Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско


с. 1 с. 2 с. 3 с. 4

Общински съвет на Община Самоков

Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА САМОКОВ


НАРЕДБА № 4ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО


ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. (1)/изм. С решение №476/25.09.2008 г. на Общински съвет- Самоков/ С тази Наредба се уреждат редът и условията за придобиване на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне на управление, под наем и на разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Самоков (Общината) в съответствие със Закона за общинската собственост (ЗОС) и други действащи нормативни актове. С Наредбата се определят и конкретните правомощия на Общинския съвет, както и правата и задълженията на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници в Общината по отношение придобиването, управлението и разпореждането с общинското имущество.

(2) Наредбата не се прилага: 1. при разпореждане с общински имоти, извършвано по реда на Закона за приватизацията и след приватизационният контрол;

 2. по отношение на имуществото, влязло в капитала на търговските дружества с общинско участие;

 3. по отношение правата върху общинската част от капитала на търговски дружества с общинско участие и върху капитала на едноличните търговски дружества;

 4. при предоставяне на концесии върху обекти – публична общинска собственост;

(3) В изброените по ал.1-ва случаи се прилага ЗМСМА, Търговския закон и разпоредбите на други специални нормативни актове.

(4) С отделни наредби на Общинския съвет се уреждат реда и условията за: 1. използване на имоти за разполагане на съоръжения с рекламна цел;

 2. опазване на общинските зелени площи;

 3. упражняване от Общината правата на собственик върху общинската част от капитала на търговски дружества;

 4. провеждане на процедури за предоставяне на концесии;

Чл. 2. (1) Общинската собственост е публична и частна, съгласно определенията на ЗОС.

(2) Определяне или промяна на предназначението на общинските имоти или части от тях съгласно изискванията на чл.6 от ЗОС може да става само от Общинския съвет.

(3)/нов, С решение №476/25.09.2008 г. на Общински съвет- Самоков / Решенията на общински съвет, относно имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначение по чл.3, ал.2 от ЗОС, и се обявяват за частна общинска собственост, се приемат с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.

(4)/нов С решение №476/25.09.2008 г. на Общински съвет- Самоков / Решенията на общински съвет, относно имотите и вещите – частна общинска собственост, които са придобили предназначение по чл.3, ал.2 от ЗОС, и се обявяват за публична общинска собственост, се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.”

(5) Предложения за откриване на процедура по ал.1 могат да правят заинтере­совани лица, както и от лицата, които имат право да внасят проекти за решения.

(6) Предложенията се правят в писмена форма до кмета на Общината и съ­държат: описание на вида и местоположението на имота, основанието и конкретни мотиви за извършването на предлаганата промяна .

(7) Кметът на Общината внася за разглеждане в Общинския съвет предложение за решение с мотивиран доклад, съгласуван със съответните специалсти,определени по преценка на кмета и с приложени към него акт за общинска собственост на имот и скица от действащия план.
ГЛАВА ВТОРА

ПРИДОБИВАНЕ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
РАЗДЕЛ І

Придобиване на недвижими имоти
Чл.3. (1) Общината придобива право на собственост или други ог­раничени вещни права върху недвижими имоти възмездно или безвъзмездно .

Чл. 4. Общината придобива право на собственост или други ог­раничени вещни права върху нея възмездно въз основа на решение на общинския съвет чрез следните придобивни способи

1. покупко-продажба;

2. замяна;

3. изграждане / ново строителство, пристрояване, надстрояване/;

4. делба;

5. ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване или замяна по реда на чл.36 от ЗС;

6.принудително отчуждаване на имоти-частна собственост за общински нужди.

