Нейната конституция е приета на Конференцията в Лондон през 1945


с. 1
ПРОГРАМИ, КОМИСИИ И ФОРУМИ НА ООН В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА, ОКОЛНАТА СРЕДА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Организация на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО)

UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.


Нейната конституция е приета на Конференцията в Лондон през 1945 и влязла в сила на 4 ноември 1946 с въвеждането на прилагането й в 20 страни.
В момента Организацията има 188 държави-членки (към 19 октомври 1999).
Основна цел на ЮНЕСКО е да работи за мира и сигурността по света чрез развиване на сътрудничество между различните страни посредством образованието, науката, културата и общуването, за да се изгради универсално разбиране на справедливостта, правото на закона, човешките права и свободата, които Обединените нации утвърждават за всички народи без значение на пол, раса, език или религия.
ЮНЕСКО изпълнява 5 основни функции с цел реализиране на мисията си. Това са:
1. Проучвания за бъдещето: от какви форми на образование, наука, култура и комуникации ще се нуждае бъдещият свят;

2. Развиване, трансфер и обмен на знания;

3. Установяване на стандарти: подготовка и приемане на международни инструменти и законово утвърдени препоръки;

4. Опит: осигуряване на подкрепа за страните членки посредством “техническото сътрудничество” при разработване на планове и програми;

5. Обмяна на специализирана информация.
http://www.unesco.org/
ЮНЕСКО Световно наследство

UNESCO World Heritage


ЮНЕСКО подкрепя идентифицирането, опазването и защитата на културното и природно наследство по цял свят, което е от особено значение за човечеството. Това е залегнало в международното споразумение “Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство” (http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=175), приета от ЮНЕСКО през 1972 год. Настоящият уеб сайт предлага информация за обектите на Световното културно и природно наследство: списъци, интерактивна карта, свързани с тях дейности и публикации. Уеб страницата е на английски и френски.
http://whc.unesco.org/

Програма “Човек и биосфера” на ЮНЕСКО


UNESCO Programme on Man and the Biosphere
Програмата “Човек и биосфера”на ЮНЕСКО поощрява интердисциплинарните проучвания, демонстрации и обучение в областта на управлението на природни ресурси. Програмата е базирана върху изграждането на мрежа от биосферни резервати, които имат три зони- зона на строга защита, буферна зона и транзитна зона, правейки по този начин възможно устойчивото развитие на районите, чрез насърчаване на опазването и разумното използване на биоразнобразието. Посещавайки страницата, може да намерите всичката информация, свързана с Програмата “Човек и биосфера” и биосферните резервати, включително списъци и карти на обектите, националните и международните дейности, регионалните мрежи и сътрудничество. Уеб сайтът е на английски, френски и испански.
http://www.unesco.org/mab/

Междуправителствена океанографска комисия към ЮНЕСКО


UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC)
Комисията е основана през 1960 год. В последвалите три десетилетия, работата й е фокусирана върху морските и океанските научни изследвания с оглед обогатяване на знанията за природата и ресурсите на океаните. Работата на комисията е фокусирана върху следните основни теми:
1/ развитие, насърчаване и подкрепа на международните изследователски програми с цел по-добро разбиране на критичните процеси в океаните на регионално и глобално ниво и тяхната роля за устойчивото развитие;

2/ ефективно проектиране, изграждане и координиране на оперативна система за наблюдение, която осигурява информация, необходима за прогнози на процесите в океаните и атмосферата, управление на крайбрежните зони и изследване на промените в глобалната околна среда.

3/ да бъде международен лидер в областта на образованието и експертната подкрепа, необходима при систематични наблюдения на Световния океан и крайбрежните зони и свързаните с това изследвания.

