Ние, партиите дсб и бдф, на основата на доказания си предишен опит


с. 1 с. 2 с. 3
Ние, партиите ДСБ и БДФ, на основата на доказания си предишен опит,

с разум, с компетентност и решителност,

и опирайки се на ценностите и принципите, залегнали в нашата „Платформа на модерната десница“, предлагаме:
ИКОНОМИКА

ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

за излизане от кризата
ЦЕЛИ:

- Прекратяване злоупотребите на монополите;

- Освобождаване на малкия и среден бизнес от бюрократичния рекет и корупционния натиск;

- Създаване условия за растеж на икономиката и на доходите;

- Обръщане на икономическите процеси от упадък и застой към развитие и просперитет.
Финансова стабилност
1. Безусловно запазване на действащата системата на „паричен съвет“ (валутен борд);

2. Отлагане на постъпките за влизане в Европейския икономически и валутен съюз (Еврозоната) докато се постигне трайно решение на дълговите проблеми на държавите, клиенти на стабилизационните фондове на ЕС, и бъдат създадени условия, при които ползите за България от нейното членство ще превъзхождат рисковете.

3. Ускорено разплащане по европейските програми от досегашния програмен период до 2015 г. и за следващия програмен период с цел стабилност и предвидимост на постъпленията в бюджета.
Нова данъчна система, включваща:
1. Облекчаване на данъчната тежест върху хората с ниски доходи и извеждането им от състоянието на „работещи бедни“ чрез определяне на необлагаем минимален доход, равен на минималната работна заплата;

2. Запазване на данъчната ставка от 10 на сто върху доходите над необлагаемия минимум;

3. Разходите за учебни такси, погасяването на банкови кредити за образователни цели и др. да се приспадат от облагаемите доходи на завършилия успешно студент през първите 10 години, в които той е ангажиран на работа след дипломирането си;

4. Включване на всички доходи, включително от дивиденти и дялови участия в годишната данъчна декларация;

5. Премахване на дискриминационната данъчна ставка от 15 на сто за едноличните търговци и облагането им като самонаети физически лица на общо основание;

6. Нулева данъчна ставка за корпоративния данък върху дела на реинвестираната в България печалба;

7. Въвеждане на изрично изискване в ЗКПО, съгласно което при износа на стоки на цени по-ниски от цените на продажбите на българския пазар, разликата да се третира като облагаема печалба;

8. Разработване на нова глава в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), която подробно да урежда създаването, поддържането, съхранението и достъпа до данъчния архив на декларациите на физическите лица, едноличните търговци и самонаетите лица. Съхранението на техните данъчни декларации да стане минимум 50 години;

9. Разширяване на законовата уредба на персоналните данъчни ревизии с въвеждането на принципа на верижните проверки при изясняване произхода на средствата, с които разходите на ревизираното лице надвишават приходите му.
Държавни и общински такси
1. Подробна законова уредба за справедливо определяне размера на държавните и общински такси, съгласно която:

- Стойността на всяка такса се определя само въз основа на разходите за нейното осъществяване;

- Увеличението на размера на съществуващите такси не може да

надхвърля инфлацията за периода спрямо последното й изменение,

освен ако обосновано заключение на независима експертиза посочва друго.
Облекчени условия за стартиране на малък и среден бизнес чрез:
1. Приемане на Кодекс на държавните изисквания за определени стопански дейности (КДИОСД), който съдържа изчерпателно всички изисквания, технически параметри и условия за упражняване на широк обхват от стопански дейности и преди всичко тези, които са характерни за малкия и среден бизнес;

2. При изпълнени изисквания на КДИОСД за съответната дейност - започване на работа без предварително разрешение, а само уведомление до посочената в Кодекса институция;

3. Замяна на досегашната система на предварителни разрешения и проверки за започване на малък семеен бизнес със система на последващ контрол на основата на КДИОСД;

4. Изчерпателност и окончателност на изискванията в КДИОТД. Искания и предписания на контролни органи, които не съответстват на заложените в Кодекса, не могат да пораждат правни последици;

