Общи разпоредби


с. 1 с. 2 с. 3НАРЕДБА
ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 /1/ С тази наредба , в съответствие със Закона за общинската собственост, действащите закони и подзаконови нормативни актове се определя реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на Кмета на Община Бяла, кметовте на кметства и кметските намесници.

/2/ Наредбата има за цел ефективно регулиране на обществените отношения, свързани с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на основата на принципите на законност, прозрачност, публичност на процедурата, осигуряване на равни условия за конкуренция и гарантиране на ефективен обществен и институционален контрол.

/З/ Общинската собственост се управлява в интерес на населението в общината, съгласно разпоредбите на закона, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението й за нуждите, за които е предоставена.

/4/ Придобиването, управлението и разпореждането със собствеността на общината се извършва под прякото ръководство и контрола на Общинския съвет.

/5/Наредбата не се прилага за:

1.общински имоти, предмет на разпореждане ,извършвано по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

2.общинско имущество , включено в капитала на търговски дружества;

3. предоставяне на концесии върху обекти-публична общинска собственост.Чл.2 С отделни наредби на Общински съвет (ОбС) - Бяла се уреждат редът и условията за:

1.опазване на обществения ред;

2.пожарната безопасност;

3.управление на общинския бюджет;

4.за управление на дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на Община Бяла;

5.ред за провеждане на търговска дейност на територията на Общината;

б.упражняване правата върху общинската част от капитала на търговски дружества;

7.провеждане на търгове и конкурси за предоставяне на концесии;

8.определяне и администриране на местните такси;

9. вътрешнофинансовия контрол;

10. рекламната дейност на територията на Община Бяла.

Чл.3. (1) Общинският съвет приема стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината.Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината, която съдържа:

1.Основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане

с имотите - общинска собственост;

2.Основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят

под наем или да бъдат предмет на разпореждане;

3.Нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване;

4.Други данни, определени от общинския съвет.

(2) В изпълнение на стратегията по ал.1 общинският съвет приема годишна програма за

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по предложение на кмета на общината.

(3) Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета за съответната година и

може да бъде актуализирана при необходимост.При необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

(4) Годишната програма съдържа:

1.Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването,

управлението и разпореждането с имотите – общинска собственост;

2.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне

под наем, продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;

3.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу

имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи;

4.Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и

способите за тяхното придобиване.

(5) Стратегията и годишната програма, както и промените в тях се обявяват на

населението по реда, по който се обявяват останалите решения на общинския съвет и се

публикуват и на интернет страницата на общината.

(6) Ежегодно кметът на общината съставя и предоставя на общинския съвет отчети за

състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти

Чл.4 /1/ Общинската собственост е публична и частна.

/2/Промяна в предназначението на обектите на общинска собственост от публична в частна и обратно, може да стане само с решение на ОбС.

/З/Предложенията по предходната алинея се правят в писмена форма от Кмета на Общината. Предложението трябва да съдържа: вида и местонахождението на имота, акт за общинска собственост и конкретните мотиви, обосноваващи предложението, скица от действащия ПРЗ, становища от главния архитект на Община Бяла и главния специалист по общинската собственост.

/4/ Решенията по ал. 2 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветниците.

/5/В общи или подробни устройствени планове или техни изменения , може да се предвижда промяна на публична общинска собственост в частна , след решение на Общински съвет.

/б/Промяна в предназначението на общинските имоти , което не води до промяна в характера на собствеността от публична в частна , се извършва с решение на Общински съвет , взето с обикновено мнозинство.Чл.5/1/ Всяко лице може да получи справка по актовите книги за общинска собственост срещу заплащане на услугата.

/2/ В случаите, когато исканата справка не представлява фактическа трудност и не се налага издаването на служебно удостоверение, информацията може да бъде и устна. В случаите на отказ да бъде регистрирано или незабавно удовлетворено искането, лицето може да подаде писмено заявление.