4/ да гарантира, че данните и информацията в областта на океаните, резултат от изследвания, наблюдения и мониторинг са ефективно използвани и широко достъпни.


http://ioc.unesco.org/iocweb/
Програма на ООН за околна среда (ПОСООН)

United Nations Environmental Programme (UNEP)


ПОСООН е програма на ООН, ориентирана към околната среда и устойчивото използване на природните ресурси. Основана е през 1972 год. Дейността й включва широк диапазон от области като атмосфера, сухоземни екосистеми, развитие на науките и информацията за околната среда, ранно предупреждение и реагиране при екологични катастрофи. Основните приоритети на програмата са следните:


 • Оценка на въздействията върху околната среда и изследвания, включително развиване на капацитета и възможностите за ранно предупреждение и навременно реагиране;

 • Улесняване на координацията на международните конвенции за околна среда и развиване на политики в тази област;

 • Пресни води;

 • Технологичен обмен и индустрия;

 • Подкрепа за Африка.

http://www.unep.org/


Мрежа за околна среда на ООН (UNEP.Net)

United Nations Environmental Programme (UNEP)


Световен портал за официална информация в областта на околната среда, основана на теми и региони.

http://www.unep.net/Световен природозащитен център за мониторинг (WCMC) към ПОСООН


UNEP World Conservation Monitoring Centre (WCMC)

Световният природозащитен център за мониторинг към ПОСООН съществува със сегашната си структура и статут от 2000 год. Той е резултат от съвместните усилия и финансова подкрепа на Световния природозащитен съюз (IUCN); Световния фонд за дивата флора и фауна (WWF) и ПОСООН. Правителството на Великобритания също оказва значителна подкрепа на центъра.


Уеб сайтът на Центъра предоставя достъп до международни документи и политики, наред с публикации и други ресурси, насочени към опазване на живия свят. Уеб сайтът е много полезен ако търсите информация за биоразнообразие, защитени територии и консервационни практики, тъй като той предлага информация за видове, гори (с база данни на проекти за възстановяване на гори), защитени територии (Списък на ООН и на Световното наследство), морски и сладководни води, планини, плюс хабитати, засегнати от промените в климата, като напр. полярните райони. Уеб сайтът също предоставя информация за връзката между търговията и околната среда и по-всеобхватни аспекти на оценката на биоразнообразието. Налични са бази данни за търсене на защитени територии и видове, както и интерактивна карта на глобалното и регионалното биоразнообразие. Информацията е на английски.
http://www.unep-wcmc.org/

Портал на ПОСООН за гео данни


UNEP Geo Data Portal
Порталът е достоверен източник на информация и данни, които са залегнали в основата на глобални отчети и интегрирани анализи в областта на околната среда. Базата данни в Интернет съдържа над 400 вида статистика на локално, национално, регионално и глобално ниво, както и гео- бази данни (карти), на теми като пресни води, население, гори, емисии, климат, катастрофи, здраве и брутен вътрешен продукт. Информация е в различни формати, с възможност за копиране на файлове.
http://geodata.grid.unep.ch/
Глобална база данни на информационните ресурси (GRID) към ПОСООН

UNEP/Global Resources Information Database (GRID)


Уеб сайтът предоставя въвеждаща информация за Глобалната база данни на информационните ресурси към ПОСООН. Посетителите, интересуващи се от гео информация и околна среда може да намерят търсените данни тук, както и да се запознаят с начина, по който те са организирани и как може да бъдат поръчани. GRID се състои от мрежа от центрове, работещи в сътрудничество, чиято цел е да осигурят на експертите в областта на околната среда лесен достъп до данните и информацията. GRID центровете осигуряват екологична информация, комуникационни услуги и такива, свързани с изграждането на капацитет за управление на информацията и осъществяване на оценка. Следните услуги се предлагат от центровете: разпространение на дигитални данни, справки, информационни продукти и подкрепа за проекти. В Европа се намират следните центрове: Дания (Копенхаген);
Норвегия (Арендал) http://www.grida.no/ - информацията, представена тук включва глобални, регионални и национални доклади за състоянието на околната среда, връзки до информационни услуги и преглед на теми, такива като отпадъци, води, промени в климата и района на Арктика. Колекцията от интерактивни карти заслужава специално внимание.
Швейцария (Женева): http://www.grid.unep.ch/index.php – фокусиран върху ранното предупреждаване за природни бедствия, като пожари и бързите екологични оценки.
Полша (Варшава): http://www.gridw.pl/ - съдържа ГИС базирана информация и информация за околната среда основно за Полша и съседните региони.
Гореизброените уеб страници са на английски.
http://www.unep.org/newdraft/unep/eia/ein/grid/home.htm

