„мкб юнионбанк ад (Банката) открива и води спестовни влогове и срочни


с. 1Общи условия на ”МКБ Юнионбанк” АД

по спестовни влогове и срочни депозити
РАЗДЕЛ І. Общи положения


 1. „МКБ Юнионбанк” АД (Банката) открива и води спестовни влогове и срочни депозити по искане на клиенти – местни и чуждестранни физически и юридически лица (Клиент).

 2. Спестовните влогове са банкови сметки за съхранение на пари, платими на виждане. Срочните депозити са банкови сметки за съхранение на пари, платими на определена дата (падеж).

 3. Видовете, валутите, сроковете, лихвените проценти и определените минимални суми по спестовните влогове и срочни депозити, предлагани от Банката, са подробно описани в „Лихвените условия по разплащателни сметки и депозитни продукти в „МКБ Юнионбанк” АД” и Тарифата за условията, таксите и комисионите, които „МКБ Юнионбанк” АД прилага при извършване на банкови услуги на клиенти (Тарифата).

 4. Банката открива депозитни сметки и спестовни влогове след представянето от клиента на следните документи:

  1. Клиент - юридическо лице или едноличен търговец е длъжен да представи:

  1. Единен идентификационен код (ЕИК) или удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ;

  2. Актуално удостоверение за регистрация на Клиента (издадено от Търговския регистър към Агенция по вписванията) или съдебно решение и актуално състояние по фирменото дело на клиента;

  3. Извлечение от учредителния акт на Клиента, с което се установяват правомощията за разпореждане с неговото имущество, в т.ч. и със средства по сметки;

  4. Лични данни на представляващите Клиента от документите за самоличност (лични карти/паспорти, др.).

  5. Декларация за съгласие за копиране на лични данни по ЗЗЛД на лицата по буква „ж” (подава се от пълномощник);

  6. Нотариално заверено пълномощно (ако има такова), с което лицето/та, които управляват и представляват Клиента оправомощават друго лице/а да се разпореждат с парите по сметката от името на титуляра.

  7. Спесимен (образец) от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат със средствата по сметката от  името на Клиента (лицата по б.в/ и б.е/), като подписите на тези лица се полагат в присъствието на упълномощен служител на Банката или следва да са заверени нотариално.

  8. Декларацията за действителен собственик съгласно по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП;

  9. други документи изисквани от Банката по нейна преценка.

  1. Клиент - Физическо лице се задължава да представи:

 1. Лични данни по документ за самоличност на Клиента;

 2. Нотариално заверено пълномощно, (ако има такова), с което титулярят оправомощава друго лице/лица да се разпореждат със сметката;

 3. документ за самоличност на  упълномощеното лице. Упълномощеното лице попълва Декларация за съгласие за копиране на лични данни по ЗЗЛД;

 4. Спесимен (образец) от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат със средствата по сметката от  името на Клиента (лицата по б.а/ и б.б/), като подписите на тези лица се полагат в присъствието на упълномощен служител на Банката или следва да са заверени нотариално.

 1. Клиентът може да разкрива неограничен брой спестовни и депозитни сметки в Банката, по които да внася неограничено количество пари.

 2. Лихвата по спестовни влогове и срочни депозити се изчислява на база 360 лихводни за година и 30 дни за месец с изключение на краткосрочните депозити (със срок по-малък от един месец), при които базата за олихвяване е 365/365 дни.

 3. По откритата депозитна или спестовна сметка Клиентът дължи такси и комисиони съгласно действащата Тарифа.

 4. Банката има право да променя лихвените условия по спестовни и депозитни продукти и Тарифата за условията, таксите и комисионите, които „МКБ Юнионбанк” АД прилага при извършване на банкови услуги на клиенти, за което уведомява клиентите чрез поставяне на съобщение на видно място в банковите салони и/или чрез публикуване на Интернет - страницата си.

8.1. Променените лихвени условия по действащи договори за срочни депозити влизат в сила на падежната дата, следваща датата на промяна, обявена от Банката, ако срокът на договора се поднови автоматично.

8.2. Изменения по договорите за спестовен влог влизат в сила считано от посочената от Банката дата.

 1. Клиент, на чието име е открит спестовен влог или депозитна сметка е титуляр на сметката. Титулярите по влогове и депозити се разпореждат със средствата по сметките лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, срещу представяне на договора за срочен депозит и анекс към него (ако има такъв), документ за самоличност и оригинала на пълномощното (в случаите, в които има пълномощно).

 2. Упълномощаване от титуляр – юридическо лице се извършва от законните представители, като удостоверяване на тяхната представителна власт се извършва с представяне на фотокопие от акта за оправомощаването им, заверено с оригиналните  им подписи, дори и ако пълномощното е нотариално заверено.

 3. Нотариално завереното пълномощно следва да съдържа: трите имена на пълномощника, единния  му граждански номер и местожителството му, а за чужди граждани - пълното име по документ за самоличност, дата и място на раждане, вид, номер и издател на документа за самоличност и изрично да са посочени действията, които пълномощникът има право да извършва.

 4. Копията от всички официални документи, издадени от чуждестранни органи и организации или издадени по някакви причини на чужд език, следва да се представят в Банката в превод на български език от заклет преводач и да бъдат легализирани от българското посолство/консулство в съответната страна или удостоверени с апостил в съответствие с Хагската конвенция от 1961г.

 5. Банката не носи отговорност за изплатени суми на пълномощник, ако не е била уведомена, че пълномощното е оттеглено от упълномощителя. Оттеглянето на пълномощно има действие по отношение на Банката само след надлежно писмено уведомление.