Чл. 5. Общината придобива прово на собственост или ограничени вещни права върху недвижими имоти безвъзмездно, чрез следните придобовни способи:

1.по решение на общинския съвет, чрез дарение или придобивна давност;

2.чрез акт на компетентен държавен орган ;

3.по силата на закон;

4.с акт на кмета на общината след погасено по давност право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост;

5.чрез завладяване (заемане) на безстопанствени имоти на територията на об­щината, чиито собственик не може да бъде установен;

6.чрез позоваване на придобивна давност в полза на Общината

7.при изтичане срока на учредено права на строеж в полза на трети лица

8. След изтичане на 10-годишен срок за земите по чл.18 и 5-годишен срок за земите и имуществата по чл.30 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ.

9. Гори и земи от горския фонд, за които правото на собственост на общината е възстановено по реда на ЗВСГЗГФ.

10. Горите и земите по чл.14д от ЗГ;

11. по завещание .

Чл. 6. (1) При придобиване на имущества, включително и на идеални части от иму­щество, същото трябва да бъде освободено от ипотека и други вещни тежести.

(2) Договорите и актовете, с които общината придобива право на соб­ственост или ограничени вещни права върху недвижими имоти се сключват в съответната форма и подлежат на вписване в Службата по вписванията при съответния Районен съд.

(3)/нова С решение №476/25.09.2008 г. на Общински съвет- Самоков / За всеки общински имот се съставя акт и досие по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието. Към досието се прилага копие от акта за собственост и документите, удостоверяващи възникването, изменението и прекратяването на правото на собственост на общината, предоставените права на трети лица, както и други данни, определени в наредбата по чл.63, ал.3 от ЗОС.

(4)/нов С решение №476/25.09.2008 г. на Общински съвет- Самоков / Въз основа на съставените актове за общинска собственост се създават главен регистър за публична общинска собственост и главен регистър за частната общинска собственост.
РАЗДЕЛ ІІ

Придобиване на движими вещи
Чл.7. (1) Придобиване на движими вещи, необходими за осъществяване дейността на общината, се извършва в рамките на предвидените бюджетни средства

(2) Движими вещи, необходими за дейността на общинския съвет и общинската администрация се закупуват от кмета на Общината или упълномощено от него лице.

Чл.8. Придобиването на движими вещи от Общината може да става и:


 1. по силата на закон

 2. с решение на Общинския съвет за закупуване, извън размера на утвърдени­те бюджетни средства;

 3. чрез замяна на движими вещи, собственост на общината,с движими вещи, соб­ственост на други физически и юридически лица. Ако стойността на общинската вещ или вещи е по-малка от 10 000 лв, замяната се извършва със заповед на Кмета на Общината. Ако стойността на общинската вещ или вещи е по-голяма от 10 000 лв, замяната се извършва със заповед на Кмета на Общината, след решение на Общин­ския съвет

 4. чрез дарение от физически и юридически лица. Даренията на движими вещи в собственост на Общината се приемат от кмета на Общината с писмен договор и приемо-предавателен протокол. Ако дарението е на стойност над 10 000 лв, то неговият вид, стойност и произход се обявяват пред общинския съвет;


ГЛАВА ТРЕТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
РАЗДЕЛ І

Общи разпоредби
Чл. 9. (1) Имотите и вещите – общинска собственост, се управляват в интерес на населението на общината , съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин .

(2) Имотите и вещите – общинска собственост, се използват съобразно предназаначението им и за нуждите, за които са предоставени . Тези имоти и вещи не могат да се преотстъпват за ползване , да се ползват съвместно по дговор с трети лица , да се отдават под наем или да се пренаемат , освен в случаите предвидени в закона и настоящата наредба .

Чл.9 А/нов С решение №476/25.09.2008 г. на Общински съвет- Самоков

/1/ Управлението на имоти и вещи –общинска собственост се извършва под общото ръководство и контрол на общинския съвет. В изпълнение на тези функции Общинският съвет приема стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на Кмета на общината.Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината и съдържа данните, посочени в чл.8,ал.8 от ЗОС.

(2) В изпълнение на стратегията по предходната алинея, общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост, по предложение на Кмета на общината, която се приема най-късно 1 месец преди приемане на бюджета на общината за съответната година и може да се актуализира през годината с решение на ОбС, като при необходимост с решението може да се актуализира общинския бюджет.

