Лева, от които от обща допълваща субсидия 14 012 118 лева; остатък


с. 1
О Б Щ И Н А А С Е Н О В Г Р А Д , КОД 6 6 0 1


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ПО О Т Ч Е Т А ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ЗА ПЕРИОДА ОТ
01.01.2012 ГОДИНА ДО 31.12.2012 ГОДИНА

С Решение № № 90/15.02.2012 г на Общинският съвет – Асеновград се прие бюджета на Община Асеновград за 2012 година като се утвърди план на приходите по бюджета на Общината общо в размер на 31 566 080 лева, в това число: • приходи за държавни дейности 15 408 275лева , от които от обща допълваща субсидия 14 012 118 лева; остатък от средствата от 2011 година – 1 396 157 лева.

 • приходи за местните дейности 16 157 805 лева, от тях: окончателен годишен патентен данък 216 500 лева; имуществени данъци 2 392 000 лева; други данъци 5 000 лева; неданъчни приходи 9 128 974 лева; обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини 2 637 300 лева; целева субсидия за капиталови разходи 496 300 лева; трансфер за зимно поддържане 198 000 лева Трансфери за/от бюджетни и извънбюджетни сметки „минус”1 551 637 лева; Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки фондове 300 895.; погасяване дългосрочни заеми от банки в страната „минус” 285 715 лева друго финансиране – „минус” 568 019 лева остатък от средства от 2011 година за местните дейности (преходен остатък) общо в размер на 3 188 207 лева, от тях: 2 563 627 лева са на срочни депозити.и съответно план за разходите в размер на 31 566 080 лева, от които:


 • разходи за държавните дейности 15 408 275 лева;

 • разходи за държавните дейности – дофинансиране с общински приходи 628 685 лева;

 • разходи за местните дейности 15 529 120 лева.

Към 31.12.2012 година Министерство на финансите е извършило следните корекции на бюджетните взаимоотношения:

 • ФО-2 от 19.01.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка с определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2012 г. във функция „Здравеопазване”, дейност „Други дейности по здравеопазването” (здравни медиатори) – намалява с 3 788 лева

 • ФРС-5/24.02.2012 - Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания в страната (чл. 31, ал. 1, т.2 и т.4 от ПМС № 367 от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.; - увеличава с 59 362 лева

 • ФО-7 от 24.02.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка с изплащане на средства за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните намалява с 500 лева

 • ФО-8 от 28.02.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка с изплащане на средства за средищни училища намалява с 77 287 лева

 • 08-00-277/20.03.2012 г. – Намаление на места в ДДЛРГ „Гергана” с. Нар Бани – намалява с 103 456 лева

 • ФО-11 от 20.03.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка с изплащане на средства за компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал за периода януари – юни 2012 година увеличава с 22 459 лева

 • ФРС-7 / 10.04.2012 г. увеличение на бюджетното взаимоотношение с Републиканския бюджет – получени от общини целеви трансфери (субсидии) (§31-28) в размер на 105 868 лева

 • ФО-15 от 11.04.2012 г. за намаляване на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка с промяна на броя на децата и учениците съгласно информационната система на Министерство на образованието, младежта и науката "Админ М", за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция „Образование” - намалява с 65 000 лева

 • ФО-16 от 24.04.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка с предоставяне на средства за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за 1-во тримесечие на 2012 година. – увеличава с 3 449 лева

 • ФО-17 от 02.05.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. въз основа на информацията, предоставена по реда на чл. 53, ал.3 и ал.4 от ПМС № 367 от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. във връзка с промяна на броя на децата и учениците, и въз основа на единните разходни – намалява с 112 002 лева

 • ФО-20 от 23.05.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка с изплащане на средства за учебници и учебни помагала на учениците от І до VІІ клас и на децата от подготвителните групи в детските градини и училища увеличава с 174 467 лева

 • ФО-22 от 19.06.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка с изплащане на средства за осигуряване на дейностите по провеждане на национално външно оценяване за 2012 година. – увеличава с 2722 лева

 • ФО-23 от 02.07.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка с изплащане на средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І и ІІ клас в общинските училища. – увеличава с 19803 лева

