Общи разпоредби


с. 1
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГР. КРУМОВГРАД
РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. (1) Тази наредба урежда основните изисквания към оформлението, предназначението и видовете преместваеми обекти и определя правомощията на отделните структурни звена на общинската администрация относно реда за тяхното разрешаване.

(2) Тази наредба урежда реда за поставяне на преместваеми обекти върху терени частна, общинска и държавна собственост.Чл.2. (1) Преместваем обект по смисъла на тази наредба е обект, предназначен за търговия и други обслужващи дейности, който не е трайно свързан с терена.

(2) Преместваеми обекти по ал.(1) могат да се поставят върху тротоари; части от площадни пространства, както и върху свободни площи и имоти, без да пречат на основното предназначение на терените, върху които се поставят.

(3) Преместваеми обекти могат да се поставят и върху държавни, общински и частни терени върху които не е осъществено предвиденото по ПУП / Подробен устройствен план / мероприятие до неговото осъществяване.

(4) Преместваеми обекти се поставят с разрешение на гл.архитект на общината, при спазване на градоустройствените, архитектурно художествените, инженерно-техническите и санитарно-хигиените изисквания за оформяне на благоприятна жизнена среда. За тях не се издава разрешение за строеж, а разрешение за поставяне съгласно чл. 56 от ЗУТ.


РАЗДЕЛ II

ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.3. (1) По предназначение преместваемите обекти могат да бъдат:

1 - Обслужващи търговията

А) павилиони, кабини, бутки и модули;

Б) Търговски автоматизирани съоръжения (кафе автомати, автомати за безалкохолни напитки, пакетирани стоки и други);

В) временна базарна конструкция;

Г) Слънцезащитни устройство/сенници, навеси и др./ към магазини ателиета за услуги и заведения за хранене и развлечение /ЗХР/;

2 - Обслужващи транспорта

А) спирконавес

Б) павилион за продажба на билети

В) павилион за обслужване на МГП

Г) контейнерна бензиностанция и газстанция

Д) Зарядни колонки за електрически превозни средства

3 - Обслужващи рекреацията

А) спортни атракциони и детски съоръжения

Б) телефонна кабина

В) тоалетна кабина

Г) павилион за охрана

Д) сушилни

E) Елементи на градското обзавеждане - спирки на масовия транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници.

(2) По своя характер преместваемите обекти могат да бъдат:

1. с унифициран дизайн - промишлено производство, предназначен за серийно производство;

2. с индивидуален дизайн - предназначен за единично производство, съобразен със спецификата на жизнената среда.


РАЗДЕЛ III

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.4. (1) Във връзка с различията на жизнената среда в град Крумовград и селата Общината се разделя на две зони.

(2) Първа зона централната територията на град Крумовград /ЦГЧ/ и пространствата тангиращи с ул.„Княз Борис I”;

(3) Втора зона - останалата територия на Общината.

Чл.5. (1) На територията на първа зона се разрешават поставяне на преместваеми обекти обслужващи транспорта и рекреацията по чл.3, ал.1, т.2 и т.3 и обслужващи търговията по т.1, предназначени само за продажба на:

А) дребни пакетирани хранителни стоки и безалкохолни напитки;

Б) печатни произведения;

В) цветя;

Г) цигари;

Д) сладолед, плодове и зеленчуци;

Е) кафе и закуски;

Ж) фишове за тото и лотарийни билети;

З) парфюмерийни и козметични промишлени стоки.

И) стоки с акционен характер (свързани с честване на празници);

Й) произведения на приложените изкуства;

К) ядки, пуканки, захарен памук, понички, катми, варена и печена царевица и др.;

(2) За преместваемите обекти по ал.1 главния архитект дава указания за вида им, цветовата гама и начина на разполагане съобразени с централната градска част и спецификата на жизнената и архитектурна среда.

(3) Указанията съгласно ал.2 се изписват в схемата за разполагане.Чл.6. На територията на втора зона се разрешава поставянето на преместваеми обекти по чл.3, ал.1 без ограничения за предназначението на обектите обслужващи търговията, услугите и за лични нужди.

Чл.7. (1) Проектите за преместваеми обекти илюстриращи външния вид се одобряват от главния архитект на Общината.

  1. Обемът и съоръжението на проектите за преместваеми обекти, се определят с предписание на главния архитект на общината.

Чл. 8 Органът по чл.7 издава разрешение за поставяне, след искане от собственика или наемателя на имота, въз основа на одобрена схема и проекти илюстриращи външния вид, одобрени от главния архитект на основание чл. 56 от ЗУТ.

Чл.9 Обектите по чл.3, ал.1 могат да се свързват с временни връзки към мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, когато това е необходимо за нормалното им функциониране.

Чл.10. Забранява се разполагането на:

1) сергии извън границите на определените от гл.архитект на Общината площи за пазари;

2) преместваеми обекти върху терени, обслужващи сервитутите на инженерните съоръжения;

3) всички видове преместваеми обекти по чл.3 ал.1 т.1 и 2 върху терени отредени за паркове градини и озеленяване;

4) всички видове преместваеми обекти когато закриват, входове, витрини, прозорци от партерния етаж на сградите или затрудняват и възпрепядстват пешеходния поток, и създава условия за пътно-транспортни произшествия.
РАЗДЕЛ IV

РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ

Чл.11. (1) Преместваемите обекти по чл.3 се разполагат върху терени, сгради и части от тях - публична и частна общинска собственост при спазване изискванията и ограниченията на настоящата Наредба възоснова на схеми за разполагане.

