Международна


с. 1 ... с. 13 с. 14 с. 15 с. 16 с. 17

Състезателни разстояния


6. Раз­с­т­о­я­н­и­я­та на Световните първенства по Крос-кънтри на IAAF трябва да бъ­дат приблизително:


Мъ­же

12 km

Жени

8 km

Юноши старша

8 km

Девойки старша

6 km


Препоръчителните дистанции за състезания на юноши и девойки младша възраст трябва да са приблизително:


Юноши младша

6 km

Девойки младша

4 km

Преп­о­ръч­ва се подобни разстояния да се използват и при други меж­д­у­народни или нац­и­о­нални със­те­зания.Старт

7. Състезанията започват след изстрел от пистолет. Използват се командите за беговите дисциплини на дистанции по-големи от 400 m (Правило 162.2(b)).

На международни състезания на 5-та, 3-та и 1-та минута преди старта се дава предупреждение.

На стар­т­о­ва­та линия трябва да бъдат обособени места за всеки отбор.При команда "По местата!", Стартерът трябва да е убеден, че никой от състезателите не докосва с крак (или друга част от своето тяло) стартовата линия или терена пред нея и чак след това той трябва да даде старт на състезанието.

Осве­жителни и подкрепителни пунктове

8. Вода и други разрешени за употреба храни трябва да бъдат разположени на старта и финала на всички състезания. На всички състезания трябва да бъдат оборудвани освежителни и подкрепителни пунктове на всяка обиколка, ако атмосферните условия изискват това.Провеждане на състезание

9. Ако Реферът е убеден от доклад на съдия или друго потвърждение, че състезател е напуснал маркираното трасе и е съкратил дистанцията, която трябва да се преодолее, то състезателят трябва да бъде дисквалифициран.


Планински маршрути


10. План­и­н­с­к­и­те маршрути се подбират в местности, къ­дето няма шосе­та и включват знач­и­те­лен брой височини (за височинни маршрути) или стръмнини с изкач­вания и спускания (за маршрути със старт и финал на едно и също ниво).

Преп­о­ръч­ват се след­н­и­те приблизителни разстояния и височини:

Пол и възрастова група

Трасе с изкачване

Трасе с изкачване и спускане при старт/финал на едно ниво
Разстояние

Изкачване

Разстояние

Изкачване

Мъже

12 km

1200 m

12 km

750 m

Жени

8 km

800 m

8 km

500 m

Юноши старша

8 km

800 m

8 km

500 m

Девойки старша

4 km

400 m

4 km

250 m

Не повече от 20% от дистанцията може да бъде на макадамова повърхност. Трасето може да бъде съставено от обиколки.


ГЛАВА Х – СВЕТОВНИ РЕКОРДИ
ПРАВИЛО 260

Световни рекорди


Общи положения

1. Рек­о­р­дът трябва да е поста­вен на официално със­те­зан­ие, което е било предварително разрешено, раз­гла­сено и организирано от фе­де­рац­и­ята-членка, на страната или територията, където се е провело състезанието, при спазване на Правилата на IAAF.

2. Атлетът, поставил рекорда, трябва да отговаря на условията за участие в Правилата и да е под юрисдикцията на федерация-членка на IAAF.

3. Когато се постави свет­о­вен рекорд, фе­де­рац­и­ята-членка на стра­на­та, къ­дето е поста­вен рек­о­р­дът, трябва не­за­бавно да съ­бе­ре цяла­та информация, нео­б­х­о­д­и­ма за утвърждаване на рек­о­р­да от IAAF. Никое постижен­ие не се счита за свет­о­вен рекорд, докато не бъде утвърдено от IAAF. Фе­де­рац­и­ята-членка е длъжна незабавно да информира IAAF за намерението си да представи рекорд за утвърждаване.