 • ФРС-8 от 06.07.2012 - Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания в страната (чл. 31, ал. 1, т.2 и т.4 от ПМС № 367 от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.; - увеличава с 84 796 лева

 • ФО-24 от 06.07.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка с изплащане на средства за реализиране на дейностите от Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” за месеците ноември 2011 - април 2012 година. – увеличава с 2390 лева

 • ФО-27 от 24.07.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка с предоставяне на средства за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за 2-ро тримесечие на 2012 година – увеличава с 2680лева

 • ФО-29 от 25.07.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка с във връзка с изплащане на средства за пътни разходи на правоимащи болни – увеличава с 158 лева

 • ФО-34 от 08.08.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка с предоставяне на парични средства на общинските детски градини и училища за подпомагане на физическото възпитание и спорта за учебната 2011/2012 г. – увеличава с 19163 лева

 • ФО-38 от 04.09.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка с изплащане на средства за реализиране на дейностите от Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” за месеците май 2012 - юни 2012 година – увеличава с 950 лева

 • ФО-41 от 01.10.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка с изплащане на средства за компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал за периода септември – декември 2012 година - увеличава с 8954 лева

 • ФО-42 от 04.10.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка с изплащане на средства за финансиране на одобрени проекти от Министерство на културата по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на регионални, общински и читалищни библиотеки за обновяване фондовете им с книги и други информационни източници. – увеличава с 7872 лева

 • ФО-43 от 08.10.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка с изплащане на средства за реализиране на дейностите от Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” за месеците юли 2012 г. - август 2012 година – увеличава с 17 469 лева

 • ФО-44 от 12.10.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка с изплащане на средства за реализиране на дейностите по национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище”. – увеличава с 2694 лева

 • ФО-45 от 02.11.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка с предоставяне на средства за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за 3-то тримесечие на 2012 година – увеличава с 3175 лева

 • ФО-47 от 02.11.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка с предоставяне на средства за реализиране на дейностите по национална програма „С грижа за всеки ученик”, модули „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”, „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи” и „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” за 2012 година – увеличава с 12710 лева

 • ФО-50 от 07.11.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка с във връзка с изплащане на средства за пътни разходи на правоимащи болни – увеличава с 164 лева

 • ФО-51 от 15.11.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка с предоставяне на целеви средства за финансиране на одобрени проекти от Министерство на културата по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на регионални, общински и градски библиотеки за обновяване фондовете им с книги и други информационни източници – увеличава с 6000 лева

 • ФО-52 от 15.11.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка предоставяне на средства за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директори на училища, детски градини и за педагогическия персонал в обслужващите звена за учебната 2011/2012 година – увеличава с 26627 лева

 • ФО-55 от 04.12.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка с предоставяне на средства за въвеждане на целодневна организация на учебния ден за учениците от III клас, и за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 5-годишните деца – увеличава с 55 525 лева

 • ФО-58 от 14.12.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка предоставяне на средства за закупуване и/или внедряване на софтуер за администриране на местни данъци и такси – увеличава с 19 304 лева

 • ФО-60 от 14.12.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка предоставяне на средства за реализиране на дейностите от Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” за общинските училища за месеците септември 2012 г. - октомври 2012 година – увеличава с 12 411 лева

 • ФО-65 от 18.12.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка с предоставяне на средства за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за 4-то тримесечие на 2012 година – увеличава с 3475 лева

 • ФО-69 от 20.12.2012 г. за извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ за 2012 г. във връзка с предоставяне на средства за реализиране на дейностите по национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище” – увеличава с 1154 лева

Към 31.12.2012 година Общинският съвет е приел следните решения за изменение на бюджета:
  1. Решение № 412 от 11.07.2011г., променя бюджета на Община Асеновград като увеличава размера на плана на местни приходи и на разходите за местни /общински дейности със 104 860 лева
  1. Решение №482 от 12.09.2012 г. променя бюджета на Община Асеновград за 2012 г.: Местни приходи - намалява се параграф 40-40 „постъпления от продажба на земя” с 317 030 лева, и става от 3 086 000 лева на 2 768 970 лева; Намаля се §52 придобиване на ДМА с 317 030 лв

  2. Решение №502 от 12.09.2012 г. променя бюджета на Община Асеновград за 2012 г., като се намалява с 5000 лева § 97-00 “Резерв за непредвидени и неотложни разходи” на местна дейност “Резерв” и увеличава с 5000 лева § 4301 “Субсидии за нефинансови предприятия за текуща дейност на местна дейност “Други дейности по транспорта”.

