Неведение,ненавист, нередност, невинен, невзрачен, невръстен


с. 1
ПРАВОПИС НА ЧАСТИЦИТЕ НЕ И НИ
І. ПРАВОПИС НА ЧАСТИЦАТА НЕ

1.Отрицателната частица НЕ се пише слято:

А) с думи, които не могат да се употребяват без нея: неведение,ненавист, нередност, невинен, невзрачен, невръстен;

Б)представката НЕДО- се пише слято: недодялан, недовиждам, недочувам;

В)когато с частицата НЕ се образува нова дума с противоположно значение: неистина, ненамеса,невинаги, неведнъж;

Г)НЕ + сегашно деятелно причастие (-Щ), минало свършено деятелно причастие (-Л), минало страдателно причастие (-Н, -Т): незнаещ, неможещ, неузрял, неуспял, невъзпитан, необут.

2.Отрицателната частица НЕ се пише разделно:

А) НЕ + глаголи:не говоря, не виждам, не знам;

Б) НЕ + деепричастие (-айки, -ейки) и минало несвършено деятелно причастие (-Л):не можейки, не желаейки;не можел.

В)когато е в състава на сказуемо: Селяните не могли да си разделят земята;

Г)когато с нея се получава ново противоположно значение:

Трябва да се срамуват не знаещите, а незнаещите!ІІ.ПРАВОПИС НА ЧАСТИЦАТА НИ

1.Частицата НИ се пише винаги слято с местоименията и наречията:никой, никога, никъде.2.Частицата НИ се пише отделно от съществителните, прилагателните, галголите и причастията: ни риба, ни рак; ни вижда, ни чува;ни чул, ни видял.
с. 1

скачать файл