Методологични бележки


с. 1
МЕТОДОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ
В настоящия бюлетин е направен анализ на областната икономика въз основа на оперативната информация за периода януари-март 2010 година. Прилага се новата класификация на икономическите дейности KID_20­08.

Отчитането на месечните резултати от стопанската дейност на предприятията през 2010 година се извършва с формуляр ”Основни краткосрочни показатели”, който се попълва от поделения на фирми, фирми без поделения и други звена от отрасловите раздели на Национална класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) от отраслите ”Добивна промишленост”, ”Преработваща промишленост”, ”Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газ, газообразни горива и вода”, ”Строителство ” и ”Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството”.

За целите на националното наблюдение, чрез прилагане на различни методи, е направена извадка от предприятия, от които в Плевенска област попадат 340 фирми от обществения и частния сектор. Включени са съответно 119 промишлени , 64 строителни и 157 търговси фирми.

В отрасъл “Промишленост” се прилага метода на стратифицирана случайна извадка, по критерий “Брой заети лица” и е представителна по 3-тия знак на КИД - 2008. Всички фирми с над 100 заети се наблюдават изчерпателно. В отрасъл “Търговия, ремонт на автомобили и битова техника” се използва показателя “Нетен размер на приходите от продажби”, по метода “Стратифицирана панелна извадка с постоянен състав”, която е представителна на различни нива на КИД -2008.

Промишлена продукция в натурално изражение отчитат 57 фирми от Плевенска област. Те са част от предприятията, които произвеждат продукцията по наблюдаваните продуктови позиции по КИД- 2008 на национално ниво.

Отчитането на наетите лица и средствата за работна заплата през 2010 година е тримесечно. В отчета е включена справка за свободните работни места. Свободното работно място може да бъде новосъздадено, незаето или място, което ще се оваканти.

В наблюдението за заетите лица и средната работна заплата са включени 661 фирми. Извадката е стратифицирана в 3 страти, според броя на наетите лица по трудово правоотношение: първа – от 1 до 49 наети лица, втора – от 50 до 99 наети лица и трета – над 100 наети лица. Предприятията от обществения сектор и тези от 3-та страта на детските градини , училищата и фирмите от чадтния сектор се наблюдават изчерпателно.

Ежемесечното наблюдение на цените на стоките и услугите, включени в потребителската кошница се извърва в търговската мрежа на гр. Плевен, в периода от 5-то до 25-то число на месеца.


АНАЛИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ
Резултатите от ежемесечната бизнес анкета, проведена с ръководителите на 112 предприята от Плевенска област, показват известно влошаване на Бизнессъстоянието на предприятията през март спрямо месец януари. Към 10.04.2010 г. около 15% от ръководителите отчитат ситуацията като добра, а 33.9% като лоша. Подобряване на бизнесситуацията в предприятието през следващите 6 месеца очакват около 36% от анкетираните. 

По предварителни данни за периода януари-март 2010 г., наблюдаваните фирми от обществения и частния сектор са реализирали продукция, стоки и услуги за 300881 хил.лв. Около 49% от постъпленията са от ”Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството”, следвани от ”Преработваща промишленост” - 35,4% и ”Строителство ” - 7,5%.


ПРОДАДЕНА ПРОДУКЦИЯ, СТОКИ И УСЛУГИ В ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ

(Хил.лева)Отраслова групировка по А17

III

2010


I-III

2010


Общо

105110

300881

Добивна промишленост

..

..

Преработваща промишленост

44322

106537

Строителство

10491

22672

Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода

..

..

Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството

40780

146096


(..) – Данните са конфиденциални.

В общия обем на реализация в преработващата индустрия през периода януари-март най-голям дял имат отраслите: „Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия” – 33,1%; „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение” – 23,0%; „Производство на текстил, облекло, обувки и други изделия ” – 15,1%; „Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване” – 14,2%.

Около 18% от продажбите за периода са реализирани извън страната, а от тях 77% са за Евро-зоната.
Без особена промяна остават факторите, затрудняващи дейността на промишлените фирми, като най-често посочвания проблем е “недостатъчно търсене в страната и чужбина”, обусловено както от неосигурени пазари, така и от слаба конкурентноспособност на продукцията. Финансови проблеми (неплатежоспособност, трудности при получаване на кредити и др.) влияят негативно върху 30.6% от производителите, а 72,2% от ръководителите оценяват икономическата среда като несигурна.Към 10.04.2010 г. около 8% от ръководителите очакват увеличение на производствените цени, а около 3% да се намали персонала.

При сегашният темп на производство, средната осигуреност на производствения график с поръчки на промишлените фирми е около 3 месеца и са били натоварени около 56,4% от производствените мощности (от нормалното натоварване).

Резултатите на фирмите, отчитащи продукция в натурално изражение през периода януари–март 2010 г. показват, че спрямо същия период на 2009 г. нараства производството на сака за мъже и момчета; палта, манта и др.подобни за жени или момичета; стъклени буркани; и др.

Спрямо 2008 г. намалява производството на: : месо от животни от рода нa едрия рогат добитък, прясно или охладено; слънчогледово масло; брашно; работно облекло; фланели, пуловери, жилетки за мъже и момчета; врати и прозорци от дървен материал; бутилки за напитки и хранителни продукти от стъкло с вместимост 2,5л; сглобяеми конструкции от стомана; врати и прозорци от алуминий

и др.