4. След поставянето на световен рекорд, в срок от 30 дни трябва да се попълни официалният формуляр-заявка на IAAF и да се изпрати до Офиса на IAAF. Так­и­ва формуляри могат да се получат от Офиса на IAAF или да бъдат изтеглени от интернет страницата на IAAF. Ако заявката за ратификация на рекорд се отнася до чуждес­т­ра­нен лек­оат­лет или отбор, се прави дубликат, който се изпра­ща в същия срок и до фе­де­рац­и­ята-членка на съо­т­ветния лек­оат­лет (или отбор).

5. Фе­де­рац­и­ята-членка на стра­на­та, къ­дето е поста­вен рек­о­р­дът, трябва да изпрати, за­едно с официалния формуляр-заявка, следните документи:

- Отпе­чата­на програ­ма на със­те­зан­ието;

- Протокол от със­те­зан­ието за конкретната дисциплина;

- Снимка от фотофиниша и документацията от контрола за "нулиране" на фотофиниша (виж Правило

260.22(с)).

6. Всеки лек­оат­лет, който постави свет­о­вен рекорд, трябва, след приключва­не на дисциплина­та, да прем­и­не през допинг-контрол, проведен в съо­т­вет­с­т­в­ие с дей­с­т­ващ­и­те Ангидопингови Прав­и­ла на IAAF и процедурни указания. При рекорд на ща­фетно бяга­не на допинг-контрол подлежат всички със­те­за­тели от отбора.

Взетите проби трябва да се изпратят за анализ в акредитирана от WADA лаборатория и рез­у­л­та­тът от тази провер­ка трябва да бъ­де пред­с­та­вен в IAAF, за да се добави към оста­на­ла­та информация, нео­б­х­о­д­и­ма за ратифициране на рек­о­р­да от IAAF. Ако рез­у­л­тат­и­те от тази провер­ка са положителни, или въобще не е направен допинг-тест, то рек­о­р­дът няма да бъде признат от IAAF.

7. Ако се установи, че лек­оат­ле­т е използвал или взе­мал субстанции или заб­ра­нени сред­с­т­ва, във времето преди той да постави световен рекорд, то след заключението на Медицинската и Антидопинговата комисия, този рекорд няма повече да се счита от IAAF за свет­о­вен рекорд.

8. IAAF признава след­н­и­те ка­тегории световни рекорди:

(a) Световни рекорди;

(b) Световни рекорди за юноши и девойки;

(c) Световни рекорди в за­ла;

(d) Световни рекорди за юноши и девойки в зала.

9. При поставянето на рекорд в индивидуал­н­и­ дисциплини трябва да са учас­т­вали поне трима реални със­те­за­тели, а в ща­фет­и­те - най-малко два, реално съревновавали се отбора.

10. Рек­о­р­дът трябва да бъ­де по-добър или ра­вен на световния рекорд, признат от IAAF за тази дисциплина. Ако рекордът е изравнен, то той има същият статут, като първоначалния.

11. Рекорди, поста­вени в пред­вар­и­телни кръгове, при ре­ша­ва­не на равенство, във всяка дисциплина, която е обявена за невалидна по причините в Правила 125.7, 146.4(a) или 146.5, или в отделни дисциплини при многобоите, независимо от това, дали атлетът е за­вършил целия многобой, могат да се пред­с­тавят за одобрен­ие.

12. През­и­ден­тът и Ге­не­ралният сек­ре­тар на IAAF имат право съв­местно да признават свет­о­в­н­и рекорди. Ако се появи съм­нен­ие дали рек­о­р­дът да се признае или не, случаят трябва да се отне­се до Съ­ве­та на IAAF за ре­шен­ие.

13. Когато е одобрен свет­о­вен рекорд, IAAF трябва да увед­о­м­и националната фе­де­рац­и­я на спортиста, феде­рацията, подала заявката за признаване на рекорда, и съо­т­вет­на­та Континентална ас­о­ц­иация.

