На училището за учебната 2011/2012 година


с. 1


СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
гр. ИГНАТИЕВО,общ. АКСАКОВО, обл. ВАРНА

ул.”Плиска”№11, тел.: 05119/ 22 29Г О Д И Ш Е Н П Л А Н

НА УЧИЛИЩЕТО
ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА

2011г.,гр.Игнатиево

І РАЗДЕЛ
А Н А Л И З

на резултатите от работата на педагогическия колектив в СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”,

гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, през учебната 2010/2011г.
През изминалата учебна година, колективът на СОУ гр. Игнатиево, работи по програма за прибиране и задържане на децата в училище, чрез превръщане на училището в привлекателно място за живот и личностна изява на детето като алтернатива на изпълнената с проблеми от социално-битово и културно естество външна среда.

В началото на учебната година в училището са постъпили 551 ученици, 98 % от които от ромски произход. За повишаване на интереса на децата към учебния труд и успешната им интеграция в училищната среда, колективът осъществяваше учене без насилие – работа с учениците чрез увличането им във форми (учебни и извънкласни) по предмети, близки до манталитета на малцинствената среда.

В училището се изучават руски, френски, английски език и информационни технологии от 1 до 9 клас, както и СИП майчин език- румънски език.
Резултати: - В началото на учебната година са обхванати 100 % от подлежащите на задължително обучение деца;

- в СИП, сформирани изцяло според желанията на родителите и влеченията на учениците – участват 67 души;

- в спортни секции и извънкласни форми се изявяват над 300 деца;

- сред участниците в СИП и извънкласните форми на работа няма отпаднали. Редки са случаите на безпричинни отсъствия, малък е процентът на изоставащите, напълно липсват противообществени прояви;

- 100 % от успешно завършилите VІІІ клас, продължават образованието си в СОУ и професионални гимназии, като по – голямата част в същото училище;

- отпадналите през годината ученици, представляват около 1 % от общия брой. За сравнение преди стартиране на програмата, ежегодно са отпадали над 10 % от подлежащите на задължително обучение.


Проблеми: Голяма част от родителите недооценяват ролята на училището за бъдещото развитие и социална интеграция на личността. Дълбоко вкоренените традиции на някои ромски общности – ранни бракове, лишаване от правото на образование на децата от женски пол, използването из за отглеждане на по-малките деца в семейството и склоняването им към противообществени прояви (най-често джебчийски кражби) са причина за натрупване на голям брой отсъствия. Носителите на слаби оценки са 9 %.

Учениците допускат отсъствия поради семейни пътувания зад граница, в повечето случаи за търсене на препитание.

През следващата учебна година колективът ще се стреми да сведе до минимум броя на нередовните ученици и да намали процента на отпадащите чрез още по-активни контакти с родителите, обществеността, органите на обществения ред и на първо място – чрез обучение и възпитание с любов и разбиране на учениковата личност.

Особено задълбочено ще се работи за ограмотяване и повишаване на нивото на знания по български език и литература и математика при децата от всички възрастиІІ РАЗДЕЛ


 1. Мисия на училището

Гражданското възпитание, съобразено с духа на конвенцията за правата на детето, ще гарантира успешна бъдеща интеграция на децата от малцинствен произход в българското общество.


 1. Визия на училището

Превръщане на училището в модел за по-добър живот, като алтернатива на битовата и духовна изостаналост на социалната среда.