/3/ В случаите, когато се налага справката по досието към акта за общинска собственост или се иска писмено удостоверение за наличието на определени документи или обстоятелства, лицето подава писмено заявление за справка.

/4/ В 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението по ал.3 главният специалист по общинска собственост издава служебно удостоверение, копие от искания документ или мотивиран отказ.

/5/ Ако в срока по ал.4 главният специалист не представи исканата справка се счита, че е налице мълчалив отказ.

Глава втора
ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Чл.6 /1/Община Бяла придобива възмездно или безвъзмездно право на собственост и други ограничени вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, по силата на закон, съдебно решение, по завещание или по давност .

/2/ С решение на Общински съвет , Кметът на Община Бяла сключва договор , по силата на който се придобива собственост в следните случаи:


1. чрез покупко-продажба на имоти или части от тях;

2.чрез замяна на имот-частна общинска собственост, с имот собственост на физически или юридически лица;

3. чрез замяна на право на строеж върху недвижим имот-частна общинска собственост с недвижим имот - собственост на физически и/или юридически лица;

4.обезщетение срещу учредено право на строеж или на друго ограничено вещно право върху недвижим имот-частна общинска собственост;

5.чрез дарения или завещания от физически или юридически лица;

6.чрез делба;

7.по давност;

8.чрез предоставяне на Община Бяла право на собственост върху вещи и имоти с акт на компетентен държавен орган;

9.по реда на чл. 15 и чл. 17 от ЗУТ;

10.при принудително отчуждаване на имоти, собственост на физически или юридически лица за общински нужди.


/З/ При изтичане на давностния срок по чл.67 , ал.1 от ЗС и при констатирано нереализиране на отстъпеното право на строеж , Кмета на Общината определя комисия , която да установи , че няма започнало фактическо строителство , възоснова на одобрените архитектурни проекти , издадени разрешения за строеж и протокол за строителна линия и ниво. Комисията се произнася с констативен протокол.

/4/ Придобиване на имоти, чрез дарение и завещание, ако не са обременени с тежести, става от Кмета на Община Бяла, чрез договор в съответствие с разпоредбите на Закона за наследството.

/5/ Когато дарението е безвъзмездно предоставяне на услуги , чрез изпълнение на строителни и монтажни работи , поддръжка , ремонт или разрушаване на сгради , почистване , озеленяване и други благоустройствени дейности, Кмета на Община Бяла приема дарението с писмен договор и констативен протокол за извършената услуга . Стойността на дарението се удостоверява с финансово-счетоводни отчетни документи , включително за стойността на вложените материали и труд , които се прилагат към договора за дарение.

/б/ За всички дарения се съставят и водят публични регистри от кмета на Общината или упълномощено от него длъжностно лице. Регистрите съдържат № по ред, № на договор, име/фирма на дарителя, стойност на дарението, условие, срок и № на писмото, с което дарителят е информиран за изпълнението на волята му, съгласно договора. След писмено съгласие на дарителя в регистъра може да се впише неговото име/фирма/. Контрол върху публичните регистри се осъществява от ОбС.

/7/ Дарения по смисъла на ал. 5 не се приемат от лица, които участват в обявени от ОБяла търгове или конкурси, или са в процедура по предоставяне на услуги или права от страна на ОБяла или ОбС в тяхна полза.

Чл.7 Сгради, съоръжения или части от тях могат да се придобиват от ОБяла чрез извършване на ново строителство, надстрояване и пристрояване на съществуващи сгради, в съответствие със строителната програма и в рамките на предвидените средства в общинския бюджет.

Чл.8 Кметът на общината, в рамките на предвидените по бюджета средства, сключва договори за доставка на машини, съоръжения, технологично оборудване, транспортни средства и други дълготрайни материални активи

Чл.9 Вещите, необходими за административните и стопанските нужди на звената, работещи на самостоятелна бюджетна сметка се закупуват от ръководителя на звеното.

