Методи и технически средства прилагани в лесозащитата условия и ред


с. 1
МЕТОДИ И ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ПРИЛАГАНИ В ЛЕСОЗАЩИТАТА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАСТИТЕЛНО-ЗАЩИТНИТЕ СРЕДСТВА
/ извадки от нормативната уредба /
…………………………………………………

МЕТОДИ ЗА ЗАЩИТА НА ГОРИТЕ
Раздел I.

Профилактика и карантина

Чл. 39. (1) Профилактичните мероприятия са система от дейности и правила - лесовъдски, агротехнически и биологични, осигуряващи предпазване, ограничаване и предотвратяване на появата и развитието на вредители, болести и други повреди.

(2) Профилактичните мероприятия се осъществяват от собствениците на гори и се контролират от НУГ и неговите структури и специализирани териториални звена и включват:

1. правилна агротехника и технология при обработката на почвата и отглеждането на фиданките;

2. използване на здрав и стандартен посевен и посадъчен материал;

3. проверка и установяване на здравословното състояние на посадъчните материали в горските разсадници от лесозащитните станции; резултатите се отразяват в протокол по образец (приложение № 17);

4. правилно съхраняване, опаковане и превозване на фиданките;

5. редовно и навременно отглеждане на културите;

6. селскостопанско ползване от 3 до 5 години на площи, заразени с пънчушка, преди ново залесяване с горскодървесни видове;

7. провеждане навреме на отгледни сечи и недопускане на механични повреди по оставащите след сечта дървета и подраст, почистване на сечищата и поддържане хигиена в гората;

8. провеждане своевременно на санитарни сечи след проверка и съгласуване с лесозащитната станция на план-извлеченията за тях;

9. обелване на иглолистните материали, добивани през периода от 1 април до 30 септември, ако престояват в гората повече от 30 дни след сечта; добитите материали извън този период, ако остават в гората, се обелват до 20 април;

10. извозване и преработване на буковите строителни материали, сечени от 1 април до 30 септември, най-късно 1 месец след сечта, а отсечените в останалото време - в срок до 1 май;

11. поддържане на оптимални дивечови запаси, нормално полово и възрастово съотношение и провеждане на мероприятия за ограничаване на миграцията чрез подобряване на хранителната база и местообитанията на дивеча.

Чл. 40. (1) Карантинната дейност се осъществява от отдел фитосанитарен контрол при Националната служба за растителна защита (НСРЗ).
Раздел II.

Химична борба

Чл. 41. (1) Химичната борба е дейност, при която за унищожаване или ограничаване на насекомни вредители, причинители на болести, гризачи, дивеч и др. се използват химически вещества, наричани растителнозащитни препарати.

(2) В зависимост от химическия състав растителнозащитните препарати биват неорганични (съединения на мед, сяра, цинк и др.) и органични (фосфороорганични съединения, карбамати, феноли, минерални масла, пиретроиди и др.).

(3) В зависимост от обекта на приложение растителнозащитните препарати биват: инсектициди, фунгициди, хербициди, арборициди, нематоциди, бактерициди, родентициди и др.

(4) Според способността им да проникват и въздействат на организмите пестицидите са контактни, системни и фумиганти.

(5) Токсичността на пестицидите се определя от способността им да нарушават жизнената дейност на организмите или да причиняват тяхната смърт. Доза, при която 50 % от опитните животни загиват, е позната като летална доза ЛД50.

(6) Според леталната доза препаратите се разделят по отровност на:

1. много силно и силно отровни - I група - до 100 мг/кг;

2. средно отровни - II група - до 1000 мг/кг;

3. слабо отровни - III група - над 1000 мг/кг.

(7) Върху опаковката на препарата задължително трябва да има етикет.

(8) С препарати от I група работят само специалисти, от II група - лица, имащи специално разрешение, и от III група - за свободна употреба от лица над 18 години.

Чл. 42. (1) Начините на прилагане на пестицидите в лесозащитата са: пръскане, прашене, аерозолно и фумигация.

