Международен програмен комитет


с. 1
МЕЖДУНАРОДЕН ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
Доц. д-р Радко Радев (Председател),

Председател на Асоциацията на

машинно-технологичните факултети в България,

Декан на факултета в ТУ - ВарнаДоц. д-р Стефан Барудов, Ректор на ТУ-Варна

Доц. д-р Ангел Диков

Декан на факултета в ТУ-София

Проф. д-р Уве Хайзел, Университета в Щутгарт

Проф.д-р А.Барако, ЕНСАМ,Париж

Доц.д-р Георги Мишев, Декан на факултета в

ТУ - Пловдив

Доц. д-р Стефан Вичев, Декан на факултета в

Русенския университет

Доц. д-р Кирил Киров, Декан на факултета в

ТУ - Габрово

Проф. д-р Игорь Богуславски – Институт

управления и иноваций, Русия

Проф. дтн. Сергей Добаткин – МИСиС – Москва

Проф. дтн. Евгений Кисточкин – Механически

институт Санкт Петербург, Русия

Проф. д-р Теодоро Костопулос – Политехника

Атина, Гърция

Проф. д-р Пенчо Пенчев – Университет Росток,

Германия
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Доц. д-р Р. Радев (Председател),

 052 302474; факс 052 302794

Доц. д-р А. Диков

Доц. д-р Г. Мишев

Доц. д-р Ст. Вичев

Доц. д-р К. Киров


С Е К Р Е Т А Р И А Т
ТУ – Варна , АМТЕХ-2003

9010 Варна, ул.Студентска 1; МТФ

Доц. д-р инж. Христо Христов -  052 383306

E mail: christov@ms3.tu-varna.acad.bg

Гл.ас. инж. Красен Кръстев  052 383 477

E mail: kaktuv@abv.bg; kat_mtm@ms3.tu-varna.acad.bg

Маг.инж. Цанка Дикова 052 383 466

Лиляна Стоянова – ст. 203 МТФ;  052 383294ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ:

- за един доклад – 30 лв.

- за два доклада – 45 лв.

Таксата за правоучастие осигурява:

4 Програма на конференцията

разпечатка на доклада плюс сборника с

докладите на конференцията на CD ROM.

Отпечатан сборник с доклади се получава

по допълнителна заявка срещу заплащане.

кафе паузи и коктейл.
О
фициални езици

Български

АнглийскиМЕЖДУНАРОДНА
КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО МАШИНОСТРОИТЕЛНА
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

03-05 октомври 2003, Варна

АМТЕХ 2003

ОРГАНИЗИРАТ

Асоциацията на

машинно-технологичните

факултети в България и

Технически университет

ВарнаБЪЛГАРИЯ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ


Всички доклади ще бъдат публикувани в сборника на конференцията до 03.10.2003 г.

Докладът с общ обем не повече от 6 страници трябва да бъде подготвен с редактор Word 7.0 for Windows (или по-висока версия) при следните настройки: Page Setup: Margins: Top-2,5 cm; Bottom – 2,0 cm; Left-3,1 cm; Right-1,5 cm; Paper size: A4; Font-Times New Roman; Font style- Regular; Size 10.

Страниците на доклада не се номерират.

Наименованието на доклада се изписва на български език с главни букви (Bold), size11 и се центрира. След един празен ред се изписва по същия начин наименованието на доклада на английски език. Под него с малки букви, size10, се поместват имената на авторите - научна степен и звание, инициали на собственото и презимето и пълно фамилно, наименованието на организацията, която представляват.

След два празни реда се помества резюме на английски /Abstract/ в обем до 10 реда, като се прилагат общите изисквания към текста и накло-нен шрифт (Italic), size10. На нов ред с (Italic), size10 се изписват ключовите думи (Key words).

След един празен ред следва текста на изло-жението, оформен в две колони с размер по 80 мм, с разстояние между тях – 5 мм.Таблиците, графиките и фигурите се вграждат софтуерно в текста, независимо от програмата, с която са изработени. Текстът под тях се центрира и се изписва с размер на шрифта - size10. Формулите се създават с редактора на WORD или се вграж-дат в текста като обекти с номерация от дясно.

След два празни реда следва литература – REFERENCES, въведена на оригинален език, size10. Номерира се с арабски цифри по стандарта за библиографско описание.

Доклади, несъобразени с изискванията, получени след 30.06.2003 г. Или представени на заразени с вируси дискети, няма да бъдат публикувани.

СРОКОВЕ
Изпращане на заявки за участие с кратки резюмета на докладите до 15 реда :

до 28.02.2003

_____________________________________Информиране на авторите , ако докладите им не са приети:

До 31.03.2003

_____________________________________

Изпращане на пълния текст на докладите за отпечатване

До 30.06.2003

Регистрация и настаняване на участниците

03.10.2003

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Секция 1:

 • Материалознание

 • Леене

 • Пластично деформиране

 • Заваряване

 • Термообработване

Секция 2:

 • Рязане

 • Машини и инструменти

 • Технология на машиностроенето

 • Метрология и качество

 • Сглобяване на изделията

 • Автоматизация

 • CAD/CAM системи

 • Симулационно моделиране

Секция 3:

 • Машинознание и машинни елементи

 • Техника и технологии за преработка на пластмаси

 • Инженерен дизайн

 • Трибология

А М Т Е X - 2003


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Трите имена на участника в конференцията

………………………………………………….

………………………………………………….

Научна степен и звание (длъжност)…………

………………………………………………….

Университет (фирма) …………………………

………………………………………………….

Служебен адрес: ………………………………

………………………………………………….

………………………………………………….

Наименование на доклада: …………………..

………………………………………………….

………………………………………………….

Тематично направление: ……………………..

………………………………………………….

Тел.:………………… Факс:.…….....…………

Еmail:…………………………..

Необходими технически средства:

Шрайбпроектор □ Медиапроектор □

Необходима е резервация за хотел за дата:
03.10
04.10
Регистрационната форма се изпраща:

 • по пощата на адреса на секретариата

 • по електронна поща като прикачен файл на адрес

Секция 1: kat_mtm@ms3.tu-varna.acad.bg

Секция 2: kaktuv@abv.bg

Секция 3: christov@ms3.tu-varna.acad.bg

Докладите се изпращат:

- по пощата, записани на 3,5” дискета и

разпечатка на формат А4 (297 х 210);- по електронна поща ( прикачен файл)

с. 1

скачать файл