 1. Цели

  • Пълно обхващане на децата, подлежащи на обучение в първи клас

  • Прибиране и задържане в училище на учениците до 16 год. възраст

  • Осъзнаване на нуждата от образование за успешно интегриране на личността в обществото от ученици и родители

  • Осъществяване на качествено професионално образование

  • Своевременно осъществяване на планувания прием на ученици за 9 клас
 1. Стратегия

В центъра на дейността на училището се поставя личността на ученика. Продължава работата за демократизация и хуманизация на учебно-възпитателния процес:

 • УВП се води на принципа на добронамереност и доверие във връзката – учител – ученик – родител;

 • строго спазване принципа на свобода при избора на СИП, извънкласни форми и посещение в полуинтернатни групи;

 • урочна дейност, изградена на принципа учене без принуда и свободен избор на задачи, съобразени с възможностите на учениците, доближаване на образователните изисквания до интересите на учениците;

 • контакти с родители и общественост за събуждане на интерес и разбиране на нуждите и проблемите на децата.
 1. Приоритети

 • Гражданското образование, подчинено на конвенцията за правата на детето, със съдействието на неправителствени организации

 • Да върнем децата в училище (със съдействието на “Отворено общество” и Международния център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия)

 • Осигуряване възможност на учителите за растеж в професионалната кариера

 • Професионално ориентиране и реализация на завършващите VІ и VІІI клас, активно сътрудничество между отделния ученик, родителя, представителите на ромските организации и училището

 • УВП, обезпечаващ повишаване на езиковата култура на учениците като средство за повишаване на интереса към учебния труд и гарантиращ успешното бъдещо интегриране на личността в обществото


ІІІ РАЗДЕЛ

Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите.
1. Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес.

1.1. Подготовката, провеждането и резултативността на УВР да се осъществява на базата:

-указанията по отделните учебни дисциплини на септемврийските съвещания

Срок: през годината

отг.: учит. и ПД
1.2.Усилията на учители и възпитатели да се насочат към съобразяване на обема и нивото на знанията с възрастовите особености на учениците, използване на ефективни методи на преподаване, показване на практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание, поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.

Срок: през годината

отг.: учит., директор и ПД
1.3. Дефинирането на задължителния образователен минимум да осигури следните възможности за ефективна училищна политика: осигуряване провеждането на образователен процес си измерима ефективност и резултатност, осигуряване на учителя свобода за избор на методи и възможности за адаптиране на средствата за преподаване към различните групи ученици, гарантиране на учителя пълноценна и личностна и професионална изява, но и отговорност за качеството на образователния резултат, определяне като основно средство учебната програма, с което се предоставя на учителя свобода да избира учебници, литература, да използва стратегия за успешна образователна дейност, използване на разнообразни методи на обучение, ориентиране към личността на ученика, към неговата индивидуалност.

Срок: през годината

отг.: учит., директор и ПД
1.4.Преследване на следните резултати: стратегическо планиране – училищна образователна политика, съобразена с образователните интереси и потребности на различните групи ученици и гарантираща личностното и социално развитие; осигуряване професионална изява на учителите при готовност да променят и усъвършенстват своята дейност; осигуряване на широка обща култура и интелектуални умения и социални компетенции за решаване на реални и значими за учениците проблеми; намаляване на академичната претовареност на учебното съдържание и интегриране в учебните предмети и знания, свързани с екологични, здравни, икономически и граждански компетенции; индивидуализиране на училището по образователни възмможности – избираема подготовка, взаимовръзка с други институции и общности; диалогична комуникация в образователния процес; решаване на познавателни проблеми и използване знанията за практически цели – стимулиране на активно комуникативно поведение, социални умения за търсене на реални връзки на знанията и тяхната полезност и приложимост, защото научаването и разбирането са неотделими от правенето – прагматичност на познанието, умение за системно учене и умение за решаване на проблеми с нарастваща сложност; учителят обучава учениците в методи за овладяване и използване на придобитите знания за формиране на саморазвиваща се личност и развитие на способности за учене през целия живот; използване на форми и методи на обучение, ориентиране към личността на детето, към неговата индивидуалност, природно-социална и културна цялост и свързване с неговите перспективи за развитие и личностни проблеми.

Срок: през годината

отг.: учит., директор и ПД
1.5.Провеждане на училищна политика и планиране и моделиране на цялостния образователен процес като автономен субект.

Срок: през годината

отг.: ПД, директор
1.6.Включване на учениците в учебната извънкласна дейност за изграждане на национални и общочовешки ценности, естетически, спортни, музикални, екологични и други дейности, кръжоци, клубове, състави и други.