(2) Прилаганите по-важни формулации на растителнозащитните препарати биват:

1. намокрим прах (ВП/WP), водоразтворим прах (СП/SP); суспензионен концентрат СК (SC);

2. гранулати (Г/G), микрогранули (МГ/MG);

3. прах за сухо обеззаразяване (ДС/DS);

4. емулсия (Е/Е), емулсионен концентрат (ЕК/EC), емулсионен разтвор (ЕС/ES), водна емулсия (ЕВ/EW);

5. течности (Л/L), формулация за третиране на семена (ЛС/LS), формулация за малообемно пръскане (ЛВ/LW), за ултрамалообемно пръскане (УЛВ/ULW);

6. таблетки (ТВ);

7. продукт, отделящ пари (ВП/VP); продукт, отделящ газ (Г/GE);

8. формулация за мазане.

(3) Върху опаковките инсектицидите се маркират с наклонена червена ивица, фунгицидите - със синя, и хербицидите - със зелена.

Чл. 43. (1) Пръскането е основен способ за приложение на растителнозащитните препарати.

(2) Според големината на капките пръскането бива:

1. аерозолно - при големина на капките до 50 мкм;

2. дребнокапково - от 51 до 150 мкм;

3. среднокапково - от 151 до 300 мкм;

4. едрокапково - над 300 мкм.

(3) Според разходната норма - работен разтвор на декар:

1. обикновено (конвенционално) - над 5 л/дка;

2. малообемно (ЛВ/LV) - 1,5 до 5 л/дка;

3. ултрамалообемно (УЛВ/ULV) - 0,05 - 0,5 л/дка.

(4) Качеството на пръскането се определя от броя на капките, попаднали върху един квадратен сантиметър от обекта за пръскане (листа, клони и др.). Пръскането е качествено при брой на капките на 1 см2 за:

1. фунгициди - с контактно действие - 50 - 70 бр./см2, със системно действие - 20 - 30 бр./см2;

2. инсектициди - за малообемно и ултрамалообемно пръскане с контактно действие - 50 - 70 бр./см2, със системно действие - 20 - 30 бр./см2;

3. хербициди - с контактно действие - 50 - 70 бр./см2, със системно действие - 20 - 30 бр./см2.

Чл. 44. Прашене се прилага за обеззаразяване на семена, почва и посеви в горските разсадници.

Чл. 45. Фумигация се прилага за обеззаразяване на семена, почва, складове и други помещения, превозни средства и дървени материали. Прилага се ръчно или чрез апликатори.

Чл. 46. Аерозолно прилагане на пестициди се извършва с маслени препарати чрез аерозолни генератори.

Чл. 47. Химичната борба с насекомни вредители и болести се провежда при производство на посадъчни материали в горските разсадници, в горските култури и насаждения, на складирани обли материали, фасонирана и употребена дървесина.

Чл. 48. (1) Химичната борба в горските разсадници срещу насекомни вредители, нематоди, гризачи, фитопатогени, плевели и др. се провежда чрез:

1. обеззаразяване на семената непосредствено преди посева по три метода - сух, полувлажен и накисване;

2. обеззаразяването на почвата:

а) внасяне на препарати в почвата на дълбочина 3 - 5 см срещу фитопатогени;

б) фумигиращи препарати срещу кореногризещи насекоми;

в) внасяне на фумигиращи препарати през есента на дълбочина 25 - 30 см комбинирано срещу насекоми, гъби, нематоди, плевели и др.

(2) Химичната борба с вредители, болести и плевели след поникване на пониците в семенища и школи се извършва чрез пръскане с наземна техника с подходящи фунгициди, инсектициди и хербициди по 50 - 100 л/дка работен разтвор.

(3) Химичната борба с гризачи се провежда чрез отровни примамки. Залагат се в укрития, които ограничават достъпа на птици, дивеч, домашни животни.

(4) Хранилища, складове и оранжерии се обеззаразяват чрез обгазяване или влажна дезинсекция.

Чл. 49. (1) Химичната борба с вредители в горски култури и насаждения се провежда, когато няма разработени надеждни биологични методи и препарати.

(2) Химичната борба се прилага чрез наземно и авиационно пръскане, токсифициране, примамки и намазване, като:

1. пръскане се провежда предимно срещу листогризещи вредители, болести по култури от горски и орехоплодни видове в семепроизводствени градини и насаждения и срещу плевели и друга нежелана растителност;

2. токсифициране се прилага на ловни кори и ловни дървета срещу стъблени и коренови насекомни вредители;

3. примамки се използват за борба срещу мишевидни гризачи;

4. намазване се прилага за:

а) ограничаване на повредите от дивеч с репеленти, въздействащи върху обонянието и вкуса на животните;

б) за предотвратяване на появата на издънки с арборициди;

в) за борба с плевелната растителност.