Чл. 10 Предоставянето за управление и ползване на движими вещи, частна общинска собственост, придобити на основание чл.89 ЗС се извършва от Кмета на Община БЯЛА, след получаването, оценяването и вписването им в счетоводните книги на Община Бяла.
Глава трета
ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ОБЩИНСКИ НУЖДИ


Чл.11.
Имоти - собственост на физически или на юридически лица, могат да бъдат отчуждавани принудително за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждането на обекти - публична общинска собственост, или на одобрен подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти от първостепенно значение - публична общинска собственост, за който има влязло в сила разпореждане за допускане на предварителното му изпълнение, както и в други случаи, определени със закон, след предварително и равностойно парично или имотно обезщетение.
(2) За изграждането и експлоатацията на обектите по ал. 1 могат да се отчуждават имоти или части от тях, които се засягат непосредствено от предвиденото строителство или които стават негодни за застрояване или ползване съобразно устройствените, санитарно-хигиенните и противопожарните правила и нормативи и изискванията за сигурност и безопасност.

(3) Части от имоти могат да се отчуждават само когато остатъкът от имота отговаря на изискванията, определени в закон, съобразно неговия вид, местонахождение и предназначение.


(4) Имотите по ал. 1 не се отчуждават, ако преди издаването на заповедта по чл. 25, ал. 2 от ЗОС общината ги придобие в собственост по реда на чл. 199, ал. 1 от Закона за устройство на територията , чрез замяна с равностоен общински имот или собствениците им учредят на общината ограничени вещни права.

(5) В случаите по ал. 4 кметът на общината внася предложение в общинския съвет за одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на имоти по ал. 1 за сключване на сделка за придобиване на собствеността на съответните имоти или за учредяване на ограничени вещни права върху тях.

(6) Имоти - собственост на държавата, не могат да бъдат отчуждавани принудително за общински нужди. Когато за нуждите на обектите по ал. 1 се засягат имоти - частна държавна собственост, те се прехвърлят безвъзмездно в собственост на общината по реда на Закона за държавната собственост.
(7) Подробните устройствени планове по ал. 1 се приемат от общинския съвет независимо от техния обхват.

(8) Когато одобреният подробен устройствен план предвижда изграждане на обекти от първостепенно значение - публична общинска собственост, общинският съвет може да разпореди предварително изпълнение на плана.

(9) Отчуждените за задоволяване на общински нужди имоти по ал. 1, както и имотите, придобити по реда на ал. 4, стават публична общинска собственост.


Чл.12 (1) Отчуждаването на имоти - частна собственост, може да се извърши изцяло, или на етапи - преди започване на строителството от съответния етап.
(2) Собствениците и ползвателите на имотите, подлежащи на отчуждаване, са длъжни да осигуряват свободен достъп до тях за извършване на измервания и други технически дейности, когато това е необходимо за изготвяне на искането за отчуждаване. При отказ достъпът до имотите се осигурява със съдействието на органите на полицията. Държавните органи са длъжни да предоставят безвъзмездно цялата информация, с която разполагат, отнасяща се до имотите - предмет на отчуждаването.
(3) Кметът на общината възлага определянето на равностойното парично обезщетение за имотите, предвидени за отчуждаване, на оценители, отговарящи на изискванията на Закона за независимите оценители. В случая не се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
(4) Размерът на равностойното парично обезщетение за имотите, предвидени за отчуждаване, се определя съобразно конкретното им предназначение, което са имали преди влизането в сила, съответно преди одобряването на подробния устройствен план по чл. 21, ал. 1 от ЗОС и въз основа на пазарните цени на имоти със сходни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания имот.
(5) Конкретното предназначение на поземлени имоти, урегулирани за застрояване с предходен подробен устройствен план, е предназначението им, определено с предходния подробен устройствен план, действал преди влизането в сила, съответно преди одобряването на подробния устройствен план по чл. 21, ал. 1 от ЗОС.