Срок: през годината

отг.: учит., класни р-ли и ПД

2.Квалификационна дейност

2.1. Основен проблем за повишаване квалификацията на учителите да бъде “осъществяване на задължително училищно обучение до 16 годишна възраст”.

2.2. Да продължи работата на УК за НМКД, като се даде възможност за двувариантност на работа чрез екипност и чрез МО.

Срок: през годината

отг.: предс.УК за НМКД и МО, екипите
2.3.Да се подготвят планове за дейността на комисията, екипите и методическите обединения.

Срок: 15.Х.2011г.

отг.: предс. ком., екип и МО
2.4. Вътрешноучилищна методическа работа да способства за обмяна на опит чрез открити уроци, доклади, съобщения и други.

Срок: през годината

отг.: предс.ком.МО, учит. и възпит.
2.5.Самообразованието остава основен път в квалификационната дейнот

Срок: през годината

отг.: учители и възпитатели
2.6.Осигуряване присъствието на учители и възпитатели на: септемврийските съвещания, квалификационните мероприятия, организирани от ИО и ДПКУ – Варна.

Срок: през годината

отг.: ПД и Д

3.Видове вътрешно-училищен контрол, обекти, срокове и форми.

Директорът и Помощник директорът да организират контролната си дейност, съгласно чл. 147 от ППЗНП и инструкция № 1 от 23.01.1995 г.

Вътрешноучилищният контрол да има следното съдържание и форми:

Административен:

3.1.Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес да се извършва за първия учебен срок през месеците ноември и януари, а за втория – през месеците – март и май.

3.2.Проверка на другата документация да се извършва през месеците октомври и април.

3.3.Проверка на системата за дежурство в училище – ежедневно

3.4.Педагогически контрол

3.4.1.Проверка знанията и уменията на учениците:

-входно ниво – І – ІV и V – Х класове през месеците септември-октомври

-междинно ниво – І – ІV и V – Х класове – месец февруари

-изходно ниво – І – ІV и V – Х класове – месец юни

3.4.2.Провеждане на тематична проверка: “Осъществяване на задължително училищно обучение до 16 год. възраст”.

Срок: през годината

отг.: ПД и Д

3.4.3.Класни проверки: проверка знанията и уменията на учениците от ІV-Х клас

Срок: м.V и VІ

отг.: ПД и Д

3.4.4.Текущи проверки: да се провеждат съгласно плана на училищното ръководство, с оглед всеки учител да бъде посетен най-малко един път в годината. Текущия контрол се организира с предимство за младите и новоназначени учители с цел помощ.

Срок: през годината

отг.: ПД и Д

3.4.5.Проверка на работата на отделни учители да се организира с помощта на експертите от РИО, с цел да се откроят проблемите в отделните звена на училищната дейност. Включва се и проверка на резултатите чрез тест, контролни и други.

Срок: през годината

отг.: ПД, ДФ О Р М И

Посещение на часовете по общообразователна подготовка

- посещения на учебните часове по СИП и други, посещения на часове на класния ръководител, извънкласни форми

- разговор с учителя или класния ръководител

- проверка знанията на учениците чрез, тест, контролни, есета или разговори

Срок: през годината, съгл. плана за проверка

отг.: ПД и Д

Резултатите от контролната дейност да се отчитат на педагогически съвет след завършване на първия учебен срок и след завършване на учебната година.4.Теми и график на заседания на Педагогическия съвет


Дневен ред

Изпълнител

Отговорник

Срок
първо заседаниеIX
1.Приемане на график за часовете ФВС-модул „Спортни игри”

ПД

Директор2.График за провеждане на втория час на класа

ПД

Директор3.График за консултации на ученици по учебни предмети

ПД

Директор4.График за провеждане на класните и контролни работи за 1 учебен срок

5.График за провеждане на часовете по ЗИП

6.Приемане на седмично разписание

7.График за провеждане на изпитни сесии с учениците от самостоятелна форма на обучениеПД
ПД

Директор
Директор

Директорвторо заседаниеX

второ заседание

1.Приемане на план за осигуряване на нормален учебен процес през зимните месеци

ПД

Директор2.Приемане план за квалификационната дейност

уч.рък.

