Наредб а за определянето и администрирането на местните такси и цени


с. 1 с. 2


Н А Р Е Д Б А
ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО

НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Приета с Решение №084/27.03.2012г. на Общински съвет Приморско
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ I. Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги

РАЗДЕЛ ІІ. Събиране на местните такси и цени на услуги


РАЗДЕЛ ІІІ. Промени в размера на местните такси и цените на услугите
ГЛАВА ВТОРА

МЕСТНИ ТАКСИ


РАЗДЕЛ I. Такса за битови отпадъци

РАЗДЕЛ II. Такса за ползване на пазари, тържища,
панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение


РАЗДЕЛ III.
Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги

РАЗДЕЛ ІV
Такси за технически услуги

РАЗДЕЛ V
Такси за административни услуги

РАЗДЕЛ VI
Такса за притежаване на куче

РАЗДЕЛ VІІ
Други местни такси, определени със закон

ГЛАВА ТРЕТА

ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ
ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
РАЗДЕЛ І

Общи положения
РАЗДЕЛ ІІ

Цени на административни услуги


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТНИ ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ

РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ

ГЛАВА ПЕТА


АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ І

Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги

Чл.1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Приморско.

Чл.1а. (1). Общинските вземания са публични и частни.

(2) Публични общински вземания са:

1. за данъци;

2. за такси и други вноски, установени по основание и размер със закон;

3. по влезли присъди, решения и определения на съдилищата за публични вземания в полза на общината, както и по наказателни постановления.

(3) Публичните вземания се установяват и събират в левове.

(4) Частни са общинските вземания извън тези по ал.2.

Чл. 2. (1) На територията на общината се събират следните местни такси:

1. за битови отпадъци;

2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

3. за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги;

4. за технически услуги;

5. за административни услуги;

6. за притежаване на куче;

7. други местни такси, определени със закон.

(2) На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги, с изключение на тези по ал.1, по цени определени с Наредбата.

(3) Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо ползване.Чл. 3. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определят в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки.

(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително, едновременно с предоставяне на услугите или в сроковете определени в настоящата наредба, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго, като за всяка събрана сума се издава платежен документ, който се връчва на платеца.Чл. 4. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

4.ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги;

5. насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в Наредбата услуги.

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

Чл.5.(1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други (напр. инвестиционни) разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата.

(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.Чл.6.(1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато Общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

(2) В случаите по ал. 1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет.

Чл. 7. (1) Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея, заплащат само такса за периода на ползване на услугата.

(2) Случаите по ал.(1) не се отнасят за такса битови отпадъци.Чл.8. (1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни такси.

(2) В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи, с изключение на приходите от такси.

(3) Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината.

Чл.9. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.
РАЗДЕЛ ІІ.

Събиране на местните такси и цени на услуги
Чл.10. (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината.

(2) Местните такси се събират от общинска администрация.

(3) Приходите по ал.2 постъпват в общинския бюджет.

(4) Кметът на Община Приморско издава разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси в размер до 30 000,00 лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една година от датата на издаване на разрешението.

(5) Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000,00 лв. или за срок, по-голям от една година се издава от кмета, след решение на общинския съвет.

Чл.11. Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по тази наредба се извършват по реда на чл.4, ал.1-ал.5 от ЗМДТ.

Чл.12. Когато на общински орган е възложено да извършва    действие или да издава документ, за което е предвидена   държавна такса, събраната такса постъпва в приход на общинския бюджет.
РАЗДЕЛ ІІІ.

Промени в размера на местните такси и цените на услугите

Чл. 13. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане.

Чл. 14. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги не по-малко от веднъж годишно и/или при промяна размера на таксите и цените.

(2) Анализът по ал. 1 задължително съдържа:  1. оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена;

  2. оценка на потребностите от предоставяне на услугите;

  3. информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения и завещания.

  4. препоръки за подобряване на администрирането на таксите.

(3) При необходимост Общинският съвет променя размера на местните такси и цените на услугите.

Чл.15. Общинската администрация поддържа данни за:

1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;

2. ползвателите на предоставената услуга;

3. изключенията от общата политика (преференции);

4.използваната информация при определяне на такси и цени и конкретната методика/методики, използвани за определяне на размера им;

5. събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга.Чл.16. (1) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.

(2) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.


ГЛАВА ВТОРА
МЕСТНИ ТАКСИ

РАЗДЕЛ І.

