжна документация или;
2. да издаде заповед за закриване на търга.
Чл. 129. (1) В деня на провеждане на търга, Кметът на общината назначава комисия за провеждане на търга в състав от три до пет члена.
(2) В състава на комисията задължително се включват поне един правоспособен юрист и квалифицирани специалисти с практически опит в съответната област. В Заповедта се определят и резервните членове.
(3) В състава на комисията не могат да участват :
1. лица, които имат материален интерес от резултата на търга.
2. свързани лица по смисъла на ТЗ с участници в търга или с членовете на техните управителни или контролни органи.
(4) В случай, че такива лица бъдат включени в състава на тръжната комисия, те са длъжни незабавно след връчване на заповедта да си направят писмен отвод.
(5) Членовете на комисията подписват декларация за липса на обстоятелствата по ал. 3 и за неразпространение на търговска и служебна информация, свързана с участниците.
Чл. 130. (1) Търгът се провежда в деня, часа и мястото, посочени в тръжната документация.
(2) Търгът започва с регистрация на кандидатите за участие в него, като регистрацията се извършва последователно.
(3) За да бъде регистриран, кандидатът представя на комисията всички изискуеми от тръжната документация документи.
(4) Регистрираният участник получава талон с регистрационен номер, с който участва в наддаването и заема мястото си в залата.
(5) От момента на регистрацията участниците нямат право да разговарят по между си, да провеждат телефонни разговори, както и да разменят информация по между си по друг начин.
Чл. 131. (1) Комисията отказва регистрацията на кандидат за участие в случай, когато не са представени всички изискуеми от тръжната документация документи.
(2) Комисията отстранява участник (участници), който нарушава изискванията на чл. 130, ал. 5. Внесеният депозит на отстранения участник се задържа.
Чл. 132. (1) Процедурата по наддаване започва с обявяване от председателя на комисията на началната тръжна цена и стъпката на наддаване, след което председателят открива наддаването.
(2) Наддаването се извършва чрез устно обявяване от участниците на последователни суми, всяка от които е по-висока от предходната с една стъпка на наддаване, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал.
(3) Преди третото обявяване на всяка предложена сума, председателят на комисията прави предупреждение, че е последно и ако няма друго предложение обявява приключването на наддаването със звуков сигнал.
(4) Председателят обявява спечелилия участник и закрива търга.
Чл. 133. (1) В случай, че има закупена тръжна документация и в деня, часа и мястото, определени за провеждане на търга, не се явят кандидати, провеждането на търга се отлага с два часа. Ако след изтичането им отново не се яви кандидат, търг не се провежда и същият се обявява за непроведен.
(2) Ако има закупени повече от един комплект тръжна документация и в деня, часа и мястото, определени за провеждане на търга, се яви един кандидат, търгът се отлага с 2 /два/ часа. След изтичането на този срок търгът се провежда.
(3) Когато е насрочен нов търг с явно наддаване поради неявяване на нито един участник, Кметът на Общината може да намали първоначалната цена до 30 на сто еднократно и до 10 на сто при всеки следващ случай, но не повече от 50 на сто общо.
Чл. 134. При регистриран само един участник, търгът се провежда, като участникът се обявява за спечелил търга по цена, представляваща началната тръжна цена, увеличена с една стъпка.
Чл. 135. В случай, че в резултат на отстраняване на участник /участници/ по чл. 131 ал. 2, остане само един участник, същият се обявява за спечелил търга по предложената от него цена. Ако участникът не е участвал в наддаването, той се обявява за спечелил търга по цена, представляваща началната тръжна цена, увеличена с една стъпка.
Чл. 136. Ако нито един от кандидатите за участие в търга не бъде регистриран по чл. 130, ал. 3, председателят на комисията закрива търга.
Чл. 137. Когато след започване на процедурата по наддаване никой от участниците не обяви цена, по-висока от началната тръжна цена с определената стъпка на наддаване, търгът се закрива. Внесените депозити на участниците се задържат.
Чл. 138. (1) В петдневен срок след приключване на търга Кметът издава заповед, с която обявява спечелилия участник.
(2) Заповедта по ал. 1 се връчва срещу подпис или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия търга участник и на всички участници в търга.
Чл. 139. (1) Депозитът на спечелилият търга участник се задържа като гаранция за сключване на договор и се прихваща от цената.
(2) Внесените депозити за участие на нерегистрираните за търга кандидати и на неспечелилите търга участници се възстановяват по банков път по посочената от тях в тръжната документация банкова сметка в седемдневен срок от приключване на процедурата. Върху тези суми не се дължат лихви.
(3) Внесените депозити за участие на участниците, обжалвали заповедта по чл. 138, ал. 1 се задържат до влизане в сила на заповедта, респективно до отмяната й. Върху тези суми не се дължат лихви.
Чл. 140. В петдневен срок след влизане в сила на заповедта по чл. 138, ал. 1 кметът на Общината предприема необходимите действия за приключване на сделката по предмета на търга.
Конкурс
Чл. 141. Публично оповестен конкурс се провежда в случаите, когато освен размера на цената, се поставят и допълнителни изисквания от Община Бяла Слатина за сключването на бъдещия договор.
Чл. 142. (1) Кметът на общината открива процедурата по провеждането на конкурса със заповед, която съдържа :
1. описание на обектите - предмет на конкурса.
2. начална конкурсна цена.
3. място за закупуване на конкурсната документация.
4. срок за подаване на оферти.
(2) В заповедта кметът на общината може да предвиди възможност за удължаване срока за подаване на оферти в случай, че в първоначално обявения срок не са постъпили оферти или е постъпила само една оферта. Със заповедта Кметът утвърждава и конкурсната документация.
Чл. 143. (1) Конкурсната документация съдържа :
1. описание на обекта - предмет на конкурса.
2. начална конкурсна цена.
3. вида, размера, начина и срока на внасяне на гаранцията за участие.
4. други условия, произтичащи от закона, решението на Общинския съвет или заповедта на кмета на Общината.