(3) Кмета на общината съставя и предоставя на общинския съвет, един път в годината , отчет за изпълнението на програмата /стратегията/ , за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.

(4) Стратегията и програмата, както и промените в тях се публикуват в един местен вестник и се оповестява на населението чрез средствата за масова информация и сайта на общината.

Чл.10.Използването на общинската собственост може да се извършва: 1. пряко от администрацията;

 2. чрез специализирани звена на бюджетна издръжка;

 3. чрез общински предприятия или търговски дружества с общинско участие;

 4. чрез отдаване под наем;

 5. чрез предоставяне за ползване;

 6. чрез съвместно ползване по договор с трети физически или юридически лица.

Чл.11.Поддръжката и ремонта на общинската собственост се извършва:

 1. от общината;

 2. от специализирани звена на бюджетна издръжка;

 3. от общински предприятия или търговски дружества с общинско участие;

 4. чрез възлагане на други търговски дружества;

 5. от наемателите;

 6. от ползвателите;

 7. от трети физически или юридически лица, чрез договаряне.

Чл.12.Опазването (охраната) на общинската собственост се извършва:

1. чрез контролни административни органи;

2. чрез специализирани звена за охрана;

З. чрез възлагане на търговски дружества;


РАЗДЕЛ ІІ

Управление на недвижими имоти - публична общинска собственост

Чл.12 А/нов С решение №476/25.09.2008 г. на Общински съвет- Самоков/

(1)Застроените имоти – публична общинска собственост, задължително се застраховат.

(2)Общинският съвет определя имотите – общинска собственост, извън тези по ал. 1, които подлежат на задължително застраховане.

(3)Кметът на общината определя вещите – общинска собственост, извън тези по ал. 1, които подлежат на задължително застраховане.

(4)Застрахователните вноски се предвиждат по бюджетите на общината или на съответните организации и юридически лица на бюджетна издръжка, на които имотите и вещите по ал. 1-3 са предоставени за управление. Застрахователните вноски за имотите и вещите по ал. 1-3, предоставени под наем, за ползване или на концесия, са за сметка на наемателите, ползвателите или концесионерите.

Чл.13. /изм. С решение №476/25.09.2008 г. на Общински съвет- Самоков/

(1)Публичната общинска собственост, предназначена за осъществяване фун­кциите на общинския съвет и общинската администрация и вписани в регистрите за публична или частна общинска собственост, съставени по реда на чл.63 от ЗОС се управляват пряко от кме­та на Общината.

(2)Публичната общинска собственост, предназначена за осъществяване фун­кциите на на кметствата и вписани в регистрите за публична или частна общинска собственост, съставени по реда на чл.63 от ЗОС се управляват пряко от кмета на съответното кметство.

(3)Публичната общинска собственост, предназначена за осъществяване функции­те на общинската администрация в населените места, които не са кметства и вписани в регистрите за публична или частна общинска собственост, съставени по реда на чл.63 от ЗОС се управлява пряко от кметския наместник на съответното населено място.

Чл. 14./изм С решение №476/25.09.2008 г. на Общински съвет- Самоков/Публичната общинска собственост, предназначена за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, вкючително и имотите за здрав­ни, културни, образователни и социални мероприятия от общинско значение, предоставени от общинския съвет за ползване от съответните организации или юридически ли­ца на бюджетна издръжка и вписани в регистрите за публична или частна общинска собственост, съставени по реда на чл.63 от ЗОС се управляват от ръководителите на съответните организа­ции, в съответствие с предназначението и действащите разпоредби
Чл. 15. (1) Имотите - публична общинска собственост не могат да се отдават под наем, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, как­то и да се използват не по предназначение.

(2) Части от имоти – публична общинска собственост , с изключение на обектите , подлежащи на концесиониране , могат да се отдават под наем по реда на чл.14,ал.2 от ЗОС за срок до пет години , след решение на Общинския съвет , при условие че наемането им не пречи на дейността на лицата , които ги управляват .