Такса за битови отпадъци
Чл.17. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

Чл.18. Таксата се заплаща от лицата по чл.11 от ЗМДТ.

Чл.19. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

 1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;

 2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

 3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци;

 4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Чл.20. (1) Таксата се заплаща на вноските и в сроковете за заплащане на данък върху недвижимите имоти .

(2) На предплатилите в сроковете по чл.28 ал.2 от ЗМДТ дължимата такса за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.Чл.21. (1) Собственикът на новопридобит имот дължи такса от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота.

(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.

(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

Чл.22. Таксата за битови отпадъци се определя:


 1. Според количеството на битовите отпадъци

 2. Пропорционално в промили върху данъчната оценка на недвижимите имоти, а за нежилищни имоти на предприятия в промили върху по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност.

Чл.23. (1) Когато таксата за сметосъбиране и сметоизвозване и депо се определя по реда на чл.67, ал.1 от ЗМДТ (според количеството на битовите отпадъци), годишният й размер е, както следва :

-за контейнер тип ”бобър”-1,1куб.м.

а) за гр.Приморско и гр.Китен -3990лв./ за бр. за 1 година.

б) за останалите населени места - 2775лв./ за бр. за 1 година.

(2) Лицата по чл.16 подават декларация по образец в Дирекция „Местни данъци и такси” в срок до края на предходната година.Същите следва за своя сметка да осигурят декларираните от тях съдове за сметосъбиране-контейнер тип „бобър“-1,1 куб.м.

(3) С декларацията се посочват броя на необходимите съдове за битови отпадъци, които ще се ползват през годината, съобразно обявената със заповед на кмета на Община Приморско честота на извозване на битовите отпадъци. При вписването им, обстоятелствата, посочени в декларацията, се съгласуват от упълномощено със заповед на кмета на община Приморско длъжностно лице.

(4) Броя на декларираните съдове за битови отпадъци контейнер тип „бобър“, се определя от броя на категоризираните легла в едно средство за подслон и едно място за настаняване, както следва:

а) до 100 легла - минимум 1 брой;

б) до 200 легла - минимум 2 броя;

в) до 300 легла - минимум 3 броя;

г) над 300 легла – минимум 4 броя.

(5)Към таксата по ал.1 се прибавя и такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, която се определя пропорционално върху по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност на имота.

(6)За придобитите през годината недвижими имоти, декларацията се подава в срока за подаване на декларацията по чл.14 от ЗМДТ.

(7)Когато декларираните съдове за битови отпадъци са по-малко от необходимия брой, таксата се определя пропорционално в промил върху по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност на активите (земя и сгради). Обстоятелствата по тази алинея се установяват с констативен протокол, съставен от органите на общинската администрация и подписан от двама свидетели. На основание Констативен Протокол, Кметът на Общината издава Заповед. Протоколът и Заповедта се изпращат на съответното лице.Чл.24. (1) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по чл.22,ал.1, годишните размери на такса битови отпадъци по населени места са както следва:

За сметосъбиране

и сметоизвозванеЗа депо


За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване

Общо2+3+4
1

2

3

4

5

1. Жилищни имоти на граждани

за гр. Приморско и гр.Китен

0,4

0,3

0,3

1

За останалите населени места

2

1

1

4

2. Нежилищни имоти на граждани


за гр. Приморско и гр.Китен

2

1,5

1,5

5

За останалите населени места

5

2

1,5

8,5

3. Жилищни имоти на юридически лица

за гр. Приморско и гр.Китен

1

1

1

3

За останалите населени места

5

2

1,5

8,5

4. Нежилищни имоти на юридически лица

за гр. Приморско и гр.Китен

2,5

1,5

2

6

За останалите населени места

5

2

1,5

8,5

5. За семейни хотели

за гр. Приморско и гр.Китен

0,8

0,6

0,6

2

За останалите населени места

5

2

1,5

8,5

(2) Таксата по чл.23, ал.1, т.5 за семейни хотели се определя след ежегодно подаване на заявление от задължените лица.

(3) Юридически лица, собственици на сгради в гр. Приморско и гр. Китен с данъчна оценка или отчетна стойност до 5 000 лв. – 20 промила върху по-високата между данъчна оценка или отчетна стойност. По видове дейности таксата е разпределена както следва:За гр. Приморско и гр. Китен

- за сметосъбиране и сметоизвозване - в размер на 8 промила

- за депо - в размер на 6 промила

- за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване - в размер на 6 промилаЧл.25.(1) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за недвижими имоти, които няма да се ползват през цялата година. Собствениците или ползватели на такива имоти, следва да са подали декларация за това в Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Приморско до 30 декември на предходната година.

