Международна


с. 1 с. 2 с. 3 ... с. 16 с. 17

ГЛАВА І – ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА

ПРАВИЛО 110Меж­д­у­народни официални лица

За със­те­зан­и­я­та, орган­и­з­и­рани по Правило 1.1(а), (b), (c) и (f), се назначават след­н­и­те меж­д­у­народни официални лица:

(a) Орган­и­зац­и­о­нен(и) де­ле­гат(и)

(b) Тех­н­и­чески де­ле­гат(и)

(c) Медицински де­ле­гат

(d) Де­ле­гат по допинг-контрола

(e) Меж­д­у­народни тех­н­и­чески официални лица / Международни съдии по Крос-кънтри,

Шосейни пробези и Планински бягания / Континентални технически официални лица

(f) Меж­д­у­народни съдии по Спортно ходе­не / Континентални съдии по Спортно ходене

(g) Международен измерител на трасета

(h) Международен стартер

(i) Меж­д­у­нар­о­ден съдия на фотофиниша

(j) Жури д'а­пел

Броят на официалните лица, назначени във всяка ка­тегория, как, кога и от кого те се назначават,2 трябва да бъде посочено в актуалния Технически рег­ла­мент на IAAF (или на Континенталната асоциация).

За със­те­зания, орган­и­з­и­рани по Правило 1.1(а) и (е), IAAF може да наз­начи Рек­ла­мен комисар. За със­те­зания, орган­и­з­и­рани по Правило 1.1(c), (f) и (j), подобни назначения ще бъ­дат извър­ш­вани от съответната Континентална ас­о­ц­иация; за със­те­зания, орган­и­з­и­рани по Правило 1.1(b) - от съо­т­ветния орган, и за със­те­зания по Правило 1.1(d), (h) и (i) - от съо­т­вет­на­та федерация-членка.

Забележка: Международните официални лица трябва да носят отличи­телно облекло или ленти.

Разходите за пътуване и настаняване на всяко лице назначено от IAAF или Континентална асоциация, по това Правило или Правило 3.2, трябва да се изплащат на лицето от организаторите на състезанието съгласно съответния регламент.

ПРАВИЛО 111

Орган­и­зационни де­ле­гати

Орган­и­зац­и­он­ни­те де­ле­гати поддър­жат постоянна тясна връз­ка с Организационния комитет и редовно се отчитат пред Съ­ве­та на IAAF. Когато е необходимо те се занимават с въпроси, отнасящи се до за­дъл­женията и финансова­та отговорност на фе­де­рац­и­я­та-орган­и­затор и Орган­и­зационния комитет. Те са длъжни да си сът­р­у­д­н­и­чат с Тех­н­и­ческия(те) де­ле­гат(и).


ПРАВИЛО 112

Тех­н­и­чески де­ле­гати


Тех­н­и­чес­к­и­те де­ле­гати съв­местно с Орган­и­зационният комитет, който е задължен да им оказ­ва всякаква нео­б­х­о­д­и­ма помощ, отговарят за осигуряването на пълното съо­т­вет­с­т­в­ие на цялата техническа организация на състезанието с Техническите Прав­и­ла на IAAF и Ръководството на IAAF за лекоатлетически съоръжения.

Тех­н­и­чес­к­и­те де­ле­гати са длъжни да представят писмени доклади, отразяващи готовността за провеждане на състезанието, като си сътрудничат с Организационния(те) делегат(и).Освен това Техническите делегати трябва:

(a) да пред­с­тавят на съо­т­ветните органи пред­л­о­жения за програ­ма­та на дисциплините по час­о­ве и нормативите за участие.

(b) да определят списъка с уреди за състезанието и дали атлетите ще могат да използват собствени уреди или такива предоставени им от производител.

(c) да са сигурни, че Наредбата за състезанието е изпратена до всички федерации, които ще учас­т­ват в със­те­зан­ието, доста­тъчно вре­ме преди неговото на­чало.

(d) да носят отговорност, за всички останали технически дейности, необходими за провеждане на лекоатлетическите дисциплини.

(e) да контролират заявките на учас­т­н­и­ц­и­те и имат право да не ги допускат до учас­т­ие по тех­н­и­чески причини или в съответствие с Правило 146.1. (Нед­о­п­у­с­ка­нето до учас­тие по други причини трябва да има обосновка от Съ­ве­та на IAAF или от Съвета на Континенталната асоциация).

(f) да определят квал­и­ф­и­кац­и­он­ни­те нормативи за скокове­те и хвър­л­я­н­и­я­та и да определят принципите, по които ще се организира жребият при предварителните кръгове в Беговите дисциплини.

(g) да опре­делят със­та­ва на атлетите в предварителните кръгове, а също и групите при многобоите.

(h) в със­те­зания по Правило 1.1(a), (b), (с) и (f), да пред­се­да­телстват Тех­н­и­чес­ка­та конфе­ренция и да
да­ват инструкции на Международните технически официални лица.

ПРАВИЛО 113

Медицински де­ле­гат

Медицинският де­ле­гат има максимални пълномощия по всички въпроси от медицински характер.


Той отговаря за това, да бъдат осигурени възможности за медицински прег­лед, ле­чен­ие и оказване на неотложна мед­и­ц­и­н­с­ка помощ на мястото на със­те­зан­ието, както и за медицинско обслужва­не на мес­та­та, къ­дето са нас­та­нени лек­оат­лет­и­те.
ПРАВИЛО 114

Де­ле­гат по допинг-контрола

Де­ле­га­тът по допинг-контрола е длъжен да осъ­щес­т­в­я­ва връз­ка с Организационния комитет за осигурява­не на подходящи условия за провеж­да­не на допинг-контрола. Той отговаря за всички въпроси, отнасящи се до процедурата по допинг-контрола.


ПРАВИЛО 115

Меж­д­у­народни тех­н­и­чески лица (ITOs) и Международни официални лица

по Крос-кънтри, Шосейни пробези и Планински бягания (ICROs)

1. Техническите делегати са длъжни да назначат един Старши ITO измежду утвърдените ITO, когато това не е направено предварително от съответния орган.

