Министерство на образованието и науката учебна програма


с. 1


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

У Ч Е Б Н А ПРОГРАМА

За задължителна професионална подготовка


модулно обучение


УЧЕБЕН МОДУЛ: ЕЛЕКТРОТЕХНИКАУтвърденА със Заповед № РД 09 – 1093 от 09.08.2004 г.


професионално направление:

522 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКАПРОФЕСИЯ:

522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК
СПЕЦИАЛНОСТ:

5220109 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

5220110 ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА

С О Ф И Я, 2004 годинаІ. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА МОДУЛА

Модулът е предназначен за всички професии от направление Електротехника и енергетика, в учебния план на които е включен модул Електротехника.

Учебното съдържание в модула е структурирано в осем раздела.

Обучението по модула се извършва във взаимовръзка с учебните предмети “Математика”, “Физика” и “Химия”.

Формираните професионални компетенции при обучението по модула са основа за провеждане на обучението по останалите модули от професионалната подготовка по различните професии от направлението.
ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МОДУЛА
След завършване на обучението по модула учениците трябва да притежават умения за :


 • познаване и използване на основните понятия, величини, зависимости и закони;

 • познаване на видовете електрически вериги и изчисляването им;

 • познаване на основните електромагнитни явления и приложението им в електротехническите съоръжения.

За постигане на целите в процеса на обучението трябва да се работи за :

 • обясняване и осмисляне на физическата същност на електромагнитните явления и процесите в електротехническите съоръжения;

 • решаване на практически задачи за прилагане на основните закони в електротехниката;

 • сравняване на явления, процеси и електротехнически обекти с цел анализиране и обобщаване на резултатите от това сравняване.


ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
ІХ клас - 126 часа, разпределени съобразно разработения от училището в началото на учебната година график за организиране на обучението по модули.
ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел и тема е записан примерен брой часове.

За постигане на целите на обучение учителите могат да променят броя на часовете за раздели и теми в рамките на общия брой часове, както и да разпределят тези часове за нови знания и упражнения.

по ред

Наименование на разделите


Брой часовеВъведение.

2

1.

Електростатика.

12

2.

Постоянен електрически ток.

24

3.

Електрически ток в различни среди.

12

4.

Електромагнетизъм.

22

5.

Електромагнитна индукция.

12

6.

Еднофазен променлив ток.

24

7.

Трифазен променлив ток.

12

8.

Електрически вериги с несинусоидални напрежения и токове.

3

Обобщение.

3

Общо:

126


ТЕМАТИЧЕН ПЛАН
Наименование

на разделите и темитеБрой часове

Раздел

Тема
ВЪВЕДЕНИЕ

2
1.

ЕЛЕКТРОСТАТИКА

12
1.1.

Понятие за електричество. Електричеството според електронната теория за строежа на веществата.1


1.2.

Електрическо поле. Закон на Кулон. Електрически силови линии.2


1.3.

Интензитет, потенциал, напрежение.Електростатична индукция. Наелектризиране по влияние.2


1.4.

Електрически капацитет. Кондензатор. Енергия на електрическото поле.2


1.5.

Свързване на кондензатори в батерия.
2

1.6.

Атмосферно електричество. Електрически екрани.
1
Обобщение. Провеждане на ТТ1.
2

2.

ПОСТОЯНЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

24
2.1.

Електрически ток. Електрическо съпротивление.
2

2.2.

Електрическа верига.
2

2.3.

Закон на Ом за част от верига.
2

2.4.

Спад на напрежение. Закон на Ом за цяла верига.
2

2.5.

Закони на Кирхоф.
2

2.6.

Свързване на съпротивления.
2

2.7.

Работа и мощност на електрическия ток.
2

2.8.

Изчисляване на електрически вериги.
4

2.9.

Топлинно действие на електрическия ток.
2
Обобщение. Провеждане на ТТ2 и ПТ1.
4

3.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК В РАЗЛИЧНИ СРЕДИ

12
3.1.

Електрически ток в електролити. Химически източници на ток.2


3.2.

Електрически ток във вакуум.
2

3.3.

Електрически ток в газове.
2

3.4.

Електрически ток в твърди диелектрици.
2

3.5.

Електрически ток в полупроводници.
2
Обобщение. Провеждане на ТТ3.
2

4.

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗЪМ

22
4.1.

Магнитно поле.
2

4.2.

Характеристики на магнитното поле.
2

4.3.

