Образец №1 оферт а


с. 1 с. 2 ... с. 14 с. 15ОБРАЗЕЦ № 1
О Ф Е Р Т А


за участие в открита процедура за обществена поръчка с предмет

«Археологически парк Сандански»

.................................................................................................................

(наименование на участника)
........................................................................................................................./адрес, тел. Факс; е-мейл/С настоящата оферта участваме в процедурата за избор на Изпълнител на горепосочената поръчка при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на .......... календарни дни включително от крайния срок за получаване на оферти.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас ще изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя.


Дата …………

Участник:.........................................

/подпис и печат/ОБРАЗЕЦ № 2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1.Наименование на участника ……………………………......................….........


……………………………………..............…………………………………………………

регистриран по ф.д. №………...............................……./…….................………………..г.

на ………………....................................................................................................................

Данъчен № .............................................................................................................................

БУЛСТАТ………..............………………….........................................................................

вписано в търговския регистър на ..............................................................................съд с решение по фирмено дело ................./.................. г. на същия съд, ..................................

с ЕИК по БУЛСТАТ .............................................................................................................

2. Данни за контакт:

Адрес:………….......................…………………………………………………………..

Телефон № ………………………........….............................................................

Факс: ……………………………….......................................................................

Е-mail: ……………………………….....................................................................

3. Лице, представляващо участника:

………………………………………………................…………………………………..…...….........………………

(трите имена)

……………………………………………….…………………………………………………………………...……….……

(данни по документ за самоличност)
…………………….……….……………………………………….......................................................................


(длъжност)

4.Лице за контакти:......................................................................................................................

(трите имена)
……………………...........................................................................……….…………………………….........


(длъжност)

Телефон/факс/е-mail: …...........................................................................5. Банкови реквизити на сметката, по която ще бъде възстановена паричната гаранция за участие:

Обслужваща банка……………………………..................................................………...................

(наименование на обслужващата банка)

……………………………………….………………...........................................................................……......

(адрес на банката)


…………………………………...…………...................................................................……………………………………….........................

(IBAN сметка, BIC код на банката)

Титуляр на сметката:…..…………….......……….…....……………………......


Дата ……………… Участник:.................................................


/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я


за запознаване с условията на обществената поръчка и приемане условията на проекта на договор
Подписаният........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ..........

(име, презиме, фамилия)

ЕГН: ....................................................................., л.к. №.........................................................., издадена:....................................................от.........................................гр....................................

на........................................................................адрес..................................................................,

в качеството си на ........................................................................................................................ОТНОСНО: Участие в открита процедура, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Археологически парк Сандански”, финансирана по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка;
2. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за поръчката.
4. Посетих обекта на място и съм запознат с текущото му състояние.
5. Запознат съм и приемам условията на проекта на договор.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.Дата ……………... ДЕКЛАРАТОР: ..........................................

/ подпис и печат /
ОБРАЗЕЦ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП


за участниците, установени/регистрирани/ в Р България

Долуподписаният/-ната/

…………………….…………………........…………..…………..……...........................


(трите имена)

л.к.№……………..…….…......, издадена на ………...…......……………….……год.

от…………………..…..................................., с ЕГН ..........................................

жител на гр. ……………………………Община………………..………………….….....

адрес: гр. …………………………………..Община ………………..…………….……...

ул. …………………..……………..№ ……, бл. №…………, ет. ………, ап. ...............

В качеството ми на ……….……….………………....………….…..........……………..


(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите)

на ………………………………………………………….........………………………..…


(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

………………...…………………………………………………………………….....……


регистриран по фирмено дело № ................ по описа за .......................... г. на .................................................................. окръжен съд, със седалище и адрес на управление ..............................................................................................................................- Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Археологически парк Сандански”, финансирана по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност.

4. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация.

5. Представляваният от мен участник не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

6. Аз лично не съм лишен от правото да упражнявам определена професията строител, реставратор или консерватор или дейност дейностите строителство, извършване на консервационни и/или реставрационни работи съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността..

7. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП.

8. Дейността на представлявания от мен участник не е под разпореждане на съда.

9. Представляваният от мен участник не е преустановил дейността си.

10. Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган /или е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията/.

11. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

12. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

13. Налице са изискванията на чл. 47, ал. 4 във връзка с чл. 47, ал. 1 , т. 1 и ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП за лицата с управителни и представителни функции в представлявания от мен участник, които не са осъждани и не са лишавани от правото да упражняват определена професия или дейност, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива.

14. Като лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

15. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Свързани лица”по смисъла на §1, т. 23а от ДР на ЗОП са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в деня, следващ деня на настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Забележки:

Декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, от представляващите участниците, от подизпълнителите, когато лицата са установени/регистрирани/ в България, както и от членовете на обединението, когато участник в процедурата е такова.

Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно член на управителните органи на участника/подизпълнителя, а в случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.

По отношение на обстоятелствата в точки 10 деклараторът избира, това обстоятелство, което ще декларира и посочва само него, като зачертава излишното.

Дата .................... ДЕКЛАРАТОР: ......................................

/подпис и печат/


ОБРАЗЕЦ № 4а

с. 1 с. 2 ... с. 14 с. 15

скачать файл