5. Минимум двугодишен период за изпълнение при промяна на изискванията и условията в КДОСД. Когато важни обществени интереси налагат това да стане в по-кратки срокове, разходите се поемат от държавата;

6. За стартирането на собствен бизнес следва да се плаща еднократно и окончателно една единствена такса. Приходите от тези такси ще се разпределят по ред определен от министъра на финансите;

7. Лицата, извършващи последващия контрол, да подлежат на санкции за фиктивни проверки или неверни данни в контролните фишове.
Особена закрила на малкия и средния бизнес
1. Законодателни ограничения за включването на критерии за обем на дейността и минал опит на изпълнителя при обществени поръчки, като такива се допускат само за доставки или изграждането на обекти от особена важност, големина и специално предназначение;

2. Нормативно определяне на минимални срокове за проверки и приоритетно разплащане на възложителите към малките и средни фирми, изпълнители на обществени поръчки;

3. Законово задължение възложителите да се разплащат с изпълнителите на обществени поръчки според принципа „първият по време е първи по право“;

4. Създаване на гаранционен фонд за заплащане без забавяне при недостиг на средства на възложителя;

5. Ограничаване на нелоялната конкуренция чрез специални мерки за недопускане влизането в страната на незаконни имитации на известни търговски марки, както и на стоки, несъответстващи на европейските и на българските стандарти;

6. Изграждане на общински борси само за български плодове и зеленчуци и създаване на система за сертифициране на български биопродукти;

7. Засилване на мерките срещу контрабандния внос на земеделска продукция от съседни страни;

8. Смяна на подхода за кандидатстване по европейските програми за конкурентоспособност, трудова заетост, развитие на селските райони и на туризма чрез активна децентрализация и задължаване на разширена мрежа от местни офиси на програмите да издирват и стимулират малките и средните предприемачи да търсят финансиране. Изграждане на ефикасна система за бърза и точна подготовка на проектите;

9. Нови законодателни мерки за ефективен контрол над концесионерите, изпълнението на инвестициите, екологичното въздействие, отчитането на разходите и финансовите им резултати;

10. Нова законодателна уредба за определянето на минималните осигурителни прагове, вменяваща ключова роля на браншовите организации.


Защита на конкуренцията и потребителите
1. Законодателни промени за силен превантивен контрол и координация на КЗК, НАП и МВР при предотвратяването и санкциите, свързани с престъпленията срещу конкуренцията (отразени в проектозакона внесен от ДСБ и СК през февруари 2012 г.);

2.Законодателни промени, осигуряващи равнопоставеност на потребителите и доставчиците на услуги, когато предоставянето на услугите е свързано с предварително съгласие с общите условия на доставчика.

За българите днес ударите на вътрешна криза и отчаянието са по-всеобхватни и по-лоши от външната финансова криза.

Намирането на изход от това състояние е основен приоритет за хората и фирмите, за държавата и нейните институции, за политиците, партиите и гражданските организации.


СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

за работа, доходи и достоен живот на всеки българин

ЦЕЛИ:


- Нова заетост;

- Повишаване на доходите;

- Достойни пенсии и повишени цени;

- Преодоляване на крайната бедност;

- Насърчаване на раждаемостта.
Законодателни мерки:
1. Въвеждане на прости и ясни правила и преференции за самонаети лица (свободни професии, занаятчии, фермери, еднолични търговци и дружества) и семейни фирми в трудовото, данъчно и осигурително законодателство;

2. Промени в трудовото законодателство, осигуряващи възможност за наемане на нови работници във време на криза – почасова работа, надомна работа, съвместяване на щатове;

3. Законодателно намаляване с 90% на бюрокрацията и нужните документи;

4. Въвеждане на осигурителни прагове и минимални осигурителни доходи в зависимост от занятието и мястото на извършване на дейността.


