Нашата родина е разположена в източната част на полуостров. На север


с. 1

МЕЖДИННО НИВО ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
  1. Нашата родина е разположена в източната част на ................ полуостров. На север страната граничи с ....................... , на юг – с ...................... и ...................... , на запад – с .............................. и ............................. , а на изток с .......................... .


2 .Към всяка природна област напиши буквата на повърхнината, която се отнася за нея.

Дунавска а/ равнинно-хълмисти и платовидни земи, ниски равнина планински ридове, части от обширна низина;
Старопланинска б/ мозайка от равнинни и планински земи;
област
Преходна в/ дълги вериги от ниски и високи планини;
област
Рило-Родопска г/ преобладават високите планини, сред които
област са двете най-високи и най-обширната в България ,

и малки полета по долините на реките;
Черноморско д/ най-обширната равнинна област в България.

крайбрежие


3. Какво знаеш за древните цивилизации? Отбележи ДА или НЕ
а/ римляните създават благоустроени градове и пътища.
б/ траките са известни с великолепни гробници.
в/ езикът на древните елини е латинският език.
г/ елините основават градове на Черно море.
4. Попълни пропуснатото в текста.

Сред новите народи в Европа са българите, които през .....век се настаняват край устието на река ...................В съюз със ................. те отвоюват от Източната Римска империя - .........................., земи за своя държава. През ......... година Византия признава .......................... държава.


5. Посочи приноса на езическите ханове за укрепване на България. Подчертай дейността на:

а/ хан Крум с права линия

б/ хан Тервел с пунктир

в/ хан Омуртаг с вълнообразна линия
Помага на Византия за отблъскване на арабите; въвежда общи за всички поданици писани закони; присъединява за първи път земи южно от Стара планина; осъществява голямо строителство на градове и крепости; побеждава византийците при Върбишкия проход; въвежда реформа в държавното управление; присъединява Сердика /София/ към българската държава.
6. Напиши името на владетеля на България, който:

а/ през 870 година основава независима Българска църква чрез преговори с римския папа и константинополския патриарх .....................................

б/ през 927 година сключва мир с Византия, която го признава за цар, а Българската църква – за патриаршия .......................................

в/ през периода 893–927 години постига голям културен разцвет, известен като „Златен век” на българската книжнина..........................

7. Напиши имената на владетелите от XII–XIIIв. към съответния текст:

а/ възстановяват Българското царство през 1186г. ....................

б/ сключва съюз с папата и побеждава латинците .....................

в/ издига авторитета на царството с дипломация, превръща Търново в център на православната книжнина и култура ....................
8. Попълни пропуснатото в изреченията.

а/ През ..........г. княз Борис I основава Българската църква след трудни преговори с римския ......................... и константинополския .....................................

б/ През периода 893-927г. при цар ........................България постига голям културен разцвет, известен като ..................................

в/ През 927г. Византия признава българския владетел ...............

за цар, а Българската архиепископия – за .........................................


9. Свържи името на владетеля с текста вдясно.

Царете Петър и Асен Издигане авторитета на България с умела

дипломация и превръщане на Търново във

водещо средище на православието през XIII в.


Цар Калоян Възстановяване на Българското царство през 1186

Цар Иван Асен II Съюз с папата и победа над латинците при Одрин.


10. Попълни пропуснатото в текста.

Владетелят Симеон води много победни ..................... с Византия. През 917г. .............................. нанасят голямо поражение на ............

В битката при р. Ахелой. Победите на България дават самочувствие на Симеон да се обяви за „............... на българи и ................................”. той вярва, че може да заеме мястото на .................................. и да изгради…………........... империя.
11. Подчертай грешното в изреченията.

а/ Петър и Асен освобождават земите на север и на юг от Стара планина.

б/ Цар Калоян укрепва царската власт, като воюва с аристокрацията.

в/ За да получи признание Цар Иван Асен II сключва съюз с папата.
12. Посочи верния отговор.

Цар Иван Асен II се прочува като толерантен владетел, защото:а/ установява мир със съседите чрез династични бракове;

б/ освобождава пленниците в битката при Клокотница;

в/ побеждава епирския владетел Теодор Комнин през 1230г.
13. Посочи грешния отговор.

При цар Иван Асен II столицата Търново процъфтява като духовен център на православието, защото:а/ Българската църква отново е призната за патриаршия;

б/ царят насърчава търговията с Дубровник и италианските градове;

в/ владетелят строи храмове и пренася в града мощи на светец.
Югоизточна Европа е завладяна от османските турци, защото:

а/ владетелите не успяват да се обединят срещу нашествениците;

б/ балканските народи не се съпротивяват на завоевателите;

в/ помощта, оказана от западните рицари и папата, няма успех.
`14. Редактирай текста.

През 885г. Цар Борис I – Михаил покръства българите и приобщава България към християнска Европа. В страната пристигат византийски духовници, които въвеждат в богослужението латинския език. За да ограничи чуждото влияние, князът се обръща към константинополския папа с искане за самостоятелна Българска църква. Българският владетел умело се възползва от съперничеството между двата църковни центъра в Европа. През 870г. Събор на църквите утвърждава самостоятелна Българска патриаршия.
с. 1

скачать файл