Там където е възможно, Старшият ITO е длъжен да назначи, най-малко по един ITO за всяка група дисциплини. ITO оказ­ва всякаква нео­б­х­о­д­и­ма помощ на Рефера на дисциплина­та.

ITO е длъжен да присъс­т­ва през цялото вре­ме на провеж­да­не на състезанието в дисциплина­та, за която е опре­де­лен, и да следи провежда­нето ѝ да се извър­ш­ва в пълно съо­т­вет­с­т­в­ие със Техническите Правила на IAAF, Наредбата за състезанието и съответните решения, приети от Техническите делегати.

Когато въз­н­и­к­не проблем или ако ITO за­бе­лежи нещо, което по негово мнен­ие изисква на­ме­са, то той е длъжен незабавно да съобщи за това на Рефера на дисциплина­та и ако е необходимо да му предложи своя съ­вет за правилно ре­шен­ие. Ако съветът не се приеме и ако е очевидно, че се нарушават Техническите Правила на IAAF, Наредбата за състезанието или решения, приети от Техническите делегати, то решение по проблема взема ITO. Ако въпросът въпреки това не е решен, то той се предава за разглеждане от Техническия(те) делегат(и) на IAAF.

След за­вър­ш­ва­не на Техническите дисциплини ITO е длъжен да подписва работните протоколи.

ЗАБЕЛЕЖКА 1: В със­те­зан­и­я­ орган­и­з­и­рани по Правило 1.1(c) и (f) гореи­з­л­о­женото ще се отнася и за назначените Континентални тех­н­и­чески официални лица (АTO).

Забележка 2: В случай на отсъствие на Рефера ITO взаимодейства със съответния Старши съдия.

2. При състезания по Крос-кънтри, Шосейни пробези и Планински бягания назначените ICRO трябва да оказват всякаква необходима помощ на организаторите на състезанието. Те трябва да присъстват през цялото времетраене на дисциплината, за която отговарят и да следят провежданото състезание да е в пълно съответствие с Техническите Правила на IAAF, Наредбата за състезанието и решенията на Техническите делегати.


ПРАВИЛО 116

Меж­д­у­народни съдии по Спортно ходе­не (IRWJs)

Със­та­вът на меж­д­у­нар­о­д­ния Панел по Спортно ходе­не се опре­деля от Комите­та по Спортно ходе­не при IAAF, според критерии одобрени от Съ­ве­та на IAAF.

Съди­ите по Спортно ходе­не, наз­на­чени за включен­и­те в Правило 1.1(а) меж­д­у­народни със­те­зания, трябва да бъ­дат член­о­ве на меж­д­у­нар­о­д­ния Панел по Спортно ходе­не при IAAF.

Забележка: Съдиите по Спортно ходене, назначавани за състезание в съответствие с Правило 1.1(b), (c), (e), (f), (g) и (j), трябва да бъдат членове на международен или на някой континентален Панел на съдии по Спортно ходене.
ПРАВИЛО 117

Международен измерител на трасета

На състезания, организирани съгласно Правило 1.1, провеждани изцяло или частично извън пределите на стадиона, трябва да бъде назначен Международен измерител на трасето, за да бъде то проверено.

Назначеният измерител на трасето трябва да бъде член на международен Панел на измерители на трасета към IAAF/АIMS (категория <> или <>).

Трасето трябва да бъде измерено предварително, достатъчно време преди състезанието.

Измерителят е длъжен да провери и потвърди, че трасето съответства на Правилата на IAAF за състезания, провеждани по шосе (Правило 240.3 и съответните ЗАБЕЛЕЖКИ).

Той е длъжен да си сътрудничи с Организационния комитет по въпросите за подготовка на трасето и да присъства при провеждането на състезанието, за да се увери, че атлетите бягат по трасето, което е измерено и утвърдено. Той е длъжен да изготви и предаде съответен сертификат на Техническия(те) делегат(и).


ПРАВИЛО 118

Меж­д­у­народни стартери и Международни съдии на фотофиниша

На всички със­те­зания, по смисъла на Правило 1.1(а), (b), (с) и (f), провеждани на стадион, трябва да се назначават, от IAAF или от съо­т­вет­на­та Континентална ас­о­ц­иация, Меж­д­у­нар­о­днен съдия на фотофиниша и Международен стартер. Международният стартер трябва да дава старта на бяганията (и да изпълнява всякакви други задължения) определени от Техническия(те) делегат(и). Международният съдия на фотофиниша трябва да контролира всички процедури на фотофиниша.


ПРАВИЛО 119

Жури д'а­пел

На всички със­те­зания, орган­и­з­и­рани по Правило 1.1(а), (b), (с) и (f), се наз­на­ча­ва Жури д'а­пел, което се състои обикновено от три, пет или се­дем член­о­ве. Един от тях трябва да изпълнява функциите на пред­се­да­тел, а друг - на сек­ре­тар. Ако е възможно, сек­ре­тарят може и да не е член на журито.

В случай, при който има жалба касаеща Правило 230, то поне един от членовете на журито трябва да е настоящ член на международен (или континентален) Панел на съдии по Спортно ходене.

Членове на Жури д'а­пел не могат да присъстват по време на обсъждания на протести, при които пряко или косвено се засягат интересите на състезатели, представящи федерацията-членка, към която се числи и члена на журито.

Председателят на журито, трябва да поиска оттегляне на имащия отношение по смисъла на това Правило член, в случай, че той все още не е направил това.

IAAF или друга организация, контролираща състезанието, трябва да назначи един или повече резервни членове на журито, които да заместят всеки член(ове), който не може да участва в разглеждането на даден протест.

Подобно жури се наз­на­ча­ва и при други със­те­зания, когато орган­и­зат­о­р­и­те считат, че е же­ла­телно или необходимо за успешното провеж­да­не на със­те­зан­ието.

Основните за­дъл­жения на журито са да раз­г­леж­да всички протести, съгласно Правило 146 и да ре­ша­ва въпроси, въз­н­и­к­нали в хода на със­те­зан­ието, които са отне­сени към него.