(6) Конкретното предназначение на поземлени имоти, урегулирани за изграждане на обекти - публична държавна или публична общинска собственост, с предходен подробен устройствен план, действал преди влизането в сила, съответно преди одобряването на подробния устройствен план по чл. 21, ал. 1 от ЗОС, които не са отчуждени съобразно предвижданията на предходния план, е предназначението им, определено с подробния устройствен план, действал преди влизането в сила на плана, предвиждащ изграждането на обекти - публична държавна или публична общинска собственост.

(7) Размерът на равностойното парично обезщетение по ал. 4 за поземлени имоти, включени в обхвата на урбанизирана територия съобразно действащия общ устройствен план, които не са урегулирани за застрояване с предходен подробен устройствен план, се определя като за имоти без предвидено застрояване и се съобразява с установения траен начин на фактическото им ползване.

(8) Извън случаите по чл. 16 от Закона за устройство на територията, когато с план по чл. 21, ал. 1 се предвижда отчуждаване на част от неурегулиран поземлен имот, а останалата от имота част се урегулира и в нея се предвижда застрояване, размерът на равностойното парично обезщетение се определя като разлика между цената на отчуждаваната част от имота и повишената стойност на урегулираната част от имота.

(9) Размерът на равностойното парично обезщетение се определя не по-рано от три месеца преди издаването на заповедта по чл. 25, ал. 2 от ЗОС.

(10) В случай че определеният размер на равностойното парично обезщетение е по-малък от данъчната оценка на имота, обезщетението се изплаща в размер, равен на данъчната му оценка.

(11) В случай че не могат да се определят пазарните цени на имоти със сходни характеристики поради липса на извършени сделки в съответната служба по вписванията, равностойното парично обезщетение се определя по реда на:

1. приложение № 2 към чл. 20 от Закона за местните данъци и такси - за имоти в урбанизираните територии;

2. наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - за земеделски земи;

3. наредбата по чл. 86, ал. 2 от Закона за горите - за горските територии.

(12) След влизане в сила на подробния устройствен план законните строежи и другите подобрения, извършени от собственика на имота при условията и по реда на чл. 49 от Закона за устройство на територията , се заплащат с по-малката стойност от стойността на направените разходи и увеличената стойност на имота.

(13) Не се дължи обезщетение за незаконни строежи в поземления имот - предмет на отчуждаване.Чл.13 (1) В случаите, когато с план по чл. 21, ал. 1 от ЗОС се предвижда отчуждаване на неурегулирани поземлени имоти извън урбанизираните територии, които са незастроени земеделски земи или горски територии, обезщетението може да се извърши със земеделски земи от общинския поземлен фонд, съответно - с горски територии, общинска собственост, еднакви по произход и функции с отчуждавания имот, ако в землището, в което попадат предвидените за отчуждаване имоти, има равностойни свободни общински имоти от същия вид за обезщетяване на всички собственици на имоти, засегнати от плана, след решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.

(2) С предложението по ал. 1 кметът на общината внася проект на план за обезщетение, с който се определят имотите, подлежащи на отчуждаване - по вид, местонахождение, размер, начин на трайно ползване и стойност на всеки имот, и равностойните имоти - общинска собственост, които се предлагат за обезщетение - по вид, местонахождение, размер, начин на трайно ползване и стойност на имота, при съобразяване с местоположението на имота, подлежащ на отчуждаване, в местността на съответното землище.

(3) В случаите по ал. 1 оценяването на имотите, подлежащи на отчуждаване, и на имотите - общинска собственост, се извършва по реда на чл. 22, ал. 12, т. 2 и 3 от ЗОС. Разликата в стойността на отчуждавания имот и на имота - общинска собственост, предоставян в обезщетение, не може да бъде повече или по-малко от десет на сто. Когато стойността на общинския имот е по-малка от стойността на отчуждавания, разликата в стойностите се доплаща с парично обезщетение.

(4) Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед по чл. 25, ал. 2 от ЗОС за отчуждаване на съответните имоти по ал. 1 при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗОС.