5. дата, място и краен срок за подаване на офертите за участие.
6. дата, място и час на провеждане на конкурса.
7. условията за оглед на предмета на конкурса.
8. образци на документи, които участникът следва да попълни.
9. проект за договор.
10. копие от акта за общинска собственост, служебна скица на имота по действащия ЗРП с нанесена кадастрална основа и описани съседи, градоустройствени параметри по влезлите в сила ПУП.
11. критерии и методика за оценка.
12. адрес и телефон на организатора.
(2) В конкурсната документация се посочва изрично, че предлаганото от кандидата ценово предложение се поставя в отделен непрозрачен плик, който се отваря след допускането на всички кандидати.
(3) Забранява се включването в конкурсната документация на условия за спонсорство, дарение и други подобни.
Чл. 144. (1) Конкурсът се обявява най-малко тридесет дни преди датата на провеждане му в електронната страница на Общината, в един местен ежедневник, както и на видно място в сградата на Общината.
(2) Обявлението по ал. 1 съдържа: информация за предмета на конкурса, начална конкурсна цена, размера на гаранцията за участие, място и краен срок за закупуване и за подаване на офертите за участие, дата, място и час на провеждане на конкурса, цената на конкурсната документация, адрес и телефон на организатора.
Чл. 145. (1) В деня на провеждането на конкурса Кметът на Общината назначава със Заповед Комисия за провеждане на конкурса.
(2) Комисията е в състав от пет до седем члена, като в състава й задължително се включват поне един правоспособен юрист и квалифицирани специалисти с практически опит в съответната област.
(3) В случаите, когато предмет на конкурса е имот или част от имот, предоставен за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, в състава на комисията задължително се включват и техните ръководители.
(4) В състава на комисията не могат да участват :
1. лица, които имат материален интерес от резултата на търга.
2. свързани лица по смисъла на ТЗ с участници в конкурса или с членовете на техните управителни или контролни органи.
(5) В случай, че такива лица бъдат включени в състава на конкурсната комисия, те са длъжни незабавно след връчване на заповедта да си направят писмен отвод.
(6) Членовете на комисията подписват декларация за липса на обстоятелствата по ал. 4 и за неразпространение на търговска и служебна информация, свързана с участниците и техните оферти.
Чл. 146. (1) За своята работа комисията съставя протокол в два екземпляра, които се подписват от всички членове на комисията.
(2) Комисията разглежда офертите и взема решение в закрито заседание .
Чл. 147. (1) Конкурсът се провежда в деня, часа и мястото, посочени в конкурсната документация.
(2) Комисията започва разглеждането на офертите по реда на постъпването им.
(3) Комисията не допуска до участие кандидат, чиято оферта не отговаря на изискванията на конкурсната документация.
(4) Комисията може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.
(5) Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на конкурса незабавно писмено да уведомяват комисията за промени в обстоятелствата, заявени и посочени в офертата.
Чл. 148. (1) Комисията оценява и класира представените оферти съобразно критериите и методиката за оценка.
(2) В тридневен срок след приключване на конкурса Кметът на Общината издава заповед за утвърждаване на класирането и определяне на спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се посочват и недопуснатите кандидати.
(3) Заповедта по ал. 2 се връчва лично срещу подпис или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия конкурса участник и на всички участници в конкурса.
(4) Заповедта подлежи на обжалване по съдебен ред по реда на АПК.
Чл. 149. (1) Гаранцията на спечелилия конкурса участник се възстановява след подписване на съответния договор.
(2) Внесените гаранции за участие на недопуснатите за конкурса кандидати и на неспечелилите конкурса участници се възстановяват по банков път по посочената от тях в конкурсната документация банкова сметка в седемдневен срок от приключване на процедурата. Върху тези суми не се дължат лихви.
(3) Внесените гаранции за участие на участниците, обжалвали заповедта по чл. 148, ал. 2 се задържат до влизане в сила на заповедта, респективно до отмяната й. Върху тези суми не се дължат лихви.
Чл. 150. В петдневен срок след влизане в сила на заповедта по чл. 148, ал. 2 кметът на Общината предприема необходимите действия за приключване на сделката по предмета на конкурса, като поканва писмено спечелилия участник.
Чл. 151. (1) В случай, че класираният на първо място участник писмено откаже да подпише договора или в едноседмичен срок след писмена покана по чл. 150 не се яви и не подпише договора, кметът на Общината може :
1. да сключи договор с класирания на второ място участник или
2. да прекрати процедурата, съответно - да предложи прекратяването й на Общински съвет.
(2) Гаранцията за участие на отказалия да сключи договор участник се задържа.
Чл. 152. (1) Ако за участие в конкурса няма подадени оферти или има подадена само една оферта и след удължаване на срока по чл. 142, ал. 2 не постъпят други :
1. при неподадени оферти - конкурсът се прекратява със заповед на Кмета на общината и се обявява повторно.
2. при подадена една оферта - комисията провежда конкурса.
(2) Комисията разглежда офертата по ал. 1, т. 2 и в случай, че тя отговаря на условията на конкурса, предлага на Кмета издаването на заповед по чл. 148, ал. 2.
Чл. 153. (1) Ако след започване на конкурса няма допуснати до участие кандидати се прилага чл. 152, ал. 1, т. 1.
(2) Ако има допуснат само един участник - прилага се чл. 152, ал. 1, т. 2.
(3) Ако офертите на допуснатите кандидати не отговарят на предварително обявените условия в конкурсната документация, комисията предлага на Кмета да издаде заповед за прекратяване на конкурса.
Чл. 154. (1) Ако след разглеждане и оценка на офертите на допуснатите участници, съобразно обявените критерии и методика за оценка, не може да се направи класиране, комисията има право да поиска еднократно подобряване на офертите от участниците в седемдневен срок.
(2) След изтичане на този срок комисията разглежда подобрените оферти и извършва класиране.
Чл. 155. Документите от конкурсите, вкл. и всички подадени оферти се съхраняват в Общината за срок не по-кратък от 10 /десет/ години.