Чл. 50. Условията за прилагане на химически растителнозащитни препарати и средства са:

1. спазване на Наредба № 25 от 1999 г. за условията, начините и реда за прилагане на растителнозащитни препарати и средства в горите на Република България (ДВ, бр. 95 от 1999 г.);

2. да са слабо токсични за човека, домашните животни, дивеч, риба, птици, ентомофауна;

3. прилагане във време, когато най-слабо влияят върху полезната ентомофауна;

4. спазване на разходните норми, определени с регистрацията на препаратите и изискванията на фирмата производител;

5. химичната обработка на нападнатите площи, която се извършва:

а) при липса на роса по листата (иглиците);

б) при скорост на вятъра не повече от 5 м/сек;

в) когато не се очакват валежи 2 - 3 часа след пръскането.


Раздел III.

Биологична борба

Чл. 51. Биологичната борба е дейност, използваща съществуващите в природата антагонистични взаимоотношения между организмите и бива микробиологична и макробиологична.

Чл. 52. (1) Микробиологичната борба се основава на използването на микроорганизми (бактерии, вируси, гъби и др.), формулирани във вид на препарати, за борба с насекомните вредители и болести в горите.

(2) Условията за съхраняване и използване на биологичните препарати са:

1. съхраняване на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при температура не по-висока от 32 градуса С и не по-ниска от минус 0,6 градуса С;

2. приготвяне на работните разтвори на биологичните препарати в количество за еднодневна употреба;

3. използване на вода с ph 5,5 до 5,7 за водни разтвори на бактериални препарати.

(3) Биологичните препарати се използват:

а) при среднодневна температура над 15 °С;

б) при метеорологична обстановка, непредвиждаща поне 6 часа валеж след третирането и влажност на въздуха над 60 % за водни и над 40 % за маслени формулации;

в) при развитие на размера на листата над 45 % и липса на роса върху тях;

г) когато вредителят е в начална фаза на нарастване на числеността и първа - втора възраст;

д) скорост на вятъра до 3 м/сек за ултрамалообемните пръскания;

е) от височина 10 - 15 м над върховете на короните.

(4) Биологичните препарати се прилагат основно чрез авиационна техника, с инсталации за ултрамалообемно и малообемно пръскане при брой на капките 20 до 40 на 1 см2 или най-малко една капка на една иглица.

Чл. 53. (1) Макробиологичната борба включва използването на паразитоиди, хищни насекоми и насекомоядни птици.

(2) Паразитоидите се използват и числеността им се увеличава чрез:

1. развъждане в биолаборатории (биофабрики);

2. пренасяне от обекти със затихваща в обекти с нарастваща численост на вредителя;

3. подобряване на хранителната им среда (създаване на нектароносни ниви и опазване на нектароносните растения).

(3) Практически мероприятия за повишаване ефективността на хищните насекоми (мравки, гъсеничари, бегачи, калинки и др.) са: опазването им и подобряване на условията за живот с оглед увеличаване на тяхната численост.

(4) Увеличаването на числеността на насекомоядните птици се осъществява чрез:

1. поставяне на изкуствени гнездилки при спазване на изискванията за размери и форма, място на поставяне (окачване), брой и групиране в насажденията в зависимост от вида на птиците;

2. поставяне и зареждане на хранилки и поилки;

3. запазване на естествените места за гнездене (хралупести дървета и храсти).

(5) Дейността по отглеждане, получаване, разселване и опазване на паразитоидите, хищните насекоми и птици се осъществява от ДЛ под методичното ръководство на лесозащитните станции.


Раздел IV.

Механична борба

Чл. 54. (1) Механичната борба е дейност, която включва изрязване, изстъргване, събиране и унищожаване на насекомни вредители (в различни фази от тяхното развитие), на плодни тела и повреди от гъби, бактерии и др., ограждане и използване на механични предпазни средства в култури и други обекти срещу повреди от дивеч, улавяне и унищожаване на гризачи и др.