Нова политика за квалификация и достойни доходи
1. Нова политика по доходите, основана на образованието, квалификацията и съживяването на бизнеса;

2. Никакви нови данъци, осигуровки и такси;

3. Опростена система за професионално обучение. Всеки гражданин и всеки работодател да има възможност за квалификация без посредници. Рязко облекчена и бързодействаща система за достъп до европейските програми за квалификация и преквалификация при строга отчетност на резултата – създадена възможност за нова работа и реализация.
Корупцията е основен фактор за загуба на работни места. Трудът е основно право на всеки български гражданин.
1. Незабавен край на партийните назначения и уволнения;

2. Спиране на корупцията в обществените поръчки и европейските фондове;

3. Предимства за малките и местни фирми при кандидатстване по обществени поръчки.
Нови приоритети за нови работни места:
1. Инвестиции в ключови инфраструктурни проекти, осигуряващи работни места и развитие на промишлеността и търговията – пристанища, транспортни коридори, безмитни и промишлени зони;

2. Промяна на програмите по Европейските фондове – от фалшива заетост в общински фирми, прикриваща купуване на гласове, към заетост в реалния бизнес, основана на нови правила за квалификация и обучение;

3. Приоритет на програмите за заетост в семейния бизнес.
За достойни старини:
Пенсията е право на всеки работещ българин, а не подаяние от държавата.

1. Премахване на всички привилегии в пенсионната система, които накърняват това право;

2. Пълно съответствие между вноските и получаваните пенсии;

3. Спиране на ощетяването на гражданите, получавали среден и висок доход през годините, които сега финансират привилегировани групи и съсловия;

4. Бюджетът за социално подпомагане да допълва пенсиите на гражданите с най-нисък принос към системата до социалния минимум, но единствено ако те нямат други доходи (пенсии, ренти, собствен бизнес), които да го осигурят;

5. Спиране на политическата намеса при определяне размера на пенсиите;

6. Възстановяване на Швейцарското правило за осъвременяване като най-справедливо.
Закрила за най-уязвимите
Солидарността е не само задължение на Държавата, но и инвестиция в бъдещето.

1. Държавна политика за подпомагане на първо място на изоставените деца, самотните родители, хората с увреждания, децата, израстващи в крайна мизерия и без достъп до образование;

2. Подпомагане за пълноценна работа и издръжка, а не изолация;

3. Нова политика за интеграция на малцинствата. Основните средства да се насочат към тези, които искат да се образоват и да образоват децата си;

4. Политика, насочена приоритетно към подпомагане на семействата след индивидуална оценка на нуждите им. Комплексна социална услуга за семействата, включваща осигуряване на достъп до образование, здравеопазване и трудов живот;

5. Обвързване на системите за социално подпомагане със система на социална отговорност и задължения - труд, образование, определена грижа (за деца, възрастни, др.).


Политика за повишаване на раждаемостта
Раждаемостта у нас е пряко свързана с благосъстоянието и перспективите пред семействата.

1. Най-добрата демографска политика е създаването на условия за пълноценен труд и развитие на майките, при запазване на досегашните осигурителни права;

2. Улесняване на отглеждането на деца в ранна възраст – осигуряване на нужните детски институции;

3. Легализиране на „родителските колективи” и други форми на отглеждането на децата в предучилищна възраст;

4. Възможности за актуализиране на знания и умения при връщане на работа;

5. Алтернативни модели на заетост за майки на малки деца (до 6 годишна възраст) и гарантирането на работното им място;

6. Уреждане на правата на майките, заети в семеен бизнес.
Целта е с предложените мерки да възстановим заетостта сред самонаетите и семейните фирми, да дадем възможност за рязко увеличаване на броя на заетите лица, да увеличим доходите чрез здрава конкуренция на трудовия пазар и да увеличим броя на осигурените лица. Това от своя страна следва да заздрави бюджета на пенсионната система.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

за преодоляване на кризата в здравеопазването


ЦЕЛИ в областта на здравното осигуряване и лечебното здравеопазване:

- Възстановяване справедливостта и солидарността в здравноосигурителния сектор на България;

- Спиране злоупотребите в здравеопазването;

- Раздържавяване и демонополизация на НЗОК;

- Свободен избор на лекар, лечебно заведение и фонд, който да управлява вноските на осигурените;

- Конкуренция между лечебните заведения за одобрението и избора на пациента;

-Увеличаване на финансовите средства за здравеопазване;

-Премахване на ограничителните лимити и подобряване на достъпа до качествени медицински услуги.Възстановяване справедливостта и солидарността в здравноосигурителния сектор на България и спиране злоупотребите в здравеопазването. Никой български гражданин не може да бъде принуждаван да плаща за здравни услуги в момента на ползването им, освен минималната потребителска такса, след като вече е платил авансово здравноосигурителните си вноски.

