Национална агенция по приходите


с. 1
РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 2-9-90 ОТ 10.04.2009 Г. НА НАП ОТНОСНО: СОЦИАЛНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ ПРИ НАСЛЕДЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ

Отправено е писмено запитване, в което е описана следната фактическа обстановка:

На 03.08.2008 г. е починал собственика на ЕТ " Д". От същата дата е преустановено осигуряването на лицето по реда на осигурителното законодателство. На 19.09.2009 г. е подписана спогодба от наследниците за поемане на търговското предприятие от неговата съпруга – Р.С. От датата на вписване на обстоятелствата 10.10.2008 г. същата се осигурява като самоосигуряващо се лице в ЕТ "Д".

Във връзка с описаните факти са отправени следните въпроси:

1. Кои данни следва да бъдат декларирани в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ от Р.С. : печалбата за целия отчетен период или само печалбата за периода от датата на наследяване на предприятието до 31.12.2008 г.? Ако следва да се декларира печалбата за целия данъчен период, допустимо ли е при определяне на годишната данъчна основа да се приспаднат осигурителните вноски на починалия собственик.

2. В случай, че новия собственик Р. С. следва да декларира само печалбата за периода м. ХІ – ХІІ 2008 г. а за периода от 01.01.2008 г. до 02.08.2008 г. декларацията следва да подадат наследниците, по какъв начин за определи счетоводния финансов резултат за тези периоди респ. да се извърши данъчното преобразуване за да се определи данъчния финансов резултат?.

3. Как следва да се определи окончателния размер на осигурителния доход в две декларации или само от лицето наследило предприятието на ЕТ за цялата финансова 2008 г.?

При така изложената фактическа обстановка и съобразно относимата нормативна уредба изразявам следното становище:

Признаването на търговско качество на едно физическо лице чрез регистрирането му като едноличен търговец разширява неговата правоспособност. Нов правен субект не възниква. С оглед правната същност на едноличния търговец, като субект на търговското, гражданското и данъчно право не съществува отделна и независима правосубектност между него и физическото лице, което го е регистрирало по Търговския закон /ТЗ/, поради което със смъртта на физическото лице се прекратява търговската му правоспособност.

В потвърждение на горното е и текстът на чл. 86, ал. 1 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, който регламентира, че със смъртта на физическото лице се прекратява неговата регистрация в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите /НАП/. Прекратяването се извършва служебно.

Когато починало лице е получило доход от стопанска дейност като едноличен търговец през данъчната година, облагаем с данък по ЗДДФЛ, наследниците му не следва да подават данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, от негово име. Аргументите за това се извличат от разпоредбите на данъчния закон и по – конкретно от:

- чл. 3 от ЗДДФЛ, където е визирана лична отговорност за данъка върху доходите на физическите лица;

- чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ, където е регламентирано задължението за подаване на данъчната декларация. Според тази норма данъчнозадължените по този закон лица, подават годишна данъчна декларация за придобитите през данъчната година доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 /за доходи от стопанска дейност като търговец/ в срок до 30 април на годината следваща годината на придобиване на дохода.

Предвид изложеното липсва правна възможност наследниците да подават декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, за доходи получени от наследодателя, за осъществяваната от него стопанска дейност през 2008 г.

Лицето наследило предприятието на починалия едноличен търговец и продължило дейността в качеството си на данъчно задължено лице следва да подаде годишна данъчна декларация, с която да декларира печалбата за периода от поемане на предприятието до края на 2008 година.

От тук възниква необходимостта:

- да бъде извършено междинно счетоводно приключване за определяне на счетоводният финансов резултат на стопанската дейност на прекратения едноличен търговец към датата на смъртта на неговия собственик – физическото лице.

- да бъде определен счетоводният финансов резултат за периода от поемане на предприятието до края на данъчната 2008 г.

При определяне на данъчният финансов резултат, следва да се извърши и данъчно преобразуване на същия по реда на глава ІІ от ЗКПО с относимите за периодите данъчни постоянни разлики, данъчни временни разлики и с други суми предвидени в закона.

Следва да се има предвид, че на основание чл. 26, ал. 6 от ЗДДФЛ / в редакцията му за 2008 г./ по реда на чл. 26, ал. 1-5 се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по см. на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец. Следователно ако съпругата е продължила търговската дейност след смъртта на наследодателя, но преди вписване на обстоятелствата по чл. 60, ал. 2 от ТЗ в търговския регистър следва да декларира облагаемия доход свързан с упражняваната от нея търговска дейност от датата на продължаване на дейността до края на 2008 г.

Относно поставените въпроси свързани с определяне на окончателния размер на осигурителния доход изразяваме следното становище:

Физическите лица – еднолични търговци имат качество на самоосигуряващи се лица по см. на чл. 5, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, тъй като дължат осигурителни вноски изцяло за своя сметка. Осигурителните правоотношения на самоосигуряващите се лица за осигурените социални рискове имат личен характер, което означава, че имуществените права и задължения по тях не могат да се прехвърлят на трети лица и се прекратяват със смъртта на лицето. Затова както правата, така и задълженията на самоосигуряващото се лице са погасени със факта на смъртта му, поради което не преминават чрез универсалното правоприемство в патримониума на наследниците и не се подава справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход. По см. на чл. 5, ал. 1 от КСО , правоприемника на предприятието на починалия ще поеме само евентуалните задължения на праводателя като осигурител по отношение на наети в предприятието лица.

В този смисъл физическото лице - правоприемник на предприятието при определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2008 г. следва да посочи дохода за периода, през който той е упражнявал дейност като търговец.с. 1

скачать файл