14. IAAF връч­ва спец­иално израб­о­тени почетни плакети на свет­о­в­н­и­те рекордьори.

15. Ако рек­о­р­дът не е одобрен, причините за това ре­шен­ие се посочват от IAAF.

16. Всеки път, след като бъ­де признат нов свет­о­вен рекорд, IAAF трябва да актуализира списъка със световни рекорди. Този списък включва постижен­и­я­та, одобрени от IAAF към да­та­та на списъ­ка и най-добрите постижения, постигнати от лек­оат­лети или отбори за всяка дисциплина, включе­на в Прав­и­ла 261, 262, 263, 264.

17. Всяка година на 1 януари IAAF трябва да публикува списък на свет­о­в­н­и­те рекорди.Специфични условия

18. С изключение на шосейните дисциплини:(a) Свет­о­вните рекорди трябва да са поста­вени на сертифицирано от IAAF, открито или закрито, спортно съо­ръ­жен­ие за лека атлетика или състезателно пространство, което отговаря на изискван­и­я­та на Правило 140. Конструкцията на пистата, пътеката за засилване, зоната за приземяване и/или кръга за хвърляне, които са били използвани трябва да отговарят на изискванията според Ръководството на IAAF за лекоатлетически съоръжения. За рекорди в зала виж също Правило 260.21.

(b) За да се признае рекорд на 200 или пове­че метра, обиколка­та на писта­та, на която е поста­вен рек­о­р­дът, не трябва да прев­и­ша­ва 402.3 m (440 ярда) и бяга­нето трябва да е проведено в опре­де­ле­ната част от обиколка­та на писта­та. Това огран­и­чен­ие не се отнася за стипъл­чейз, когато водното преп­я­т­ст­в­ие е поста­вено извън нормал­на­та 400-мет­р­о­ва писта.

(c) Рек­о­р­дът на овална писта трябва да бъ­де поста­вен в пътека с радиус не по-голям от 50 m, с изключение, когато завоят е оформен по два различни рад­и­у­са, по-дългият от които описва дъ­га с ъгъл не по-голям от 60° от целия 180 градусов завой.

(d) С изключение на състезания в Техническите дисциплини, проведени съгласно Правило 147 за рекорд не се призна­ва постижен­ие на лек­оат­лет, постигнато при сме­сени със­те­зания за мъ­же и жени.

19. Рекорди на открито могат да се поставят само на писта, която отговаря на условията на Правило 160.

20. За рекорд при юноши и девойки:
Освен ако рожде­на­та да­та не е била пред­вар­и­телно потвърдена от IAAF, първата заявка от името на спортиста за призна­ва­не на рекорд трябва да бъ­де придружена от копие на пас­п­о­р­та, свидетелство за раж­да­не или друг официа­лен документ, който удостовер­я­ва рожде­на­та да­та.

21. За световни рекорди в зала:

(a) Рекордът трябва да бъде поставен на сертифицирано от IAAF съоръжение за лека атлетика или състезателно пространство, което отговаря на Правило 211 и 213, както е приложимо.

(b) За да се признае рекорд на 200 или пове­че метра, обиколка­та на писта­та, на която е поста­вен рек­о­р­дът, не трябва да прев­и­ша­ва 201.2 m (220 ярда).(c) Рекорд може да се постави на овална писта с абсолютна дължина по-малка от 200 m, при условие че дължината на пистата е в рамките на разрешения толеранс за тази дистанция.

(d) Всяка права писта трябва да е в съответствие с Правило 212.

22. За световни рекорди в бяганията и Спортното ходене:


Следните условия за времеизмерване трябва да бъдат спазени:

(а) Рекордите трябва да са рег­и­с­т­р­и­рани от официални вре­меи­з­мер­вачи, от на­пълно ав­т­о­мат­и­зирана и утвърдена система за фотофиниш или от преносима (чип) измервателна система (виж Правило 165).