 6. Разпореждане със спестовен влог или срочен депозит, открити на името на малолетно или непълнолетно лице, независимо от кого са внесени сумите, се извършва с разрешение на Районния съд, както следва:

 • за малолетно лице – от законния му представител;

 • за непълнолетно лице – от него, заедно с родител или попечител.

 1. Титулярът е длъжен незабавно да уведоми Банката в писмена форма за всички настъпили промени в името, документите за самоличност, адреса, както и други обстоятелства, които са от съществено значение за деловите им отношения, представяйки документи, удостоверяващи промените. Измененията имат сила по отношение на Банката само от момента, в който е била писмено уведомена за тях.

 2. Наличността по влоговите и депозитните сметки и движението по тях представляват банкова тайна. Сведения по тях се предоставят само на титулярите и упълномощените по съответния ред с нотариално заверено пълномощно лица или по установения от Закона ред. Сведения за депозитите на починал титуляр се дават на наследниците му след представяне на удостоверение за наследници и акт за смърт.

 3. Банката приема и изпълнява в съответствие с действащото законодателство запорни съобщения за налагане на запор върху паричните средства по влоговите и депозитните сметки.

 4. Паричните средства по спестовните влогове и стандартните срочни депозити са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в размер на 196 000 лева и по реда, предвиден в Закона за гарантиране на влоговете в банките.

 5. Не са гарантирани по условията и реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките влоговете на:

  1. лицата, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия, в отклонение от обявените от Банката условия, които тя е длъжна да прилага към своите вложители;

  2. лицата, притежаващи акции, които им осигуряват повече от пет на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите на Банката;

  3. членовете на Управителния и Надзорния съвет, съответно на прокуристите/търговските пълномощници и на членовете на органите за вътрешен одит;

  4. физическите лица, които са специализирани одиторски предприятия, избрани или назначени по установения в закона ред да заверяват годишния финансов отчет на Банката;

  5. съпрузите и роднините по права и по съребрена линия до втора степен включително на лицата по точка 19.2, 19.3 и 19.4;                    

  6. не се предоставя гаранция относно влогове, възникнали или свързани със сделки и действия, представляващи „изпиране на пари” по смисъла на чл.2 от ЗМИП, ако деецът е осъден с влязла в сила присъда

 1. При изплащане на дължима лихва по сметка на чуждестранно лице, Банката удържа от сумата данък при източника, съгласно действащата нормативна уредба.


РАЗДЕЛ ІІ. Спестовни влогове


 1. Банката приема и извършва вноски и тегления по спестовни влогове съгласно условията на сключения Рамков договор, Общите разпоредби за платежни услуги към Рамков договор на „МКБ Юнионбанк” АД и настоящите Общи условия.

 2. Лихвата по спестовните влогове се начислява върху ежедневните салда и е платима в края на календарната година или при закриване на сметката.


РАЗДЕЛ ІІІ. Срочни депозити


 1. Срочни депозити се откриват чрез внасяне на пари в наличност или чрез прехвърляне на суми от други влогове и сметки, открити в Банката.

 2. Банката приема и извършва вноски и тегления по срочни депозити съгласно условията на сключения договор, Общите условия на „МКБ Юнионбанк” АД за еднократни платежни операции и настоящите Общи условия.

 3. Лихва по депозитите се начислява от датата на сключване на договора за депозит и е платима на падеж, заедно с внесената сума или на датите за лихвени плащания, описани в „Лихвените условия по разплащателни сметки и депозитни продукти в "МКБ Юнионбанк" АД”.

 4. При изплащане на лихви по депозитни сметки на местни физически лица:

26.1. Банката изплаща лихва по депозитна сметка (на падеж, при предсрочно прекратяване или на стандартни лихвени периоди преди падежа), като удържа от сумата дължимия окончателен данък съгласно действащото законодателство.

26.2. При авансово изплащане на лихвата или при изплащането й на стандартни лихвени периоди преди падежа на депозити, при които на падеж/при предсрочно прекратяване се преизчислява действително дължимата лихва, Банката удържа дължимия окончателен данък на падежа/датата на предсрочно прекратяване от сумата на изплатената на падежа/датата на прекратяване лихва, а в случай, че същата е недостатъчна от сумата на главницата по депозита.

 1. Ако датата на падежа е неработен ден, титулярът се разпорежда със средствата по депозита на първия следващ работен ден.

 2. Ако до датата на падежа титулярът не е заявил писмено искане за прекратяване на договора, депозитът се продължава автоматично за същия срок и при условията, при които Банката приема депозити от същия вид към датата на подновяването, освен ако в договора за депозит не е определено друго.

 3. Договорът за срочен депозит може да бъде прекратен предсрочно, без предизвестие, освен ако с договора не е уговорено друго, но всяко теглене на цялата депозирана сума или част от нея преди датата на падеж се счита за нарушаване на условията по депозита.

 4. Банката има право да откаже да изплати в брой суми над определения в Тарифата размер за касово теглене със заявка, ако не е била писмено уведомена два работни дни предварително за намерението на клиента да изтегли сумата.

 5. При нарушаване на условията на депозита Банката изплаща лихви, определени в „Лихвени условия по разплащателни сметки и депозитни продукти в „МКБ Юнионбанк” АД”.

 6. В случай на постъпване на запорно съобщение за принудително изпълнение върху сумата по депозитната сметка на клиента в Банката, договорът за депозит се счита за предсрочно прекратен, като Банката няма задължение за заплащане на договорените лихвени проценти.

Настоящите Общи условия на ”МКБ Юнионбанк” АД влизат в сила от 01.01.2013г.
с. 1

скачать файл