ГЛАВА XI
ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ И ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ПРИ

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОБЩИНСКАТА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
I. Условия и ред за финансиране и изграждане на техническата инфраструктура от физически и юридически лица
Чл. 156. Финансирането на изграждането на общинската техническа инфраструктура - улици, улично осветление, водопроводи и канализация, се осигурява от бюджета на общината, от нейни извънбюджетни източници или от средства, осигурени от експлоатационните дружества, доколкото в специален закон не е предвидено друго.

Чл. 157. (1) По изключение изграждането на обектите на техническата инфраструктура върху имоти, общинска собственост, може да бъде финансирано и реализирано от физически и юридически лица по възлагане от общината при едновременното наличие на следните условия:

1. изрично писмено искане на потенциалния изпълнител и изразено от него съгласие да извърши работата на свой риск;

2. съответните елементи на техническата инфраструктура да са предвидени с устройствена схема или подробен устройствен план за територията;

3. обектът да не е включен в годишната инвестиционна програма на общината или на екслоатационите дружества;

4. потенциалният изпълнител, да има качеството на инвеститор на една или повече сгради, които следва да бъдат свързани с мрежите на техническата инфраструктура;

5. изготвен от потенциалният изпълнител идеен инвестиционен проект, придружен с доклад за съответствие.

(2) Възлагането по ал. 1 става с договор за поръчка от Кмета на общината.

(3) Когато е направено искане по ал. 1, но се засягат имоти, частна собственост, договорът за поръчка се сключва след като общината придобие имотите чрез дарение или покупка по пазарни цени, при наличие на финансова възможност. Договорът за покупка се сключва от Кмета на общината, след решение на Общинския съвет.

Чл. 158. (1) Изграждането на съответния обект или група обекти на техническата инфраструктура се възлага с договор за безвъзмездна поръчка, който се сключва от Кмета на общината с физическото или юридическо лице, поискало възлагането.