(5) Имотът се смята за отчужден от датата на влизане в сила на заповедта по ал. 4. От датата на влизане в сила на заповедта за отчуждаване собственикът на отчуждения имот придобива собствеността върху предоставения му в обезщетение общински имот.

(6) След влизане в сила на заповедта за отчуждаване се съставя акт за общинска собственост на отчуждения имот, който се вписва в имотния регистър по неговата имотна партида, а заповедта по ал. 4 се вписва в имотния регистър по партидата на имота, предоставен в обезщетение.

(7) Когато в срок до 6 месеца от влизане в сила на заповедта по ал. 4 общината не изплати дължимото парично обезщетение за разликата в стойността по ал. 3, собственикът на отчуждения имот има правата по чл. 29, ал. 6 от ЗОС.

(8) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат, когато имотът, предвиден за отчуждаване, е с размери, по-малки от 3 дка за ниви, 2 дка за ливади, 1 дка за трайни насаждения и 1 дка за гора.

(9) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат и в случаите, когато неурегулирани поземлени имоти, попадащи в територии, предвидени с действащите устройствени планове за разширяване на строителните граници на съществуващи урбанизирани територии - населени места и селищни образувания, или за създаване на нови селищни образувания, се урегулират с подробен устройствен план по чл. 16 от Закона за устройство на територията.

(10) В случаите по ал. 8 собствениците се обезщетяват с равностойно парично обезщетение, определено при условията и по реда на чл. 22 от ЗОС.Чл.14 (1) Кметът на общината публикува обявление в два централни и един местен ежедневник, с което уведомява собствениците на имотите за предстоящото отчуждаване и изпраща копие от него до кметовете на райони или кметства или до кметските наместници, на чиято територия се намират имотите или части от имотите - частна собственост, предмет на отчуждаване. Кметовете или кметските наместници поставят обявлението на определените места в сградата на общината, на района, на кметството или в населеното място, на чиято територия се намират имотите, предмет на отчуждаването. Обявлението се публикува и на интернет страницата на общината. Обявлението съдържа:

1. предназначение на имотите съобразно влезлия в сила, съответно одобрен подробен устройствен план по чл. 21, ал. 1 от ЗОС;

2. основание за отчуждаването;

3. вид, местонахождение, размер и собственици на всеки от имотите, които следва да бъдат отчуждени;

4. размерът на дължимото обезщетение, а при имотно обезщетение - вида, местонахождението, размера, начина на трайно ползване и стойността на имота, предоставян в обезщетение, както и размерът на паричното обезщетение за доплащане при разлика в стойностите на имотите.

(2) Кметът на общината издава заповед за отчуждаване, в която се посочват основанието за отчуждаване, предназначението, видът, местонахождението, размерът и собственикът на имота, размерът на обезщетението, а при имотно обезщетение - вида, местонахождението, размера, начина на трайно ползване и стойността на имота, предоставян в обезщетение, както и размерът на паричното обезщетение за доплащане при разлика в стойностите на имотите, търговската банка, в която се внася обезщетението, и датата, след която започва изплащане на обезщетението по сметката на правоимащите. Заповедта се издава не по-рано от един месец след публикуване на обявлението по ал. 1. Кметът на общината може да допусне предварително изпълнение на заповедта при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Заповедта по ал. 2 се обнародва в "Държавен вестник". Копие от заповедта се поставя на определените за това места в сградата на общината, на района или на кметството или в населеното място, на чиято територия се намират имотите, предмет на отчуждаването, и се публикува на интернет страницата на общината.

(4) В едноседмичен срок от издаване на заповедта по ал. 2 кметът на общината публикува обявление в два централни и един местен ежедневник, с което уведомява собствениците на имотите в коя банка е внесено обезщетението, определено в заповедта, и за началната дата, от която започва изплащането му. Обявлението се поставя и на определените за това места в сградата на общината, на района, на кметството или в населеното място, на чиято територия се намират имотите, предмет на отчуждаването, и се публикува и на интернет страницата на общината.Чл.15 (1) Заповедта на кмета на общината по чл. 25, ал. 2 от ЗОС може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването й в "Държавен вестник". Когато заповедта е обжалвана само относно размера на паричното обезщетение, жалбата не спира изпълнението й.

