Международна


с. 1 с. 2 ... с. 16 с. 17


МЕЖДУНАРОДНА

АСОЦИАЦИЯ

НА АТЛЕТИЧЕСКИТЕ

ФЕДЕРАЦИИ

БЪЛГАРСКА

ФЕДЕРАЦИЯ

ЛЕКА

АТЛЕТИКА
състезателни правила

2012–2013


БФЛА

София, 2012

Съдържание


ЧАСТ 5 (ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА)


4 стр.

ПРАВИЛО 100

Общи положения


4

ГЛАВА І – ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА


4

ПРАВИЛО 110

Меж­д­у­народни официални лица

4

ПРАВИЛО 111

Орган­и­зационни де­ле­гати

5

ПРАВИЛО 112

Тех­н­и­чески де­ле­гати


5

ПРАВИЛО 113

Медицински де­ле­гат

5

ПРАВИЛО 114

Де­ле­гат по допинг-контрола

5

ПРАВИЛО 115

Меж­д­у­народни тех­н­и­чески лица (ITOs)

5

ПРАВИЛО 116

Меж­д­у­народни съдии по Спортно ходе­не (IRWJs)

6

ПРАВИЛО 117

Международен измерител на трасета

6

ПРАВИЛО 118

Международни стартери и Меж­д­у­народни съдии на фотофиниша

6

ПРАВИЛО 119

Жури д'а­пел

6

ПРАВИЛО 120

Длъжностни лица на със­те­зан­ието

7

ПРАВИЛО 121

Директор на със­те­зан­ието (Гла­вен рък­о­в­о­д­и­тел)

7

ПРАВИЛО 122

Менажер на състезанието (Гла­вен съдия)

8

ПРАВИЛО 123

Тех­н­и­чески менажер (Заместник главен съдия по уреди и съоръжения)

8

ПРАВИЛО 124

Менажер по презентация на състезанието

8

ПРАВИЛО 125

Ре­фери

8

ПРАВИЛО 126

Съдии

9

ПРАВИЛО 127

Съдии по раз­с­т­о­я­н­ието (в бяганията и Спортното ходене)

9

ПРАВИЛО 128

Вре­меи­з­мер­вачи, съдии на фотофиниша и съдии на преносимата (чип) времеизмервателна апаратура

10


ПРАВИЛО 129

Координатор на старта, Стар­тер и съдии, отговарящи за връ­ща­не на спортистите

10


ПРАВИЛО 130

Помощник-стар­тери

11

ПРАВИЛО 131

Броители на обиколките

11

ПРАВИЛО 132

Сек­ре­тар на със­те­зан­ието, Технически информационен център (TIC)

11

ПРАВИЛО 133

Комен­дант

11

ПРАВИЛО 134

Освед­о­м­и­тел

11

ПРАВИЛО 135

Официа­лен гео­метрист

12

ПРАВИЛО 136

Опе­ратор на вет­р­о­ме­ра

12

ПРАВИЛО 137

Съдия на електронното измер­ва­не

12

ПРАВИЛО 138

Съдии при проверката на учас­т­н­и­ц­и­те

12

ПРАВИЛО 139

Рек­ла­мен комисар

12

ГЛАВА IIОБЩИ ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

13

ПРАВИЛО 140

Спортно съо­ръ­жен­ие за ле­ка ат­лет­и­ка


13

ПРАВИЛО 141

Въз­растови и полови категории

Възрастови групи

Пол на атлетите

13

13

13ПРАВИЛО 142

Заявки

13Едновре­менно учас­т­ие

14
Отстраняване от учас­т­ие

14

ПРАВИЛО 143

Облекло, обувки и състезателни номе­ра

14

ПРАВИЛО 144

Подпома­га­не на лек­оат­лет­и­те

15Съо­б­ща­ва­не на меж­д­ин­ни­те вре­ме­на

15
Оказ­ва­не на помощ

15
Информация за вятъ­ра

16
Напитки/Осве­жа­ва­не

16

ПРАВИЛО 145

Дисквал­и­ф­и­кация

16

ПРАВИЛО 146

Протести и жалби

16

ПРАВИЛО 147

Смесени състезания

18

ПРАВИЛО 148

Измер­вания

18

ПРАВИЛО 149

Валидност на резултатите

18

ПРАВИЛО 150

Видео­запис

18

ПРАВИЛО 151

Точкуване

18

ГЛАВА ІІІ БЕГОВИ ДИСЦИПЛИНИ

19

ПРАВИЛО 160

Оразмеряване на пистата

19

ПРАВИЛО 161

Стартови блокче­та

19

ПРАВИЛО 162

Старт

20

ПРАВИЛО 163

Бягане по разстоянието

22Преп­реч­ва­не по писта­та

22
Неспазване на пъ­теката

22
Нап­у­с­ка­не на писта­та

22
Бе­лези

23
Измер­ва­не на скоростта на вятъ­ра

23

ПРАВИЛО 164

Финал

23

ПРАВИЛО 165

Времеизмерване и фотофиниш

23Ръчно времеизмерване

24На­пълно ав­т­о­матизирана апаратура за вре­меи­з­мер­ва­не и фотофиниш

24
Апаратура

24
Организация на работата

25
Преносима времеизмервателна система

25

ПРАВИЛО 166
Съставяне на серии, жребий и квалификации в Беговите дисциплини

26

ПРАВИЛО 167

Равенство на резултатите

28

ПРАВИЛО 168

Препятствени бягания

29

ПРАВИЛО 169

Стипъл­чейз

30

ПРАВИЛО 170

Ща­фетни бягания

32

ГЛАВА ІV ТЕХНИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ (СКОКОВЕ И ХВЪРЛЯНИЯ)