(2) Проектирането и изграждането на обектите, предмет на договора по ал. 1, е изцяло за сметка на Изпълнителя.

(3) Изпълнителят е длъжен да изгради обекта при спазване на всички нормативни актове за извършване на строителство и благоустройство. В случай, че причини вреди на трети лица при изпълнение на проектирането и строителството, в отношенията между страните отговорност носи единствено той.

(4) Изпълнителят има право да превъзложи изпълнението изцяло или отчасти на свои подизпълнители, за чиято работа той отговаря като за своя пред Възложителя – Община Бяла Слатина.

(5) Възложителят има право да проверява изпълнението на договора по установения ред, включително и чрез своите компетентни контролни органи с правомощия, предвидени в нормативен акт.

(6) Построеният обект остава в собственост на общината, която по своя преценка извършва процедурите за предаването му на съответното експлоатационно дружество.

(7) Всички обекти на интелектуалната собственост, създадени в резултат на, или свързани с проектирането и изпълнението на обекта, остават в собственост на общината.

(8) Изпълнителят е длъжен да оформи авторските права върху всички проекти, карти, схеми, планове и други подобни, отнасящи се до обекта, като права върху произведение, създадено по поръчка по чл. 42 от Закона за авторското право и сродните му права, принадлежащо на община Бяла Слатина.

(9) С приемането на завършения обект от страна на компетентните органи, правото за използване на инвестиционния проект се прехвърля автоматично и става собственост на общината.


II. Гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти – публична общинска собственост
Чл. 159. (1) Далекосъобщителните оператори, енергийните, топлопреносните, топлоснабдителните, газопреносните, газоразпределителните предприятия и експлоатационните дружества, получили разрешение за строеж за изграждане, разширение или поддържане на съществуващи обществени мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в имоти публична общинска собственост – улици, тротоари, пътища и елементи на зелената система, извършват за своя сметка и на свой риск пълното възстановяване на всички елементи на увредената от тях градска среда – пътни и улични платна и настилки, тротоари, зелени площи, трайна растителност, паркова мебел, осветление и други.

(2) Операторите, предприятията и експлоатационните дружества по ал. 1 отстраняват за своя сметка възникналите дефекти и повреди в участъците, в които са извършвали строителство, както и в прилежащите им площи, в които дефектите са пряка и непосредствена последица от строителството, в рамките на гаранционни срокове, както следва:

- за уличната мрежа – 5 години;-

- за паркове и градини – 3 години.

(3) Проектите за възстановяване на пътната настилка трябва да съответстват на типа конструкция на улицата, за която се иска разрешение за строеж по ал. 1.

Чл. 160. (1) Юридически и физически лица, получили разрешение за строеж за изграждане или реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура в имоти публична общинска собственост – улици, тротоари, пътища и елементи на зелената система, извършват за своя сметка и на свой риск пълното възстановяване на всички елементи на увредената от тях градска среда – пътни и улични платна и настилки, тротоари, зелени площи, трайна растителност, паркова мебел, осветление и други.

(2) Лицата по ал. 1 отстраняват за своя сметка възникналите дефекти и повреди в участъците, в които са извършвали строителство, както и в прилежащите им площи, в които дефектите са пряка и непосредствена последица от строителството, в рамките на гаранционни срокове, както следва:

- за уличната мрежа – 5 години;

- за паркове и градини – 3 години.

(3) Проектите за възстановяване на пътната настилка трябва да съответстват на типа

конструкция на улицата, за която се иска разрешение за строеж по ал. 1.

Чл. 161. (1) При издаване на разрешение за строеж за обектите по чл. 159 и чл. 160 лицата, представляващи операторите, предприятията, експлоатационните дружества и другите юридически лица, както и физическите лица, сключват договор с Кмета на общината за изпълнение на чл. 74, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗУТ и гаранционното поддържане на участъците, в които са извършвали строителство и в прилежащите им площи.(2) Преди издаване на разрешение за строеж, се съставя констативен протокол за състоянието на пътните и уличните платна и настилки, тротоари, зелени площи, трайна растителност, паркова мебел, осветление и други в участъка от тях, в който ще се строи.

(3) При констатиране на появили се дефекти и повреди в участъците, както и в прилежащите им площи, в които дефектите са пряка и непосредствена последица от строителството, в рамките на определените гаранционни срокове, се съставят констативни протоколи и задължителни предписания за ремонт и възстановяване на лицата по чл. 159 и чл. 160.

ГЛАВА XII

СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

с. 1 с. 2

скачать файл