Магнитни свойства на веществата.
2

4.4.

Магнитно поле на електрически ток.
2

4.5.

Закон за пълния ток.
2

4.6.

Магнитни вериги. Изчисляване на магнитни вериги.
4

4.7.

Намагнитване на материали. Магнитен хистерезис.
2

4.8.

Взаимодействие на електрически ток с магнитно поле.
4
Обобщение. Провеждане на ТТ4.
2

5.

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА ИНДУКЦИЯ

12
5.1.

Индуциране на е.д.н. в прав проводник.
2

5.2.

Индуциране на е.д.н. в навивка. Принцип на електрическия генератор.2


5.3.

Самоиндукция. Влияние на самоиндукцията.
2

5.4.

Взаимна индукция. Принцип на трансформатора.
2

5.5.

Вихрови токове. Влияние.
2
Обобщение. Провеждане на ТТ5.
2

6.

ЕДНОФАЗЕН ПРОМЕНЛИВ ТОК

24
6.1.

Получаване на променлив ток.
1

6.2.

Характерни величини.
2

6.3.

Изобразяване на променливотокови величини.
3

6.4.

Електрически съпротивления във вериги за променлив ток.3


6.5.

Неразклонени електрически вериги:

 • верига с резистор;

 • верига с бобина;

 • верига с кондензатор;

 • верига с резистор и бобина;

 • верига с резистор и кондензатор;

 • верига с резистор, бобина и кондензатор.
9

6.6.

Разклонени електрически вериги.
2

6.7.

Мощност, енергия. Фактор на мощността.
1
Обобщение. Провеждане на ТТ6 и ПТ2.
3

7.

ТРИФАЗЕН ПРОМЕНЛИВ ТОК

12
7.1.

Трифазна система за променлив ток - получаване, изобразяване.1


7.2.

Трифазни вериги - начини на свързване, проводници.
2

7.3.

Напрежения и токове в трифазни вериги.
3

7.4.

Мощност на трифазен ток.
1

7.5.

Въртящо се магнитно поле.
2
Обобщение. Провеждане на ТТ7.
3

8.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ С НЕСИНУСОИДАЛНИ НАПРЕЖЕНИЯ И ТОКОВЕ


3
8.1.

Общи сведения - същност, причини, характерни величини.1


8.2.

Линейни и нелинейни вериги с несинусоидални напрежения и токове.2

Обобщение за годината

3


V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
В резултат от обучението по Електротехника у учениците трябва да бъдат формирани знания и умения за :

 • разбиране и анализиране на явленията и процесите в електротехническите съоръжения, разглеждани в процеса на по-нататъшното обучение по професията , както и в бъдещата практика;

 • осмисляне на технологичната последователност на операциите в процеса на изработване, техническо обслужване, ремонт и изпитване на електротехническите съоръжения;

 • анализиране на условията на работа и отчитане на влиянието на околната среда (влажност, замърсеност, климатични условия) върху работата на електротехническите съоръжения;

 • оценяване и избягване на опасността за себе си и другите при работа с електротехнически съоръжения.VІ.СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРИДОБИТИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Оценяването на придобитите от учениците знания и умения се извършва чрез провеждането на 7 теоретични (ТТ) и 2 практически (ПТ) теста съгласно таблицата за оценяване.

Чрез ТТ1, който се провежда след приключване на обучението по раздел “Електростатика”, се проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците за : • познаване на величините на електрическото поле и техните измервателни единици;

 • познаване и изчисляване на зависимостите между величините;

 • изчисляване на капацитет на кондензаторни батерии при зададени стойности на капацитетите на отделните кондензатори в нея;

 • определяне на начина на свързване на кондензатори със зададени капацитети за получаване на зададена стойност на капацитета на батерията.

Чрез ТТ2 и ПТ1, които се провеждат след раздел “Постоянен електрически ток” се проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците за :

 • познаване на електрическите величини, измервателните им единици, както и техните кратни и подразделения;

 • познаване на зависимостите между величините;

 • изчисляване на величини;

 • изчисляване на електрически вериги.

След приключване на обучението по раздел “Електрически ток в различни среди” се провежда ТТ3, с който се проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците за :

 • познаване на видовете проводимости и влиянието им в протичането на ток в различни среди;

 • познаване на видовете емисии при протичането на ток в различни среди;

 • познаване на схемите на свързване и режимите на работа на акумулатори при зареждане и захранване на консуматор;

 • познаване на начините на свързване на токоизточници в батерия;

 • изчисляване на електрически величини на батерия – е.д.н., съпротивление, ток, мощност, капацитет.