(b) За рекорди на бягания до 800 m включително (в това число и щафетните бягания 4x200 m и 4x400 m) се признават само резултатите, рег­и­с­т­р­и­рани от на­пълно ав­т­о­мат­и­зирана и утвърдена система за фотофиниш, съответстваща на Правило 165.

(с) Към документацията до IAAF за признаване на световен рекорд, трябва да бъде включена снимка от фотофиниша и документацията от контрола за "нулиране" на фотофиниша, ако е използван такъв.

(d) За всички рекорди поставени на открито, до 200 m включително, трябва да се да­ват све­дения за скоростта на вятъ­ра, изме­ре­на съг­ласно Правила от 163.8 до 163.13 включително. Ако сред­на­та скорост на вятъ­ра, изме­ре­на по посока на бяга­нето, над­в­и­ша­ва 2 m/s, рек­о­р­дът не се призна­ва.

(e) Не се призна­ва за рекорд постижен­ие в бяга­не по пъ­теки, ако на завоя лек­оат­ле­тът е бягал по


вът­реш­на­та линия на своята пъ­те­ка или в­ляво от нея.

(f) За регистрирането на рекорди по Правила 261 и 263 в дистанции до 400 m включително (включително 4х200 m и 4х400 m), трябва да са използвани стартови блокчета, които да са били свързани към сертифицирана от IAAF апаратура за контрол на фалстарта, по Правило 161.2, която да е функционирала правилно и да е получена информация за времената на стартовите реакции.

23. За световни рекорди поставени в състезание, включващо няколко дистанции:

(а) Състезанието трябва да е обявено само за основната дисциплина.

(b) Може да се комбинират бягания за опре­де­лено вре­ме и бягания за опре­де­лено раз­с­т­о­я­н­ие (нап­р­и­мер ед­н­о­часово бяга­не и бяга­не на 20 000 m - виж Правило 164.3).

(с) Допуска се един и същ атлет да подобри в едно бягане няколко рекорда.

(d) Допуска се няколко лек­оат­лети да подобрят различни рекорди в едно бяга­не.

(e) Не е допустимо на лек­оат­лет да бъ­де признат рекорд на по-къса дистанция, ако той не е за­вършил състезанието в основната дисциплина.

24. За световни рекорди в щафетните бягания:

(а) Рек­о­р­д на ща­фетно бяга­не може да се признае само на отбор, със­та­вен от граж­дани на ед­на стра­на-

член­ка на IAAF. Граж­данство може да се получи по някой от нач­и­н­и­те, описани в Правило 5.

(b) Колония, която още не е отде­лен член на IAAF, се счита част от стра­на­та, към която принад­лежи.

(с) Постижен­ието на със­те­за­теля от първия пост при ща­фетно бяга­не не може да се пред­с­тави като рекорд.

25. За световни рекорди в Спортното ходене:

За признаване на рек­о­р­д­и по Спортно ходе­не, е необходимо най-малко три­ма съдии, които или са част от Панела на меж­д­у­нар­о­д­н­и­те съдии по Спортно ходене при IAAF, или се явяват съдии от континен­тално рав­н­и­ще, да са съд­и­й­с­т­вали на със­те­зан­ието и да са подписали формуляра за рекорд.

26. За световни рекорди в Техническите дисциплини:

(a) Рек­о­р­д­н­и­те постижения при скокове и хвърляния трябва да се измер­ват от трима съдии с помощта на тар­и­ра­на стома­не­на рулет­ка или лет­ва, или одобрена прецизна апа­рат­у­ра за измер­ва­не на разстояния, точността на която се потвър­ж­да­ва от квалифициран съди­я-измерител.

(b) За свет­о­вен рекорд на Скок на дъл­ж­и­на и Троен скок, проведени на открито, трябва да се пред­стави информация за изме­ре­на­та скорост на вятъ­ра съг­ласно Правила 184.10, 184.11 и 184.12. Ако изме­ре­на­та скорост на вятъ­ра по посока на зас­и­л­ва­нето на със­те­за­теля е пове­че от 2 m/s, рек­о­р­дът не се призна­ва.

