Медицинска паразитология


с. 1 с. 2 с. 3
НАРЕДБА № 41 ОТ 26 АВГУСТ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ"

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.68 от 31 Август 2010г.

Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт "Медицинска паразитология" съгласно приложението.

(2) Дейността по медицинска паразитология се осъществява при спазване на стандарта по ал. 1 и се изпълнява от всички лечебни заведения, в които се осъществява дейност по медицинска паразитология.

(3) В изрично посочените в приложението случаи наредбата се прилага и за лабораториите на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве и от Националния център по заразни и паразитни болести.

Заключителни разпоредби§ 1. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на здравеопазването.

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Приложение към член единствен, ал. 1

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ"

1. Общи положения

Медицинската паразитология е самостоятелна медицинска специалност и е научна дисциплина. Тя осигурява медицинското обслужване на лица с паразитни болести, което включва клиничен преглед, етиологична диагноза, необходими манипулации и допълнителни изследвания, провеждане на терапия и диспансеризация, както и епидемиологичен надзор и контрол, профилактика, промоция на здравето, методично-консултативна дейност и научни проучвания в тази област.

Паразитологичните изследвания са обективни по своя характер, което е една от причините за постоянното увеличаване на спектъра на използваните методи. Бързото развитие на медицинската паразитология като наука и практика, както и на лабораторната технология, водят до непрекъснато въвеждане на нови показатели, методи и апаратура, а също и на нови терапевтични подходи и съвременни научнообосновани мерки за контрол на паразитозите.

1.1.Дейността по медицинска паразитология се извършва в следните структури:

1.1.1. Структури на лечебните заведения за извънболнична помощ - паразитологични лаборатории и амбулатории за специализирана извънболнична помощ по паразитни болести.

1.1.2. Структури на лечебните заведения за болнична помощ:

1.1.2.1. Отделения по педиатрия, вътрешни болести и инфекциозни болести от първо ниво на компетентност съгласно съответните стандарти.

1.1.2.2. Отделения по педиатрия, вътрешни болести, инфекциозни болести, хирургия, акушерство и гинекология, анестезиология и интензивно лечение от второ ниво на компетентност съгласно съответните стандарти.

1.1.2.3. Отделения по медицинска паразитология, педиатрия, вътрешни болести, инфекциозни болести, хирургия, акушерство и гинекология, анестезиология и интензивно лечение на многопрофилни болници за активно лечение от трето ниво на компетентност съгласно съответните стандарти.

1.1.3. Национален център по заразни и паразитни болести, отдел "Паразитология и тропическа медицина".

1.1.4. Паразитологични звена към РИОКОЗ.

1.2. Основни елементи за качеството на профилактичния и диагностично-лечебния процес в областта на специалността "Медицинска паразитология":

1.2.1. Спазване на общите изисквания за организацията и дейността на структурите, в които се извършват дейности по медицинска паразитология.

1.2.2. Задължителен (минимален) обем изследвания и минимална апаратура за извършване на дейност по медицинска паразитология в паразитологичните структури.

1.2.3. Препоръчвани аналитични принципи за осъществяване на дейността по медицинска паразитология в Република България.

1.2.4. Провеждане на вътрелабораторен контрол и оценка на качеството на лабораторната диагностика на паразитозите.

1.2.5. Участие на паразитологичните лаборатории в национална система за външна оценка на качеството, осъществявана от Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) и Българската асоциация на медицинските паразитолози (БАМП);

1.2.6. Участие на националната референтна лаборатория в международно призната външна нетърговска лабораторна система за оценка на качеството.

1.2.7. Спазване на правилата за добра медицинска практика, за клинично поведение, гарантиращи стандартно качество на медицинското обслужване на пациенти с паразитози.

1.2.8. Провеждане на ефективен епидемиологичен надзор и противоепидемичен контрол на паразитозите.

1.3. Общи изисквания за професионална компетентност към лицата в структури, които осъществяват дейности в областта на медицинската паразитология в лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ.

1.3.1. Специалистът по медицинска паразитология взема решения във всички области на патологията, причинявана от паразити, и може да обучава и контролира работата на лекари без специалност в областта на медицинската паразитология.

1.3.2. Специалистът по медицинска паразитология повишава квалификацията си чрез самостоятелна подготовка и чрез участие в курсово или индивидуално следдипломно обучение не по-малко от един път на две години.

1.3.3. Специалистите по здравни грижи (лаборанти, сестри и санитарни инспектори) са с минимална образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" или с приравнената на нея степен "специалист по" и повишават квалификацията си.

1.3.4. Лабораторните работници и санитарите имат най-малко основно образование.

1.3.5. Изискванията за компетентност, задължения, отговорности и права на персонала на структурата по медицинска паразитология се регламентират чрез длъжностни характеристики.

1.3.6. Структурите трябва да имат програма за квалификацията на персонала, включително специфично обучение за осигуряване на качеството на лабораторните услуги.

