Модернизиране на земеделските стопанства


с. 1 с. 2 ... с. 14 с. 15
НАРЕДБА № 8 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 41 от 22.04.2008 г., изм. и доп., бр. 106 от 12.12.2008 г., в сила от 23.12.2008 г., бр. 9 от 2.02.2010 г., в сила от 2.02.2010 г., попр., бр. 29 от 16.04.2010 г., изм. и доп., бр. 37 от 18.05.2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм., бр. 45 от 15.06.2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм., бр. 75 от 24.09.2010 г., изм. и доп., бр. 18 от 1.03.2011 г., бр. 67 от 30.08.2011 г., в сила от 30.08.2011 г., изм., бр. 89 от 11.11.2011 г., в сила от 11.11.2011 г., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 16.12.2011 г., изм. и доп., бр. 28 от 6.04.2012 г., в сила от 6.04.2012 г., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г.
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Чл. 2. (1) Мярката "Модернизиране на земеделските стопанства" има за цел подобряване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата и насърчаване въвеждането на нови технически решения.
(2) Подпомагат се дейности, които допринасят за постигането на целите на мярка "Модернизиране на земеделските стопанства":
1. подобряване цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства чрез модернизирането на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, допринасящи за производството на качествени земеделски продукти;
2. подобряване опазването на околната среда;
3. спазване стандартите на Общността и подобряване на условията в земеделските стопанства по отношение сигурността и безопасните условия на труд, хигиената и хуманното отношение към животните.
Глава втора

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I

Обхват на дейностите
Чл. 3. По мярката се подпомагат кандидати, чиито проекти водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:
1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, и/или
2. подобряване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, и/или
3. опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
4. увеличаване използването на възобновяеми природни ресурси и подобряване на ефективността на използваните при производството суровини, и/или
5. подобряване условията на труд, и/или
6. подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство, и/или
7. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или
8. подобряване на възможностите за производство, преработка и маркетинг на биологични земеделски продукти.
Чл. 4. (1) Финансова помощ се отпуска на:
1. земеделски производители за инвестиции в техните стопанства, свързани с една или няколко от дейностите по производство, съхранение или преработка само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
2. признати организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата организация на производители и са свързани с една или няколко от основните земеделски дейности по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и подготовка на продукцията за продажба.
(2) Непреработените земеделски продукти по ал. 1 могат да бъдат само продукти, включени в приложение № 1, с изключение на тютюн, риба и аквакултури.
(3) Преработените крайни продукти, предназначени за продажба в резултат на дейностите по ал. 1, могат да бъдат само продукти, включени в приложение № 2, с изключение на тютюн, зехтин, риба и рибни продукти.
(4) Финансова помощ се отпуска само в случай, че продуктите в приложения № 1 и № 2 са в обхвата на приложение № I по член 32 от Договора за създаване на Европейската общност.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Финансова помощ за инвестиции на земеделски производители за преработка на земеделска продукция съгласно ал. 1, т. 1 не се отпуска в случай, че над 50 % от дохода на земеделския производител за предходната година е от преработка на земеделски суровини, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с преработката на земеделски суровини.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г. , в сила от 17.07.2012 г.).
(7) Не се финансират следните видове дейности:
1. дейностите по чл. 14(2) и 15 от Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (ОВ L 297, 21.11.1996 г. и Българско специално издание: глава 03, том 20);
2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) допустимите дейности по чл. 1 на Наредба № 3 от 2008 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане и за плащане при преструктуриране и конверсия на винени лозя (ДВ, бр. 7 от 2008 г.) и дейностите по чл. 11 от Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета от 29 април 2008 г. относно общата организация на пазара на вино, за изменение на регламенти (ЕО) № 1493/1999, (ЕО) № 1782/2003, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 3/2008 и за (ЕИО) № 2392/86 и (ЕО) № 1439/1999 (ОВ L 148, 6.6.2008 г.), в т.ч. за създаването и презасаждането на винени лозя и за напоителни съоръжения и оборудване, необходими за отглеждането на винени лозя, включително системи за капково напояване, инсталации за дъждуване и малки помпени станции;
3. дейностите по чл. 13 (2) от Регламент (ЕИО) № 2075/92 на Съвета от 30 юни 1992 г. относно общата организация на пазара на суров тютюн (ОВ L 215, 30.7.1992 г., и Българско специално издание: глава 03, том 11);
4. дейностите по чл. 8 (1) от Регламент (ЕО) № 865/2004 на Съвета от 29 април 2004 г. относно общата организация на пазара на маслиново масло и трапезни маслини и за изменение на Регламент (ЕИО) № 827/68 (ОВ L 161, 30.4.2004 г., и Българско специално издание: глава 03, том 58);
5. дейностите по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 г. относно общата организация на пазара на хмел и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1696/71, (ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) 1981/82;
6. дейностите по чл. 114(1), 119 и 132 от Регламент (EO) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и за изменение на Регламенти (EИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) 1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/2001 (ОВ L 270, 21.10.2003 г., и Българско специално издание: глава 03, том 49) (Регламент на Съвета 1782/2003);
7. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) дейностите по чл. 2 от Регламент (ЕО) № 797/2004 на Съвета от 26 април 2004 г. относно мерките за подобряване на общите условия за производство и търговия с пчелни продукти (ОВ L 125, 28.4.2004 г., и Българско специално издание: глава 03, том 56), в т. ч. закупуването на кошери от кандидати, притежаващи по-малко от 150 пчелни семейства;
8. дейностите, предвидени в Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността и за изменение на Регламент (EО) № 1290/2005 относно финансиране на Общата селскостопанска политика (ОВ L 58, 28.2.2006 г., и Българско специално издание: глава 03, том 70).
Раздел II