(2)За придобитите през текущата година недвижими имоти, декларацията по ал.1 следва да се подаде едновременно с декларацията по чл.14 от ЗМДТ.Чл.26. За недвижими имоти на физически и юридически лица, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци, се заплаща такса за услугата по ползване, поддържане и експлоатация на депата и обезвреждане на битови отпадъци и такса за почистване на териториите за обществено ползване.

Чл.27 (1) Превозът със самосвал или бордова кола на строителни отпадъци за

1 курс - 30,00 лева

(2)Депонирането на строителни отпадъци и земни маси се извършва само на определените от Кмета на общината или кметовете на населени места за целта депа.

(3)Размерът на таксата за депониране е:

1.за земна маса-2 лева/куб.м

2.за строителни материали-3 лева/куб.м


РАЗДЕЛ II.
Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение

Чл.28 (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица ползващи услугата в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал.1.(3) Зоните по ал.2 се определят с тази Наредба.

(4) Размерът на таксата включва: разходите за стойност на изградената площ, маркировка, осветление, разходите за издаване на разрешителното, контрол и други подобни.

(5) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

(6) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, от 20 до 30 число на предходния месец.

(7) За I и II група инвалиди, както и за лица регистрирани, като социално - слаби ( съгласно действащото законодателство), с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Приморско, размерът на таксите по този раздел се намаляват с 50%.

(8) Сезоните за търговска дейност се разделят на:

1. Активен сезон – от 01.06 до 30.09

2. Неактивен сезон – от 01.10 до 31.05.Чл. 29.(1). За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция и цветя, таксата се определя на квадратен метър, както следва:По населени места

На ден

в активен сезон

На ден

в неактивен сезон

На месец

в активен сезон

На месец

в неактивен сезон

І. За гр.Приморско и гр.Китен

5.00 лв.

3.00 лв.

60.00 лв.

40.00 лв.

ІІ. За с.Ясна поляна, с.Ново Паничарево, с.Веселие и с.Писменово

3.00 лв.

2.00 лв.

30.00 лв.

20.00 лв.

(2) Регистриран производител на земеделска продукция с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Приморско ползва отстъпка в размер на 50 % от размера на таксите по ал.1, т.1.(3). Не се разрешава продажбата на селскостопанска продукция на територията на Община Приморско от превозно средство, впрегнато с добитък, лек автомобил, товарен автомобил или ремарке извън определените и обособени „Пазари за продажба на селскостопанска продукция”.

Чл.30 (1) За ползване на пазари с цел търговия с промишлени стоки, таксата се определя на квадратен метър, както следва:


По населени места

На ден

в активен сезон

На ден

в неактивен сезон

На месец

в активен сезон

На месец

в неактивен сезон

І. За гр.Приморско и гр.Китен

8.00 лв.

5.00 лв.

80.00 лв.

65.00 лв.

ІІ. За с.Ясна поляна, с.Ново Паничарево, с.Веселие и с.Писменово

6.00 лв.

4.00 лв.

50.00 лв.

40.00 лв.


Чл. 31. За извършване на разносна търговия се заплаща такса на ден, както следва :По населени места

На ден

в активен сезон

На ден

в неактивен сезон

І. За гр.Приморско и гр.Китен

20.00 лв.

10.00 лв.

ІІ. За с.Ясна поляна, с.Ново Паничарево, с.Веселие и с.Писменово

10.00 лв.

5.00 лв.


Чл.32 За разполагане на маси, столове пред заведения за хранене и развлечения, таксата се определя на квадратен метър на ден по зони, както следва:

По зони

Такса на кв.м на ден

За гр.Приморско :
І зона

ул. „Трети март” от началото на ул.”Иглика” до кръстовището на ул. „Св.Св. Кирил и Методий”;

ул.”Черно море” до пресечката на ул. „Васил Левски”; ул. „Бриз” до пресечката на ул. „Васил Левски”;

ул. „Иглика”;

ул. „Георги Кондолов” от пресечката на ул.„Бриз” до подхода на „Северен плаж”

ул. „Лазурен бряг”

ІІ зона-

ул. „Георги Кондолов” от пресечката на ул. „Трети март” до ул.”Бриз”

ул. „Странджа”; останалата част на ул. „Георги Кондолов”, ул. „Иван Вазов”, ул. „Кирил и Методий”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Ропотамо”, ул. „Лилия”

ІІІ зона- всички останали улици

0.50 лв.