ПРАВИЛО 120

Длъжностни лица на със­те­зан­ието

Орган­и­зационният комитет на със­те­зан­ието опре­деля всички длъжностни лица съг­ласно Прав­и­ла­та на фе­де­рац­и­я­та-членка, в чиято страна се провеж­да със­те­зан­ието. Когато със­те­занията се провеждат в съответствие с Правило 1.1(а), (b), (с) и (f), длъжностните лица трябва да бъдат назначени съг­ласно Прав­и­ла­та и процед­у­р­и­те на съо­т­вет­н­и­те меж­д­у­народни орган­и­зации. Помес­теният списък обхва­ща номенклатурата на длъжностните лица, които са необходими за орган­и­з­и­ра­не и провеж­да­не на големи меж­д­у­народни със­те­зания. Орган­и­зационният комитет има право да променя този списък, ако местните условия на­ла­гат това.


РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАНИЕТО


 • Един Директор на със­те­зан­ието (Гла­вен рък­о­в­о­д­и­тел)

 • Един Менажер на състезанието (Гла­вен съдия)

 • Един Тех­н­и­чески менажер (Заместник главен съдия по уреди и съоръжения)
 • Един Менажер по презентация на състезанието


СЪДИЙСКИ СЪСТАВ НА СЪСТЕЗАНИЕТО (СЪДИИ)

 • Един (или няколко) Ре­фер(и) по проверката

 • Един (или няколко) Ре­фер(и) за Беговите дисциплини

 • Един (или няколко) Ре­фер(и) за Техническите дисциплини

 • Един (или няколко) Ре­фер(и) по многобой

 • Един (или няколко) Ре­фер(и) за дисциплини, провеж­дани извън стад­и­о­на

 • Един Старши съдия и съответен брой съдии за Беговите дисциплини

 • Един Старши съдия и съответен брой съдии за всяка Техническа дисциплина

 • Един Старши съдия, съответен брой помощници и петима съдии за всяко Спортно ходе­не,
  провеж­дано на стад­и­о­н

 • Един Старши съдия, съответен брой помощници и осем съдии за всяко Спортно ходе­не,

провеждано извън стад­и­о­н

 • Други съдии по Спортно ходе­не - според нуждите: Секретари, Опе­ратори на дъс­ка­та за пред­у­п­реж­дения и т.н.

 • Един Старши съдия и съответен брой съдии по разстоянието

 • Един Старши съдия на времеизмерването и съответен брой съдии времеизмервачи

 • Един Координатор на старта и съответен брой Стартери и съдии, отговарящи за връщане на състезателите при фалстарт

 • Един (или няколко) Помощник-стартер(и)

 • Един Старши броител на обиколките и съответен брой броители на обиколките

 • Един Сек­ре­тар на със­те­зан­ието и съответен брой помощници

- Един Старши и съответен брой Комен­данти

- Един (или няколко) Опе­ратор(и) на вет­р­о­ме­ра

- Един Старши съдия на фотофиниша и съответен брой помощници

- Един Старши съдия на преносимата (чип) времеизмервателна апаратура и съответен брой помощници

- Един (или няколко) Съдия(и) на елек­т­р­он­но­и­з­мер­ва­тел­на­та апа­рат­у­ра • Един Старши съдия и съответен брой съдии на провер­ка­та

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

 • Един (или няколко) Освед­о­м­и­тел(и)

 • Един (или няколко) Статистик(ци)

 • Един Рек­ла­мен комисар

 • Един Официа­лен гео­метрист

 • Един (или няколко) Ле­кар(и)

 • Обслужващ пер­с­о­нал (Стюарди) за със­те­за­тел­и­те, официал­н­и­те лица и медиите

Ре­фер­и­те и Стар­ш­и­те съдии трябва да носят отличи­телно облекло или ленти.

Ако е необходимо, могат да се наз­на­чават помощници, но трябва да се съблюдава състезателната зона да бъ­де, колкото е възможно, по-свободна от длъжностни лица.

При провеж­да­нето на дисциплини за жени, се преп­о­ръч­ва, ако е възможно, да се наз­на­ча­ва же­на ле­кар.


ПРАВИЛО 121

Директор на със­те­зан­ието (Гла­вен рък­о­в­о­д­и­тел)

Дирек­т­о­рът на със­те­зан­ието план­и­ра цялостна­та тех­н­и­чес­ка орган­и­зация на със­те­зан­ието, обезпечава изпълнението на този план и разрешава съвместно с Тех­н­и­ческия(те) де­ле­гат(и) всички тех­н­и­чески проблеми.

Той трябва да ръководи всички действия на учас­тниците в със­тезан­ието и чрез комуникац­и­он­на­та систе­ма да е в постоянна връзка с всички ключови длъжностни лица.

ПРАВИЛО 122Менажер на състезанието (Гла­вен съдия)

Менажерът е отговорен за правилното провеж­да­не на със­те­зан­ието. Той трябва да провери, че всички длъжностни лица присъс­т­ват и са готови да изпъл­н­я­ват своите за­дъл­жения, наз­на­ча­ва за­местници, в случай на нужда, и има право да отстрани всеки съдия, който не спаз­ва Прав­и­ла­та. В сът­р­у­д­н­и­чество с Комен­данта на състезанието той е длъжен да контролира на писта­та и сек­т­о­р­и­те да се намират само лица­та, свър­зани с неп­о­с­ред­с­т­веното провеж­да­не на със­те­зан­ието.Забележка: При състезания с продължителност над 4 часа или повече от един ден, се препоръчва Менажерът да има съответен брой помощници.
ПРАВИЛО 123

Тех­н­и­чески менажер (Заместник главен съдия по уреди и съоръжения)

Тех­н­и­ческият менажер трябва:(a) да е сигурен, че писта­та, пъ­тек­и­те за зас­и­л­ва­не, кръг­о­ве­те, дъг­и­те, сек­т­о­р­и­те, площите за приземяване в Техническите дисциплини, както и всички съо­ръ­жения и уреди са в съо­т­вет­с­т­вие с изискван­и­я­та на Прав­и­ла­та.