1.3.7. Специфични изисквания към професионалната компетентност на лицата в структурите, извършващи дейности по медицинска паразитология в лечебните заведения за извънболнична помощ - паразитологични лаборатории и амбулатории за специализирана извънболнична помощ по паразитни болести:

1.3.7.1. Структурите, извършващи дейности по медицинска паразитология в лечебните заведения за извънболнична помощ - паразитологични лаборатории и амбулаториите за специализирана извънболнична помощ по паразитни болести, се ръководят от лекар с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина и с призната специалност "Медицинска паразитология".

1.3.7.2. В тези структури могат да работят лекари с призната специалност "Медицинска паразитология" или зачислени в програма за придобиване на тази специалност в рамките на три години от започване на работа в съответната структура, биолози (магистърска степен), специалисти по здравни грижи (лаборанти и сестри), лабораторни работници и санитари.

1.3.7.3. Точки 1.3.7.1 и 1.3.7.2 се прилагат и за паразитологичната дейност в РИОКОЗ.

1.3.8. Специфични изисквания към професионалната компетентност на лицата в структурите, извършващи дейности по медицинска паразитология в лечебните заведения за болнична помощ от първо и второ ниво на компетентност:

1.3.8.1. Не е необходимо наличие на специалист с призната специалност по медицинска паразитология, но всички пациенти със съмнение за паразитози се насочват за изследване в паразитологична лаборатория и консултация и назначаване на лечение от специалист по медицинска паразитология.

1.3.9. Специфични изисквания към професионалната компетентност на лицата в структурите, извършващи дейности по медицинска паразитология в лечебните заведения за болнична помощ от трето ниво:

1.3.9.1. Необходимо е наличието на поне двама специалисти с призната специалност по медицинска паразитология.

1.3.9.2. Управлението на дейностите в паразитологичното отделение се осъществява от началника на отделението и старшата медицинска сестра.

1.3.9.3. Началникът на отделението планира, организира, контролира и отговаря за: цялостната медицинска дейност и изправността на медицинската документация; икономическата ефективност; информационното осигуряване; взаимодействието с други сходни медицински структури и РИОКОЗ; кадровата политика в отделението; мотивира, планира и осъществява повишаването на професионалната компетентност на персонала.

1.3.9.4. Старшата медицинска сестра е с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи".

1.3.9.5. Старшата медицинска сестра планира, организира, координира, контролира и отговаря за качеството на здравните грижи за пациентите. Организира, провежда и контролира профилактиката на персонала в отделението; организира правилното провеждане на противоепидемичния режим съгласно изискванията на РИОКОЗ; членува в Съвета по здравни грижи към лечебното заведение.

1.3.9.6. В паразитологичното отделение могат да работят и лекари без придобита специалност.

1.3.9.7. В паразитологичното отделение може да се извършва учебно-преподавателска дейност на студенти по медицина, стажант-лекари и обучение на специализиращи лекари, докторанти и медицински сестри съгласно действащата нормативна уредба.

1.3.9.8. В паразитологичното отделение може да се извършват медицински научни изследвания в областта на нови диагностични и терапевтични методи и клинични изпитвания на лекарствени продукти от фаза ІІ, ІІІ и ІV в съответствие със Закона за здравето, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и подзаконовите нормативни актове по прилагането им, както и научни изследвания на етиологията, епидемиологията, патогенезата, клиниката, диагностиката, профилактиката и терапията на паразитните болести.

1.3.10. Изисквания към отдела по паразитология и тропическа медицина към НЦЗПБ:

1.3.10.1. Отделът се ръководи от хабилитирано лице с призната специалност по медицинска паразитология.

1.3.10.2. Лабораториите в отдела се ръководят от хабилитирани лица с призната специалност по медицинска паразитология.

1.3.10.3. В отдела могат да работят лекари с призната специалност "Медицинска паразитология" или зачислени в програма за придобиване на тази специалност в рамките на три години от започване на работа в лабораторията, биолози (магистърска степен), специалисти по здравни грижи (лаборанти, санитарни инспектори и сестри), лабораторни работници, санитари и технически сътрудници.

1.4. Гранични области на специалността "Медицинска паразитология".

Специалността граничи с медицинските специалности: вътрешни болести, детски болести, хирургия, микробиология, вирусология, епидемиология, клинична алергология, инфекциозни болести, пневмология и фтизиатрия, кожни и венерически болести, нервни болести, обща медицина, онкология, психиатрия и др. Със съвременни клинико-лабораторни методи се постига точна етиологична диагноза на редица състояния в сферата на изброените специалности.

2. Изисквания към структурите за осъществяване на дейността по специалността "Медицинска паразитология":

2.1. Изисквания към паразитологичните лаборатории в структурите на лечебните заведения за извънболнична помощ, в структурите на лечебните заведения за болнична помощ от трето ниво на компетентност и в РИОКОЗ.

2.1.1. Помещенията отговарят на действащите в страната здравни изисквания, доказано със заключение от регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ).

2.1.2. Необходими са следните функционално обособени места: чакалня, регистратура, манипулационна, изследване на фекални проби и урина, изследване за тъканни и кръвни паразити, серологични изследвания, миялна, складови помещения, санитарен възел.