0.30 лв.
0.20 лв.За гр.Китен:
І зона - ул. „Атлиман” и район „Атлиман”, ул. „Странджа”,

ул. „Бриз”
ІІ зона – ул. „Урдовиза”, ул. „Здравец”, ул. „Крайбрежна”
ІІІ зона – всички останали улици

0.50 лв.

0.30 лв.


0.20 лв.Чл.33 За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително и за разполагане на сергии, витрини, автомати за топли и студени напитки, автомати за сандвичи и други подобни, такса се определя на квадратен метър на ден, както следва:По населени места

На ден

в активен сезон

На ден

в неактивен сезон

І. За гр.Приморско и гр.Китен

3.00 лв.

2.00 лв.

ІІ. За с.Ясна поляна, с.Ново Паничарево, с.Веселие и с.Писменово

2.00 лв.

1.00 лв.


Чл.34 (1). За целогодишно ползване на общински терени за поставяне на временни обекти и съоръжения по реда на чл.56 от ЗУТ, се определя базисна наемна цена на квадратен метър на ден, както следва:По населени места

Кв.м на ден

в активен

сезон

Кв.м на ден

в неактивен сезон

ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТІ. За гр.Приморско и гр.Китен-С хранителни и промишлени стоки, с плодове и зеленчуци, книжарница, вестници, сортови семена, селскостопанска продукция; с безалкохолни напитки и кафе, с цветя и други

0.20 лв.

0.10 лв.

ІІ. За с.Ясна поляна, с.Ново Паничарево, с.Веселие и с.Писменово

-С хранителни и промишлени стоки, с плодове и зеленчуци, книжарница, вестници, сортови семена, селскостопанска продукция; с безалкохолни напитки и кафе, с цветя и други

0.06 лв.

0.06 лв.

ЗА УСЛУГИІ. За гр.Приморско и гр.Китен-Проектантски, административно - правни, фотографски, дърводелски, печатарски, ремонт на хладилна техник; Шивашки, козметични, бръснаро-фризьорски, пощенски; Обущарски, ремонт на чанти; Ключарски, ремонт на битови уреди; Часовникарски и други

0.12 лв.

0.06 лв.

ІІ. За с.Ясна поляна, с.Ново Паничарево, с.Веселие и с.Писменово

- -Проектантски, административно - правни, фотографски, дърводелски, печатарски, ремонт на хладилна техник; Шивашки, козметични, бръснаро-фризьорски, пощенски; Обущарски, ремонт на чанти; Ключарски, ремонт на битови уреди; Часовникарски и други

0.05 лв.

0.05 лв.


Чл.35 За ползване на общински земеделски земи на територията на община Приморско се определя годишна базисна наемна цена за 1 декар, както следва:


Обработваема земя по категории

Годишна

базисна наемна цена на декар

І категория

24.00 лева

ІІ категория

22.00 лева

ІІІ категория

18.00 лева

ІV категория

16.00 лева

V категория

14.00 лева

VІ категория

12.00 лева

VІІ категория

10.00 лева

VІІІ категория

8.00 лева

ІХ категория

6.00 лева

Х категория

4.00 лева


Чл.36 За отдаване под наем на общинска земя в Животновъдни зони на територията на общината се определя годишна базисна наемна цена на квадратен метър, както следва:

1. За животновъдни нужди на жители на община Приморско, в размер на 0,10 лв. на кв.м.

2. За неземеделски нужди на жители на община Приморско, в размер на 0,30 лв. на кв.м.

3. За промишлени, производствени и търговски нужди, в размер на 1.50 лв. на кв.м.Чл. 37 (1) За отдаване под наем на общинска земя за промишлени, производствени и търговски нужди в определените от Община Приморско Промишлени зони на територията на общината се заплаща годишна базисна наемна цена на квадратен метър, в размер на 1.50 на кв.м.

(2) За други нужди, извън изброените в ал.1 се заплаща годишна наемна цена 0.30 лв. на кв.м.Чл.38 (1). За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори, празници, за продажба на стоки се определя такса на квадратен метър на ден, както следва:По населени места

За кв.м на ден


І. За гр.Приморско и гр.Китен

6.00 лв.