(b) да гарантира, че поставянето и прибирането на съоръженията и уредите е в съответствие с техническия организационен план, одобрен от Техническите делегати.

(c) да гарантира, че техническото разположение на състезателните зони е съгласно съответния план.

(d) да проверява и маркира всички лични уреди разрешени за използване в състезанието съгласно Правило 187.2.

(e) да е сигурен, че е получил необходимата сертификация, съгласно Правило 135, преди началото на състезанието.
ПРАВИЛО 124

Менажер по презентация на състезанието

Менажерът по презентация на състезанието трябва да планира организацията по представянето на дисциплините, заедно с Директора на състезанието, а когато е възможно и с Организационните и Техническите делегати. Той трябва да осигури изпълнението на план-сценария, като разрешава всички проблеми свързани с това заедно с Директора на състезанието и съответния(ите) делегат(и). Той също трябва да ръководи действията на членовете на групата по презантация на състезанието, като използва комуникационна система, чрез която да бъде във връзка с всеки един от тях.


ПРАВИЛО 125

Ре­фери

1. Един (или няколко) Ре­фер(и), в зависимост от обстоятелствата, трябва да се наз­на­ча­ват по проверката, за бяганията на писта, за скоковете и хвърлянията, за многобоите и за бяга­не и ходе­не извън стад­и­о­на.

Реферите по бяганията и на дисциплините извън стадиона нямат компетенции върху дейностите, за които е отговорен Старшият съдия по Спортно ходене.

2. За­дъл­жен­ие на Ре­фе­рите е да следят за спаз­ва­нето на Прав­и­ла­та (и Наредбата за състезанието) и да раз­ре­ша­ват въз­н­и­к­нали­те по вре­ме на със­те­зан­ието (включително на мястото за загряване, в стаята за проверка и след края на състезанието до и включително церемонията по награждаването) въпроси, които не са раз­г­ле­дани в този Правилник (или Наредбата за състезанието).

В случай на дисциплинарен въпрос, Реферът по проверката има правомощия от зоната за загряване до мястото на провеждане на дисциплината. Във всички останали случаи правомощията са на Рефера, назначен за съответната дисциплина, в която атлетът участва или е участвал.

Реферите по Беговите дисциплини и по дисциплините, провеждани извън стадиона, имат право да определят класирането на атлетите в състезанието, но само при условие че съдиите не са в състояние да вземат решение.

Реферът на бяганията има право да взема решения по всички въпроси, свързани със старта, ако той не е съгласен с решението на съдиите на старта, с изключение на случаите където фалстартът, е регистриран с одобрена от IAAF фалстартова апаратура, освен ако по някаква причина Реферът е убеден, че информацията от тази фалстартова уредба е очевидно неточна.

Реферът на бяганията, определен да съблюдава стартовете, се явява Рефер на старта.

Реферът не трябва да изпълнява функциите на съдия или Старши съдия на дисциплината, но той може да предприеме всякакво действие или да вземе решение, съответстващо на Правилата, въз основа на собствените си наблюдения.

3. Съответният Ре­фе­р е длъжен да провер­я­ва всички крайни рез­у­л­тати, да раз­ре­ша­ва спорните въпроси, заедно със съдията на елек­т­р­он­но­и­з­мер­ва­тел­на­та апа­рат­у­ра, ако има такъв - да контролира измер­вания­та при рекордни постижения. След приключване на всяка дисциплина, протоколът с резултатите трябва веднага да бъде окончателно оформен, подписан от съответния Рефер и предаден на Секретаря на състезанието.

4. Съответният Ре­фе­р е длъжен да разглежда на място всякакви протести и възражения, които се отнасят до провеждането на със­те­занието, включително и тези, възникнали при проверката.

5. Той има право да пред­у­п­реди или да отстрани от със­те­зан­ието всеки атлет, който прояви неспортсменско действие или неправилно поведение. Пред­у­п­реж­ден­ието може да се нап­рави чрез показ­ва­не на жълт картон на ат­ле­та, а отстран­я­ва­нето - чрез показ­ва­не на чер­вен картон. Пред­у­п­реж­ден­ията и отстран­я­ва­нията се отраз­я­ват в протокола с резултатите и се съобщават на Секретаря на състезанието и на останалите Рефери.

6. Реферът може да преразгледа решение (независимо, дали като първа инстанция или при разглеждането на протеста) въз основа на всякакви налични доказателства, при условие че новото решение е приложимо. Обикновено, такива преразглеждания могат да бъдат предприети преди церемонията по награждаването за съответната дисциплина или преди каквото и да решение на Жури д'апел.

7. Ако по мнен­ие на Ре­фе­ра, в хода на със­те­зан­ието в някоя дисциплина, са въз­н­и­к­нали такива обстоятел­с­т­ва, че справедливостта изисква тя, или част от нея, да бъ­де прове­де­на отново, той има право да обяви резултатите в дисциплина­та за не­вал­и­д­ни и по нег­о­ва пре­цен­ка тя да се прове­де отново в същия или в друг ден, в зависимост от приетото решение.

8. Ре­фе­рът по многобой следи за провеж­да­нето на със­те­зан­и­я­та в дисциплините от многобоя. Освен това той има право да контролира и провеж­да­нето на съо­т­вет­н­и­те индивидуални дисциплини, включени в програмата на многобоите.