(2)Схемата за разполагане на преместваеми обекти се изготвя от техническата служба на Общината:

А) по резолюция на Кмета възоснова на постъпило искане за инвестиционно намерение от граждани или юридически лица.

Б) по заповед на кмета, по негова инициатива или след доклад за възникнала необходимост от директорите на Дирекции "СДИРУП", "ТРБ" и "ОС".

(3) Схемите по ал. 1 се одобряват от главния архитект на община Крумовград, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ.

Чл.12. (1) Схемите за разполагане се съгласуват при необходимост със съответните инстанции:

т.1 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА;

т.2 "В и К";

т.3 БТК;

т.4 КАТ;

(2) Съгласуването по ал. 1 на схемите се извършва служебно преди тяхното одобряване.Чл.13. Отдаването под наем на общински площи за разполагане на преместваеми обекти по одобрените схеми се извършва по реда на "Наредба за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество".

РАЗДЕЛ V
РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ВЪРХУ ДЪРЖАВНИ ТЕРЕНИ


Чл.14. (1) Преместваеми обекти се поставят върху публична и частна държавна собственост при спазване изискванията и ограниченията на настоящата Наредба, възоснова на подробна схема за разполагане.

(2) Схемата по ал.1 се изготвя от инвеститора, съгласува се с ведомството което стопанисва терена или с Областния управител. Схемите се съгласуват и с ведомствата по чл.12, ал.1.

(3) Схемата се одобрява от главния архитект но общината.

(4) В недвижими имоти - културни ценности, разрешение за поставяне на обекти по ал. 3 се издава въз основа на схема след съгласуване с Министерството на културата.РАЗДЕЛ VI
РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ВЪРХУ ЧАСТНИ ТЕРЕНИ


Чл.15. Преместваеми обекти се поставят върху терени - частна собственост при спазване изискванията на настоящата Наредба и изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ.

РАЗДЕЛ VІІ

НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ТАЗИ НАРЕДБА

Чл. 16. (1) Рекламно – информационни съоръжения, регламентирани с друга Наредба.

(2) Преместваеми съоръжения, които могат да се демонтират ежедневно:

А) Колички за търговска цел и др.

Б) Подвижни щандове;

В) Маси и сергии за търговия на стоки;

Г) Самостоятелни шатри и чадъри, които не са закрепени трайно с терена;Чл. 17. За разполагането на преместваеми съоръжения по чл. 16, ал. 2 се издава разрешение за ползване на общински терен по чл.19 ал.5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общински съвет – Крумовград.
РАЗДЕЛ VІІІ

ВЪТРЕШНО СЛУЖЕБЕН КОНТРОЛ

Чл.18. Контролът за законността на актовете и отказите издадени по реда на тази наредба от главния архитект на общината и органите на отдел Дирекция " Териториално развитие и благоустройство" се упражнява от Кмета на Общината.

Чл.19. (нова) 1) Преместваемите обекти се премахват:

т.1. при прекратяване на наемните правоотношения;

т.2. при възникване на инвестиционен интерес;

т.3. при реализиране на мероприятия по Подробния устройствен план;

т.4. при задоволяване на инфраструктурни нужди на територията на общината;

т.5. при износване на обекта.

2) Редът за премахване на преместваемите обекти по ал.1 е съгласно чл.21, ал.1, ал.2 и ал.3.

Чл.20. Преместваемите обекти са незаконни и подлежат на премахване, когато:

(1) са поставяни в нарушение на изискванията на настоящата наредба;

(2) са поставени без необходимите одобрени проекти и или без разрешение за поставяне;

(3) са поставени в отклонение от одобрените схеми и проекти, както и от издаденото разрешение за поставяне и ползване.Чл.21. Премахването на незаконно поставени обекти се извършва по следния ред.

(1) Упълномощени от кмета длъжностни лица от отдел Дирекция “Териториално развитие и благоустройство” съставят констативен акт по образец.

(2) Въз основа на съставения констативен протокол, кмета на общината издава заповед за доброволно премахване на незаконния обект, на осн.чл.179 от ЗУТ.

(3) След изтичане на срока за доброволно премахване заповедта по т.2 се привежда в изпълнение от определена фирма, по договор с кмета на Общината. Премахването на обекта става за сметка на нарушителя, като допълнителните суми се събират по реда на Закона за събиране на държавните вземания.Чл.22. За въпроси, неуредени в тази наредба се прилага Законът за административното производство.
РАЗДЕЛ ІХ

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.23. Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., ако не подлежи на по тежко наказание длъжностно лице което:

1) не изпълни задълженията възложени с тази наредба;

2) разпореди или допусне да бъдат извършени монтажни работи или бъдат поставени преместваеми обекти в нарушение или отклонение от наредбата.

Чл.24. Наказва се с глоба от 100 до 1000 лв., ако не подлежи на по тежко наказание лице което:

1) разреши или допусне да бъдат свързани инженерните и Ел. мрежи с незаконно поставено преместваем обект;

2) извършва дейност по поставяне на преместваем обект в нарушение (отклонение) от настоящата наредба;

3) не изпълни писмено нареждане на административен орган по тази наредба;

4) не изпълни в определен срок заповед по чл.21 за премахване на незаконно поставено преместваем обект.

Чл.25. (1)Наказателните постановления се издават от Кмета на общината въз основа на констативен акт, установяващ нарушението.

(2) Административно наказателното производство се извършва по ЗАНН.РАЗДЕЛ Х

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. отменен.

§ 2. отменен.

§ 3. Тази наредба е изготвена на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.56, ал.2 от ЗУТ.
с. 1

скачать файл