ІІ. За с.Ясна поляна, с.Ново Паничарево, с.Веселие и с.Писменово

3.00 лв.


(2). При издаване на разрешителни за ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки се заплаща еднократно цена за санитарно-хигиенни услуги в размер на 50.00 лв.

Чл. 39 (1) За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки, циркове и други се заплаща такса на квадратен метър на ден, както следва:


По населени места

За кв.м на ден


І. За гр.Приморско и гр.Китен

2.00 лв.

ІІ. За с.Ясна поляна, с.Ново Паничарево, с.Веселие и с.Писменово

0.60 лв.(2). При издаване на разрешителни за ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки, циркове и други, се заплаща еднократно цена за санитарно-хигиенни услуги в размер на 50.00 лв.
Чл.40 За ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали се заплаща такса на квадратен метър на ден, както следва:


По населени места

За кв.м на ден


І. За гр.Приморско и гр.Китен


2.00 лв.

ІІ. За с.Ясна поляна, с.Ново Паничарево, с.Веселие и с.Писменово

1.00 лв.


Чл.41 За извършване на атракционна дейност на територията на община Приморско се заплаща такса, както следва:
По населени места


За 1 брой на ден


І. За гр.Приморско и гр.Китен
1. Атракционно влакче и атракционен електробус –по определен маршрут

50.00 лв.

2. Атракционен автобус –по определен маршрут

80.00 лв.

3. Велорикша – по определен маршрут

10.00 лв.

4. Файтон – по определен маршрут

15.00 лв.

5. Детски акумулаторни колички

10.00 лв.

6. Велосипеди и тротинетки-по определен маршрут

10.00 лв.

7. Атракционна дейност с животни

10.00 лв.

8. Други атракционни съоръжения – батут, надуваем замък, бънджи и други

по 0.30 лв. /кв.м на ден

ІІ. За с.Ясна поляна, с.Ново Паничарево, с.Веселие и с.Писменово

50% от таксите по т.І


Чл.42. Физически и юридически лица, които имат неизплатени задължения към Община Приморско могат да ползват услугите по този раздел, след заплащане на задълженията си.

Чл.43 В случаите на констатирана квадратура, по-голяма от посочената в разрешението за ползване на общински терен се заплаща троен размер на съответната такса от настоящия Раздел върху реално ползваната квадратура.

Чл.44 Общинският орган, издал разрешението за ползване на общински терен, може да го отнема, когато терена не се ползва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това.
РАЗДЕЛ ІІІ.

Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги
Чл.45. (1) Общинският съвет определя таксите за ползване на детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, други общински социални услуги

(2) Таксите за ползване на услугите в детски ясли и детски градини се заплащат както следва: • за деца чийто родители са с постоянен и настоящ адрес в гр. Приморско и гр. Китен се заплаща такса в размер на 30.00 лева на месец за ползване на услуги в детски ясли и детски градини в съответните населени места.

 • за деца чийто родители са с постоянен и настоящ адрес в с. Писменово, Ясна поляна, Веселие и Ново Паничарево се заплаща такса в размер на 15.00 лева на месец за ползване на услуги в детски ясли и детски градини в съответните населени места.

 • за деца чийто родители не са с постоянен адрес в гр. Приморско и гр. Китен се заплаща такса в размер на 100.00 лева на месец за детски ясли и детски градини в съответните населени места, при наличен капацитет.

 • за деца чийто родители не са с постоянен адрес в с. Писменово, Ясна поляна, Веселие и Ново Паничарево се заплаща такса в размер на 70.00 лева на месец за детски ясли и детски градини в съответните населени места, при наличен капацитет.

(3) Преференции и освобождаване от такси за детски ясли и детски градини имат следните категории деца:

1. Освобождават се от заплащане на такса за ползване на детска ясла и детска градина • деца сираци и деца и полусираци.

 • деца, на които един от родителите е с намалена работоспособност 90% и над 90%, установено с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК

 • деца, с увреждания 50% и над 50%, установено с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК

2. Заплащат се 50% от месечната такса за ползване на детска ясла и детска градина за:

- деца второ, трето и следващо дете в многодетно семейство, посещаващи едновременно детско заведение

3. Не се заплаща такса за времето, в което детското заведение или отделна група в него не работи поради: аварии, ремонти, карантини, други обективни причини, оповестени със заповед на директора.

