Министерство на образованието и науката


с. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

Факултет “Електротехника и електроника”

УТВЪРДИЛ

ДЕКАН:


/доц.д-р инж. Д.ПЕТРОВ/

У Ч Е Б Н А ПРОГРАМА


по дисциплината : “ руски ЕЗИК

включена в учебния план на специалностите:

Комуникационна техника и технологии ”

Компютърни системи и технологии”

Електроенергетика и електрообзавеждане”,

Електроника”,

Автоматика, информационна и управляваща техника”Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: “Инженер по комуникации”
“Компютърен инженер”

“Електроинженер”


Инженер по електроника”
“Инженер по автоматика”

Професионално направление: Комуникационна и компютърнатехника, шифър 5.3

Електротехника, електроника и автоматика”, шифър 5.2

Катедра: “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ”

Г А Б Р О В О, 2003

ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Вид на обучението Редовно

Вид на занятието Семестър Хорариум, седм. Часа, общо
Семинарни упражнения ІІ, ІІІ, ІV 3+2+2 105
Текуща оценка ІІІ, ІV

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


А Н О Т А Ц И Я
Целта на курса е да активизира и разшири общия лексичен запас на студентите, да задълбочи и систематизира техните знания в областта на граматиката, както и да развие техните навици за устна монологична и диалогична реч.

Курсът се състои от коректировъчна граматична част, функционална граматика, 7 лексико-граматични теми, както и теми по специализиран руски език.

При представянето и разработването на учебното съдържание се залага на комуникативния подход, достъпен е принципа на комплексността на 4 основни вида речева дейност: аудиране, говорене, писане и четене.

В края на последния семестър студентите се явяват на проверка за знанията и уменията по превод от руски на български език. Текстът за превод е от областта на изучаваната специалност и е в обем от 30 страници.СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

І. КОРЕКТИРОВЪЧЕН ГРАМАТИЧЕН КУРС

1. Понятие за частите на речта и членове на изречението. 1 ч.

2. Съществително име. 4 ч.

3. Прилагателно име. 3 ч.

4. Числително име. Видове. Склонение. 3 ч.

5. Местоимение. Видове. Склонение. 2 ч.

6. Глагол. 3 ч.

7. Причастие. Видове. Образуване. 2 ч.

8. Деепричастие. Видове. Образуване. 2 ч.


ІІ. ФУНКЦИОНАЛНА ГРАМАТИКА НА РУСКИ ЕЗИК

1. Определяне на предмет, понятие. 2 ч.

2. Име, название. 2 ч.

3. Наличие. 2 ч.

4. Отсъствие. 2 ч.

5. Място, направление. 3 ч.

6. Време. 4 ч.

7. Необходимост, възможност, желателност. 2 ч.

8. Качество, свойство. 3 ч.

9. Количество. 3 ч.

10. Начин на действие. 2 ч.

11. Цел и причина. 2 ч.


ІІІ. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИ ТЕМИ

1. Запознанство. 4 ч.

2. Портрет. Черти на характера. 4 ч.

3. Работа и увлечения. 4 ч.

4. Годишни времена. 4 ч.

5. Пътешествия. 4 ч.

6. Руски празници. 4 ч.

7. Загадките на руската душа. 4 ч.


ІV. СПЕЦИАЛИЗИРАН РУСКИ ЕЗИК

1. Математика и физика. 5 ч.

2. Електротехника 1. 4 ч.

3. Електротехника 2. 4 ч.

4. Информатика 1. 5 ч.

5. Информатика 2. 4 ч.

6. Машиностроене. 3 ч.

7. Екология. 5 ч.Л и т е р а т у р а

  1. Лесневский, Вл. Функциональная грамматика русского языка.- Изд. Лодос, 2002.

  2. Николаева, Н. и др. Русский язык.. Общий модуль. Изд. Алма матер, 2000.

  1. Бенина, И., Г. Михайлова. Русский язык. Технический модуль. Изд. Алма матер, 2001.

4 Руско-български политехнически речник, София, 1976.

5. Чукалов, С.К. Русско-болгарский словарь. Москва, 1986.  1. Димитрова, Ст. Кратка руска граматика, София, 1998.СЪСТАВИЛ:

/ст. преп. Н. Николаева/

Програмата е обсъдена на КС.
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

/ст. преп. Н. Николаева/

Програмата е приета от КС на катедра “КТТ” с Протокол No … / ……………. 2003г.
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

/ доц.д-р –инж. К.Койчев /Програмата е утвърдена на заседание на ФС на Факултет “Електротехника и електроника” с Протокол No ……… / …………2003г.

ЗАМ. -ДЕКАН УР Ф”ЕЕ”:

/ доц.и-р -инж. П.ЖЕЧЕВ /
с. 1

скачать файл