(2) Механичната борба се прилага при слабо нападение от вредители и болести, на ограничени площи или за предпазване на отделни ценни дървета.

Чл. 55. Механичната борба срещу насекомните вредители и болести се провежда чрез:

1. изрязване и унищожаване на гъсенични гнезда на борова процесионка, златозадка, дъбова процесионка; на леторасли със смолни капсули на летораслозавивачки; на гали и повреди от насекоми по тополите и други видове; ракови образувания от гъби и бактерии и др.;

2. унищожаване на яйцекупчинки на гъботворка;

3. събиране и унищожаване на възрастни (бръмбари), ларви, какавиди и плодни тела на гъби, семена и плодове, нападнати от вредители и болести, и др.;

4. привличане и унищожаване на стъблени вредители чрез ловни дървета, ловни кори и др.

Чл. 56. Механичната борба срещу повреди от дивеча се провежда чрез:

1. ограждане на застрашени от повреди култури;

2. използване на индивидуални средства за защита на централния леторасъл или цялата фиданка.

Чл. 57. Механичната борба срещу гризачи се провежда чрез:

1. улавяне и унищожаване с капани;

2. наводняване на ходовете;

3. разораване и унищожаване на ходовете и гнездата.
Раздел V.

Интегрирана борба

Чл. 58. (1) Интегрираната борба е комбинация от профилактични, биологични, химични и механични методи за поддържане на ниска плътност на популациите на вредителя или болестта, при която използването на химически препарати е ограничено.

(2) Интегрирана борба срещу насекомни вредители и болести се провежда в определени от държавното лесничейство обекти под методичното ръководство на лесозащитните станции и включва:

1. своевременно провеждане на отгледни и санитарни сечи;

2. разрохкване на почвата и торене;

3. забрана на пашата;

4. засяване или засаждане на нектароносни треви и храсти;

5. окачване на изкуствени гнездилки и поставяне на поилки и хранилки;

6. ограждане на мравуняци и разселване на мравки от род Formica;

7. провеждане на механична борба;

8. провеждане при необходимост борба с биологични препарати;

9. използване ограничено на химична борба.


Глава пета.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА БОРБА С НАСЕКОМНИ И ДРУГИ ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕСТИ
Раздел I.

Технически средства

Чл. 59. Техническите средства за наземна борба са: апликатори, напрашвачки, пръскачки и аерозолни генератори:

1. апликаторите са разграфени пластмасови или метални съдове за дозиране, приготвяне и внасяне на препарати;

2. напрашвачки - използват се за прахообразни препарати, имат ограничено приложение;

3. пръскачки - използват се за разпръскване на течни препарати и биват:

а) ръчни (механични и електрически);

б) гръбни (механични и моторни);

в) тракторни (прикачни и навесни);

4. аерозолни генератори - раздробяват работния разтвор под формата на мъгла, биват рективни генератори или аерозолни флакони.

Чл. 60. (1) Техническите средства за авиационна борба са: самолети, вертолети, мотоделтапланери и системи за разпръскване към тях.

(2) Изборът на техническото средство за провеждане на борбата се определя от големината на обекта, наклона на терена, наличие на авиоплощадки и др.

Чл. 61. (1) Системите за пръскане са конвенционални и специални (за малообемното и ултрамалообемното пръскане).

(2) Изборът на системата се определя от вида на препарата (химичен, биологичен, воден, маслен).

…………………………………..Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Абиотични увреждания" са видими изменения на тъкани и органи, причинени от елементи на неживата природа (вятър, сняг, ниски и високи температури и др.).

2. "Абсолютна заселеност" е количеството на здравите индивиди от вредителя, средно на един квадратен метър от почвената повърхност, на едно дърво, клон или линеен метър от него.

3. "Активно вещество (= активен ингредиент)" е химическа субстанция, която влиза в състава на пестицидите, оказва токсично действие на вредните организми и влияе върху растежа на растенията.

4. "Алергенти" са веществата, предизвикващи раздразнителни реакции при хората.

5. "Антропогенни фактори" - онези фактори на околната среда, чиято същност, интензитет, сила и повторяемост се определят от човешката дейност и се явяват пряк и косвен резултат от нея.