4. Не се заплаща такса за времето на отсъствие на детето, поради заболяване, удостоверено с болничен лист за гледане на болно дете, медицински документ и по писмена молба на родителя.Чл.46. (1) Лицата, ползващи услугите в системата на Домашен социален патронаж заплащат месечна такса, равняваща се на стойността на хранителните продукти за първо ястие, основно ястие и десерт.

(2) Допълнителните разходи за издръжка са за сметка на общинския бюджетЧл.47. (1) Такса за ползване на услуга „Детска млечна кухня” (за деца от 10 месеца до навършване на 3-годишна възраст) родителите или настойниците заплащат стойността на 1 купон за храноден на едно дете в размер на 3.00 лева на ден.

(2) Преференции в размер на 50% от таксата определена по ал.1 имат ползват категории деца: • деца сираци и деца и полусираци.

 • деца, на които един от родителите е с намалена работоспособност 90% и над 90%, установено с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК

 • деца, с увреждания 50% и над 50%, установено с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК

- второ, трето и следващо дете в многодетно семейство, ползващи едновременно услугата.

- деца, на които поне единия от родителите или настойниците има постоянен и настоящ адрес на територията на Община Приморско.Чл.48. Такси за ползване на услуги по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответното заведение и се внасят в общинския бюджет до 10 –то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
РАЗДЕЛ ІV

Такси за технически услуги
Чл.49. Таксите се заплащат за технически услуги, които се извършват от общината, и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.

Чл.50. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

Чл.51. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския Червен кръст.

Чл.52.(1) Размера на таксите за технически услуги се определя, както следва:

т.1. За издаване на скица за недвижим имот:

- с. Ясна поляна (бърза 3 дни) - 25.00 лева;

- с. Ясна поляна (обикновена 14 дни) - 15.00 лева;

- с. Ясна поляна (експресна 1 ден) - 50.00 лева;

- с. Ново Паничарево (бърза 3 дни) - 25.00 лева;

- с. Ново Паничарево (обикновена 14 дни) - 15.00 лева;

- с. Ново Паничарево (експресна 1 ден) - 50.00 лева;

- с. Писменово (бърза 3 дни) - 25.00 лева;

- с. Писменово (обикновена 14 дни) - 15.00 лева;

- с. Писменово – (експресна 1 ден) - 50.00 лева;т.2. За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца – за всички населени места:

- обикновена (3 дни)- 10.00 леват.3. Издаване на визи в поземлен имот с указани начини на застрояване:

- за жилищни сгради - 30.00 лева (срок 14 дни);

- за обществени сгради -50.00 лева (срок 14 дни);

- за производствени сгради -50.00 лева (срок 14 дни);

- за изменение на ПУП ( ПРЗ, ПЗ, ПР, РУП ) както следва:

- до три имота - 50.00 лева;

- над три имота - 70.00 лева;

- извън регулация - 150.00 лева;

- за определяне трасета на инженерната структура - 50.00 лева;

т.4. За одобряване / съгласуване / на инвестиционни проекти по формулата РЗП х 390.00 лева х - 0.3%– до 7 дни;

т.5. За пресъгласуване и одобряване на проекти с изтекъл срок - 30% от предходната такса – до 7 дни;

т.6. За одобряване на екзекутивна документация – РЗП х 0.10 лева на кв.м. – до 7 дни;

т.7. За одобряване на идеен проект еднократно /при одобряване на последващи фази не се заплащат допълнителни такси/- РЗП х 390.00 лева х 0,4%;

т.8.За разрешение за строеж:

- за жилищни сгради до 3 етажа-30.00лева;

- за жилищни сгради над 3 етажа- 70.00 лева;

- за нежилищни сгради и със смесено предназначение- 120.00 лева;

- за реконструкция, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите таксата е 50.00 лева срок 7 дни;

- за ограда - 40.00 лева срок 7 дни;

-за трафопостове и станции на мобилни оператори- 300.00 лева;.

- за обекти на техническата инфраструктура:

Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения.- 12,00 лева на линеен метър за енергоснабдителни мрежи и съоръжения –14.00 лева на линеен метър, а за далекосъобщителни мрежи и съоръжения –10.00 лева на линеен метър.