(3) Решение за отдаването под наем на имотите по ал.2 се взема от общинския съвет, по предложение на кмета на Общината, от общинските съветници, кметовете на кметства, кметските наместници и заинтересовани физически и юридически лица.

(4)Предложенията съдържат: вида и местоположението предназаначението на имота - публична общинска собственост, описание на имота или частта, която се предлага за отдаване под наем, дейността или дейностите, които биха могли да се развиват в отдадения под наем имот, целта на отдаването под наем.

(5) Лицата по ал.3 внасят за разглеждане в Общинския съвет предложение за решение с мотивиран доклад, който освен предложението, съдържа и описание на имота и оснаванията налагащи неговото отдаване под наем, както и предложение за наемният срок и цена.

(6) След изтичане на срока на договора, същият може да бъде продължен чрез допълнително споразумение, по решение на кмета на общината.

Чл.15 А /нов С решение №476/25.09.2008 г. на Общински съвет- Самоков/

/1/Имоти или части от тях – общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена, могат да се отдават под наем чрез публично оповестен търг/конкурс.

(2) Процедурата по ал.1 се извършва със Заповед на кмета на общината по предложение на директора на съответното училище, детска градина или обслужващо звено и по реда на Наредбата за търговете и конкурсите, като в комисията по търга участва директора на съответното училище или негов оправомощен представител.”

Чл. 16. (1).Имотите и вещите – общинска собственост , се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка . Когато тези имоти не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджатна издръжка , могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури .

(2) Предложения за предоставяне по предходната алинея могат да се правят до кмета на Общината или Общинския съвет от заинтересованите лица и съдържат: вида и местоположението предназаначението на имота - публична общинска собственост, описание на имота или частта, която се предоставя, дейността или дейностите, които биха могли да се развиват в предоставения имот.

(3) Кметът на Общината или компетентната Постоянна комисия внасят за разглеждане в Общинския съвет предложение за решение с мотивиран доклад, който садържа описанието на имота и причините налагащи безвъзмездното му предоставяне за ползване.

(4) Въз основа на решнието на общинския съвет кметът на Общината сключ­ва договор за управление . Срокът на договора не може да бъде по-дълъг от пет години. При спазване на всички договорени условия от ползвателя, след изтичане на срока, след решение на общинския съвет, може да се сключи нов договор, също до пет години.

(5)/нова С решение №476/25.09.2008 г. на Общински съвет- Самоков/ Имотите и вещите – общинска собственост, които не са предоставени за управление на други лица, се управляват от кмета на общината.

(6) Когато нуждата от предоставеният имот отпадне или той се изпълзва в нарушение на разпоредбите на чл.11 от ЗОС имотът се отнема със заповед на Кмета на общината.
РАЗДЕЛ ІІІ

Управление на нежилищни недвижими имоти - частна общинска собственост
Чл. 17. (1) Управлението на нежилищните недвижимите имоти - частна общинска собственост се осъществява от лицата, на които те са предоставени.

(2) Предоставянето на имоти - частна общинска собственост може да се осъществя­ва чрез: 1. отдаване под наем;

 2. учредяване право на ползване

 3. предоставяне за ползване на специализирани звена на бюджетна издръжка или бюджетно финансиране;

 4. предоставяне за ползване на общински предприятия или търговски дружества с общинско участие.

(3) С решение на общинския съвет са определят имотите които ще се предоставят под наем или за ползване, както и кои от тях се предоставят на кмета на общината за отдаване под наем или за ползуване с негова заповед.

Чл. 18. (1)/изм С решение №476/25.09.2008 г. на Общински съвет- Самоков/ Отдаването под наем на нежилищните недвижимите имоти - частна общинска собственост става чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. В предвидените в тази Наредба случаи по решение на общинския съвет, отдаването под наем може да става без публичен търг или публично оповестен конкурс или със заповед на кмета на Общината.