Финансови условия
Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 2.02.2010 г.) Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР.
(2) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 2.02.2010 г., изм., бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.
Чл. 6. (1) Финансовата помощ за одобрени проекти до 31.12.2009 г. е в размер на:
1. 65 % от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони;
2. 60 % от общите допустими разходи за земеделски производители в необлагодетелствани райони, които не са млади фермери;
3. 60 % от общите допустими разходи за млади фермери в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000, но които са вън от необлагодетелстваните райони;
4. 55 % от общите допустими разходи за млади фермери в райони, различни от необлагодетелстваните и извън обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;
5. 50 % от общите допустими разходи за земеделски производители, които не отговарят на условията от т. 1 до т. 4 включително.
(2) Финансовата помощ за одобрени проекти след 01.01.2010 г. е в размер на:
1. 60 % от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;
2. 50 % от общите допустими разходи за млади фермери в райони, различни от необлагодетелстваните и извън обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;
3. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 2.02.2010 г.) 50 % от общите допустими разходи за земеделски производители в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;
4. 40 % от общите допустими разходи за земеделските производители, които не отговарят на условията от т. 1 до т. 3 включително.
(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 3.08.2009 г., предишна ал. 2а, бр. 18 от 2011 г.) Финансовата помощ по ал. 2 се увеличава с 10 % за:
1. инвестиции, директно свързани с производството на мляко;
2. инвестиции в сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на земеделското стопанство на кандидата;
3. инвестиции, свързани с производството на биогаз посредством използване на органични отпадъци, получени от земеделската дейност на стопанството на кандидата или от местно производство;
4. инвестиции, свързани с производството на електричество или топлинна енергия посредством преработка на биомаса, вкл. строителство или обновяване на складове за биомаса (за посрещане на собствени енергийни нужди на земеделската дейност на кандидата);
5. инвестиции за създаване и/или презасаждане на бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
6. инвестиции на ниво стопанство във водоспестяващи технологии, вкл. съоръжения за съхранение на водата, и пречистване на отпадъчни води от производството.
(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Финансовата помощ по ал. 2 се увеличава с 10 % и за инвестиции, свързани с прилагането на Директива 91/676/ЕИО.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Млади фермери по смисъла на ал. 1 и 2 са физически лица и еднолични търговци на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Земеделски производители в необлагодетелствани райони по смисъла на ал. 1 и 2 са лица, за които са изпълнени едновременно следните условия:
1. дейностите, които се финансират, се намират в населено място, чието землище попада в необлагодетелстван район;
2. най-малко 75 % от обработваната от кандидата земя се намира в необлагодетелстван район.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Земеделски производители в местата по националната екологична мрежа Натура 2000 по смисъла на ал. 1 и 2 са лица, за които са изпълнени следните условия:
1. дейностите, които се подпомагат, се намират в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, и/или
2. движимите активи, които се подпомагат, се използват за дейности в местата по националната екологична мрежа Натура 2000.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 22.12.2009 г., предишна ал. 6, бр. 18 от 2011 г.) За инвестиции, включени в приложение № 3, свързани с прилагане на Директива на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (91/676/ЕИО) (ОВ L 375, 31.12.1991 г., и Българско специално издание: глава 15, том 02) (Директива 91/676/ЕИО), финансовата помощ е в размер на 75 % от общите допустими разходи за проекти, одобрени за подпомагане до 31.ХII.2010 г.
(9) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 22.12.2009 г., попр., бр. 29 от 2010 г., предишна ал. 6а, бр. 18 от 2011 г.) Не подлежат на финансиране инвестиции, включени в приложение № 3, които са извършени по-късно от 11.Х.2009 г., когато за тях са изпълнени едновременно следните условия:
1. инвестициите са разположени на територията на нитратно уязвими зони съгласно приложение № 4 и/или се използват основно за дейности в такива зони;
2. инвестициите са директно свързани с изпълнението на задължителните изисквания съгласно Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвимите зони (одобрена със Заповед № РД-750 от 2006 г. на министъра на земеделието и храните и Заповед № РД-09-894 от 2006 г. на министъра на околната среда и водите и променена със Заповед № РД-09-765 от 2009 г. на министъра на земеделието и храните и Заповед № РД-642 от 2009 г. на министъра на околната среда и водите).
(10) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 22.12.2009 г., попр., бр. 29 от 2010 г., предишна ал. 6б, изм., бр. 18 от 2011 г.) Алинея 9 не се прилага за:
1. инвестиции, които са директно свързани с изпълнението на задължителните изисквания за капацитета на съоръженията за съхранение на оборския тор в земеделското стопанство съгласно Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвимите зони;
2. млади фермери, получаващи подкрепа по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" от ПРСР.
(11) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 22.12.2009 г., попр., бр. 29 от 2010 г., предишна ал. 6в, изм., бр. 18 от 2011 г.) Финансовата помощ по ал. 8 се увеличава с 10 % считано от 1.I.2010 г.
(12) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) В случай че на кандидата е отпусната финансова помощ в по-голям размер при условията на ал. 1, т. 1, 2 или 3 или ал. 2, т. 1, 2 или 3 и в зависимост от основанието за неговото получаване, той се задължава да поддържа съответствие с условията по ал. 6 или 7 за период 5 г. след датата на сключване на договор за отпускане на финансова помощ по реда на тази наредба.