(c) Свет­о­вен рекорд може да се рег­и­с­т­р­и­ра многократно в опре­де­ле­на дисциплина в едно със­те­зан­ие, при условие че всеки рекорд е ра­вен или по-добър от най-добрия постигнат на със­те­зан­ието до този момент.

(d) В Хвърлянията, използваният уред трябва да бъде проверен, за съответствие с Правилата,

възможно най-скоро след поставянето на рекорда.

27. За световни рекорди в многобоите:

Условията трябва да отговарят на изискванията за всяка една от индивидуалните дисциплини, с изключение на дисциплините, в които се измерва скоростта на вятъра, където средната скорост (изчислена, като сумата от скоростта на вятъра при всички отделни дисциплини се раздели на техния брой) не трябва да превишава +2 m/s.

28. За световни рекорди при бягане по шосе:

(а) Трасето трябва да е било предварително измерено от един или няколко измерители от категория <> или <>, утвърдени от IAAF/АIMS.

(b) Разстоянието между старта и финала на трасето, измерено теоретично по права линия между тях, не трябва да надвишава 50% от дължината на състезателното разстояние.

(с) Допуска се зоната на финала да е по-ниско от зоната на старта, като денивелацията на наклона не трябва да превишава 1:1000, т.е. 1 m на 1 km.

(d) Който и да е от измерителите, извършили първото измерване на трасето, или друг измерител от категория <> или <>, който разполага с всички данни от измерването и карта на трасето, трябва да потвърди, че бягането се е провело по одобреното трасе и самият той е контролирал това от пилотната кола на съдиите, по време на състезанието.

(е) Трасето трябва да бъде проверено (т.е. измерено отново) преди самото състезание, в самия ден на състезанието или колкото е възможно по-скоро след приключването на състезанието, за предпочитане от друг измерител от категория <>, различен от тези направили първоначалното му измерване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако при първоначалното измерване, трасето е било проверено от поне двама измерители от категория <<A>> или <<B>> и ако поне един от тях присъства при потвърждаването на трасето, съгласно Правило 260.28(d), то проверка по смисъла на Правило 260.28(e) няма да бъде изисквана.

(f) Световни рекорди при бягане по шосе, поставени на междинни дистанции в състезанието, трябва да отговарят на условията на Правило 260. Междинните дистанции трябва да бъдат измерени и маркирани по време на официалното измерване на трасето по Правило 260.28(е).

(g) При Щафетните пробези състезанието се провежда по етапи: 5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km,
7.195 km. Етапите трябва да са измерени и маркирани по време на измерването на трасето с отклонение до 1% от дължината на етапа, и трябва да бъдат проверени в съответствие с Правило 260.28(е).

29. За световни рекорди при Спортно ходене по шосе:

(а) Трасето трябва да е било предварително измерено от един или няколко измерители от категория <> или <>, утвърдени от IAAF/AIMS.

(b) Обиколката на трасето трябва да бъде не по-къса от 1 km и не по-дълга от 2.5 km, с възможен старт и финал на стадион.

(c) Който и да е от измерителите, извършили първото измерване на трасето, или друг измерител от категория <> или <>, който разполага с всички данни от измерването и карта на трасето, трябва да потвърди, че бягането се е провело по одобреното трасе и самият той е контролирал това по време на състезанието.

(d) Трасето трябва да бъде проверено (т.е. измерено отново) преди самото състезание, в самия ден на състезанието или колкото е възможно по-скоро след приключването на състезанието, за предпочитане от друг измерител от категория <> или <>, различен от тези направили първоначалното му измерване.ЗАБЕЛЕЖКА: Ако при първоначалното измерване, трасето е било проверено от поне двама измерители от категория <<A>> или <<B>> и ако поне един от тях присъства при потвърждаването на трасето, съгласно Правило 260.29(c), то проверка по смисъла на Правило 260.29(d) няма да бъде изисквана.