1. Увеличаване на разходите за здравеопазване в рамките на мандата от 4.1 на 6% от БВП, без да се вдига здравноосигурителната вноска, а чрез връщане ангажимента на държавата към осигурителната система, повишаване на събираемостта и намаляване на броя на неосигурените лица. Увеличеното финансиране следва да гарантира на лекарите, че медицинската помощ ще им бъде заплатена в пълен размер, без да бъде експлоатиран техният труд, така че здравната система да не функционира за сметка на техните доходи;

2. Въвеждане на законови промени, гарантиращи изразходването на средствата от здравни осигуровки основно за пряко финансиране на лечебната дейност и адекватно възнаграждение на всички лица, които я упражняват, както и законова забрана за ползването им за други цели;

3. Въвеждане на електронна здравна карта, която да осигури на пациента качествена, достъпна и достатъчна медицинска помощ;

4. Създаване на специализиран фонд, който да поеме разходите за лекарства на български граждани в пенсионна възраст;

5. Законодателна инициатива за защита на правата на пациентите чрез специален закон още през първата година от управленския мандат.Премахване на монопола на НЗОК и въвеждане на конкурентни принципи в системата на здравеопазване с цел осигуряване на качество на медицинската помощ, ефективност на лечебния процес за пациентите и пазарно разпределение на ресурсите.

1. Възстановяване на обществения статут на НЗОК и ситуирането й в остра конкурентна среда, за да се спре политизирането и бюрократизирането на институцията, да се обърне внимание на най-важните хора в системата – осигурените лица и пациентите;

2. Възстановяване на доброволното здравно осигуряване, което в момента е принудено да се преобразува в здравно застраховане.

3. Даване на пълна свобода и право на осигурените лица и пациенти сами и без ограничения да избират лекар, лечебно заведение и здравноосигурителен фонд на територията на цялата страна;

4. Възстановяване и балансиране на интересите в здравеопазването чрез договори, а не чрез командване и администриране;

5. Премахване на лимитите за пациенти в амбулаторния и болничния сектор и преобразуване на ограничителните регулативни стандарти в индикативни;

6. Рационализиране и разширяване на реимбурсната листа за лекарства, които се полагат за безплатно ползване от осигурените лица.
Икономически и управленски мерки за осигуряване на по-ефективно функциониране на системата на здравеопазване и подобряване на качеството на здравните услуги.

1. Въвеждане на нулева ставка на ДДС за държавните, общинските и частните лечебни заведения;

2. Премахване на корпоративното данъчно облагане върху държавните, общинските и частните лечебни заведения – така, както беше направено през 2000 г.;

3. Премахване на ДДС за лекарствата, финансирани от НЗОК и други здравни фондове, които акумулират средства от здравни вноски;

4. Създаване на приватизационни правила за държавния и общинския здравен сектор;

5. Създаване на индикативни стандарти и нива за заплащането на труда на лекарския и нелекарския персонал в лечебните заведения;

6. Въвеждане на дигиталните технологии и интернет комуникации в отчитането на медицинската помощ, личната здравна карта, електронната рецепта и телемедицината.

ЦЕЛИ в областта на общественото здравеопазване:

- Спешната помощ – гарантирана и достъпна за всеки;

- Промоцията и профилактиката на здравето – основен ангажимент на държавата;

- Скрининги и ранно откриване на заболяванията;

- Участие в Европейски здравни програми;

- Квалификация на медицинските специалисти.


с. 1 с. 2 с. 3

скачать файл