Директор3.Приемане плана по ГОВ и на УК за КБППМН

4.Приемане на план за работа на комисията по БДППД и Д

Директортрето заседаниеXI
1.Проблеми на задължителното образование на учениците

2. Анализ на резултатите от входните нива на знания по предметичетвърто заседание

ПД, кл. р-ли, учители, ПС

Директор

ХІІ
1.Разглеждане поведението на учениците

пето заседание

кл.р-ли, ПС

Директор

ІI
1.Отчитане резултатите от І срок на учебната година

шесто заседание

Д, ПД

Директор

V
1.Приемане график за провеждане поправит. изпити – юнска сесия – ІІ – ІV и V – VІІІ и ІХ-Х клас

седмо заседание

ПД

Директор

VII
1.Отчитане резултатите от учебно-възпитателната работа за учебната година

осмо заседание

ПД

Директор

VIII
1.Приемане на учебния план за 2012/113г.

2.Приемане на годишния план на училището

3.Актуализация на училищния правилник за вътрешния трудов ред

4.Други дейности за началото на учебната годинаДиректор

Директор

5.Основни приоритети във взаимодействията с факторите на социалната среда – училищното настоятелство, с родителите, обществеността, бизнес-средите, културните институции и други.
5.1.Привличане на обществеността – ключов проблем на образованието. Подпомагане и активно участие и инициатива при изграждането, организацията и дейността на обществените съвети, отреждане на главна роля на училищното настоятелство – частична подмяна състава в него, разработване план за работата му, дейност по засилване на обществения интерес към образованието на бизнесмени и граждани.

Срок: 30.ХІ

отг.: Д и предс. УН
5.2.Осъществяване на по-добро взаимодействие между родители и учители:

-чрез провеждането на родитело-учителски срещи;

-посещение в домовете на учениците;

-срещи и разговори

Срок: през годината

отг.: Д, ПД, кл. р-ли, учит. възпит.


5.3.Засилване грижата и отговорността на класния ръководител за привличане на родителите, като съюзник на училището

Срок: през годината

отг.: кл. р-л
5.4.Взаимодействие със синдикатите – принцип “Професионална сигурност за учителите, но и безусловни изисквания за професионализъм” – гаранция за нормален учебен процес; съвместни усилия за осъществяване на ред и сигурност в училище, в условията на строги икономии и преобразования; пълно прилагане на политиката на диалог и лична отговорност на страните.

Срок: през годината

отг.: Д, предст. на съюзни организ.
5.5.Да се осъществят още по-добри връзки с обществеността и бизнес средите, да се търси съдействието на неправителствените организации за преодоляване на финансовите ограничения и обогатяване на МТБ на училището.

Срок: през годината

отг.: Д. ПД, учит., възпит.

5.5.1.Със съдействието на спонсори да осигури: допълнителен брой телевизор, видеокасетофон, аудиокасетофон

Срок: м Х

отг.: Д


5.6.Осъществяване на още по-добри връзки с читалище “Антим І” – гр. Игнатиево и други културни институции за по-добро възпитание и израстване на учениците като личности и граждани на демократичното общество.
6.Задачи и форми за работа на комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
6.1.Училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни да насочи своите усилия за решаване на следната основна задача: “Навременно откриване на ученици, застрашени от извършване на правонарушения и провеждане на задълбочена работа с тях”.

Срок: през годината

отг.: предс. КБППМН

6.2.Форми на работа:

6.2.1.Издирва чрез класните ръководители и завежда на отчет учениците, извършили противообществени прояви и морално застрашени.

