Мотив и: нохд №49/2011 год


с. 1
М О Т И В И: НОХД № 49/2011 год.

Подсъдимите П.Г.А. и Н.В.С.,***, са обвинени в това, че в съучастие като съизвършители на 7.03.2011 год. в гр. Елена, чрез използване на техническо средство /керпиден/ отнели чужди движими вещи – 46.40 м. меден рекордоман 6 кв. мм., 71.00 м. меден ел. проводник 4 кв. мм., 91.60 м. меден ел. проводник 2.5 кв. мм., 46 м. меден ел. проводник 1.5 мм., всичко на обща стойност 246.42 лв., собственост на Национална компания “Железопътна инфраструктура” Държавно предприятие гр. С. с управител М.А.Л., от владението и без съгласието на собственика с намерение противозаконно да ги присвоят.

Районна прокуратура гр. Елена е квалифицирала извършеното деяние като престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 2 във връзка с чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

Представителят на Районна прокуратура гр. Елена поддържа така повдигнатото обвинение в съдебно заседание. Същият взема становище, че на подсъдимите А. и С. следва да се наложи наказание лишаване от свобода четири месеца на осн. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, тъй като са налице смекчаващи вината обстоятелства, а именно подсъдимите са с чисто съдебно минало, съдействат за разкриване на обективната истина и съжаляват за извършеното престъпление. Представителят на държавното обвинение счита, че следва да се отложи изпълнението на така наложеното наказание на осн. чл. 66 от НК. Веществените доказателства - инкриминираните медни проводници следва да се върнат на собственика, а металните клещи /керпеден/ и раницата да се отнемат в полза на държавата на осн. чл. 53 от НК.

Подсъдимият П.Г.А. се признава за виновен. Същият съжалява за извършеното престъпление и заявява, че за в бъдеще ще се въздържа от подобни прояви.

Подсъдимият Н.В.С. се признава за виновен. Същият съжалява за извършеното престъпление и заявява, че за в бъдеще ще се въздържа от подобни прояви.

Съдът, след като обсъди и прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и поотделно, прие за установено и доказано от фактическа страна следното:

Подсъдимите П.Г.А. и Н.В.С. са приятели. Същите живеят в гр. Елена на ул. “Разпоповци”. Първият от тях заедно с майка си и с Красимира Д. на семейни начала, а вторият от тях на семейни начала с Росица Павлова Пенева. Последната има три деца, които живеят заедно с тях. Двамата подсъдими нямат собствени деца, за които да се грижат и на които да дължат издръжка. Същите не притежават недвижими имоти и МПС. Не работят към настоящия момент и вследствие на това не реализират трудови доходи. А. и С. не са осъждани, не са регистрирани в РУП гр. Елена за извършени престъпления и противообществени прояви и за тях няма данни да контактуват с криминално проявени лица.

“Национална компания “Железопътна инфрактура” Държавно предприятие е вписано в търговския регистър с ЕИК 130823243. Същото е със седалище и адрес на управление гр. С. и се представлява от управителя М.А.Л.. Сградата на жп гара гр. Елена е държавна собственост и е заведена в счетоводния баланс на Районно пътно управление “Движение на влаковете” гр. Горна Оряховица с МОЛ свидетелят Й.П.Ч.. През 2002 год. била преустановена дейността на жп гара гр. Елена. Сградата на същата била обезопасена, т. е. вратите заключени, а шахтите заварени, за да няма достъп до помещенията й. Електроснабдяването и водоснабдяването й било прекъснато. През 2006 год. била премахната и физическата охрана.

На 6.03.2011 год. около 17.00 часа подсъдимите П.Г.А. и Н.В.С. се срещнали в питейно заведение на ул. “Разпоповци” в гр. Елена. Първият от тях консумирал концентрат, а вторият от тях безалкохолна напитка. Двамата решили да влязат в сградата на жп гара гр. Елена, от където да демонтират медни проводници от вътрешната инсталация на помещенията. Същите знаели, че последната е необитаема, не се охранява и не е електрифицирана. А. и С. взели това решение, тъй като нямали средства за посрещане на ежедневните си нужди и тези на семействата си, както и такива, за да закупят подаръци на жените, с които живеят на семейни начала, за 8 март. Около 19.00 часа подсъдимите си тръгнали от заведението и се прибрали по домовете си. Около 22.30 часа Г. отишъл пред дома на С.. Последният взел заедно със себе си един чувал и метални клещи /керпеден/. Малко по-късно двамата тръгнали по жп линията и се насочили към сградата на жп гара гр. Елена. Малко след полунощ на 7.03.2011 год. същите проникнали в последната през една от шахтите. А. и С. минали през избените помещения, а след това по вътрешното стълбище достигнали втория етаж на сградата. Същите започнали да отварят разклонителните кутии и да изваждат медните проводници, като с металните клещи /керпеден/ прерязвали съществуващите връзки. След това подсъдимите издърпвали кабелите и ги поставяли в чувала, който носели с тях. В продължение на час и половина същите успели да демонтират от вътрешната инсталация на сградата следните медни проводници с различно сечение, а именно: 46.40 м. меден рекордоман 6 кв. мм., 71.00 м. меден ел. проводник 4 кв. мм., 91.60 м. меден ел. проводник 2.5 кв. мм., 46 м. меден ел. проводник 1.5 мм. Двамата напуснали последната по същия начин, както проникнали в нея, т. е. през шахтата, и по жп линията стигнали до дома на С.. Последният взел една раница /черно-червена на цвят/. След това двамата подсъдими продължили по пътя за с. Черешов дял. На около 360 м. северно от пътя Елена – Велико *** в дере до разклона за мах. Попрусевци А. и С. събрали дървета и запалили огън. За около половин час същите обгорили пластмасовата изолацията на медните проводници, които откраднали от сградата на жп гара гр. Елена. След това поставили медните проводници в раницата и се прибрали по домовете си, като предметът на престъплението останал в А..

