На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1,, т. 1 и т


с. 1Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04

ПОМОЩ В ДОМА”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
З А П О В Е Д

040гр. Борово, 01.02.2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл.44, ал.1,, т.1 и т.6 от ЗМСМА, с оглед реализацията, изпълнението и отчитането от Община Борово на проект „Подкрепи ме!”, със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051РО001-5.1.04-0130-С0001 по Схема за предоставяне безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.04 „Помощ в дома”
Н А Р Е Ж Д А М:
І. Определям екип за организация и управление на проекта:

1. Катерина Валентинова Михайлова – ръководител на проекта;

2. Нели Будьонова Димова – координатор на проекта;

3. Теодора Георгиева Станчева – счетоводител на проекта.


ІІ. Определям за офис на проекта – помещение в сградата на Център за социална рехабилитация и интеграция „Детелина” на адрес: град Борово, ул. „Първи май” № 2
ІІІ. Кореспонденцията, свързана с изпълняването на проекта:

  1. Да се изготвя съгласно изискванията за визуалната идентификация /член 6/ от Приложение І – “Общи условия към финансираните по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” договори за безвъзмездна финансова помощ.

  2. Да се подпечатва с печат “Община Борово – КМЕТ”.

3. Във връзка с изпълнението на проект “Подкрепи ме!”, със сключен договор за безвъзмездна помощ № BG051РО001-5.1.04-0130-С0001 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.04 “Помощ в дома” ръководителят проект:

3.1 Няма право да сключва трудовите и граждански договори на екипа за управление на проекта и с домашните помощници/домашните санитари.

3.2. Извършва всякакви правни и фактически действия след предварително съгласуване със Законния представител на Доставчика на социалната услуга.
ІV. След приключване на изпълнението на проекта цялата документация, свързана с него да се предаде в архива на Община Борово
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение

...................,

/ Георги Георгиев -Кмет на Община Борово /

Изготвил, Катерина Михайлова – ръководител проект


.

Инвестира във вашето бъдеще!

с. 1

скачать файл