(13) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата.
(14) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.
(15) (Предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) В случай че размерът на финансовата помощ за един проект включва едновременно процентни съотношения по ал. 1 и 8 или ал. 2 и 8, размерът на финансовата помощ за разходите по чл. 26, ал. 1, т. 12 и за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост се определя съгласно съответното процентно съотношение по ал. 1 или 2.
Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба, при условие че за същата инвестиция кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.
Чл. 8. (1) Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 3500 евро.
(2) Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Максималният размер на общите допустими разходи за периода на прилагане на ПРСР (2007 - 2013) не трябва да надвишава размера по ал. 2 за кандидатите и/или ползвателите, които са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).
Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Всеки ползвател може да кандидатства за помощ по нов проект след окончателно плащане или отказ за извършване на такова плащане на финансовата помощ за предишен проект във всеки един от следните случаи:
1. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г. , в сила от 17.07.2012 г.);
2. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) предишният проект е одобрен за финансиране по реда на Наредба № 14 от 2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в земеделски стопанства по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) (ДВ, бр. 50 от 2001 г.) (Наредба № 14 от 2001 г.) и той е за същия тип инвестиции, изцяло или частично, като проекта, за който се кандидатства.
(2) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Ползвателят може да кандидатства с нов проект за инвестиции по Европейски план за икономическо възстановяване или гарантиран бюджет по чл. 25, ал. 1 преди окончателно плащане или отказ за извършване на такова плащане на финансовата помощ за предишен проект.
(3) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., предишна ал. 2, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) За инвестиция от същия тип по ал. 1, т. 2 се счита изграждането, реконструкцията или придобиването на дълготраен актив, който е идентичен на този, за чието подпомагане се кандидатства по реда на тази наредба, в т.ч. по вид, марка и модел. В случай, че идентичността не може да бъде определена еднозначно, Разплащателната агенция (РА) преценява кои характеристики на актива да вземе предвид с оглед избягване на двойно финансиране по реда на настоящата наредба и Наредба № 14 от 2001 г.
Чл. 10. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинно и окончателно.
(2) Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват, при условие че са предвидени в договора за отпускане на финансова помощ.
Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 2.02.2010 г., изм., бр. 67 от 2011 г., в сила от 30.08.2011 г.) Авансовото плащане е в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.
(2) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 1500 евро.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г. , в сила от 17.07.2012 г.) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., в сила от 30.08.2011 г.) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника - ползвател на помощта, в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(5) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2011 г., в сила от 30.08.2011 г.) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря на следните условия:
1. да е юридическо лице - търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон и да е вписан в търговския регистър;
2. да е регистриран и да извършва търговска дейност най-малко 3 години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане;
3. да няма изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
4. да няма изискуеми публични задължения към държавата;
5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;
6. да не е в производство по ликвидация;
7. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) 25 % от размера на собствения му капитал, отразен във финансовите отчети от последната приключена финансова година и/или последното приключило тримесечие, преди подаване на заявката за авансово плащане да е равен или по-голям от 110 % от стойността на искания аванс;
8. 20 % от размера на приходите му от продажби за последната финансова година да е по-голям или равен на 110 % от стойността на искания аванс.
(6) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2011 г., в сила от 30.08.2011 г.) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва поетите задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.
(7) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2011 г., в сила от 30.08.2011 г.) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един ползвател по ПРСР, поръчителят трябва да отговаря на условията по ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство.
(8) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2011 г., в сила от 30.08.2011 г.) Разплащателната агенция не сключва договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по авансовото плащане на длъжника - ползвател на помощта, в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., предишна ал. 5, изм. и доп., бр. 67 от 2011 г., в сила от 30.08.2011 г.) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 4, или срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 4 трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансовата помощ, удължен с шест месеца.
(10) (Предишна ал. 6, изм. и доп., бр. 67 от 2011 г., в сила от 30.08.2011 г.) Банковата гаранция по ал. 4 се освобождава или договорът за поръчителство по ал. 4 се прекратява, когато РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.
Чл. 12. (1) Междинно плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.
(2) Междинното плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 3000 евро.
(3) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.
Раздел III

