Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция


с. 1
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

гр. БЛАГОЕВГРАД

Благоевград: 2700, ул. "Братя Миладинови" № 2 тeл.: 073/888701; факс :073/88-87-03

www.rzibl.org e-mail: rzibl@rzibl.org
ПРОВЕРКИ ПО

НАРЕДБА № 6 ОТ 10 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА НА ВЪЗРАСТ ОТ 3 ДО 7 ГОДИНИ В ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ
В сила от 15.09.2011 г.

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.65 от 23 Август 2011г.
За периода 19.09./ 21.09.2011 г., Регионална здравна инспекция -Благоевград извърши проверки на територията на Община Благоевград в 13 обекта / 4 ОДЗ и 9 ЦДГ/. Детските заведения се посещават от 2496 деца, разпределени в 93 групи.

При проверките бе констатирано, че здравословното хранене на деца на възраст от 3 до 7 години в детски заведения отговаря на изискванията по Наредбата. За здравословното хранене е осигурен:  • достатъчен прием на пълноценна и разнообразна храна;

  • достатъчен прием на зеленчуци и плодове;

  • ограничен е приема на мазнини, захар и сол;

Дневните и седмичните менюта за хранене на децата се съставят за цялата седмица, с участието на мед.специалист, директор, гл.готвач и домакин.

Менюто се изготвя съобразно Сборник рецепти с наръчник за хранене на децата от 3 до 7 годишна възраст, издаден 2005 г. Сборникът е одобрен от Министерството на здравеопазването с писмо №33-17-130 от 29.11.2004 г. като задължително ръководство за внедряване на принципите на здравословното хранене в детските градини.

В проверените детски заведения се предлагат основни хранения / закуска и обяд/, както и две задължителни подкрепителни закуски – преди обяд и след обяд.

При приготвянето на храната се прилагат здравословни кулинарни технологии.Съществени пропуски и нарушения по изпълнения Наредба 6 не са констатирани.

Направените препоръки в проверените детски заведения са в съответствие с изискванията на Наредба 6 за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения, като се обръща внимание на:

Преслист

РЗИ-Благоевград, Дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето”
с. 1

скачать файл