(2) Съдът се произнася по жалбата в 14-дневен срок от подаването й. Призоваването на страните се извършва най-късно три дни преди съдебното заседание. Вещото лице е длъжно да представи заключението най-късно три дни преди съдебното заседание.

(3) Съдът призовава задължително и инвеститора на обекта, за изграждането на който се отчуждава имотът, когато той е различен от общината.

(4) Сроковете по ал. 2 се прилагат и при отлагане на делото.

(5) Производството пред административния съд приключва в срок до два месеца от подаването на жалбата. Съдът обявява решението в 7-дневен срок след заседанието, в което е приключило разглеждането на делото. Решението на съда е окончателно.

Чл.16 (1) Паричното обезщетение, определено в заповедта по чл. 25, ал. 2 от ЗОС, се превежда от общината в посочената в заповедта банка по сметка на правоимащите.

(2) Когато собственикът на имота не може да бъде установен или е с неизвестен адрес, както и в случаите, когато съществува спор между няколко лица за правото върху дължимото обезщетение или за права върху отчуждавания имот, обезщетението се внася в банката по сметка на общината. В тези случаи банката изплаща обезщетението на лицето, което установи правата си по съдебен ред, по нареждане на кмета на общината.

(3) Имотът се смята за отчужден:

1. в случаите по ал. 1 - от датата, на която паричното обезщетение, определено в заповедта по чл. 25, ал. 2 от ЗОС, бъде преведено от общината в банка по сметка на правоимащите, когато:

а) заповедта по чл. 25, ал. 2 от ЗОС не е обжалвана в срока по чл. 27, ал. 1 от ЗОС или е обжалвана само по отношение на размера на обезщетението;

б) в заповедта по чл. 25, ал. 2 от ЗОС е допуснато предварително изпълнение и то не е отменено от съда;

2. в случаите по ал. 2 - от датата, на която паричното обезщетение, определено в заповедта по чл. 25, ал. 2 от ЗОС, бъде преведено в банката по сметка на общината;

3. в останалите случаи - от датата, на която паричното обезщетение, определено в решението на съда, бъде преведено от общината в банка по сметка на правоимащите.

(4) Когато заповедта по чл. 25, ал. 2 от ЗОС е обжалвана по отношение на размера на обезщетението и съдът е постановил по-висок размер, общината превежда по сметка на правоимащия разликата заедно със законните лихви върху нея.

(5) Когато отчужденият имот е единствено жилище на собственика, имотът се завзема след изтичане на три месеца от изплащането на обезщетението.

(6) Ако в 6-месечен срок от влизането в сила на заповедта по чл. 25, ал. 2 от ЗОС или на съдебното решение дължимото парично обезщетение не бъде преведено по сметка на собственика на имота, кметът на общината отменя заповедта за отчуждаването по искане на собственика.

(7) Исканията за отмяна на заповедта за отчуждаване могат да се предявяват в тримесечен срок от изтичането на срока по ал. 6, ако до предявяването им дължимото парично обезщетение заедно с лихвите не бъде преведено по сметка на собственика на имота.

(8) Ако в срока по ал. 7 не бъде предявено искане за отмяна на заповедта за отчуждаване и в този срок дължимото парично обезщетение заедно с лихвите не бъде преведено по сметка на собственика на имота, заповедта за отчуждаване се обезсилва.

Чл.17 (1) Когато е издадено разрешение за строеж за изграждане на обект от първостепенно значение - публична общинска собственост, и определеното в заповедта по чл. 25, ал. 2 от ЗОС обезщетение е преведено по сметка на собствениците, общината може да влезе във владение на имоти или на части от тях, представляващи незастроени земеделски земи или горски територии преди влизането в сила на заповедта за отчуждаването им, и да започне строителството след заплащане на парично обезщетение на засегнатите собственици.