- удължаване на разрешение за строеж –50% от съответната такса;

- при изтегляне на кабел в съществуващи канални мрежи 150.00 лева;

Разрешение за строеж се издава след заплащане на съответната цена на услуга за присъединяване и ползване на общинска инфраструктура /улична мрежа, общински пътища, тротоарни площи и др./, както следва:

- за лица с установени жилищни нужди съгласно Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища:

- до 200 кв. м. -по 1.00 лева на кв.м.

- за жилищни и смесени сгради с площ включваща пълната подземна и надземна застроена площ на сградата:

- до 600 кв.м - по 3.00 лева на кв.м

- от 601 до 800 кв.м - 1800.00 лв. плюс 5.00 лв. за кв. м над 600 кв. м;

- от 801 до 1200 кв. м - 2800.00 лв. плюс 8.00 лв. за кв.м над 800 кв. м;

- от 1201 до 1800 кв.м - 6000.00 лв. плюс 10.00 лв. за кв.м над 1200кв.м - от 1801 до 3000 кв.м – 12000.00 лв. плюс 12.00 лв. за кв.м над 1800 кв.м;

- над 3000 кв.м - 26 400.00 лв. плюс15.00 лв. за кв.м над 3000 кв.м;

- за вътрешно преустройство на съществуващи сгради 25% от предходните такси;

- за сгради и съоръжения за обществено обслужване и за производствени сгради таксите са същите както и за жилищни и смесени сгради.

т.9 Сроковете за извършване на техническите услуги са регламентирани от ЗУТ

т.10 За издаване на разрешения по чл.56, ал.2 от ЗУТ за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси, павилиони, кабини и др.:

- за всеки обект до 15 кв.м – 70.00 лева;

- за всеки обект над 15 кв.м- 120.00 лева;

т.11. Проверка съответствието на строежа с издадените строителни книжа – 0.40 лева кв.м;

- за линейни обекти 20.00 лева;

т. 12. За трасиране на границите на УПИ – 10.00 лева на точка срок 7 дни.

т. 13. Проверка на строителни линии и нива по жалби на съседни имоти – 20.00 лева срок 14 дни.

т. 14. За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройство и относно собствеността на имотите – 15.00 лева срок 7 дни.

т. 15. За заверяване на преписи по документи и на копия от планове и документацията към тях, и собствеността на имотите – 10.00 лева срок 3 дни.

т. 16. За издаване на удостоверение за идентичност на имоти по кадастрални и регулационни планове – 20.00 лева срок 14 дни.

т. 17 За издаване на удостоверение по чл.181 ал.1 и ал.2 от ЗУТ – 30.00 лева срок 14 дни.

-За издаване на удостоверение за актуално състояние на сгради - 0.40 лв. на кв.м.

-За издаване на удостоверение за търпимост – 50.00 лева срок 14 дни;

-За издаване на удостоверение за административен адрес – 10.00 лева срок 7 дни;

т.18 За допускане изработване на ПУП за имоти в и извън границите на намелените места се заплаща такса, както следва:

- до 3 поземлени имота- 60.00 лева;

- от 4 поземлени имота до 1 квартал- 100.00 лева;

- над 1 квартал -500.00 лева;

т. 19 За разглеждане на частични изменения на ПУП от ОЕСУТ:

- до 3 поземлени имота- 60.00 лева;

- от 4 поземлени имота до 1 квартал- 100.00 лева;

- над 1 квартал -500.00 лева;

т.20 За процедиране и одобряване проект за ОУП, ПУП, включително и частични изменения, таксата е както следва:

- в размер на 300.00 лева. за гр. Приморско и гр. Китен;

- в размер на 100.00 лева. за с. Веселие, с. Ясна Поляна, с. Ново Паничарево и с. Писменово;

- в размер на 500.00 лева. за имоти извън урбанизираните територии на населените места в Община Приморско.

т.21 За процедиране и одобряване на проект за ПУП за поземлени имоти извън границите на населените места в Община Приморско, без смяна на предназначение й в размер на 100.00 лева;

т.22 За становища по искания за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, таксата се определя на 150.00 лв. на декар;

(2) За оценка по чл.142 ал.6 от ЗУТ от Общински експертен съвет за инвестиционните проекти:

- За проекти за жилищна сграда под 3 етажа, таксата е в размер на 2.00 лева на кв.м. РЗП;

- За проекти за жилищна сграда над 3 етажа, таксата е в размер на 2.20 лева на кв.м. РЗП;

- За проекти за нови нежилищни сгради и със смесено предназначение, таксата е в размер на 3.00 лева на кв.м. РЗП;

- За линейни обекти инженерна инфраструктура, таксата е в размер на 2.00 лева на линеен метър;

- За проекти за преустройства, таксата е в размер на 60% от таксите по т.1, 2, 3 и 4.