9. Навсякъде, където е възможно, Реферът на дисциплините, провеждани по шосе, трябва да направи предупреждение (например по Правила 144 или 240.8), преди да пристъпи към дисквалификация. Ако има оспорване, то Правило 146 ще бъде приложено.
ПРАВИЛО 126

Съдии

Общи положения

1. Старшият съдия на Беговите дисциплини и Старшият съдия на всяка Техническа дисциплина (скокове и хвърляния) координират работата на съдиите по съответните дисциплини. В случай, че това не е било направено по-рано от съответните органи, те са длъжни да разпределят задълженията между съдиите по съответните дисциплини.
Бегови дисциплини на писта и извън стадиона

2. Съди­ите на пристига­нето се раз­п­о­ла­гат от ед­на­та стра­на на писта­та или трасето и опре­делят ре­да, по който със­те­за­тел­и­те финишират. В случаи­те, когато те не могат да взе­мат ре­шен­ие, въп­р­о­сът се отнася до Ре­фе­ра, за вземане на окончателно ре­шение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съди­ите на пристига­нето трябва да са раз­п­о­л­о­жени на не по-малко от 5 m встрани от фина­ла по продъл­жен­ието на финал­на­та линия. За целта е необходимо да им бъде предоставена специална стъпаловидна платформа.


Технически дисциплини

3. Съди­ите са длъжни да контролират всеки опит и да измер­ват и зап­и­с­ват всеки ред­о­вен опит на със­те­за­тел­и­те във всички Технически дисциплини. При Скок на височина и Овчарски скок се прави прецизно измер­ва­не при всяко повдига­не на лет­ва­та, особено когато опитът е за рекорд. Поне два­ма съдии зап­и­с­ват рез­у­л­тат­и­те от всички опити, като свер­я­ват своите записи след всеки кръг от опити.

Компе­тен­тен съдия отсъжда успеш­н­и­те и неу­с­пеш­н­и­те опити с вдига­не съо­т­ветно на бял или на чер­вен флаг.


ПРАВИЛО 127

Съдии по разстоянието (в бяганията и Спортното ходене)

1. Съди­ите по раз­с­т­о­я­н­ието са помощници на Ре­фе­ра на бяган­и­я­та, без право да взе­мат окончателни ре­шения.

2. Съди­ите по раз­с­т­о­я­н­ието са длъжни да за­е­мат мес­та­та, които им е опре­делил Ре­фе­рът и да наб­л­ю­да­ват със­те­зан­ието отблизо и в случай на греш­ка или нар­у­шен­ие на Прав­и­ла­та (различно от описаното в Правило 230.1) от със­те­за­тел или от друго лице, не­за­бавно да сигнализират и доклад­ват писмено за случая на Ре­фе­ра.

3. За всяко нар­у­шен­ие на Прав­и­ла­та трябва да се сигнал­и­з­и­ра на съответния Рефер, чрез вдига­не на жълт флаг или чрез какъвто и да е друг надежден начин утвърден от Техническия(те) делегат(и).

4. В ща­фет­н­и­те бягания се наз­на­ча­ват доста­тъ­чен брой съдии по раз­с­т­о­я­н­ието, които наб­л­ю­да­ват пре­да­ва­нето на щафетната палка да се извър­ш­ва в зоните.

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Когато съдията по раз­с­т­о­я­н­ието за­бе­лежи, че със­те­за­тел не бяга в своята пъ­те­ка или пре­даването на ща­фе­тната палка е извършено извън зона­та, той е длъжен вед­на­га да маркира мястото, къ­дето е извършено нар­у­шен­ието, използвайки за това подходящ ма­тер­иал.ЗАБЕЛЕЖКА 2: Съдията(ите) по разстоянието трябва да докладва(т) на Рефера за всяко неспазване на Правилата, дори ако състезател (или щафетен отбор) не завърши състезанието.
ПРАВИЛО 128

Вре­меи­з­мер­вачи, съдии на фотофиниша и съдии на преносимата (чип) времеизмервателна апаратура

1. При използване на ръчно времеизмерване е необходимо, в съо­т­вет­с­т­в­ие с броя на учас­т­н­и­ц­и­те, да бъдат назначени доста­тъ­чен брой вре­меи­з­мер­вачи, като един измежду тях се утвърждава за Старши съдия. Старшият времеизмервач е длъжен да разпредели задълженията между времеизмервачите. Тези времеизмервачи са длъжни да работят, дублирайки и подсигурявайки изцяло автоматизираната фотофинишна система за времеизмерване или преносимата (чип) времеизмервателна система, която се използва.

2. Времеизмервачите, съдиите на фотофиниша и съдиите на преносимата (чип) времеизмервателна апаратура са длъжни да действат в съответствие с Правило 165.

3. Когато се използва апа­рат­у­ра за на­пълно ав­т­о­матично вре­меи­з­мер­ва­не се наз­на­ча­ват един Старши съдия на фотофиниша и съответен брой помощници.4. Когато се използва преносима (чип) времеизмервателна система се наз­на­ча­ват един Старши съдия на преносимата (чип) времеизмервателна апаратура и съответен брой помощници.
ПРАВИЛО 129

Координатор на старта, Стартер и съдии, отговарящи за връщане на спортистите

1. Координаторът на старта е длъжен да:

(а) Разпределя задълженията между съдиите на старта. При състезания по Правило 1.1(a), Континентални първенства и игри, определянето, кои дисциплини да бъдат възложени на Международните стартери, е отговорност на Техническите делегати.

(b) Контролира изпълнението на задълженията от всеки член на съдийския състав на старта.

(c) Информира Стартера, след като получи съответни указания от Директора на състезанието, че всичко необходимо за процедурата по стартиране е готово и тя може да започне (например: че времеизмервачите, съдиите и, където е необходимо, съдиите на фотофиниша и Операторът на ветромера, са готови, за да изпълнят своите задължения).

(d) Действа в качеството си на свързващо звено между техническия персонал в екипа за времеизмерване и съдиите на старта;

(е) Съхранява цялата документация, отнасяща се до процедурите на старта, включително всички документи, свидетелстващи за времето на реакция и/или снимки на фалстарта, ако има такива.

(f) Обезпечава спазването на Правило 162.8.

2. Стар­те­рът трябва да има пъ­лен контрол над действията на със­те­за­тел­и­те, намиращи се на стар­т­о­вата линия. Когато се използва фал­с­тартов контролен апа­рат, Стар­те­рът и/или упъл­н­о­м­о­щеният съдия, отговарящ за връ­ща­нето трябва да използва слушалки, за да чува всеки изда­ден ак­у­с­т­и­чен сигнал в случай на фал­с­тарт (виж Правило 161.2).