ТТ4 се провежда след раздел “Електромагнетизъм”, като чрез него се проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците за :

 • познаване на свойствата на магнитното поле;

 • познаване на магнитните величини и зависимостите между тях;

 • познаване на магнитните свойства на веществата и тяхното приложение;

 • изчисляване на магнитни вериги;

 • сравняване на криви на намагнитване и на хистерезисни цикли на различни материали.

Чрез ТТ5, който се провежда след раздел “Електромагнитна индукция”, се проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците за :

 • определяне на посоката и големината на индуцираното е.д.н. при различни случаи на електромагнитна индукция;

 • познаване принципа на действие на електрическия генератор;

 • познаване на физикалната същност на частните случаи на индукция – самоиндукция, взаимна индукция и вихрови токове, и влиянието им в електротехническите вериги и съоръжения

Чрез ТТ6 и ПТ2, които се провеждат след приключване на обучението по раздел “Еднофазен променлив ток” се проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците за :

 • изчисляване на променливотокови величини;

 • аналитично, графично и векторна изобразяване на синусоидални величини;

 • определяне на фазова разлика между променливотокови величини;

 • познаване на видовете съпротивления при променлив ток;

 • изчисляване на стойности на величини за различни вериги за променлив ток;

 • построяване на графики и векторни диаграми на величините за различни вериги за променлив ток.

ТТ7 се провежда след приключване на обучението по раздел “Трифазен променлив ток” и чрез него се проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците за :

 • аналитично, графично и векторно изобразяване на трифазни величини;

 • познаване на начините на свързване на трифазни системи;

 • изчисляване на стойностите на величини в трифазни вериги;

 • изчисляване на трифазни величини чрез използване на зависимостите между тях.
 1. Оценяването се извършва от учителя, провеждащ обучението.

2. Оценката за модула се формира от оценяването на 7 теоретични и 2 практически теста, както е посочено в таблицата.

 1. Модулът се счита за покрит, когато ученикът е издържал успешно всички тестове, определени за модула. Не се формира крайна оценка за модула без успешно издържани отделни тестове за разделите.

 2. Тестовете се считат за издържани при положение, че ученикът е събрал поне 50 % от максималния брой точки за теста, посочен в таблицата и в конкретната инструкция за теста. Ученик, не успял да събере необходимия брой точки за дадено оценяване, има право на две допълнителни явявания.

 3. Ако и след двете допълнителни явявания на даден тест, ученикът не успее да събере необходимия брой точки, не се оформя крайна оценка за модула в точки, за годишна оценка се вписва “Слаб (2)” . Ученикът се явява по реда за поправителните изпити върху раздела /разделите, за който не е покрил теста.

Полученият брой точки от това явяване се сумира с точките от покритите през курса на обучение по модула тестове и се оформя крайна оценка за модула в точки и в оценка по шестобалната система.

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА


Брой часове – 126 - 100 % теория

От тях часове за оценяване – 13 часа

за ТТ – 11 часа

за ПТ – 2 часа

Максимален брой точки за модула : 100Разпределение

на часовете

Раздели


Брой часовеОценяване

Брой часове

Точки

ТТ

ПТ

Общо

ТТ

ПТ

Въведение

2

-

-

-

-

-

1. Електростатика

12

2

-

2

10

-

2. Постоянен електрически ток

24

2

1

3

10

15

3. Електрически ток в различни среди

12

1

-

110


-

4. Електромагнетизъм

22

2

-

2

10

-

5. Електромагнитна индукция

12


1

-

1

10

-

6. Еднофазен променлив ток

24

2

1

3

10

15

7. Трифазен променлив ток

12

1

-

1

10

-

8. Електрически вериги с несинусоидални напрежения и токове.

3


-


-


-
--

О Б Щ О


126

11

2

1370


30


VІІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

инж. Росица Несторова – ПГ по битова техника, Пловдив


VІІІ. ЛИТЕРАТУРА

1. Несторова, Р. Електротехника. С. Просвета. 2003.

2. Ананиев, Л., П. Мавров. Основи на електротехниката. С. Техника. 2000.

3. Евдокимов, Ф. Теоретични основи на електротехниката. С. Техника. 1979.

с. 1

скачать файл