На 7.03.2011 год. сутринта двамата подсъдими П.Г.А. и Н.В.С. с автобус се придвижили от гр. Елена до гр. Златарица. В посоченото населено място същите имали намерение да продадат откраднатите медни проводници. Двамата срещнали свидетеля М.С.Х., който работел в “Метал инвест” гр. С.. А. и С. му предложили да закупи инкриминираните вещи. Свидетелят се съгласил, изтеглил последните и установил, че теглото им е 6.200 кг. Същият заплатил на подсъдимите сумата 60.00 лв., като им предложил да отидат в пункта за вторични суровини, за да състави необходимите документи за извършената сделка. Последните отказали категорично. По тази причина били уведомени органите на полицията. Свидетелят Т.Ц.Ш. *** тръгнал да издирва подсъдимите. Последните били тръгнали пеша към гр. Елена. Ш. ги настигнал, спрял ги, представил им се и ги отвел в полицейския участък в гр. Златарица за извършване на справка. Подсъдимите признали за извършеното престъпление.

Видно от Протокол за оглед на местопроизшествие от 7.03.2011 год., извършен е оглед на огнище, намиращо се на 360 м. северно от пътя Елена – Велико *** – разклона за мах. Попрусевци, по пътя за с. Черешов дял.

Видно от Протокол за оглед на местопроизшествие от 7.03.2011 год., извършен е оглед на сградата на жп гара гр. Елена.

С Протокол за доброволно предаване от 7.03.2011 год. свидетелят М.С.Х. е предал на органите на полицията 6.200 кг. меден проводник.

С Протокол за доброволно предаване от 7.03.2011 год. подсъдимият Н.В.С. е предал на органите на полицията метални клещи /керпеден/.

От заключение, изготвено от вещото лице З.Л.Б. по допуснатата оценъчна експертиза, се установява, че пазарната стойност на следните движими вещи към 7.03.2011 год. е, както следва: 46.40 м. меден рекордоман 6 кв. мм. – 64.96 лв., 71.00 м. меден ел. проводник 4 кв. мм. – 85.20 лв., 91.60 м. меден ел. проводник 2.5 кв. мм. – 77.86 лв., 46 м. меден ел. проводник 1.5 мм. – 18.40 лв., като общата им стойност е в размер на 246.42 лв.

Така описаната фактическа обстановка напълно се подкрепя от обясненията на подсъдимите, показанията на разпитаните свидетели, писмените доказателства и изслушаното заключение по назначената оценъчна експертиза.

Съдът приема за установено, че подсъдимите П.Г.А. и Н.В.С. са осъществили от обективна страна престъпния състав на чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 2 във връзка с чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК. Същите на 7.03.2011 год. в гр. Елена в съучастие като съизвършители отнели чужди движими вещи – 46.40 м. меден рекордоман 6 кв. мм., 71.00 м. меден ел. проводник 4 кв. мм., 91.60 м. меден ел. проводник 2.5 кв. мм., 46 м. меден ел. проводник 1.5 мм., на обща стойност 246.42 лв., собственост на Национална компания “Железопътна инфраструктура” Държавно предприятие гр. С., представлявано от управителя М.А.Л., от владението и без съгласието на собственика с намерение противозаконно да ги присвоят, като използвали техническо средство – метални клещи /керпеден/.

Деянието двамата подсъдими извършили в съучастие като съизвършители и използвали техническо средство – метални клещи /керпеден/. С помощта на последните двамата подсъдими отрязали медните проводници на ел. инсталацията в сградата на жп гара гр. Елена. Подсъдимите установили противозаконно трайна фактическа власт върху вещите - предмет на престъплението и се разпоредили в свой интерес, като ги продали на свидетеля М.С. Хайдутов за сумата 60.00 лв.

Престъплението е извършено от подсъдимите П.Г.А. и Н.В.С. при пряк умисъл на вината. Същите са разбирали свойството и значението на извършеното, съзнавали са общественоопасния му характер и последици и са целели тяхното настъпване.