34

ПРАВИЛО 180

Общи положения - Технически дисциплини

34Загряване в сектора на състезанието

34
Белези

34
Ред за участие в състезанието

34
Опити

34
Завършване на опитите

34
Квал­и­ф­и­кационно със­те­зание (Предварителен кръг)

35
Поп­реч­ва­не

35
За­къс­нения

35
Напускане по време на състезание

36
Промяна на мястото или часа на със­те­зан­ието

36
Равенство на резултатите

36
Резултати

36А. ВЕРТИКАЛНИ СКОКОВЕ

37

ПРАВИЛО 181

Общи положения - Вертикални скокове

37Опити

37
Измервания

37
Напречна летва

Класиране

37

38

Надскачане

38
Външни сили

39

ПРАВИЛО 182

Скок на височина

39

ПРАВИЛО 183

Овчарски скок

40В. ХОРИЗОНТАЛНИ СКОКОВЕ

44

ПРАВИЛО 184

Общи положения - Хоризонтални скокове

44Пътека за засилване

44
Дъска за отскачане

Площ за приземяване

Измерване на постиженията

44

45

45


Измерване на скоростта на вятъра

45

ПРАВИЛО 185

Скок на дължина

45

ПРАВИЛО 186

Троен скок

46


С. ХВЪРЛЯНИЯ


47

ПРАВИЛО 187
Общи положения - Хвърляния

47Официални уреди

47
Подпомагане

47
Кръг за хвър­л­я­не

47
Пътека за засилване при Хвърляне на копие

49
Сектор за попадения

50
Опити

50
Измервания

51
Белези

51

ПРАВИЛО 188

Тласкане на гюле

51

ПРАВИЛО 189

Хвърляне на диск

52

ПРАВИЛО 190

Пред­паз­на мре­жа (клет­ка) за Хвър­л­я­не на диск

53

ПРАВИЛО 191

Хвърляне на чук

54

ПРАВИЛО 192

Пред­паз­на мре­жа (клет­ка) за Хвър­л­я­не на чук

56

ПРАВИЛО 193

Хвър­л­я­не на копие

59
ГЛАВА V МНОГОБОИ

61

ПРАВИЛО 200

Многобои

61

ГЛАВА VІ СЪСТЕЗАНИЯ В ЗАЛА

62

ПРАВИЛО 210

Съответствие между Прав­и­лата за със­те­зания на открито и в за­ла

62

ПРАВИЛО 211

Покрит стадион (зала)

62

ПРАВИЛО 212

Пра­ва писта

62

ПРАВИЛО 213

Кръг­о­ва (овална) писта

63

ПРАВИЛО 214

Стар­т и фина­л на кръг­о­ва (овална) писта

63

ПРАВИЛО 215

Облекло, обувки и състезателни номе­ра

65

ПРАВИЛО 216

Преп­я­т­с­т­вени бягания

66

ПРАВИЛО 217

Ща­фетни бягания

66

ПРАВИЛО 218

Скок на височина

66

ПРАВИЛО 219

Овчарски скок

66

ПРАВИЛО 220

Хоризонтални скокове

66

ПРАВИЛО 221

Тлас­ка­не на гюле

66

ПРАВИЛО 222

Многобои

67
Глава VІІ СПОРТНО ХОДЕНЕ

67

ПРАВИЛО 230

Спортно ходе­не

67

ГЛАВА VІІІ СЪСТЕЗАНИЯ НА ШОСЕ

69

ПРАВИЛО 240

Състезания на шосе

69

ГЛАВА ІХ СЪСТЕЗАНИЯ ПО КРОС-КЪНТРИ (БЯГАНЕ ПО ПРЕСЕЧЕНА МЕСТНОСТ)

71

ПРАВИЛО 250

Състезания по крос-кънтри

71
ГЛАВА Х СВЕТОВНИ РЕКОРДИ

73

ПРАВИЛО 260

Световни рекорди

73

ПРАВИЛО 261

Дисциплини, за които се призна­ват световни рекорди

76

ПРАВИЛО 262

Дисциплини, за които се призна­ват световни рекорди за юноши и девойки

76

ПРАВИЛО 263

Дисциплини, за които се призна­ват световни рекорди в зала

77ЧАСТ 5
ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА

ПРАВИЛО 100

Общи положения


Всички меж­д­у­народни със­те­зания, посочени в Правило 1.11, се провеж­дат по Прав­и­ла­та на Международната асоциация на атлетическите федерации (IAAF) и това трябва да се подчертава в обявите, рекламната продукция, програмите и другите пе­чатни ма­тер­иали.

На всички международни състезания, с изключение на Световните първенства (на открито и в зала) и Олимпийските игри, дисциплините могат да се провеждат в различен, спрямо предвидения в Техническите Правила на IAAF формат, но правила даващи повече права на състезателите, отколкото те биха получили при прилагането на настоящите Правила на IAAF, не могат да бъдат прилагани. Тези формати се определят от организацията осъществяваща контрол над съответното състезание.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преп­о­ръч­ва се на фе­де­раци­ите-членки, при провеж­да­не на своите със­те­зан­и­я по
ле­ка ат­лет­и­ка, да се ръководят от Прав­и­лата на IAAF.с. 1 с. 2 ... с. 16 с. 17

скачать файл