3. Стар­те­рът трябва да за­е­ме позиция, от която да може да наб­л­ю­да­ва всички със­те­за­тели по вре­ме на стар­т­о­ва­та процед­у­ра.

Препоръчва се, особено при старт по пъ­теки с пред­н­и­на, да се използват високоговорители, монтирани в близост до всяка стар­т­о­ва позиция, които да предават командите и старта, и всеки сигнал за връщане, по едно и също време, на всички състезатели.

ЗАБЕЛЕЖКА: Стар­те­рът трябва да зас­та­не та­ка, че всички със­те­за­тели на стар­та да се виждат под един те­сен ъгъл. За бяган­и­я­та от нисък старт е необходимо да зас­та­не та­ка, че да може да установи, че всички със­те­за­тел­и­ са зафиксирали своята позиция "Готови", преди сигнала на стартовата апаратура. (В настоящите Правила, всички стартови устройства ще бъдат наричани "пистолет").

При стар­т­и­ра­не по отделни пъ­теки с пред­н­и­на, когато не се използват високоговорители за всяка пъ­те­ка, Стар­те­рът трябва да зас­та­не та­ка, че раз­с­т­о­я­н­ието между него и всеки със­те­за­тел да бъ­де приблизително равно. Когато Стар­те­рът не може да зас­та­не на так­о­ва място, тога­ва на това място се поставя пистолет, който може да се за­дей­с­т­ва с елек­т­р­и­чески контакт.

4. В помощ на Стар­те­ра се осигуряват един или пове­че съдии, упъл­н­о­м­о­щени за връ­ща­не на със­те­за­тел­и­те.

ЗАБЕЛЕЖКА: За дисциплините 200 m, 400 m, 400 m пре­п­я­тс­т­вено бяга­не и ща­фетите 4х100 m,

4х200 m, Комбинираната щафета и 4х400 m трябва да има най-малко два­ма съдии, упъл­н­о­м­о­щени за връ­ща­не на със­те­за­тел­и­те.

5. Съди­ите, упъл­н­о­м­о­щени за връ­ща­не на със­те­за­тел­и­те, за­е­мат подходящо място, за да могат да наб­л­ю­да­ват добре със­те­за­телите, за които отговарят.

6. Пред­у­п­реж­ден­ието и дисквалификацията от старт, предвидени в Правило 162.7, могат да се извършат само от Стар­те­ра.

7. Координаторът на стар­та трябва да опре­дели конкретните за­дач­и и мястото на всеки съдия, упъл­н­о­м­о­щен за връ­ща­не на със­те­за­тел­и­те при нарушение на Правилата. След връ­ща­нето на със­те­за­тел­и­те или прекъсването на стартовата процедура, тези съдии трябва да доклад­ват за своите наблюдения на Стар­те­ра, който взема ре­шение за това, дали и към кого трябва да бъде предприето предупреждение или дисквалификация. (Виж също Правила 161.2 и 162.9)

8. В помощ на Стар­те­ра при бягания от нисък старт може да се използва одобрена от IAAF апа­ратура за отчита­­не на фал­с­тарт, както е описано в Правило 161.2.

ПРАВИЛО 130Помощник-стар­тери

1. Помощник-стар­тер­и­те проверяват дали атлетите се със­те­за­ват в правилната серия или дисциплина и дали са с правилно поста­вени със­те­за­телни номе­ра.

2. Помощник-стар­тер­и­те разполагат със­те­за­тел­и­те в опре­де­лен­и­те им пъ­теки или позиции, като ги съб­и­рат на разстояние приблизително 3 m зад стар­т­о­вата линия (при общ старт ги съб­и­рат на същото раз­сто­я­ние зад съответната стар­т­о­ва­ линия). Когато това е изпъл­нено, те сигнал­и­з­и­рат на Стар­те­ра за готовност. Когато стар­тът трябва да се повтори, Помощник-стар­тер­и­те трябва отново да съберат състезателите.

3. Помощник-стар­тер­и­те отговарят за нал­и­ч­ието на ща­фетни палки за със­те­за­тел­и­те на първи пост в ща­фет­н­и­те бягания.

4. Когато Стар­те­рът да­де коман­да "По мес­та­та!", Помощник-стар­тер­и­те следят да бъ­дат спа­зени Правила 162.3 и 162.4.

5. При случаите на фалстарт Помощник-стартерите трябва да действат в съответствие с Правило 162.8.


ПРАВИЛО 131

Броители на обиколки

1. Броителите на обиколки зап­и­с­ват обиколките, извър­шени от всеки със­те­за­тел в бягания по-дълги от 1500 m. В частност при бяган­и­я­ от 5000 m и нагоре, и при Спортно ходе­не, по ука­зан­ие на Ре­фе­ра, се наз­на­ча­ват няколко броители на обиколките. Те се снаб­д­я­ват с формуляри за отчита­не на изминат­и­те обиколки, в които зап­и­с­ват вре­ме­на­та (съо­б­ща­вани им от официа­лен вре­меи­з­мер­вач) на всяка обиколка на със­те­за­тел­и­те, за които отговарят. Един броител на обиколките не трябва да води обиколките на пове­че от четирима със­те­за­тели (шест за Спортното ходе­не). Вместо броители на обиколките, отчитащи броя им ръчно, може да се използва компютърна система, при която за всеки спортист се използва отделен чип.

2. Един броител на обиколките на финал­на­та линия отговаря за таблото, на което се показва броя на оста­ващ­и­те обиколки. Числа­та на таблото се променят с всяка измина­та обиколка, когато вода­чът в бяга­нето навле­зе в на­чалото на финал­на­та пра­ва. Освен това се да­ва ръч­на сигнал­и­зация за броя на оста­ващ­и­те обиколки на със­те­за­тел­и­те, които са били или ще бъ­дат зад­м­и­нати.

На­чалото на финал­на­та обиколка на всеки със­те­за­тел се сигнал­и­з­и­ра обикновено чрез кам­ба­на.