(2) С решение на Общинския съвет без търг или конкурс могат да бъдат отдавани под наем и предоставените за ползване на специали­зираните звена на бюджетна издръжка и на общинските предприятия или търговски дружества с общинско участие нежилищните имоти - частна общинска собственост, ако отдаването под наем е необходимо за осъществяването или развитието или разширение на дейността им.

Чл. 19. (1) Начинът на отдаване под наем на всеки конкретен имот - чрез търг или конкурс се определя с решение на Общинския съвет или със заповед на Кмета на Общината в зависимост от атрактивността на имота, тър­говския интерес към него, състоянието му, необходимостта от инвестиции, нуждите на Общината и др.

(2) Търговете или конкурсите за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост се провеждат по реда на Наредбата за търговете и конкурсите. По решение на Общинския съвет,кметът на общината назначава комисия , която разработва условията за конкурса , които могат да бъдат :


 1. заплащане на определена цена ;

 2. запазване презназначението на обекта ;

 3. запазване или създаване на работни места ;

4. извършване на инвестиции ;

5. дейности , свързани с опазване или възстановяване на околната среда;

6. по начина и срока за прехвърляне на собствеността ;

7.определяне на срока , през който приобретателят не може да се разпорежда с обекта на конкурса ;

8.специфични технологични , технически или естетически качества на изпълнението или крайният строителен продукт ;

9. други условия и изисквания към участниците , съобразно спецификата на обекта и сделката .

10.Условията да бъдат приети от общинския съвет

(3) /доп./Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на Общината или упълномощен от него заместник-кмет сключва договор за наем за срок до 10 години .

Чл. 20 (1) Без търг или конкурс, с решение на общинския съвет, за срок не по-голям от пет години, могат да се отдават под наем и имоти за здравни, спортни, културни, образователни и други хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението на общината.

(2) По реда на ал. 1 могат да се отдават имоти само когато: 1. дейността, която ще се извършва в тях ще е безплатна за населението;

 2. дейността, която ще се извършва в тях ще се заплаща по фиксирани цени и прихо­да от тази дейност е несравнимо по-малък от обичайния приход от стопанска дейност;

 3. дейността ще е уникална и от особено значение за гражданите на общината;

 4. необходимостта от такъв начин на отдаване бъде убедително защитен пред об­щинския съвет.

(3) Когато за имот по ал.2 претендират двама или повече кандидати, общинският съвет преценява на кой от тах да се възложи имота, съобразявайки се с целите за които се отдава и по добрата икономическа, соцална и правна обосновка на кандидата.

(4) Наемната цена на отдаваните по този ред имоти не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена на отдаваните под наем, по общия ред, имоти в съответната зо­на на общината.

(5) Решението на общинския съвет по ал.1 трябва да съдържа:


 1. точното описание на имота

 2. точна идентификация на физическото или юридическо лице, на което се отдава под наем

 3. мотивите за отдаване под наем, съгласно ал. 2

 4. срокът, за който се отдава под наем;

 5. наемната цена;

 6. специални условия или изисквания към наемателя, които задължително трябва да залегнат в договора;

(6)/изм С решение №476/25.09.2008 г. на Общински съвет- Самоков/ Въз основа на решението на общинския съвет. Кметът на Общината или оправомощен от него заместник-кмет сключва договор за наем, в който задължително има клауза, че имотът не може да се пренаема, преотстъпва за ползване, да се ползва съв­местно с трети лица, както и да се използва за стопанска и производствена дейност. Първоначалният срок на договора може да бъде променян или продължаван с допълнително споразумение между страните, утвърдено с решение на общински съвет – Самоков.

Чл. 21. (1) Трудноотдаваеми обекти, се отдават под наем без търг, за срок до три години, със заповед на кмета на об­щината. Наемната цена не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена на послед­ния непроведен търг за съответния обект.

(2) Кметът на Общината уведомява общинския съвет при сключване на договор по реда на ал.3 на чл.17 и на предходната алинея на първото му заседание след сключването на договора.

