Номер Година 04. 03. 2013г


с. 1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Номер Година 04.03.2013г. Град КАРЛОВО
В ИМЕТО НА НАРОДА
Карловският Районен съд четвърти граждански състав

На четвърти март две хиляди и тринадесета година

В закрито заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР ГАЛЬОВ
като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 60 по описа за 2013 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

Съдът е сезиран с искова молба от М.Р.Г. ***, против М.И.Г.,***. Ищцата моли, да бъде постановено съдебно решение, с което да бъде отменено дарението, обективирано в нотариален акт № 147, том ІІ, дело 780 от 1997г. на нотариус Н.М., с район на действие- Районен съд- гр.Карлово. Твърди се, че ответницата е единствен законен наследник на надарения си баща И. Н. Г., починал на *******. Към настоящият момент бил починал и съпругът на ищцата. Последната била с влошено здравословно състояние, като не можела да се храни, облича и обслужва сама. За нея се грижела дъ-щеря й- Х., която била омъжена и живеела в град В.. Поради тежкото здравословно състояние на ищцата се налагали ежеседмични посеще-ния при лекар и оперативна намеса. М.Г. търсила внучката си и ответник по делото за помощ и съдействие няколко пъти, но такава не и била оказана, нито й била осигурявана издръжка. Издръжка била искана още през 2004-2005г. преди смъртта на И. Г.- баща на ответницата и син на ищцата. Поради изложеното, ищцовата страна, счита че са налице предпо-ставките на чл.227, ал.1, б.”в” от ЗЗД и моли за отмяна на дарението.

Препис от постъпилата искова молба е изпратен на ответната страна за писмен отговор по смисъла на чл.131 от ГПК, като в рамките на едномесеч-ния срок такъв е постъпил. Изразява се становище за недопустимост на иска по чл.227 от ЗЗД, тъй като бил предявен след изтичане на едногодишния преклузивен срок за тази възможност. Сочи се, че най-късният начален мо-мент за съобразяване на този срок е датата 22.05.2009г., когато починал бащата на М.Г..

След като съобрази доводите и становищата на страните, доказател-ствата приложени по делото и разпоредбите на закона, съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Обстоятелството, че издръжка е поискана от ищцата още когато синът й/ надарен по сделката/ е бил жив се сочи в самата искова молба /лист 5 от делото/. Записано е следното: „Налице е, от една страна, трайна нужда на дарителката от издръжка...Тази трайна нужда е документирана от ТЕЛК и съответните медицински експертизи от 2004-2005г., когато синът на ищцата е все още жив. Същият ползва подарения му имот, но отказва на възрастните си и болни родители финансова помощ и грижи.” Действително, дарителят има право да иска издръжка, от която се нуждае, и от наследниците на надарения, при условията на универсалното право-приемство. В случая обаче, самият ищец заявява, а и от приложените като писмени доказателства към исковата молба множество медицински доку-менти се установява влошеното здравословно състояние на ищцата, което датира от 2005г./видно от епикриза приложена на лист 35 от делото/. Тези доказателства само потвърждават твърдението изложено в исковата молба, че е налице необходимост от такава издръжка наистина в един много по-ранен момент. Това обуславя извода, че едногодишния преклузивен срок визиран в разпоредбата на чл.227, ал.3 от ЗЗД, в рамките на който ищцата е могла да реализира правото си на иск за отмяна на процесното дарение е започнал да тече още от 2005г. респективно към онзи момент е могла да го предяви срещу надарения си син. Дори да се приеме, че допълнително изготвените и представени по делото писмени медицински документи, датиращи от 2010 година и 2011 година са нововъзникнали обстоятелства, обуславящи още по-сериозна нужда на дарителката от издръжка, което обуславя правния интерес от предявяване на иск срещу единствената законна наследница на И. Н. Г., това е допустимо в рамките на една година от възникване на тези обстоятелства. Съдът констатира, че най-късно издаденият от всички приложени документи носи датата 27.10.2011г. /Амбулаторен лист № 002790- лист 40 от делото/, от което следва извода, че най-късният възможен начален срок е започнал да тече от тази дата и е изтекъл на 27.10.2012г. Настоящото исково производство е образувано след предявяване на исковата молба на 17.01.2013г. Следователно, установява се, че е подадена след изтичане на предвидения преклузивен срок, визиран в разпоредбата на чл.227, ал.3 от ЗЗД. Този срок е абсолютно условие за процесуалната допустимост на предявения иск, поради което неспазването му води като правен резултат предявяване на недопустим иск, който не може да бъде разгледан от съда и в крайна сметка обуславя прекратяване на образуваното гражданско производство.

По изложените съображения и на основание чл.130, вр. с чл.252 от ГПК, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:
ВРЪЩА искова молба от М.Р.Г.,***, чрез пълномощника- адво-кат Д.Т. ***, със съдебен адрес: гр.П., ул.”Е. К.”№ ***, офис ***, против М.И.Г.,***, в качеството на законен наследник на И. Н. Г., б. жител на гр.К., починал на …., с която се моли, постановяване на съдебно решение, с което да бъде отменено дарението на недвижим имот, обективирано в нотариален акт № **, том **, дело *** от 1997г. на нотариус Н.М., с район на действие- Районен съд- гр.Карлово, като процесуално НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 60 по описа за 2013г. на Районен съд- гр.Карлово.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва от страните пред Плов-дивския Окръжен съд с частна жалба, в едноседмичен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.РАЙОНЕН СЪДИЯ:
с. 1

скачать файл