ПРАВИЛО 132

Сек­ре­тар на със­те­зан­ието, Технически информационен център (TIC)

1. Сек­ре­тарят на със­те­зан­ието трябва да съб­и­ра протоколите с рез­у­л­тати от всяка дисциплина, които му пред­о­с­тавят Ре­фе­рите, Старшият времеизмервач или Старшият съдия на фотофиниша и Опе­рат­о­рът на вет­р­о­ме­ра. Във възможно най-кратък срок той предава тези резултати на Освед­о­м­и­теля, а протоколите, след тяхната регистрация, ги пре­да­ва на Дирек­т­о­ра на със­те­зан­ието.

Когато за обраб­о­т­ка на рез­у­л­тат­и­те се използва компютър­на систе­ма, компютър­н­и­те опе­ратори за всяка дисциплина отговарят в компютъ­ра да са въ­ве­дени рез­у­л­татите с всички необходими подробности за тях. Рез­у­л­тат­и­те от беговите дисциплини трябва да бъ­дат въ­ве­дени в компютъ­ра под ръководството на Старшия съд­и­я­ на фотофиниша. Освед­о­м­и­телят и Дирек­т­о­рът на със­те­зан­ието трябва да имат достъп до рез­у­л­тат­и­те чрез компютъ­ра.2. Техническият информационен център (TIC), се сформира за състезания провеждани по Правило 1.1 (a), (b), (c), (f) и (g), като се препоръчва такъв да бъде използван и за други състезания, протичащи повече от един ден. Основната функция на TIC е да осигури безпроблемна комуникация между всяка делегация, организаторите, Техническите делегати и администрацията на състезанието, разглеждаща технически и други въпроси, свързани със състезанието.
ПРАВИЛО 133

Комен­дант

Комен­дан­тът е длъжен да контролира зоната на състезанието и да не допуска никой, освен официал­н­и­те длъжностни лица и със­те­за­тел­и­те, на които предстои начало на състезание, или други акредитирани лица, да влизат и да се намират в нея.


ПРАВИЛО 134

Освед­о­м­и­тел

Освед­о­м­и­телят съо­б­ща­ва на публика­та име­на­та, със­те­за­тел­н­и­те номе­ра на учас­т­н­и­ц­и­те във всяка дисциплина и друга информация, отнас­я­ща се до със­те­зан­ието (със­та­ва на сери­ите, номера­та на


пъ­теки­те или позициите, за­ети от със­те­за­тел­и­те, меж­д­ин­ни­те вре­ме­на). Рез­у­л­тат­и­те (клас­и­ра­не, времена, височини, разстояния и точки) от всяка дисциплина се съо­б­ща­ват от освед­о­м­и­теля във възможно най-кра­тък срок след получа­ва­нето им.

IAAF опре­деля освед­о­м­и­тели на английски и френски език на със­те­зания, провеж­дани по Правило 1.1(а). Заедно с Менажера по презентация и под ръководството на Организационните и/или Тех­н­и­чес­к­и­те де­ле­гати тези освед­о­м­и­тели отговарят за всичко, което е свър­зано с протокола по обявяването.


ПРАВИЛО 135

Официа­лен гео­метрист

Официалният гео­метрист провер­я­ва точността на мар­к­и­р­о­в­к­и­те и разположението на съо­ръ­жен­и­я­та и преди със­те­зан­ието пред­с­тавя на Тех­н­и­ческия менажер на със­те­зан­ието съо­т­вет­н­и­те сер­т­и­ф­и­кати за точността на измер­ван­и­я­та.

Във връзка с проверката, на Официалния геометрист трябва да му бъде предоставен пълен достъп до плановете и чертежите на стадиона и отчета за последното негово измерване.
ПРАВИЛО 136

Опе­ратор на вет­р­о­ме­ра

Опе­рат­о­рът на вет­р­о­ме­ра трябва да осигури монтира­нето на вет­р­о­ме­ра да бъ­де в съо­т­вет­с­т­в­ие с Правило 163.10 (за бяганията) и 184.11 (за скоковете). Той трябва да отчита скоростта на вятъ­ра, изме­ре­на по посока на бяга­нето, в съо­т­вет­н­и­те дисциплини, да зап­и­с­ва получен­и­те рез­у­л­тати и след като се подпише, да ги пре­да­ва на Сек­ре­таря на състезанието.


ПРАВИЛО 137

Съдия на електронното измер­ва­не

Един (или няколко) Съдия(и) на електронното измер­ва­не се наз­на­ча­ва(т), когато за измер­ва­не се използва електронно или видео, или друго прецизно оборудване за измерване.

Преди на­чалото на със­те­зан­ието той се зап­о­з­на­ва с тех­н­и­чес­к­и­я персонал и с апа­рат­у­ра­та.

Преди на­чалото на всяка дисциплина той трябва да проконтролира разположението на измервателните уреди, вземайки под внимание техническите изисквания, които са му предоставени от техническия персонал.

За да е сигурен, че апа­рат­у­ра­та работи коректно той провеж­да, преди и след дисциплина­та, пробни измер­вания, заедно със съдиите и под наблюдението на Рефера (и ако е възможно, на назначения за дисциплината ITO), като използва тар­и­ра­на стома­не­на рулет­ка за потвър­ж­да­ва­не на измерените рез­у­л­тати. Начинът, по който ще бъде извършено потвърждаването, трябва да бъде упоменат и удостоверен с подписите на всички лица участвали в пробното измерване, като този документ се прилага към официалния протокол с резултатите.

По вре­ме на със­те­зан­ието той е длъжен постоянно да ръководи цялостната работа по измер­ван­и­я­та.

Той е длъжен да доклад­ва на Реферите на Техническите дисциплини за точността на работата на електронните уреди за измерване.
ПРАВИЛО 138

Съдии при проверката на учас­т­н­и­ц­и­те

Старшият съдия на проверката е длъжен да контролира придвижването на със­те­за­тел­и­те от мястото за загряване, през мястото за провер­ка, до мястото за със­те­зан­ие и следи ат­лет­и­те, след извършване на проверката да се намират на мястото за извеж­дане, готови за учас­т­ие в своите дисциплини.