Срок: през годината

отг.: предс. КБППМН и кл. р-ди

6.2.2.Проучва съвместно с инспектора ДПС причините и условията за отклоненията на поведението им и набелязва мерки за индивидуално възпитателно действие

Срок: през годината

отг.: предс.КБППМН и ПС

6.2.3.За всеки отпаднал ученик, уведомява писмено в едноседмичен срок общ. комисии и Агенцията за защита правата на детето.

Срок: през годината

отг.: предс. КБППМН

6.2.4.Организира пропагандирането на правни и педагогически знания чрез изнасяне на лекции, провеждане на беседи и разговори.

Срок: през годината

отг.: предс. КБППМН

6.2.5.Предлага на училищното ръководство и педагогическия съвет мероприятия за укрепване на вътрешния ред и уязвими за престъпни посегателства обекти.

Срок: през годината

отг.: предс. КБППМН

6.2.6.Предлага на общ. комисия за БППМН да взема отношения към ученици, извършили противообществени прояви и за родители, проявяващи нехайство при възпитанието на децата си.

Срок: през годината

отг.: предс. КБППМН

6.2.7.Да осъществява взаимодействие с държавните и обществени органи и организации, детска педагогическа стая, прокуратурата, общ. комисия по местоживеене (обществен възпитател) и други

Срок: през годината

отг.: предс. КБППМН


7.Задачи и форми за работа на комисията по безопасност на движението, безопасни и здравословни условия на труд и защита при природни и други бедствия.
7.1.Безопасност на движението

На основание § 4 от допълнителните разпоредби на новия закон за движение по пътищата, работата да бъде насочена за изпълнение на концепцията за обучение на децата по безопасност на движението .

7.1.1.Учебният процес по безопасност на движението да се провежда в часа на класния ръководител, като предвидения учебен материал да се разпределя равномерно през учебната година.

Срок: през годината

отг.: кл. р-л

7.1.2.Като извънкласна форма на обучение да се сформира група от желаещи ученици – велосипедисти, които с помощта на КАТ и СБА могат да се обучават.

Срок: през годината

отг.: ПД кл. р-л

7.1.3.Пълноценно и целенасочено да се използват последните пет минути при завършването на учебните занятия на по-малките ученици, за насочване вниманието им за безопасно придвижване до домовете им. При необходимост да се съпровождат или дава дежурство на опасни за пресичане улици или кръстовища.

Срок: през годината

отг.: кл. р-л и възпит.

7.1.4.Участие на учители в квалификационни форми за обучение по безопасност на движението по улиците и пътищата.

Срок: през годината

отг.: училищното ръководство


7.2. Безопасни и здравословни условия на труд
7.2.1.Комисията да извърши проверка на всички машини и уреди, съоръжения и пособия по отношение на тяхната безопасност. За констатиране нередности да състави протокол, в който да се посочат негодните и бракуват. Повредените да се отремонтират.

Срок: м. Х

отг.: предс. комисия

7.2.2.Да се извърши встъпителен инструктаж на всички работещи в училището. Всеки учител при първото занятие да инструктира учениците във връзка с изискванията за безопасност, след което да се попълва книгата по охрана на труда

Срок: м. ІХ

отг.: предс. комисия

7.2.3.Да се проведат прифилактични прегледи на работещите в СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” и да се анализират резултатите от тях.

Срок: м. Х-I

отг.: Директор

7.2.4.Да се съблюдава стриктно Правилника за безопасни и здравословни условия на труд в училището.

Срок:постоянен отг.: Директор, ПДАСД и председатели на комисии

7.3.Защита при природни бедствия и други

7.3.1.Дейността да се организира и извършва съгласно указанията План за защита при бедствия на общ.Аксаково и Обектовия план на училището

Срок: през годината

отг.: комисията

7.3.2.Комисията да извърши проверка на всички аварийни изходи

7.3.3.Да се актуализира плана за евакуация и се проведе тренировъчно занятие

Срок: през годинатаотг.: комисията


Директор:

/М. Калчева/


с. 1

скачать файл