Мрежа за устойчиви алтернативи на ПОСООН

UNEP Sustainable Alternatives Network

Мрежата за устойчиви алтернативи е програма на Звеното за технология, индустрия и икономика на ПОСООН. Уеб сайтът предлага информация за експерти, проучвания, инструменти за планиране, финансови ресурси в много сектори, между които земеделие, горско стопанство, рибно стопанство, консервационно управление, енергия и др. В секцията “Партньори” на главното меню има списък на партниращи организации. Уеб сайтът е на английски.


http://www.sustainablealternatives.net/
Информационен механизъм на Глобалната програма за действие за защита на морската среда от дейности, провеждан на сушата (GPA)
Глобалната програма за действие е предназначена да бъде източник на концептуално и практическо упътване на местните и/или регионалните власти при планирането и предлагането на постоянни мерки за предотвратяване, намаляване, контрол и/или елиминиране на деградирането на морската среда в резултат на дейности, провеждани на сушата. Ако търсите информация за опазването на морските акватории и териториите, свързани с тях, този сайт ще ви запознае с подробности за звената към Глобалната програма за действие, включително националните и регионалните звена и тези, фокусирани върху замърсяване. Информацията е на английски.
http://www.gpa.unep.org/
Програма за туризъм на ПОСООН

UNEP Tourism Programme


Областите на дейност на Програмата за туризъм на ПОСООН са: прилагане на принципите за устойчив туризъм на ПОСООН и Насоките за биоразнообразие и развитие на туризъм на Конвенцията за биологично разнообразие в уязвими екосистми; многостранно участие на заинтересованите страни и доброволни инициативи; техническа информация; изграждане на капацитет и повишаване на обществената ангажираност; демонстрационни проекти. Ето защо, страницата е полезна за посетители с разностранни интереси- от специалисти в областта на биоразнообразието да туроператори, тъй като настоящите дейности в гореспоменатите области са описани в детайли наред с мерките за получаване на правителствена и стратегическа подкрепа за развитието на екотуризъм. Уеб страницата е на английски.
http://www.uneptie.org/pc/tourism/

Всички уеб страници, свързани с ПОСООН:


http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=166&ArticleID=
Програма на ООН за развитие (ПРООН)

United Nations Development Programme (UNDP)


ПРООН е глобалната мрежа на ООН за развитие, която прокарва промени и осъществява обмен на знания, опит и ресурси между държавите, за да помага на хората да градят по-добър живот. ПРООН е представена в над 160 страни. На уеб сайта на Програмата може за намерите полезна информация за извършваните дейности в глобален план, в 6 основни области на дейност на ПРООН:


 • Енергия и околна среда;

 • Демократично управление;

 • ХИВ/СПИН;

 • Премахване на бедността;

 • Предотвратяване на кризи и възстановяване;

 • Информационни и комуникационни технологии.

Всяка от темите е представена в подробности, със съответните документи, партньорства, публикации, връзки и подобни теми. Уеб сайтът е на английски, френски и испански.


http://www.undp.org/
Организация на ООН по прехрана и земеделие (FAO)

United Nations Food and Agriculture Organization (FAO)


Организацията е водеща в борбата срещу глада. Основана е през 1945 год. и в момента е една от най-големите специализирани агенции в системата на ООН, в която членуват над 183 страни и Европейската общност като организация. Една от основните цели на ФАО е подпомогне развиващите се страни и страните в преход да модернизират и подобрят земеделските, горските и рибно-стопанските си практики и да осигурят добро изхранване за всички.
От съществуването на Организация производството на хранителни ресурси се е увеличило значително изпреварвайки удвояването на населението в глобален план за същия период. От началото на 60-те години на 20 век процентът на гладуващите е спаднал от над 50% до 20 %. Въпреки тези резултати обаче, все още 790 млн. в развиващия се свят- повече от населението на Северна Америка и Европа заедно- гладуват. Затова основен приоритет на Организацията е поощряване на устойчивото земеделие и развитието на селските райони, една дългосрочна стратегия за увеличаване на продукцията на храни и сигурността на прехраната, като същевременно се опазват и управляват природните ресурси. Целта е да се посрещнат нуждите на съвременните и бъдещи поколения чрез развитие, което не уврежда околната среда, и е технически, икономически и социално обосновано.
Уеб сайтът на организацията предлага информация по следните теми: земеделие, рибно стопанство, икономика, изхранване и статистика, горско стопанство, устойчиво развитие, планиране, бюджет и оценка, виртуална библиотека, информация за отделните страни, връзки до неправителствени и партньорски организации. Информацията е на английски, френски, испански и други езици.
http://www.fao.org/

