Най-висшата правна институция на международно ниво е Международната


с. 1
Морска безопасност

Бьорн Ерик КристоферсенГлобалната картина

Най-висшата правна институция на международно ниво е Международната морска организация ММО (IMO). Нейната цел е да подкрепя сътрудничеството между мореплавателните държави като прави предложения и взима решения, свързани с общото законодателство, но също така да дава насоки, които не са със задължителен характер. ММО може да оказва въздействие върху морската безопасност и следователно безопасността на моряците. ММО има достатъчно правомощия и много от нейните решения оказват голямо влияние върху безопасността на екипажите.

В състава на ММО влизат страни-членки и НПО, които обсъждат, оценяват и прилагат приетото законодателство. Само страните, членуващи в тази организация имат право да вземат решения и да прилагат законодателството. Повечето държави в света използват кодексите и споразуменията, сключени от ММО като основа за националното си законодателство. Някои държави приемат и прилагат само минималните стандарти, докато други решават да приемат по-стриктни или специфични наредби на национално ниво.

Повечето държави са хармонизирали своите законодателства с регламентите, приети от ММО. Но в много случаи се прилага законодателството на морската държава, на чиято територия оперира най-често даден плавателен съд. По-конкретно в България и другите страни-членки на ЕС се прилагат европейското законодателство и европейските споразумения, свързани с морския транспорт и морската индустрия.

Следващото е корпоративното ниво, което се счита, че има най-голямо влияние и е свързано с ежедневното практическо осигуряване на здравословни и безопасни условия на борда. В някои държави има и национално законодателство, регламентиращо диалога между корабособственика и екипажа. Като страна-членка на ЕС това е приложимо за вашата страна и съм сигурен, че ще ми разкажете как се случва това на практика. В Норвегия имаме законодателство, което насочва как трябва да се осъществява подобно сътрудничество. Ние имаме Закон за работната среда, който е задължителен на брега, но не е приложим за плавателните съдове . Плавателните съдове се ръководят от т.нар. Устав на норвежките моряци и други закони. Това понякога може да доведе до объркване и вероятно тази тема ще бъде най-полезна за обсъждане.

Синдикатите и други организации също играят важна роля. Отчасти като обучители, както сега правим скромен опит тук, но също така и като лобисти в правителствените структури и други организации, които биха оказали влияние върху безопасността на моряците.Конкретната картина

За повечето от нашите членове най-важният фактор е безопасността и как се осигурява тя на борда на плавателния съд, както и отношението на всички, работещи на борда към безопасността. За да се насърчи активно отношение са въведени различни системи за сътрудничество между моряците и компанията, а Международните кодекси за управление на безопасността (ISM) на борда на всеки кораб би трябвало да посочват детайлно как да се постигне това в съответствие със законодателството, което е в сила. Компанията също може да има собствени правила и регламенти, а подизпълнителите също може да са определили условия, които да бъдат следвани като част от договора. В морската индустрия това е доста обичайна практика – например петролната компания подизпълнител има корпоративни правила за безопасност, които трябва да се следват на борда на плавателния съд в допълнение към специфичните наредби на кораба.

В Норвегия всеки плавателен съд е задължен по закон да определи представител по безопасност. Собственикът на плавателния съд/мениджърът е отговорен за избора на такъв представител и правилото е този представител да е член на екипажа и да бъде избран от екипажа. В зависимост от броя на екипажа могат да бъдат избрани няколко представителя. В екстрени случаи представителят по безопасност може да спре опасна дейност, докато не бъдат взети достатъчно мерки за нейното обезопасяване. Понякога това може да доведе до конфликти със собственика/мениджъра или други висшестоящи или понякога с подизпълнителя или координатора на проекта в зависимост от типа на кораба и типа на дейността.

В допълнение съществуват правила за процедури, които трябва да бъдат следвани преди всяка опасна операция, които трябва да бъдат дефинирани в Международните кодекси за управление на безопасността. Всеки мореплавател трябва да спазва тези правила. Въпреки че собственикът е този, който управлява и налага правила всеки мореплавател е длъжен да следва тези правила и да насърчава и участва активно за осигуряване на безопасност на борда. Законодателството няма ефект, ако никои не следва правилата.

В нашето ежедневие на моряци ние често се сблъскваме с комерсиални решения, които са в противовес с аспекта безопасност. И именно тук считам, че синдикатите могат да дадат своя най-голям принос – чрез обучаване на моряците и чрез оказване на представителите по безопасност на истинска подкрепа, от която те имат нужда при осъществяване на своите задължения. Нивото на осъзнаване на значението на безопасността варира в широк диапазон на всички нива – национално, вида на дейност и най-важното нивото на образование и опит на екипажа. Ние осъзнаваме, че собствениците и мениджърите често забравят безопасността на екипажа, особено, когато следват комерсиални подбуди. Следователно е от голямо значение ние като синдикати и нашите представители да вземат това предвид при определянето на насоки за нашите членове и представители по безопасност.

Независимо от националното законодателство нашата основна цел трябва да бъде постигането на реалистичен подход към всеки отделен моряк и плавателен съд. Ако подходя бюрократично ще ми бъде много лесно просто да посоча законодателството, наредбите и регламентите и да прехвърля цялата отговорност за осъществяването на безопасността върху екипажа. Всички знаем, че това не ефективен подход за осигуряване на по-добро разбиране и осъзнаване на нуждата от безопасност на борда.


с. 1

скачать файл