На основание чл. 51, ал. 2 от Наредба №3 за съдържанието, създаването


с. 1

София 1618, ул. “Мусала” 1, тел. 8188383, факс 9555333, e-mail: acad@cadastre.bg
ЗАПОВЕД

РД - 13 - 51София, 19.04. 2006 г.

На основание чл. 51, ал. 2 от Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и чл. 4, ал. 1, т.2 и ал. 2 от Устройствения правилник на Агенцията по кадастъра


НАРЕЖДАМ:

1. За одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на чл. 49 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) се представят:

1.1. кадастрална карта - в графичен вид върху недеформируема полиестерна основа с дебелина не по-малка от 0,11 mm и в цифров вид върху оптичен носител за еднократен запис;

1.2. кадастрален регистър на недвижимите имоти - в писмен вид върху хартиен носител и в цифров вид върху оптичен носител за еднократен запис;

1.3. регистър на геодезическата основа – в цифров вид;

1.4. заповед по чл. 35, ал. 1 ЗКИР;

1.5. копие от обнародването на заповедта по чл. 35, ал. 1 ЗКИР в "Държавен вестник" и данни за нейното разгласяване съгласно чл. 35, ал. 3 ЗКИР;

1.6. протокол за приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри;

1.7. копие от обявлението в "Държавен вестник" съгласно чл. 46 ЗКИР;

1.8. протокол на комисията по 47, ал. 1 ЗКИР за отстраняване на явна фактическа грешка в контактната зона;

1.9. протокол за решенията на комисията съгласно чл. 47, ал. 1 ЗКИР по постъпилите възражения;

1.10. протокол на комисията съгласно чл. 45 ЗКИР за приемане на измененията на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти след отразяване на основателните възражения.

2. За одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за отделен имот или група имоти (по реда на чл. 49а, ал. 3 ЗКИР), освен материалите по т. 1.1 – 1.3 се представят и следните документи:

2.1. заповед по чл. 35б, ал. 1, т. 1 ЗКИР, съответно по чл. 35б, ал.1, т. 2 ЗКИР;

2.2. данни за съобщаване на заповедта по чл. 35б, ал.1, т. 1 ЗКИР, съответно по чл. 35б, ал.1, т.2 ЗКИР;

2.3. протокол за приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри;

2.4. данни за съобщаване по чл. 49а, ал. 1 и 4 ЗКИР;

2.5. протокол за решенията на комисията съгласно чл. 47, ал. 1 ЗКИР по постъпилите възражения;

2.6. протокол на комисията по чл. 45 ЗКИР за приемане на измененията на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти след отразяване на основателните възражения.

3. За одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри по чл. 35, ал. 1 ЗКИР и за съхранение на документацията службата по кадастъра предава в Агенцията по кадастъра материалите и данните по т.т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.8; 1.9 и 1.10.

4. За одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри по чл. 35б, ал. 1, т. 2 ЗКИР и за съхранение на документацията службата по кадастъра предава в Агенцията по кадастъра материалите и данните по т.т. 2.2 (само относно разгласяване на заповедта по чл. 35б, ал.1, т. 2 ЗКИР), 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6.Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на М. Пирянкова - директор на дирекция “Кадастрална и специализирани карти”.
Заповедта да се публикува в електронната страница на Агенцията по кадастъра и копия от нея да се връчат на директора на дирекция “Кадастрална и специализирани карти” и на началниците на службите по кадастъра за сведение и изпълнение.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :
ЦВЕТЕН БОЕВс. 1

скачать файл