Чл. 22. (1) Със заповед на кмета на Общината могат да се отдават под наем за срок до три години, нежилищни помещения за задоволяване на административните или други нужди на местните структури на политическите партии, регистрирани по Закона за политическите партии, както и на местните структури на национално признатите синдикалните организации без решение на Общинския съвет за всеки отделен случай.

(2) Искането за предоставяне на помещение се извършва чрез молба до кмета на Общината, в която се посочват:


 1. наименованието на организацията;

 2. копие от съдебната регистрация;

 3. декларация, че местната структура на партията или организацията не притежава друго помещение за задоволяване на същите нужди.

(3) Исканите по ал.1 помещения не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се използват за стопанска и производствена дейност.

Чл. 22 А/нов С решение №476/25.09.2008 г. на Общински съвет- Самоков/ Поземлени имоти – частна общинска собственост, необходими като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, могат да се отдават под наем за срока на ремонтно-строителните дейности на търговски дружества с решение на общински съвет. Въз основа на решението на общинския съвет се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него лице.

Чл. 23. Въз основа на заповедта на кмета на общината се сключва договор за наем.

Чл. 24. (1) Срокът на договорите за отдаване за наем на нежилищните недви­жимите имоти - частна общинска собственост, независимо от реда на тяхното от­даване, не може да бъде по-дълъг от 5 години, освен ако предварително, Общин­ския съвет не е взел изрично решение, конкретния имот да бъде отдаден под на­ем за по-дълъг срок;

(2) С наемател, изпълнявал през целия договорен срок стриктно условията на до­говора, и ако отдаването под наем е след проведен търг или конкурс, кметът на Общината, без търг или конкурс, след решение на общинския съвет, може да сключи нов договор за същия срок , като условията на договора са същите или по-благоприятни за общината. Проце­дурата може да се повтаря многократно.

Чл. 25 (1) Движимите вещи, присъщи на помещението или трайно прикрепени в него, могат да се предоставят по решение на кмета на общината за пол­зване. Решението задължително се вписва в заповедта за отдаване под наем.

(2) Неразделна част от всеки договор за наем е опис на всички движими и трайно прикрепени вещи, с тяхната приблизителна фактическа стойност към момен­та на предаване на помещението. Описът се изготвя съвместно от технически ли­ца на общината и на наемателя и се подписва задължително от двете договарящи се страни.

(З) Възмездното ползване на движимите вещи, освен като допълнително договорена наемна цена, мо­же да се осъществи и като: 1. поддържане и ремонт на вещите, водещ до повишаване на тяхната стойност;

 2. заплащане на абонаментно поддържане на вещите;

 3. предоставяне за ползване от общината на други вещи на приблизително същата стойност;

 4. други начини, в интерес на общината, договорени между Кмета и наемателя;

(4) Липсващите, унищожени или непоправимо повредените вещи, независимо от причината, при прекратяване на договора се заплащат от наемателя по сметка на общи­ната по действащи пазарни цени за същите или сродни вещи в момента на прекратяване на договора. Препоръчително е вещите да бъдат застраховани за сметка на наемателя.

(5) Движими вещи, присъщи на помещението или трайно прикрепени в него, соб­ственост на наемателя, могат да бъдат изкупени или заменени от Общината при прек­ратяване на договора, по пазарната им стойност в момента, ако монтирането или закрепването им е извършено с разрешение на кмета на общината.

(6) Стойността на вещите по ал. 5 може да служи, по решение на общинския съ­вет и като погасителна стойност на неплатени задължения на наемателя към Община­та. Тази хипотеза може да се приложи, само ако са изчерпани всички възможности за парично погасяване на задълженията;

Чл. 26. (1) Текущите и основните ремонти на отдадените под наем нежилищни недвижими имо­ти - частна общинска собственост са за сметка на наемателя.