(2) Когато имотът е земеделска земя, обезщетението по ал. 1 включва доходите, които би получил собственикът на имота от реализация на продукцията, ако имотът се обработва, или арендното плащане, което е трябвало да получи за отдадената под аренда земя за една стопанска година.

(3) Когато имотът е горска територия, обезщетението по ал. 1 включва доходите, които би получил собственикът на имота от продажбата на дървесината при наличието на издадено от компетентните по Закона за горите органи позволително за сеч и извоз и от продажба на вещите от страничните ползвания, представляващи стопанска дейност, когато има издадено писмено позволително.

(4) Преди влизането във владение на имота се съставя протокол-опис за фактическото му състояние от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в която се включват представители на общината, оценител и собственикът на имота или упълномощен негов представител. В заповедта се посочват видът, местонахождението и номерът на имота, собственикът на имота и датата и часът за извършване на описа на имота. Протоколът се подписва от членовете на комисията и от собственика на имота.

(5) Заповедта по ал. 4 се връчва на собственика на имота по реда на Административнопроцесуалния кодекс не по-късно от 7 дни преди датата, на която ще се извърши описът. Когато собственикът на имота е надлежно уведомен за извършване на описа и не се яви, действията се извършват и протоколът се съставя в негово отсъствие. Разходите по описа на имота и определяне на обезщетението са за сметка на общината.

(6) Кметът на общината издава заповед, в която определя размера на дължимото обезщетение въз основа на констатациите, направени в протокола. В заповедта се посочват видът, местонахождението и собственикът на имота, на който следва да се изплати обезщетението, датата и часът за влизане във владение на имота. Обезщетението се заплаща в 14-дневен срок от връчването на заповедта и преди влизане във владение на имота.

(7) Заповедта по ал. 6 се връчва на собственика на имота по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Собственикът на имота може да оспори размера на обезщетението в 14-дневен срок от връчване на заповедта.

(8) В случаите, когато собственикът на имот не може да бъде установен или е с неизвестен адрес, заповедите по ал. 4 и 6 се обнародват в "Държавен вестник".

(9) Съдът разглежда жалбата и се произнася с решение при условията и по реда на чл. 27 от ЗОС. Когато съдът постанови по-висок размер на обезщетението, общината изплаща на собственика разликата заедно със законните лихви върху нея в едномесечен срок от постановяване на решението на съда.

Чл.18 (1) Ако в тригодишен срок, а за обектите от първостепенно значение - в 5-годишен срок, от отчуждаването на имота строителството на обекта не е започнало, както и в случаите, когато одобреният подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти от първостепенно значение - публична общинска собственост, бъде отменен от съда, а новият влязъл в сила подробен устройствен план не засяга отчуждения вече имот, по искане на бившия собственик на имота кметът на общината отменя заповедта за отчуждаване след възстановяване на полученото обезщетение.

(2) В случаите по ал. 1 общината дължи на собственика обезщетение за причинените вреди.

(3) Общината има право да получи по-малката стойност между направените разходи и увеличената стойност на имота за извършените от нея подобрения в имота.

(4) Искане за отмяна на заповедта за отчуждаване може да се предяви в тримесечен срок от изтичането на съответните срокове по ал. 1, съответно - от влизането в сила на новия подробен устройствен план.Чл.19 (1) Когато отчужденият имот е обременен с вещни тежести, се спазват следните правила:

1. дължимото парично обезщетение в частта му до размера на обезпеченото с ипотека вземане се плаща на ипотекарния кредитор, доколкото вземането му не се предшества от друго такова с предимство за удовлетворение;

2. при наложена върху имота друга вещна тежест дължимото парично обезщетение се внася в търговска банка и служи за обезпечаване на съответното вземане.

(2) Общината придобива имоти, отчуждени по този закон, без тежести.Чл.20 По отчуждителните производства, обезщетенията и сделките за придобиване на собственост и на вещни права по тази глава не се събират данъци и такси.

с. 1 с. 2 с. 3

скачать файл