FAO - тематичен уеб сайт за биоразнообразието

http://www.fao.org/biodiversity/index.asp?lang=en


FAO - тематичен уеб сайт за горските ресурси
http://www.fao.org/forestry/index.jsp
FAO - тематичен уеб сайт за устойчивото развитие
http://www.fao.org/sd/index_en.htm
FAO - Комисия за генетични ресурси в областта на прехраната и земеделието
http://www.fao.org/ag/cgrfa/default.htm

Комисия за устойчиво развитие на ООН


UNCSD (United Nations Commission on Sustainable Development )
Комисията е създадена през декември 1992 год., с цел осигуряване на ефективна реакция на проведената Конференция по околна среда и развитие на ООН; за да следи и докладва за прилагането на споразуменията от Световната среща на локално, национално, регионално и международно ниво. Комисията осигурява яснота на въпросите, свързани с устойчивото развитие в рамките на ООН и способства за координиране на дейностите по околна среда и развитие. Комисията поощрява правителствата и международните организации да провеждат конференции и семинари по въпросите на околната среда и междусекторните политики. Резултатите от тези срещи подпомагат дейността на Комисията и работата й с националните правителства и различни неправителствени партньори по отношение на установяването на устойчиво развитие по целия свят.
http://www.un.org/esa/sustdev/
Служба по икономика и социални дейности на ООН - Отдел за устойчиво развитие

UN Department of Economic and Social Affairs – Division for Sustainable Development


Отделът за устойчиво развитие е лидер и авторитетен източник на експертна информация в системата за устойчиво развитие на ООН. Той насърчава устойчивото развитие в ролята си на самостоятелен секретариат на Комисията за устойчиво развитие на ООН и чрез техническо сътрудничество и изграждане на капацитет на международно, регионално и национално ниво. Работата на отдела е основана на прилагането на Дневен ред 21 (Agenda 21), Плана за прилагане от Йоханесбург и Програмата за действие от Барбадос за устойчиво развитие на малките островни развиващи се държави. Потребителите може да намерят полезна информация за индикаторите за устойчиво развитие, националните стратегии, подробности за структурата на отдела, национална информация, документи и публикации. Уеб сайтът е на английски.
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/natlinfo.htm
Форум за горите на ООН (ФГООН)

United Nations Forum on Forests (UNFF)


През октомври 2000 с Резолюция 2000/35 на ECOSOC е създаден Форумът за горите на ООН като спомагателен орган с основна цел подпомагане на “...управлението, опазването и устойчивото развитие на всички видове гори и засилването на политическата подкрепа в тази област”, на основание Декларацията от Рио, Принципите за горите, Раздел 11 от Дневен ред 21, резултатите от срещите на Междуправителствения панел за горите (IPF) и Междуправителствения форум за горите (IFF), както и други ключови документи на международно ниво.
Като междуправителствен форум ФГООН се състои от представители на всички страни, членуващи в ООН и специализирани агенции и провежда срещите си всяка година.
За постигане на основните си цели, форумът работи в следните основни направления:


 • Прилагане на международните споразумения и разбиране на значението на устойчивото управление на горите;

 • Развиване на политиките и диалога между правителствата, неправителствения сектор, включително основните групи, залегнали в Дневен ред 21, както и решаване на въпроси и спешни проблеми по интегриран и обоснован начин.

 • Подпомагане на координацията, включително по прилагането на програмите и стратегиите, по въпросите, свързани с горите.

 • Подпомагане на международното сътрудничество;

 • Наблюдаване, оценка и докладване за изпълнението на горепосочените функции и задачи;

 • Осигуряване на политическа подкрепа за управлението, опазването и устойчивото развитие на всички видове гори.

http://www.un.org/esa/forests/Звено за комуникация с НПО на ООН


NGLS United Nations Non-Governmental Liaison Service
Звеното за комуникация с НПО е малка програма, основана през 1975 год. с цел подпомагане на диалога между ООН и неправителствените организации и тяхното сътрудничество в областта на образованието, информацията и застъпничеството по отношение на въпросите по устойчиво развитие на глобално ниво.
http://www.unsystem.org/ngls/
с. 1

скачать файл