Международна организация на труда Международната организация на труда


с. 1
Международна организация на труда

Международната организация на труда или МОТ ( на англ.: International Labour Organization ILO; на френски: Organisation internationale du travail, OIT ) е специализирана агенция на ООН, със седалище в Женева основана на 11 април, 1919 по предложение от XIX век на френските индустриалци Роберт Оуен и Франсоа Легран. Тя е единствената организация преживяла Обществото на народите. Социалната справедливост и защитата на правата на трудещите се е основната мисия на МОТ. В нея членуват 180 държави (последно на 17 януари 2007 г. е приет Бруней), България е член на организацията от 1920 г. Международната организация на труда е специализирана агенция на ООН, която работи в името на социалната справедливост и на признатите човешки и трудови права. Тя е единствената организация преживяла Обществото на народите, а след Втората световна война станала специализирана агенция на ООН през 1946. МОТ приема международни трудови стандарти под формата на конвенции и препоръки, установяващи минималните стандарти на основните трудови права: свободата на сдружаване, правото на организиране и колективно договаряне, премахването на принудителния труд, равенството на възможностите и третирането, както и други стандарти, регулиращи условията на заетост, труд и социално осигуряване. Основната идея залегнала в Устава на МОТ еВсеобщия и траен мир може да съществува само на базата на социална справедливост“. По решение на нобеловия комитет, за обезпечаване на световния мир на основата на социална справедливост на МОТ е присъдена Нобелова награда за мир за 1969 г.

Органи на МОТ

  • Международната конференция на труда се провежда всяка година през месец юни в Женева. Тя приема международните трудови норми (конвенции и препоръки) и бюджета на организацията и Административния съвет. Страните-членки делегират в най–високия орган на МОТ 4–ма представители - двама представители на правителството, един на представителните организации на работодателите и един на представителните организации на работниците.

  • Управителното тяло или Административният Съвет е изпълнителният орган на МОТ. Той се състои от 56 представители (и също толкова заместници), в които също е запазен принципът 2:1:1. Десет от 28–те държави имат постоянни представители поради „голямата си индустриална значимост“ това са (Бразилия, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Русия, Великобритания и САЩ), а останалите 18 се избират от Конференцията на всеки три години на географски принцип. Представителите на организациите на работодателите и на организации на работниците се избират персонално. Провеждат се две срещи през годината, на които се приемат решения, свързани с политиката на МОТ, изготвя се програмата и бюджетът и се избира Генерален директор (с пет-годишен мандат).

  • Международното бюро по труда изпълнява функцията на секретариат на МОТ и води между другото постоянна статистика на пазара на труда и на трудово-правната ситуация в страните-членки.

В общо 40 офиса на МОТ по целия свят (включително Женева) работят около 1900 души от 110 националности, както и около 600 експерта за отделните региони по програмите на организацията. МОТ разполага с изследователски и учебен център и издателска служба.

МОТ приема правно обвързващи конвенции както и препоръки за страните членки, засягащи различни области на трудовото право. Те установяват минималните стандарти на основните трудови права, както и други стандарти, регулиращи условията на заетост, труд и социално осигуряване.

Конвенциите подлежат на ратификация от страните членки и се явяват международни договори, задължителни за изпълнение в случай на ратификация. Препоръките не са юридически акт. Даже в случаи, когато държавата не ратифицира някоя от конвенциите тя е длъжна по силата на членството си в МОТ и присъединяването си към неговия устав да спазва четирите основополагащи принципа в сферата на труда, залегнали в декларациите на МОТ от 1998 г.:

1. Свободата на сдружаване, и правото на организиране и колективно

договаряне.

2. Забрана на дискриминацията в трудовите отношения.

3. Премахването на принудителния труд.

4. Забрана на детския труд.

МОТ внимателно съблюдава спазването на указаните конвенции, ратифицирани с преобладаващо мнозинство в повечето държави по света.
МОТ предоставя техническа помощ главно в областта на:

• професионалното обучение и рехабилитация;

• политика по заетостта;

• трудовата администрация;

• трудовото право и индустриални отношения;

• условия на заетост;

• развитие на управлението;

• статистика на труда и здравословни и безопасни условия на труд.

МОТ насърчава развитието на независими организации на работодателите и на работниците и осигурява обучение и консултации за тези организации.

В системата на ООН МОТ е единствената организация с уникална трипартитна структура, в която представителите на работниците и на работодателите участват като равноправни партньори на правителствата в работата на организацията и нейните основни органи.


Стратегическите цели на МОТ
1. Насърчаване и осъществяване на стандартите и основните принципи и права при

работа;
2. Създаване на по-големи възможности за работещите при осигуряването на достойна

заетост и доходи;
3. Разширяване обхвата и ефективността на социалната закрила за всички;
4. Укрепване на трипартизма и социалния диалог .

Дейността на МОТ в България

Напоследък МОТ използва като инструмент за планиране т.нар. програми за достоен труд /ПДТ/. Те насърчават достойната работа като главен компонент на политиката за развитие на отделната страна. Използването им трябва да доведе до възприемането на достойния труд като национална цел на политиката на правителството и на социалните партньори. Програмите за достоен труд дават възможност знанията и актовете на МОТ да служат на тристранните партньори да издигат достойния труд в рамките на компетентността на организацията. ПДТ дават възможност за определяне, с участието на социалните партньори на приоритетните области на сътрудничество. Тези приоритети определят и резултатите, за които се работи чрез програмните дейности, финансирани чрез редовния бюджет и извънбюджетни средства на МОТ.с. 1

скачать файл