Наредба №7 от 22 декември 2003 Г. За правила и нормативи за устройство


с. 1
НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ

В сила от 13.01.2004 г.

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.10 от 28 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.11 от 1 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Април 2008г.

Преходни разпоредби

КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2003 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ

(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2005 Г.)


§ 23. Привеждането на действащите териториално-устройствени планове и общи устройствени (градоустройствени) планове, в обхвата на които попадат зоните по чл. 48б, ал. 1, в съответствие с изискванията на наредбата, както и възлагането на устройствените схеми и планове по чл. 48а, ал. 2, се извършва от компетентните органи по ЗУТ.

§ 24. Започнати производства по одобряване на устройствени планове, изработени по досегашните правила и нормативи, се довършват, ако към датата на влизане в сила на тази наредба плановете са внесени за съобщаване, приемане и одобряване по реда на ЗУТ.

§ 25. Забраните по чл. 48в, ал. 1 и чл. 48г, ал. 1 не се отнасят за законните обекти, изградени до влизане в сила на наредбата.

§ 26. Когато с нов строеж се премахва съществуваща дървесна растителност, органът, който издава разрешението за строеж, задължава възложителя да изпълни озеленяване на поземления имот с нова дървесна растителност преди въвеждането на строежа в експлоатация. Това условие се вписва в разрешението за строеж.

§ 28. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й.

Приложение № 1 към чл. 21


Определяне на прилежащия терен (урегулиран поземлен имот) на съществуващи сгради при преструктуриране на жилищни и курортни комплекси
В жилищни комплекси и в терени, отредени за обществено жилищно строителство, при преструктуриране и обновяване площите около изградените жилищни сгради (прилежащите терени или урегулирани поземлени имоти), които не подлежат на възстановяване и урегулиране за други нужди, се определят при съобразяване с изискванията на ЗУТ и на чл. 20 от наредбата по следния практически начин:

1. При едносекционни жилищни сгради (сгради с дължина, по-малка от 20 м) линиите (границите), определящи необходимата за функционирането им площ, се предвиждат на разстояния от всички ограждащи стени на сградите най-малко 1/3 от височината им (Н), но не по-малко от 3 метра. Височината на сградите Н е число, равно на броя на етажите, умножено по 3, т.е. етажната височина се приема за 3 м (схематично положение № 1).

2. Когато към някоя от ограждащите стени на сградата е невъзможно да се осигури изискваното разстояние от 1/3 Н (например при наличие на калканна стена за пристрояване, на изградена улица и др.п.), към срещуположната ограждаща стена се осигурява по-голямо разстояние, така че сборът от двете разстояния да е равен на 2/3 Н (схематично положение № 2).

3. При сгради, състоящи се от две и повече на брой жилищни секции (сгради с дължина, по-голяма от 20 м), разстоянията от страничните (късите) им ограждащи стени са най-малко 1/3 Н, а от дългите им ограждащи стени - 1/2 Н (схематично положение № 3).

4. Когато към някоя от дългите ограждащи стени на сградата е невъзможно да се осигури изискваното разстояние от 1/2 Н, към срещуположната ограждаща стена се осигурява по-голямо разстояние, така че сборът от двете разстояния да е равен на Н. Когато към някоя от късите ограждащи стени на сградата е невъзможно да се осигури изискваното разстояние от 1/3 Н, към срещуположната ограждаща стена се осигурява по-голямо разстояние, така че сборът от двете разстояния да е равен на 2/3 Н (схематично положение № 4).

Схематично положение № 1

Схематично положение № 2

Схематично положение № 3

Схематично положение № 4

Приложение № 2 към чл. 81


Схематични положения за определяне разстоянията между сградите при комплексно застрояване
Забележки:

1. При схематични положения от 1 до 11 вкл. L се определя въз основа на височината на сградата, разположена откъм установената по-благоприятна за ослънчаване посока.

2. При схематични положения 12 и 13 H изразява височината на лежащата сграда.
Положение 1

L = 10 м - при сгради с височина до 15 м

L = 12 м - при сгради с височина до 18 м

L = 14 м - при сгради с височина 21 и повече метра

Положение 2Положение 3

Положение 4

Положение 5

Положение 6

Положение 7

Положение 8

Положение 9

Положение 10

Положение 11

Положение 12

Положение 13

Положение 14

Положение 15


с. 1

скачать файл