Съди­ите на провер­ка­та трябва да са сигурни, че със­те­за­тел­и­те носят своите нац­и­о­нални или клубни екипи, официално одобрени от нац­и­о­налния управ­и­те­лен орган, че номе­ра­та на със­те­за­тел­и­те са поста­вени правилно и отговарят на стар­т­о­в­и­те списъци, че обувките, броя и раз­ме­ра на шипове­те, рек­ламата върху облек­ла­та и върху сак­о­ве­те на ат­лет­и­те, съо­т­вет­с­т­ват на Прав­и­ла­та и Наредбата, че на мястото на със­те­зан­ието не се внасят не­раз­ре­шени предмети.

Съдиите на проверката трябва да отнасят възникналите и неразрешени проблеми към Рефера на проверката.


ПРАВИЛО 139

Рек­ла­мен комисар

Рек­ламният комисар (когато е назначен такъв) контролира и прила­га актуалните Прав­и­ла­ и Наредба, свързани с рек­ла­ма­та, както и разрешава възникналите и неразрешени проблеми при проверката на състезателите, заедно с Рефера на проверката.ГЛАВА II – ОБЩИ ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

ПРАВИЛО 140Спортно съо­ръ­жен­ие за ле­ка ат­лет­и­ка

Всяко твър­до стандартно покритие, което съответства на изискванията на Ръководството на IAAF за лекоатлетически съоръжения, може да се използва за ле­ка ат­лет­и­ка. Състезания на открито, провеждани по Правило 1.1(а), могат да се организират само на спортни съо­ръ­жения притежаващи


сер­т­и­ф­и­кат "Клас 1" на IAAF за лекоатлетически съоръжения. Препоръчва се, когато има на разположение такива съоръжения, състезания на открито по Правило 1.1(b) до (j), също да се провеждат на тях.

При всички случаи се изисква съоръженията, предназначени за провеждане на състезания на открито по Правило 1.1(b) до (j), да притежават сертификат "Клас 2" на IAAF за лекоатлетически съоръжения.ЗАБЕЛЕЖКА 1: Ръководството на IAAF за лекоатлетически съоръжения, което е на разположение в Офиса на IAAF, или може да бъде изтеглено от интернет страницата на IAAF, съдържа по-де­тай­л­на информация и обяснени спец­и­ф­и­кации за план­и­ра­нето и построява­нето на лек­оат­лет­и­чески съо­ръ­жения, включително фигурални изображения за начина на оразмеряване и маркиране на писта­та.

Забележка 2: Настоящите стандартни бланки, изисквани да бъдат използвани, при подаване на заявление за сертифициране и доклад от измервания, както и Системата от процедури по сертифициране, са на разположение в Офиса на IAAF или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на IAAF.

Забележка 3: По отношение на трасетата за Спортно ходене и бягане по шосе или Крос-кънтри / Планинско бягане виж Правила 230.10, 240.2, 240.3, 250.3, 250.4, 250.5 и 250.10.

Забележка 4: По отношение на покритите съоръжения за лека атлетика виж Правило 211.
ПРАВИЛО 141

Възрастови и полови категории

Възрастови групи

1. Със­те­зан­и­я­та, провеж­дани по тези Прав­и­ла трябва да бъдат разделяни за различните възрастови групи, както следва:

Юноши и девойки младша възраст: Всички състезатели на възраст 16 или 17 години към 31 декември в годината на провеждане на състезанието.

Юноши и девойки старша възраст: Всички състезатели на възраст 18 или 19 години към 31 декември в годината на провеждане на състезанието.

Ве­те­рани - мъ­же и жени: Всички състезатели ста­ват ве­те­рани на 35-тия си рожден ден.

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Всички въпроси, отнасящи се до състезанията за ветерани, са отразени в Наръчника на IAAF/WMА, утвърден от Съветите на IAAF и WMА.

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Изискванията, включително минималната възраст за участие в състезанията на IAAF, се посочват в специалните Наредби за състезанията.2. Атлетът се допуска до участие в състезание за възрастовата група, определена по силата на тези Правила, само ако той попада във възрастовите граници, изисквани за съответната възрастова група. Атлетът трябва да е в състояние да докаже своята възраст, чрез представяне на валиден паспорт. Състезател, който не успее да направи това или откаже да предостави такова доказателство, не се допуска до участие в състезание.

Пол на атлетите

3. Със­те­зан­и­я­та, провеж­дани по тези Прав­и­ла­ трябва да бъдат разделяни на мъжки и женски (освен, ако не става въпрос за смесени състезания, които макар и рядко се допускат, както е посочено в Правило 147).

4. Атлетът се допуска до участие в състезание за мъже, само ако е законово признат като мъж и има право да се състезава по силата на съответните Правила и Наредби.

5. Атлетката се допуска до участие в състезание за жени, само ако е законово призната като жена и има право да се състезава по силата на съответните Правила и Наредби.

6. Съветът трябва да приеме Наредба, която да регламентира правото на участие в женски състезания на:

(a) жени, които са били подложени на операция за смяна на пола, от мъжки на женски и

(b) жени с повишено ниво на мъжки полов хормон в организма.

Атлет, който не се съобрази, не издържи успешно тест или откаже да изпълни установените изисквания, не се допуска до участие в състезание.
ПРАВИЛО 142

Заявки

1. Със­те­зан­и­я­та, провеж­дани по Прав­и­ла­та на IAAF, са за лек­оат­лети с необходимата легитимация (виж Част 2).

2. Условията за допускане на състезателите до участие в състезания извън границите на техните държави, са посочени в Правило 4.2. Прието е за всички меж­д­у­народни със­те­зания, да се счита, че е налице гаранция за допускане на състезателел за участие в тях, освен ако няма никакви възражения, относно статуса на спортиста, отправени до Техническия(те) делегат(и). (Виж също Правило 146.1).


с. 1 с. 2 с. 3 ... с. 16 с. 17

скачать файл