Не разкривайте на никого своето потребителско име, парола, както


с. 1

Препоръки за сигурност при работа в системата за

Интернет банкиране на МКБ Юнионбанк


 1. Не разкривайте на никого своето потребителско име, парола, както и всякакви други лични кодове за достъп и оторизация на преводи през Интернет банкирането на MKB Юнионбанк. Сменяйте паролата си често! Избирайте пароли, които съдържат поне 6 символа.
 1. Не използвайте публични компютри и софтуер с неясен произход. Защитете Вашия компютър с легален антивирусен софтуер. Не посещавайте Интернет страници със съмнително съдържание!
 1. Не предоставяйте физически достъп до компютъра, от който банкирате, на трети лица, преди да сте изтрили от него всички средства за идентификация.
 1. След приключване на работата в системата за Интернет банкиране винаги използвайте Изход.
 1. Препоръчително е да не използвате опциите на браузъра за запаметяване на потребителски имена и пароли.
 1. Не оставяйте без надзор компютъра си докато сте в системата за Интернет банкиране.
 1. Не отваряйте електронни писма със съмнително съдържание. Не се доверявайте на имейл, в който се изискват конфиденциални данни, дори да е получен от познати податели.
 1. Уверете се, че няма възможност, клавиатурата Ви да бъде снимана или неправомерно наблюдавана, докато работите.
 1. Надлежното съхраняване на носителя с личния клиентски сертификат, както и на всички останали носители на идентификационна информация, с която потребителя се представя пред Интернет банкирането на MKB Unionbank е негова персонална отговорност.
 1. При никакви обстоятелства МКБ Юнионбанк не изисква от своите клиенти пароли, идентификатори, кодове за достъп до услуги, PIN-кодове, номера на банкови карти или друга конфиденциална информация.
 1. При неочаквани промени в начина, по който се изисква от Вас да въвеждате Вашите кодове за достъп до Интернет услугата, молим да се свържете с Банката.
 1. При инсталиране на клиентски сертификат той не трябва да бъде конфигуриран като ”exportable”.
 1. При съмнение за неоторизиран достъп до личното ви Интернет банкиране веднага уведомете MKB Юнионбанк на: 0700 12 200 или на имейл адрес ithelpdesk@unionbank.bg.

Запознах се с Препоръките за сигурност при работа в системата за Интернет банкиране на МКБ Юнионбанк.

Security Recommendations for

Operations in MKB Unionbank Internet Banking System


 1. Do not disclose to anyone your user name, password or any other personal codes for access and authorization of transfers via MKB Unionbank Internet Banking. Change often your password! Choose passwords which include at least 6 symbols.

 2. Do not use public computers and software with unclear origin. Protect your computer with legal anti-virus software. Do not open websites with suspicious content!
 1. Do not provide physical access to the computer from which you make net banking to third parties before deleting from it all means of identification.
 1. On finishing your work in the Internet Banking system, always use Exit.
 1. You should not use the browser options for saving user names and passwords. 1. Do not leave your computer unattended while you are in the Internet Banking System.
 1. Do not open e-mails with suspicious content. Do not trust an e-mail which requires confidential data, even if it is received from senders you know. 1. Make sure there is no possibility for taking pictures of your keyboard or its monitoring while you are working.
 1. Duly storage on the data storage carrier with your personal customer certificate and all the other identification data storage carriers by which the user presents himself/herself to MKB Unionbank Internet Banking is his/her personal responsibility.
 1. In no circumstances does MKB Unionbank require from its clients passwords, identifiers, access codes to services, PIN codes, bank card numbers or other confidential information.
 1. Upon unexpected changes in the manner required from you to enter your codes for access to the Internet service, please contact the Bank.
 1. Upon installation of a customer certificate, it should not be configured as “exportable”.
 1. In case of suspected unauthorized access to your personal Internet Banking, please notify immediately MKB Unionbank on: 0700 12 200 or e-mail address ithelpdesk@unionbank.bg.

I have acquainted with the Security Recommendations for Operations in MKB Unionbank Internet Banking System.
…………………………………………………………………………………………………………………име, фамилия / name, surname подпис / signature


с. 1

скачать файл