6. "Биотични увреждания" са видимите изменения на тъкани и органи, причинени от живи организми.

7. "Вредители" в лесозащитата са насекомите и другите животински видове, причиняващи стопански или екологично значими нарушения в горите.

8. "Вторично огнище" е концентрирана поява на вредителя или болестта около източника на първичното разпространение (инфекция).

9. "Дезинсекция" е унищожаване на вредни насекоми.

10. "Диапауза" е състояние на дълбок и продължителен физиологичен покой в резултат на адаптация на организмите към сезонната периодичност на абиотичните фактори или определен онтогенетичен стадий, регулиран от вътрешен ритъм.

11. "Ентомофаги" са организми, използващи за храна насекоми или части от тялото им.

12. "Екосистема" е съвкупност от живи организми и окръжаващата ги нежива среда, обединени в единно функционално цяло чрез причинно-следствени връзки между отделните компоненти.

13. "Епизоотия" е масово развитие на инфекциозно заболяване по животни - фитофаги върху определена територия.

14. "Епифитотия" е масово развитие на инфекциозно заболяване, което обхваща представителите на даден вид растение върху определена територия.

15. "Ефективност на растителната защита" е резултатът от прилагането на растителнозащитните мероприятия.

16. "Защита на горите" е комплекс от мероприятия за екологичен и лесопатологичен мониторинг на горските екосистеми, средства, методи и технологии за предотвратяване и намаляване на повредите в горите, причинявани от вредни организми, абиотични фактори и антропогенно въздействие.

17. "Имагиниране (= летеж)" е появата на възрастно насекомо след постембрионалното му развитие.

18. "Каламитет" е масова поява на насекомни вредители, свързана с нанасянето на значителни повреди.

19. "Карантина" е дейност, осигуряваща фитосанитарен контрол с оглед предотвратяване проникването или изнасянето на нови видове вредни организми от една страна в друга (външна карантина) и ограничаване разпространението или пренасянето на вредни организми от един район в друг (вътрешна карантина).

20. "Лесозащитно мероприятие" е наблюдение, лесопатологично обследване и борба за предотвратяване разпространението и намаляване на загубите от вредители, болести и други повреди в горите.

21. "Мониторинг" е система за наблюдение, оценка и контрол върху развитието на определени обекти, явления и др. с оглед вземане на управленчески решения.

22. "Екологичен мониторинг" е комплекс от методи за наблюдение, събиране на информация, обобщаване и анализ за тенденциите в състоянието на горите в зависимост от факторите на средата и тяхната динамика.

23. "Лесопатологичен мониторинг" е система за наблюдение и оценка на здравословното състояние на горските екосистеми и динамиката в разпространението на вредителите, болестите и повредите от тях.

24. "Обеззаразяване" е унищожаване на патогенни организми, установили контакт с гостоприемника.

25. "Обект" е определена площ (територия) от гората, обхваната от определен вредител, болест или друга повреда, върху която се провеждат лесозащитни мероприятия.

26. "Паразит" е организъм, който живее на повърхността или във вътрешността на друг жив организъм (гостоприемник).

27. "Паразитоид" е насекомо, паразитиращо в друго насекомо (гостоприемник); за развитието си паразитоидът използва само един индивид на гостоприемника, който в резултат на опаразитяването обикновено умира.

28. "Пестицид" е субстанция или смес от субстанции, предназначени за предпазване от или за борба с вредители и болести на растенията; за борба с вредни насекоми се използват инсектициди, с гъби - фунгициди, с плевели - хербициди, с нематоди - нематоциди, с бактерии - бактерициди, с гризачи - родентоциди, с нежелана дървесна и храстова растителност - арборициди.

29. "Повреда" е видимо изменение на тъкани и органи, причинени от абиотични фактори (измръзване, пригор, снеголом и др.) или от биотични фактори (патогени, насекоми и други вредители).

30. "Поколение на вредителите" е пълното развитие на даден организъм до полово зрял индивид.

31. "Популация" е съвкупност от индивидите на даден вид, притежаваща всички качества, за да поддържа числеността си в определена територия на характерно ниво.

32. "Популационна плътност на вредителите" е средният брой индивиди в единица площ или обем.

33. "Пробна площ" - част от територията, заета от дадена екосистема. В зависимост от състава на разглежданата екосистема и поставената цел се избира и размерът на пробната площ.