Към 10.04.2010 г. около 77% от анкетираните строителни единици отчитат намаление на активността и очакванията на стопанските ръководители не са оптимистични. Най-често посочваните проблеми затрудняващи дейността на строителните фирми са недостатъчно търсене; финансови проблеми; конкуренция в бранша; несигурна икономическа среда и др. През следващите 3 месеца 45,5% от анкетираните очакват персоналът им да се намали.

При нормална продължителност на работното време, за около 2 месеца производствения график на строителните фирми е осигурен с поръчки.През следващите месеци 21,6% от стопанските ръководители в отрасъл „Търговия” предвиждат увеличаване на поръчките към доставчици. Около 27% от фирмите очакват увеличение на продажбите си. През следващите 3 месеца 13,5% от ръководителите в областта на търговията предвиждат увеличение на продажните цени.
Към 10.04.2010 г. очакванията на стопанските ръководители от отрасъл „Услуги” да се увеличи търсенето на техните услуги са оптимистични за 35,3% от анкетираните. Най-често посочваните проблеми затрудняващи дейността на фирмите от отрасъла са: конкуренцията в бранша; несигурна икономическа среда; слабости в законодателството и финансови проблеми. През следващите месеци около 18% очакват да се увеличи персонала им.През първото тримесечие на 2010 г. в Плевенска област по трудов договор са работили 56348, от които 29809 жени. Средната работна заплата е 480лв. Като средното възнаграждение на мъжете (506) надвишава това на жените с около 11 %.

По-ниско остава трудовото възнаграждение в сферите:”Административни и спомагателни дейности” – 294 лв.; “Търговия, ремонт и техническо обслужване”- 348 лв.; ”Хотели и ресторанти” - 350 лв.; „Операции с недвижими имоти” – 382 лв и др.

Свободните работни места към края на тримесечието са 448 , като най-голям процент са за аналитични специалисти (22,1%)., следвани от оператори на машини и съоръжения (9,2%) и за квалифицирани производствени работници (15,2%).

СРЕДЕН СПИСЪЧЕН БРОЙ И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ – МАРТ 2010 ГОДИНА

ЯНУАРИ

ФЕВРУАРИ

МАРТ
ССБ-брой

СРЗ-лева

ССБ-брой

СРЗ-лева

ССБ-брой

СРЗ-лева

ОБЩО

57028

472

56286

476

55730

493

от тях жени

29933

452

29736

453

29758

466

мъже

27095

494

26550

501

25972

524

СРЕДНИ ЦЕНИ НА НЯКОИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, В ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА НА ДРЕБНО В ГРАД ПЛЕВЕН


Стоки


Средна цена

I’10


Лева

Средна цена

II’10


Лева

Средна

цена


III’10

ЛеваСредна

цена


IV’10

ЛеваПакетиран ориз – кг

2.52

2.40

2.40

2.39

Пакетирано пшенично брашно тип 500 – кг

0.90

0.89

0.90

0.91

Бял хляб от брашно тип 500 – кг

1.18

1.16

1.14

1.08

Свински бут с кост – кг

6.94

7.19

7.23

7.60

Свински шол без кост – кг

9.77

9.64

9.42

9.63

Телешко месо без кости, телешки шол – кг

14.99

11.99

11.90

10.80

Пиле без вътрешности, замразено – кг

3.76

3.33

3.70

3.90

Мляно месо (кайма смес) – кг

6.31

6.33

6.33

6.30

Малотрайни салами – кг

6.30

5.92

6.25

6.13

Сухи салами обикновени – кг

11.79

12.02

11.65

11.84

Океанска нечистена скумрия, замразена – кг

3.58

3.82

4.12

4.12

Океански хек, чистен, замразен – кг

4.60

4.55

5.41

5.41

Прясно мляко, пастьоризирано, обикновено – 1.л

1.77

1.79

1.79

1.77

Краве кисело мляко,обикн., с 2% масленост – 400 г

0.66

0.68

0.68

0.69

Краве саламурено сирене – кг

5.65

5.85

5.74

5.74

Кашкавал (от краве мляко) – кг

9.84

10.15

9.96

9.87

Кокоши яйца - бр.

0.26

0.26

0.26

0.23

Маргарин - 500 г

2.18

2.13

2.18

2.15

Рафинирано слънчогледово олио в ПВЦ опаковка – л

1.97

2.01

2.10

2.24

Ябълки – кг

1.78

1.73

1.68

1.68

Лимони – кг

2.22

2.00

2.22

2.22

Портокали – кг

1.65

1.29

1.37

1.53

Банани – кг

2.36

2.29

2.32

2.50

Краставици оранжерийни – кг.

3.08

4.12

3.91

3.15

Домати оранжерийни – кг.

2.29

2.89

2.44

2.46

Бяло главесто зеле – кг

0.70

0.86

0.95

0.89

Зрял кромид – кг

1.01

0.92

1.13

1.13

Моркови (без продаваните на връзки) – кг

1.02

1.13

1.15

1.23

Пакетиран зрял боб – кг

3.09

2.84

2.84

2.84

Пакетирана леща – кг

2.25

2.25

2.25

2.26

Късни есенни картофи от 01.09 – кг

0.87

0.79

0.76

0.75

Пакетирана захар (кристал) – кг

1.44

1.42

1.43

1.43

с. 1

скачать файл