Министерствонаправосъдиет о запове д № лс-и-301/06. 03. 2013 г


с. 1
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А П Р А В О С Ъ Д И Е Т О
З А П О В Е Д
ЛС-И-301/06.03.2013 г.

На основание чл. 299, ал.1 от Закона за съдебната власт,


Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе изпит за придобиване на юридическа правоспособност на стажант-юристи, преминали законоустановения си стаж и представили необходимите документи в Министерството на правосъдието.

2. Изпитът да се проведе на 15 март 2013 г. от 9.00 часа в сградата на Министерството на правосъдието, бул. Княз Александър Дондуков № 2А.

3. Одобрявам списък на допуснатите до изпит стажант-юристи, неразделна част от настоящата заповед.

Денят, часът и списъкът на допуснатите до изпит стажант-юристи да се обяви в сградата на Министерството на правосъдието и да се публикува на интернет страницата на министерството не по-късно от 17.30 часа на 8 март 2013 г.

На стажант-юристите, получили оценка „издържал” да се издаде удостоверение за юридическа правоспособност в 1-месечен срок от провеждане на изпита.

Изпълнението на заповедта възлагам на Директора на Дирекция „СДСД”.Преписи от заповедта да се връчат на задължените с нея лица за сведение и изпълнение.

Приложение: Списък на допуснатите до изпит стажант-юристи.

№ по ред

Име

Презиме

Фамилия

Разпределен за стаж

Край на стажа

1

Васил

Атанасов

Атанасов

Софийски градски съд

01.9.2012 г.

2

Габриела

Руменова

Стоянова

Софийски градски съд

01.12.2012 г.

3

Васил

Стоянов

Ризов

Софийски градски съд

01.12.2012 г.

4

Васил

Ангелов

Николов

Софийски градски съд

01.2.2013 г.

5

Таня

Христова

Трифонова

Софийски градски съд

02.11.2012 г.

6

Ана

Петрова

Лазарова

Окръжен съд Плевен

31.1.2013 г.

7

Ина

Петева

Ботева

Окръжен съд Плевен

30.11.2012 г.

8

Марияна

Иванова

Петкова

Окръжен съд Плевен

07.11.2012 г.

9

Йордан

Яворов

Иванов

Окръжен съд Пловдив

11.12.2012 г.

10

Сара

Мохамед

Обади

Окръжен съд Пловдив

02.1.2013 г.

11

Ваня

Альошева

Митева

Окръжен съд Пловдив

06.2.2013 г.

12

Петър

Найденов

Брягов

Окръжен съд Пловдив

06.2.2013 г.

13

Мария

Георгиева

Маргаритова

Окръжен съд Пловдив

15.1.2013 г.

14

Атанас

Юриев

Тодоров

Окръжен съд Пловдив

06.2.2013 г.

15

Недялка

Василева

Барганова

Окръжен съд Пловдив

02.1.2013 г.

16

Калоян

Данчев

Фералиев

Окръжен съд Пловдив

06.2.2013 г.

17

Радостин

Димитров

Таков

Окръжен съд Пловдив

30.6.2012 г.

18

Иван

Каменов

Дочев

Окръжен съд Пловдив

01.9.2012 г.

19

Величка

Спасова

Михайлова

Окръжен съд Пловдив

06.2.2013 г.

20

Камелия

Георгиева

Дишлянова

Окръжен съд Пловдив

07.2.2013 г.

21

Красимир

Ясенов

Саневски

Окръжен съд Пловдив

07.2.2013 г.

22

Иван

Георгиев

Бекяров

Окръжен съд Пловдив

07.2.2013 г.

23

Надежда

Иванова

Димитрова

Окръжен съд Пловдив

09.1.2013 г.

24

Мария

Георгиева

Гъбенска

Окръжен съд Габрово

02.1.2013 г.

25

Пламен

Йорданов

Томов

Окръжен съд Монтана

15.11.2012 г.

26

Вергил

Кирилов

Георгиев

Окръжен съд Монтана

14.11.2012 г.

27

Бойка

Методиева

Борисова

Софийски градски съд

01.8.2012 г.

28

Цветанка

Тодорова

Дуцова

Окръжен съд Видин

15.2.2013 г.

29

Ваня

Никитина

Каленска

Окръжен съд Враца

03.1.2013 г.

30

Ивайло

Данаилов

Иванов

Окръжен съд Враца

15.11.2012 г.

31

Веселина

Любомирова

Георгиева

Окръжен съд Видин

20.12.2012 г.

32

Мария

Левент

Енчева

Софийски градски съд

01.12.2012 г.

33

Михаела

Мирославова

Тотева

Софийски градски съд

01.2.2013 г.

34

Милена

Йорданова

Цуцева

Софийски градски съд

02.1.2013 г.

35

Мирослав

Александров

Пириндов

Софийски градски съд

01.2.2013 г.

36

Михаила

Каменова

Мортева

Софийски градски съд

02.10.2012 г.

37

Никола

Александров

Колев

Софийски градски съд

01.2.2013 г.

38

Николета

Иванова

Първанова

Софийски градски съд

01.2.2013 г.

39

Цветана

Павлова

Илкова

Софийски градски съд

01.12.2012 г.

40

Елена

Костадинова

Чакърова

Окръжен съд Варна

01.10.2012 г.

41

Милена

Иванчева

Савчева

Окръжен съд Варна

04.12.2012 г.

42

Тодор

Константинов

Дянков

Окръжен съд Варна

06.12.2012 г.

43

Димитър

Николаев

Коев

Софийски градски съд

01.12.2010 г.

44

Ивана

Георгиева

Велева

Софийски градски съд

01.9.2012 г.

45

Десислав

Ангелов

Петев

Софийски градски съд

01.2.2013 г.

46

Любомир

Асенов

Дамянов

Софийски градски съд

01.2.2013 г.

47

Ивета

Истилиянова

Борисова

Софийски градски съд

01.2.2013 г.

48

Любомира

Асенова

Сотирова

Софийски градски съд

01.12.2012 г.

49

Лазарина

Валериева

Йорданова

Софийски градски съд

01.2.2013 г.

50

Боряна

Николаева

Атанасова

Софийски градски съд

01.12.2012 г.

51

Карамфилка

Иванова

Миленова

Софийски градски съд

02.1.2013 г.

52

Дамян

Тодоров

Алексиев

Софийски градски съд

01.2.2013 г.

53

Диана

Иванова

Цанова

Софийски окръжен съд

14.2.2013 г.

54

Венцислава

Христова

Раева

Окръжен съд Варна

02.1.2013 г.

55

Димитър

Христов

Пиперов

Софийски градски съд

01.2.2013 г.

56

Петя

Станимирова

Колчева

Софийски градски съд

12.12.1989 г.МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО: /п/
ДИАНА КОВАЧЕВА
с. 1

скачать файл