На участника по процедурата изготвена в пълно съответствие с приложените


с. 1
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА
1. Съдържание на офертата:

1.1. Всяка оферта задължително съдържа:

а) Офертата на участника по процедурата - изготвена в пълно съответствие с приложените образци от настоящата документация;

б) Копие на документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

в) Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника:

- годишния финансов отчет за 2012 год. или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на страната, в която участникът е установен (При липса на такова задължение участникът представя декларация, с която да удостовери посоченото обстоятелство).

- информация за общия оборот за оборота на стоките /по обособена/и позиция/и за която/ито се участва/, които са обект на поръчката, за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.г) Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката, а именно:

- списък на основните договори за доставки и услуги по предмета на настоящата обществена поръчка /по обособена/и позиция/и за която/ито се участва/, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение;

- сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти, минимум по 5 ( пет) за продукти в позиция;

д) декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, а именно, че участникът:

- не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, за подкуп, участие в организирана престъпна група, престъпление против собствеността или стопанството;

- не е обявен в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони или подзаконови нормативни актове.

- при него лицата по ал. 4 от чл. 47 на ЗОП не са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

- няма сключен договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси .

- не е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

- не е лишен да упражнява на търговска дейност.( чл. 47 , ал.5 от ЗОП);

- няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен;

е) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
1.2. Към офертата за изпълнение на поръчката, участниците прилагат и следните задължителни изискуеми от възложителя документи, както следва:

а) Разрешителни от РИОКОЗ, РВМС и ДВСК;

б) Документ, удостоверяващ регистрацията на участника по Закона за храните.

в) Документ, удостоверяващ, че участника е постигнал сертификация или регистрация на своята система за управление на безопасността на храните съгласно международните стандарти и Наредбите на българското законодателство.

г) Документи удостоверяващи притежанието на транспортните средства или съответен документ за тяхното наемане. Същите следва да притежават съответните разрешителни от РИОКОЗ, РВМС и ДВСК (заверени от участника ксерокопия ).

д) Декларация за наличие на складова база на територията на Община Севлиево, отговаряща на изискванията на РИОКОЗ – издадено удостоверение на името на фирмата.

е) Попълнен, подписан и подпечатан договор;

1.3. При изготвяне на офертата участникът трябва да се придържа към условията, посочени в настоящата документация.

а) Участникът трябва да проучи всички инструкции, образци, условия и спецификации в настоящата документация.

б) Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, неотговаряща на документацията при всички случаи е риск за участника и може да доведе до отстраняване му.

2. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в публичната покана, и настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци.

2.1. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

2.2. Количеството, вида, качеството и функционалните характеристики на предложените хранителни продукти трябва да отговарят напълно на изискванията на Техническата спецификация и условията за изпълнение на поръчката от документацията за участие.

2.3. Всеки участник може да представи само една оферта по предмета на процедурата.

2.4. Участниците трябва да представят оферта за отделна/и позиция/и или за цялата обществена поръчка. Не се допуска участие по артикули.

2.5. Вариантност на офертите не се разрешава.3. Офертата се подписва от представляващия дружеството на участника или от надлежно упълномощено лице или лица, снабдени с нотариално пълномощно. Декларациите в офертата се подписват задължително от представляващия дружеството. Декларации подписани от упълномощено лице или лица не се приемат за валидни.

4. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася.

5. Всички разходи по изработването и представянето на офертите са за сметка на участниците.
с. 1

скачать файл