34. "Първично огнище" е мястото на първичната поява и резервация на вредители и болести.

35. "Репеленти" са химични вещества за защита на растенията, отблъскващи насекоми, гризачи и копитни животни.

36. "Стационарен обект" е горско насаждение или група от насаждения, в които се извършва многогодишен лесопатологичен мониторинг.

37. "Степен на нападение" е показател за определяне нивото на устойчивост или размера на поява на вредни организми. Изразява се в площ от повърхността на листа, плода, стъблото и др. с различна форма и размери или в брой на вредните организми в определен обем или площ.

38. "Степен на повреда" е вредното въздействие върху растенията, изразено в балове или проценти.

39. "Третиране" е разпръскване на разтвор, емулсия или суспензия от препарати или нанасянето им върху обработваните обекти.

40. "Феромони" са химически вещества, отделяни от жлези с външна секреция при насекомите, които предизвикват изменения в поведението или във физиологическата реакция на индивидите от същия вид.

41. "Агрегационни феромони" са вещества, отделяни от индивидите на единия или на двата пола за привличане на останалите индивиди към място, подходящо за хранене, копулиране и яйцеснасяне.

42. "Полови феромони" са вещества, отделяни от индивидите за привличане на другия пол с цел сближаване и копулация.

43. "Фитопатогенни гъби" са гъби, предизвикващи заболявания на растенията.

44. "Фитосанитарна обстановка" е здравословно състояние на растенията в даден район вследствие на абиотични и биотични въздействия.

45. "Фитосанитарен контрол" е комплекс от мероприятия за предотвратяване или задържане развитието и разпространението на вредители и болести по растенията.

46. "Фитофармацевтични препарати" са активни вещества и препарати, съдържащи едно или няколко активни вещества, предназначени да предпазват растенията и растителните продукти от болести и вредители.

47. "Формулация на пестицидите" е смес от едно или повече биологични или химични вещества и инертни съставки с определени физико-химически свойства.

48. "Фотоеклектор" е устройство, служещо за изолиране на насекоми след излюпването или имагинирането им благодарение на поведенчески реакции за излизане на светлина.

49. "Хорион" е втора мембрана (обвивка) при яйцата на насекомите.
Заключителни разпоредби

………………………………………..

§ 3. Тази наредба отменя Инструкция № 8 за опазване на горите от вредители, болести и други повреди (ДВ, бр. 36 от 2000 г.).

§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на началника на Националното управление по горите.Приложение № 8 към чл. 20, чл. 24, ал. 2, чл. 31

Скала за оценка на обезлистването и оцветяването на листата и

короните на дърветата и насаждениятаБална оценка

Обезлистване, %

Оцветяване, %

Степен на увреждане

0

0 - 10

0 - 10

здрави

1

11 - 25

11 - 25

слабо засегнати

2

26 - 60

26 - 60

средно засегнати

3

над 60

над 60

силно засегнати

4

100

-

изсъхналиСкала на комплексна оценка на състоянието на дърветатаОбезлистване (бал)

Оцветяване (бал)

Степен на увреждане0

1

2

30

0

0

1

2

0 - здрави

1

1

1

2

2

1 - слабо засегнати

2

2

2

3

3

2 - средно засегнати

3

3

3

3

3

3 - силно засегнати

4

4

4

4

4

4 - сухи

Пример. При обезлистване на дърво бал - 0, и оцветяване бал - 2, комплексната оценка е 1.

Насекомен Степен на обезлистване (%) при определен брой ларви

вредител

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. T. pityocampa 1 1 1 2 3 3 4 5 8 13

2. D. pini 16 32 47 65 86 107 134 165 220 371

3. N. sertifer 13 25 38 53 69 85 110 138 182 315

4. L. dispar 2 4 5 7 10 13 16 20 26 43

5. E. chrysorrhoea 4 9 14 19 25 32 40 50 78 115

6. M. neustria 2 5 8 11 14 18 22 28 36 62

7. T. viridana 20 40 61 85 110 125 172 220 276 4628. O. brumata 20 42 63 86 112 153 187 230 296 485

9. E. defoliaria 7 13 20 27 35 45 55 65 90 150
с. 1

скачать файл