(2) Само с решение на общинския съвет, взето преди започването на ре­монта, може да се допусне стойността на ремонта да бъде приспадната от наемната це­на.

Чл. 27. (1) За всяко отдавне под наем на имот - частна общинска собственост, кме­та на Общината издава заповед, в която се описват: 1. наименованието на наемателя;

 2. основанията за отдаване под наем;

 3. предназначението на имота;

 4. вида и местоположението му;

 5. срока на отдаване;

 6. наемната цена и начина на нейното индексиране;

 7. наличието или не на движими вещи и начина на тяхното предоставяне;

 8. други допълнителни факти, ако има такива.

(2) След издаването на заповедта на кмета, бъдещият наемател е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на договорената месечна наемна цена. Тази сума слу­жи за погасяване на задължения по договора. Всеки наемател е длъжен да поддържа по време на целия срок на договора такава сума, че тя да покрива минимум един ме­сечен наем.

(3) В 7-дневен срок след представяне на документ за извършено плащане по ал. 2, кмета на Общината или упълномощено от него лице, сключва договор за наем.

(4) Предоставянето на имота на наемателя става в 7 дневен срок от подписването на договора и описа на предоставените движими вещи, ако има такива. Предаването се извършва с приемно-предавателен протокол, описващ подробно състоянието на имота и подписан от упълномощен общински служител и от наемателя или упълномощено от не­го лице.

(5) Отдадените под наем имоти - частна общинска собственост, не могат да се преотдават, да се преотстъпват, да се ползват по договор за съвместна дейност с трети лица или не по предназначение, освен с писменото изрично съгласие на наемодателя.

Чл. 27 А/нов С решение №476/25.09.2008 г. на Общински съвет- Самоков/ Наемните отношения се прекратяват по реда и услонията на чл.15 от ЗОС, при условията на настоящата наредба или на наемния договор.

Чл.28. (1) Упълномощено от кмета лице от общинската администрация води картотека на отдадените под наем или предоставени за ползване общински имоти.

(2) Картотеката съдържа за всеки имот поотделно, освен съответното решение на общинския съвет:


 1. заповедта на кмета за отдаване под наем на обекта;

 2. копия от документи за правосубектност на наемателя;

 3. договора за наем и евентуалните промени в него;

 4. отбелязвания за извършените плащания на наемната цена.

(3) Информацията по предходната алинея се обобщава и съхранява и в компютърни бази данни.

РАЗДЕЛ ІV

Управление на движими вещи- частна общинска собственост
Чл.29. (1) Кметът на Общината управлява движимите вещи, собственост на Общи­ната, както и предоставени му под всякаква форма чужди такива, необходими за осъщес­твяване дейността на общинския съвет и общинската администрация.

(2) Кметовете на кметства и Кметските наместници управляват движимите вещи, собственост на Общината, както и предоставени им под всякаква форма чужди такива, необходими за осъществяване дейността на общинската администрация в кметството, респ. населеното място в рамките на определените им кмета на общината правомощия.

(3) Отдаването под наем на движимо имущество на лица, извън тези на бюджетна издръжка или бюджетно финансиране, се извършва от кмета на общината, с писмен договор.

Чл.30 (1) Кметът на Общината, може да възлага всеки един от елементите на уп­равлението - използването, поддръжката и ремонта, и опазването и охраната на движи­мите вещи на упълномощени от него общински служители или лица извън тях.

(2) Лицата, на които е възложено опазването и охраната на вещите са материално отговорни лица.

Чл.31. (1) Движимите вещи, предоставени на общински здравни, културни, образо­вателни, спортни и комунални заведения, както и на общинските предприятия се управ­ляват от техните ръководители.

(2) Ръководителите на заведенията и предприятията по ал. 1 могат да отдават под наем, предоставените им движими вещи, съгласувано с кмета на Общината. Отдаване­то под наем да бъде извършено, само ако е в полза на Общината и не нарушава нормал­ната работа на заведението или предприятието.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


с. 1 с. 2 с. 3 с. 4

скачать файл