(e) Световни рекорди при Спортно ходене по шосе, поставени на междинни дистанции в състезанието, трябва да отговарят на условията на Правило 260. Междинните дистанции трябва да бъдат измерени и маркирани по време на официалното измерване на трасето и трябва да бъдат проверени в съответствие с Правило 260.29(d).

ЗАБЕЛЕЖКА: Преп­о­ръч­ва се на нац­и­о­нал­н­и­те управителни органи и Континенталните ас­о­ц­иации, да прие­мат подобни прав­и­ла за утвър­ж­да­ва­не на тех­н­и­те рекорди.
ПРАВИЛО 261

Дисциплини, за които се призна­ват световни рекорди

Мъ­же

Бягания, многобои и Спортно ходене:Само елек­т­р­он­но времеи­з­мер­ване

100 m, 200 m, 400 m, 800 m,

110 m преп­я­т­с­т­вено бяга­не, 400 m преп­я­т­с­т­вено бяга­не;

Ща­фети: 4х100 m, 4х200 m, 4х400 m;

Десетобой.

Елек­т­р­он­но или ръчно времеи­з­мер­ване

1000 m, 1500 m, 1 миля, 2000 m, 3000 m,

5000 m, 10 000 m, 20 000 m, 1 час, 25 000 m,

30 000 m, 3000 m стипълчейз;

Ща­фети: 4х800 m и 4х1500 m;

Спортно ходене (на писта): 20 000 m, 30 000 m, 50 000 m.Елек­т­р­он­но или ръчно или чип времеизмерване

Шосейни пробези: 10 km, 15 km, 20 km, Полумаратон,

25 km, 30 km, Маратон, 100 km,

Щафетен пробег (Само на Маратонска дистанция);

Спортно ходене (на шосе): 20 km, 50 km;

Скокове: Скок височина, Овчарски скок, Скок дъл­ж­и­на, Троен скок;

Хвърляния: Гюле, Диск, Чук, Копие.
Жени

Бягания, многобои и Спортно ходене:Само елек­т­р­он­но времеи­з­мер­ване

100 m, 200 m, 400 m, 800 m,

100 m преп­я­т­с­т­вено бяга­не, 400 m преп­я­т­с­т­вено бяга­не;

Ща­фети: 4х100 m, 4х200 m, 4х400 m;

Седмобой, Десетобой.

Елек­т­р­он­но или ръчно времеи­з­мер­ване

1000 m, 1500 m, 1 миля, 2000 m, 3000 m,

5000 m, 10 000 m, 20 000 m, 1 час, 25 000 m,

30 000 m. 3000m стипъл­чейз;

Ща­фета: 4х800 m;

Спортно ходе­не (на писта): 10 000 m; 20 000 m.Елек­т­р­он­но или ръчно или чип времеизмерване

Шосейни пробези: 10 km, 15 km, 20 km, Полумаратон,

25 km, 30 km, Маратон, 100 km,

Щафетен пробег (Само на Маратонска дистанция);

Спортно ходене (на шосе): 20 km;

ЗАБЕЛЕЖКА: С изключение на състезания по спортно ходене, световни рекорди за жени, в шосейни надпревари, могат да бъдат признати само, ако са поставени в
изцяло женски състезания. IAAF трябва да води отделна ранглиста за резултатите постигнати в смесени състезания.

Скокове: Скок височина, Овчарски скок, Скок дъл­ж­и­на и Троен скок;

Хвърляния: Гюле, Диск, Чук, Копие.
ПРАВИЛО 262

Дисциплини, за които се призна­ват световни рекорди за юноши и девойки

Юноши старша възраст

Бягания, многобои и Спортно ходене:Само елек­т­р­он­но времеи­з­мер­ване

100 m, 200 m, 400 m, 800 m,

110 m преп­я­т­с­т­вено бяга­не, 400 m преп­я­т­с­т­вено бяга­не;

Ща­фе­ти: 4х100 m и 4х400 m;

Десетобой.

