Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по


с. 1


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, СОФИЯ-ГРАД

София 1303, ул. "Антим I" №17
Изх. № 91 РА- 63/ 26.02.2009 г.

ЧРЕЗ РАЙОНА

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ


НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА
Уважаема госпожо / Уважаеми господин Директор,
Съобщаваме Ви, че съгласно Заповед № РД-09-44 /13.01.2009 г. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2008/2009 година областният кръг на олимпиадата по български език и литература ще се проведе на 08 март 2009 г., неделя, както следва:

За учениците от V и VІ клас от всички райони в

129. ОУ „Антим І”, ул. „Султан тепе” № 1, директор Богданка Николова, тел. 944-43-51; 944-41-15;

За учениците от VII, VIII, IX, X и XI клас от всички райони в

1. СОУ „Пенчо Славейков”, ул. „Стара планина” 11, директор Весела Тепавичарова, тел. 983-53-63, 983-55-78;

За учениците от XII клас в

СГСАГ „Христо Ботев”, ул. „Евлоги Георгиев” № 34, директор Доротея Дончева, 866-12-71, 865-40-76.

Областният кръг започва в 8.00 часа на 08.03.2009 г. с прочитане на темите по БНР (програма „Хоризонт” и програма „Христо Ботев”).

Времето за провеждане на областния кръг е:

V и VІ клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на писмен текст от вида подробен преразказ в V клас и преразказ с дидактическа задача в VІ клас;

VІІ клас 3 (три) астрономически часа за създаване на писмен текст от вида съчинение разсъждение върху изучавана литературна творба;

VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас – 4 (четири) астрономически часа за създаване на писмен текст по тема за интерпретативно съчинение или за есе по проблем от литературна творба (изучавана в съответния клас), по избор на ученика;

ХІІ клас – 5 (пет) астрономически часа за създаване на писмен текст по тема за интерпретативно съчинение или за есе по проблем от литературна творба (изучавана в съответния клас), по избор на ученика;

Писмените работи за учениците от ХІІ клас са анонимни.


Директорите на училищата, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата, със заповед назначават учител придружител в деня на провеждането и учител по български език и литература, който ще съдейства при задаване на темите в изпитните зали на училищата домакини. Директорът на всяко училище с класирани ученицинезависимо от техния брой – със заповед назначава за квестор учител, специалист по друг предмет, при поискване от директора на училището домакин. Имената на квестора незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона.
На 08 март 2009 год. (неделя) всички ученици трябва да се явят в посоченото училище домакин в 7.30 часа. Учениците от V до ХІ клас да носят карирани листове, формат А-4, подпечатани с печата на училището. Броят на листовете да бъде съобразен с класа и възрастта на учениците. На учениците от ХІІ клас ще бъдат осигурени листове за писане. Всички ученици пишат само със син химикал.

На учениците от VIII, IX, X, XI и XII клас се разрешава ползването на конкретния литературен текст.

Писмените работи се проверяват и оценяват от регионална комисия при условия и ред, определени в заповед на началника на РИО.

Срокът за проверка на писмените работи е 17 март 2009 година. Резултатите ще бъдат изнесени в РИО и на интернет страницата на РИО на 24.03.2009 год. Справки по телефона не се дават.За участие в националния кръг се класират само ученици от ХІІ клас, чиято окончателна оценка е не по-ниска от отличен (5,50).

ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РИО:с. 1

скачать файл