2.1.3. Разположени са в помещения, площта на които позволява специфичните лабораторни дейности да бъдат извършвани качествено, с процедурите за управление на качеството, с безопасността на персонала и грижата за здравето на пациента.

2.1.4. Осветлението и вентилацията отговарят на извършваните процедури съгласно нормативно установените здравни изисквания.

2.1.5. Прилагат се процедури за поддържане на оборудването чрез документиране на периодичните проверки на оборудването.

2.1.6. Термостатите, хладилниците и фризерите поддържат зададената им температура, за което се следи ежедневно и се отбелязва в лабораторен журнал.

2.1.7. Спазват се всички изисквания, свързани със здравето и охраната на труда на персонала; противопожарната охрана; съхранението на химични, биологични и радиоактивни материали.

2.1.8. Прилагат се правила за дезинфекция, стерилизация и деструкция на клиничните материали, съобразени със действащата нормативна база.

2.1.9. Структурата и дейността на звеното са регламентирани в правилника за устройството, дейността и вътрешния ред, с които са запознати всички работещи в лабораторията.

2.1.10. Извършват се изследвания само при писмено искане от лекар. Искането включва: името на пациента, името и адреса на изискващия изследването, вида на изследването, вида на пробата, датата и часа на вземане на пробата.

2.1.11. Въвеждат се и се прилагат документирани изисквания за приемане на пробата за изследване.

2.1.12. Всички реагенти се съхраняват съобразно производствените инструкции.

2.1.13. Спазват се указанията за работа с инфекциозен материал с цел недопускане разпространение на инфекции.

2.1.14. В диагностичната си дейност структурите използват стандартизирани методи, официално публикувани в международни и национални стандарти.

2.1.15. Работи се със стандартни материали.

2.1.16. Всички документирани методи, стандарти, инструкции, наръчници за работа и съответната информация, отнасящи се до изследванията, се поддържат в актуално състояние. Те са осигурени за ползване на съответните работни места, където се извършват изследванията.

2.1.17. Всички технически средства, които оказват влияние върху точността и валидността на резултатите от изследванията, подлежат на периодични проверки и калибриране по ежегодни календарни графици.

2.1.18. Водят се записи, които представляват документирана информация и данни от проведени изследвания, отразяващи извършваните дейности от сътрудниците, дневници за работа с техническите средства, дневници за контрол на факторите от заобикалящата среда. Ръководителят на звеното контролира изготвянето на съответната документация, отразяваща вътрешния лабораторен контрол.

2.1.19. Всички използвани процедури се описват детайлно и са леснодостъпни за персонала. Всички изменения в тях се подписват от ръководителя на звеното.

2.1.20. Структурата има разработена процедура за отчитане и предаване на резултатите от извършените изследвания.

2.1.21. Структурата има процедура за регистриране, съхранение и управление на документацията.

2.2. Изисквания към амбулаториите за специализирана извънболнична помощ по паразитни болести.

2.2.1. Площ за прием и преглед на пациенти (минимум 12 м2) за извършване на необходимия клинико-диагностичен процес, манипулации и лечебни процедури.

2.2.2. Отговарят на нормативните изисквания за условия на труд по отношение на отопление, осветление и вентилация.

2.2.3. Спазват се указанията за работа с инфекциозен материал.

2.2.4. В случай на диагностични затруднения и невъзможност за поставяне на етиологична диагноза материалите/пациентите се насочват към отдел "Паразитология и тропическа медицина" към НЦЗПБ.

2.3. Изисквания към структурите на лечебните заведения за болнична помощ - първо, второ и трето ниво на компетентност.

2.3.1. Отделенията по паразитни болести се състоят от болнични стаи, манипулационна и помощни помещения.

2.3.2. Работните помещения отговарят по размери, разположение, устройство, оборудване и обзавеждане на нормативните изисквания съгласно Наредба № 29 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи (ДВ, бр. 108/1999 г.).

2.3.3. При липса на самостоятелно отделение за лечение на паразитно болни към лечебните заведения за болнична помощ от първо и второ ниво се използват определен брой легла в детски, вътрешни, инфекциозни и др. отделения, които съответстват на изискванията на съответните медицински стандарти.

2.3.4. Структурите на лечебните заведения за болнична помощ от първо и второ ниво на компетентност могат да нямат самостоятелни паразитологични лаборатории, а да сключват договор с паразитологични лаборатории към структурите на лечебните заведения за извънболнична помощ.

2.3.5. Структурите на лечебните заведения за болнична помощ от трето ниво на компетентност разполагат с паразитологична лаборатория, която отговаря на изискванията по т. 2.1.

2.4. Всички структури, в които се осъществяват дейности по медицинска паразитология, извършват промоция на здравето по въпросите на паразитните заболявания.

2.5. Документация:

2.5.1. Документацията се води съгласно действащите нормативни актове - Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Националния рамков договор, учетни и отчетни форми, Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ, бр. 62/2005 г.), Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40/2006 г.), Наредба № 17 за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитози (ДВ, бр. 72/2008 г.), и отговаря на изискванията за добра лабораторна и медицинска практика.
с. 1 с. 2 с. 3

скачать файл