(3) За приемане от Общински експертен съвет на инвестиционни проекти по чл.16 ал.1 от ЗУЧК за зона А и зона Б:

- За проекти за жилищна сграда под 3 етажа, такса е в размер на 1.80 лева на кв.м. РЗП;

- За проекти за жилищна сграда над 3 етажа, такса е в размер на 1.00 лева на кв.м. РЗП;

- За проекти за нови нежилищни сгради и със смесено предназначение, таксата е в размер на 1.50 лева на кв.м. РЗП;

- За линейни обекти инженерна инфраструктура, таксата е в размер на 1.80 лева на линеен метър;

- За проекти за преустройства, таксата е в размер на 60% от таксите по т.1, 2, 3 и 4.

(4) За нанасяне на настъпили промени в кадастралните планове се събира такса 1.00 лев на променена или нова точка, но не по –малко от 20.00 лева на имот /сграда /.

(5) За издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от РГО се събира такса по 1 лев за 1 точка.Когато точките се придружават от реперен карнет ,таксата е 2 лева за 1 точка

(6) За предоставяне на списък с координати на подробни точки – 1.00 лев за 1 точка.

(7) За издаване на удостоверение по чл. 52 ал. 5 от ЗКИР – 20.00 лева.

(8) За изготвяне на документи при учредяване на ОПС, делба, замяна и прекратяване на съсобственост по заявление на граждани:

-за имоти до 100 кв.м. – 30.00 лева;

-за имоти над 100 кв.м. – 50.00 лева.Чл.53.(1). За издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи четвърта категория, се заплащат такси, както следва:

т.1.За жилищни сгради със средно застрояване, в т.ч. сградни отклонения таксата е в размер на 1 000.00лв;

т.2 За сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1 000 до 5 000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места, в т.ч. сградни отклонения таксата е в размер на 2000.00 лева;

т.3. Производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръжения към тях, в т.ч. сградни отклонение таксата е в размер на 2000.00 лева;

т.4. За реконструкция, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите четвърта категория таксата е в размер на 50% от предходната такса;

т.5. За вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, които не се засяга конструкцията им таксата е в размер на 50% от предходната такса;

т.6. За външни ел. и В и К връзки таксата е в размер на 600.00 лева.

(2) За издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи пета категория, се заплащат такси, както следва :

т.1. За жилищни и вилни сгради – ниско застрояване, в т.ч. сградни отклонения таксата е в размер на 600.00 лева;

т.2. За смесени сгради с ниско застрояване в т.ч. сградни отклонения таксата е в размер на 900.00 лева;

т.3. За сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена площ до 1000 кв.м. или с капацитет до 100 места за посетители таксата 1 200.00 лева;

т.4. За производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях, в т.ч. сградни отклонения таксата е в размер на 1 200.00 лева;

т.5. За строежи на допълващо застрояване, извън тези от шеста категория, таксата е в размер на 350.00 лева;

т.6. За реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от пета категория таксата е в размер на 300.00 лева;

т.7 За външни ел. и В и К връзки таксата е в размер на 500.00 лева;

Чл.54 (1) Депозити за възстановяване:

-за възстановяване на тротоар

1. при сечение на изкопа до 1м. - 60.00 лева./линеен метър

2. при сечение на изкопа над 1м.- 60.00 лева./кв.м.

-за възстановяване на улично платно

1. при сечение на изкопа до 1м. -150.00лева./линеен метър

2./изм. с Решение №43/20.04.2010г./при сечение на изкопа над 1м. -150.00 лева /кв.м.

-за възстановяване на зелени площи – 100.00лева /кв.м.

(2). Възстановяването на тротоари се извършва чрез засипване с филц и отсевки и полагане на тротоарни плочи от същия вид и размер, а на асфалтовата настилка чрез засипване с пъкелаж и полагане на асфалт с дебелина 4-6см.

(3).Възстановяването на депозита се извършва след подписана от Гл.инженер сл. бележка за извършените съгласно изискванията възстановителни работи.с. 1 с. 2

скачать файл