Обществената опасност на деянието е висока. Налице е посегателство спрямо обществените отношения, които осигуряват нормалните условия за упражняване на правото на собственост върху движими вещи.

Обществената опасност на подсъдимия П.Г.А. следва да се преценява с оглед чистото му съдебно минало и положителна обществена характеристика. Същият няма регистрация в РУП гр. Елена за извършени престъпления и противообществени прояви и не контактува с лица от криминалния контингент.

Обществената опасност на подсъдимия Н.В.С. следва да се преценява с оглед чистото му съдебно минало и положителна обществена характеристика. Същият няма регистрация в РУП гр. Елена за извършени престъпления и противообществени прояви и не контактува с лица от криминалния контингент.

При определяне и индивидуализация на наказанието на подсъдимия П.Г.А. съдът отчете като отегчаващи отговорността обстоятелства нарастващия ръст на престъпленията, засягащи собствеността на гражданите и юридическите лица. Като смекчаващи обстоятелства съдът отчете чистото съдебно минало на подсъдимия А. към момента на извършване на инкриминираното деяние и положителна обществена характеристика. Същият няма регистрация в РУП гр. Елена за извършени престъпления и противообществени прояви и не контактува с лица от криминалния контингент. Освен това подсъдимият съдейства за разкриване на обективната истина и съжалява за извършеното престъпление, като заявява, че за в бъдеще ще се въздържа от такива прояви. С оглед на изложеното съдът, след като обсъди обществената опасност на деянието и личната такава на дееца П.Г.А., смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства му наложи следното наказание на осн. чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 2 във връзка с чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

При определяне и индивидуализация на наказанието на подсъдимия Н.В.С. съдът отчете като отегчаващи отговорността обстоятелства нарастващия ръст на престъпленията, засягащи собствеността на гражданите и юридическите лица. Като смекчаващи обстоятелства съдът отчете чистото съдебно минало на подсъдимия С. към момента на извършване на инкриминираното деяние и положителна обществена характеристика. Същият няма регистрация в РУП гр. Елена за извършени престъпления и противообществени прояви и не контактува с лица от криминалния контингент. Освен това подсъдимият съдейства за разкриване на обективната истина и съжалява за извършеното престъпление, като заявява, че за в бъдеще ще се въздържа от такива прояви. С оглед на изложеното съдът, след като обсъди обществената опасност на деянието и личната такава на дееца Н.В.С., смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства му наложи следното наказание на осн. чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 2 във връзка с чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал. 1 т. 1 от НК – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

Настоящата инстанция определи вида и размера на наказанията, като счете че са налице многобройни и смекчаващи вината обстоятелства. Подсъдимите А. и С. са млади хора с необремено съдебно минало към момента на извършване на инкриминираното деяние и положителна обществена характеристика. Същите нямат регистрация в РУП гр. Елена за извършени престъпления и противообществени прояви. Освен това няма данни да поддържат контакти с криминално проявени лица. Двамата подсъдими съдействат за разкриване на обективната истина на досъдебното и съдебното производство. Съжаляват за извършеното престъпление и заявяват, че за в бъдеще ще се въздържат от такива прояви. А. и С. имат семейства, за които се грижат и които разчитат на тях. Съдът намира, че с така наложените наказания ще се реализират целите на специалната и генералната превенция, визирани в чл. 36 и чл. 54 от НК.

Съдът намира, че така наложеното наказание не следва да се изтърпява ефективно на този етап от подсъдимия П.Г.А.. За поправяне и превъзпитанието на дееца не е необходимо да се отделя от обществото на този етап. Изтърпяването на наложеното наказание следва да се отложи за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

Съдът намира, че така наложеното наказание не следва да се изтърпява ефективно на този етап от подсъдимия Н.В.С.. За поправяне и превъзпитанието на дееца не е необходимо да се отделя от обществото на този етап. Изтърпяването на наложеното наказание следва да се отложи за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

Причини за извършване на престъплението – ниската обща и правна култура на двамата подсъдими и стремеж за лично облагодетелстване по престъпен начин за сметка на чуждо имущество.

На осн. чл. 53 от НК следва да се отнемат в полза на държавата метални клещи /керпеден/ и раница /черно-червена на цвят/, собственост на подсъдимия Н.В.С..

Веществените доказателства – 1 брой обгорен ел. проводник с дължина 3.16 см. и диаметър 1.5 мм., както и обгоряла медна жица без изолация, с общо тегло 6.200 кг., следва да се върнат на собственика “Национална компания “Железопътна инфраструктура” Държавно предприятие гр. С., представлявано от управителя М.А.Л., след влизане на присъдата в сила.

При този изход на делото подсъдимите П.Г.А. и Н.В.С. следва да заплатят направените разноски по делото в размер на 35.00 лв. всеки един от тях по сметка на Районен съд гр. Елена.В този смисъл съдът постанови присъдата.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:
с. 1

скачать файл