Изисквания към кандидатите
Чл. 13. (1) За подпомагане могат да кандидатстват:
1. земеделски производители;
2. признати организации на земеделски производители.
(2) Земеделските производители по ал. 1, т. 1 трябва да отговарят на следните условия:
1. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.);
2. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата да бъде поне 1 икономическа единица (ИЕ);
3. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., доп., бр. 18 от 2011 г., в сила от 25.08.2010 г.) да използват земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, с изключение на кандидатите, които са били одобрени за подпомагане по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР и кандидатите, подали заявление за подпомагане за инвестиции изцяло в сектори птицевъдство и/или свиневъдство;
4. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) юридическите лица да са получили минимум 50 % от общия доход за предходната година от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги;
5. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) юридическите лица да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията или да са държавни предприятия, включително създадени по Закона за Селскостопанската академия;
6. едноличните търговци и юридическите лица - търговци, да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията;
7. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) юридическите лица да са функционирали най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане и да имат за предходната финансова година минимум левовата равностойност на 3500 евро доход от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Минималният икономически размер на земеделското стопанство по ал. 2, т. 2 се доказва, както следва:
1. в случай, че при изчисляване на минималния икономически размер са включени земеделски култури, с изключение на култивирани гъби:
а) с регистрация в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и декларация по образец за видовете култури, засадени от кандидата или с намерения за засаждане през текущата стопанска година, в случаите по чл. 20, ал. 2 и чл. 23, ал. 1, т. 1;
б) (доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 2.02.2010 г.) с документ за собственост или ползване на земята или споразумение за размяна на парцели (доброволна комасация), която участва при изчисляването му, и декларация по образец за изчисление на минималния икономически размер на стопанството във всички случаи извън буква "а";
2. в случай, че при изчисляване на минималния икономически размер са включени животни и култивирани гъби - с анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския производител по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., доп., бр. 9 от 2010 г., в сила от 2.02.2010 г.) Минималният размер на земеделските площи по ал. 2, т. 3 се доказва с документ за собственост или ползване на земята или споразумение за размяна на парцели (доброволна комасация), а в случаите по чл. 20 и чл. 23, ал. 1, т. 1 - с регистрацията в ИСАК и декларация по образец за видовете култури, засадени от кандидата или с намерения за засаждане през текущата стопанска година.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 2.02.2010 г.) Документът за ползване или споразумението за размяна на парцели (доброволна комасация) по ал. 3, т. 1, буква "б" и ал. 4 трябва да бъдат в сила не по-малко от 5 г. след датата на подаване на заявлението за подпомагане.
(6) Лицата по ал. 1 се подпомагат, при условие че:
1. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие";
2. нямат изискуеми публични задължения към държавата;
3. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
4. не са в производство по ликвидация.
(7) Изискванията по ал. 6, т. 3 и 4 се отнасят за еднолични търговци и юридическите лица - търговци.
(8) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът/ползвателят на помощта или негов законен или упълномощен представител попадат в някоя от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (ОВ L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.).
(9) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:
1. при които кандидатът/ползвателят на помощта - физическо лице, или представляващият кандидата/ползвателя на помощта едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в Управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;
2. които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(10) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Липсата на обстоятелствата по ал. 8 и 9 се доказва от кандидата/ползвателя на помощта:
1. с декларация към момента на кандидатстване;
2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър, в срок от 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от РА за представянето им.
(11) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 ЗМСП и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР за усвояване на средства над максималния размер съгласно чл. 8, ал. 2.

с. 1 с. 2 ... с. 14 с. 15

скачать файл