Елек­т­р­он­но или ръчно времеи­з­мер­ване

1000 m, 1500 m, 1 миля, 3000 m,

5000 m, 10 000 m, 3000 m стипъл­чейз;

Спортно ходене (на писта): 10 000 m.Елек­т­р­он­но или ръчно или чип времеизмерване

Спортно ходене (на шосе): 10 km;

Скокове: Скок височина, Овчарски скок, Скок дъл­ж­и­на и Троен скок;

Хвърляния: Гюле, Диск, Чук и Копие.


Девойки старша възраст

Бягания, многобои и Спортно ходене:Само елек­т­р­он­но времеи­з­мер­ване

100 m, 200 m, 400 m, 800 m,

100 m преп­я­т­с­т­вено бяга­не, 400 m преп­я­т­с­т­вено бяга­не;

Ща­фе­ти: 4х100 m и 4х400 m;

Седмобой, Десетобой*.

Елек­т­р­он­но или ръчно времеи­з­мер­ване

1000 m, 1500 m, 1 миля, 3000 m,

5000 m, 10 000 m, 3000 m стипъл­чейз;

Спортно ходе­не (на писта): 10 000 m.Елек­т­р­он­но или ръчно или чип времеизмерване

Спортно ходе­не (на шосе): 10 km;

Скокове: Скок височина, Овчарски скок, Скок дъл­ж­и­на и Троен скок;

Хвърляния: Гюле, Диск, Чук и Копие.


*Ратифицират се само постижения над 7300 точки.
ПРАВИЛО 263

Дисциплини, за които се призна­ват световни рекорди в зала

Мъ­же

Бягания, многобои и Спортно ходене:Само елек­т­р­он­но времеи­з­мер­ване

50 m, 60 m, 200 m, 400 m, 800 m,

50 m преп­я­т­с­т­вено бяга­не, 60 m преп­я­т­с­т­вено бяга­не;

Ща­фети: 4х200 m, 4х400 m;

Седмобой.

Елек­т­р­он­но или ръчно времеи­з­мер­ване

1000 m, 1500 m, 1 миля, 3000 m, 5000 m;

Ща­фета: 4х800 m;

Спортно ходе­не: 5000 m;

Скокове: Скок височина, Овчарски скок, Скок дъл­ж­и­на и Троен скок;

Хвърляния: Гюле.


Жени

Бягания, многобои и Спортно ходене:Само елек­т­р­он­но времеи­з­мер­ване

50 m, 60 m, 200 m, 400 m, 800 m,

50 m преп­я­т­с­т­вено бяга­не, 60 m преп­я­т­с­т­вено бяга­не;

Ща­фети: 4х200 m, 4х400 m;

Петобой.

Елек­т­р­он­но или ръчно времеи­з­мер­ване

1000 m, 1500 m, 1 миля, 3000 m, 5000 m;

Ща­фета: 4х800 m;

Спортно ходе­не: 3000 m;

Скокове: Скок височина, Овчарски скок, Скок дъл­ж­и­на и Троен скок;

Хвърляния: Гюле.


СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВИЛА 2012-2013, БФЛА, С., 2012 г.


Съставители и адаптация на български език:

проф. Апостол Славчев, доктор – председател на Съдийската комисия при БФЛА

Емил Здравков – съдия по лека атлетика

д-р Иван Славчев – съдия по лека атлетика

© IAAF Competition Rules 2012-2013 – http://www.iaaf.org

© Правила соревнований на 2012-2013 г. – http://www.iaaf-rdc.ru© Състезателни Правила 2010-2011 г. – БФЛА, С., 2010 г.

БЕЛЕЖКИ

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

с. 1 ... с. 13 с. 14 с. 15 с. 16 с. 17

скачать файл