  3. Решение № 573 от 24.10.2012 г. – намалява се рамката на бюджета с 38039 лева

Към 31.12.2012 година по приходен параграф 45 00 - Помощи, дарения други безвъзмездно получени суми от страната са постъпили 105 846 лева, които са отразени и по съответните разходни параграфи, според волята на дарителите и указанията от Министерство на финансите.

През 2012 г. са постъпили средства от Атинския университет на стойност 19 639,74 лева и са отразени по параграф 46-10 «текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина» със същите е завишен и плана на Община Асеновград
През 2012 година са получени трансфери отразени в плана на приходната част на сборния бюджет за 2012г.:


    • Получен трансфер от Агенцията за пътна инфраструктура за поддържане на републиканската пътна мрежа – 29126 лв

    • Получен трансфер от Областна администрация – 685 лева за провеждане на заседания на ОИК. Отразени в приходната и разходната част по бюджета за 2012 година

    • Получен трансфер от МТСП 20 535 лева за лекарства на ветерани от войните. отразени в приходната и разходната част по бюджета за 2012 година

.


    • Получени трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост – 98718 лева, отразени в приходната и разходната част по бюджета за 2012 година

    • Получен трансфер от ПУДООС в размер на 2 117 811 лева, отразени в приходната и разходната част по бюджета за 2012 година

След отразяване на всички описани корекции, уточненият план на сборния бюджет на Община Асеновград към 31.12.2012 год. е 34 283 473лева, от които:


 • държавни приходи 15 973 834 лева

 • местни приходи 18 309 639 лева

и съответно:
 • разходи за делегирани от държавата

дейности 15 973 834 лева,

 • разходи за делегирани от държавата дейности

- дофинансиране с общински приходи 711 686 лева;

 • разходи за местните дейности 17 597 953 лева.П Е Р И О Д

П Л А Н П Р И Х О Д И

П Л А Н Р А З Х О Д И

Държавни приходи

Местни приходи

ДДД

Дофинансиране с общ. приходи

МД

Първоначален Бюджет приет на сесия

15 408 275

16 157 805

15 117 548

463 506

15 329 671

31.12.2012 година

15 973 834

18 309 639

15 973834

711 686

15 597 953


Изменението на плана на приходите и разходите по сборния бюджет в началото и в края на отчетния период е както следва:

АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА НА ПРИХОДИТЕ

Към 31.12.2012 година постъпленията от приходи за ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ са в размер на 16 000 998 лева,. От общия размер на приходите за делегираните от държавата дейности към 31.12.2012 година са налични 1 512 759 лева

Изпълнението на плана за приходите по бюджета по групи и видове приходи е следното:

При уточнен план по § 31 11 ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ И ДР. ТРАНСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ 14 075 860 лева, изпълнението към 31.12.2011 е 100%.По § 31 18 – Получени от общини целеви трансфери /субсидии/ при уточнен план 9 232 лева са отчетени 9 232 лева, изпълнението към 31.12.2012 е 100 %.
При уточнен план по § 31 28 ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) ОТ ЦБ ЧРЕЗ КОДОВЕ В СЕБРА 488 002 ххх-х лева са отчетени 341 431лева изпълнението към 31.12.2012 г. е 331 684 лева в проценти е 97.15 %.
Към 31.12.2012 година получените средства като трансфер за делегираните от държавата дейности са 151 231 лева.

По §88-03 „Средства на разпореждане предоставени / събрани от/за извънбюджетни сметки” се отчитат предоставените и усвоените средства по проекти на Европейския съюз на училищата - Проект „BG051PO001-3.1.06 – „Подобряване на качеството на образование в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебен процес”; Проект „BG051PO001-4.2.05 – Да направим училището привлекателно за младите хора” и Проект BG051PO001/4.3-01 „Нов шанс за успех – ограмотяване на възрастни”. Салдото по параграфа представлява неусвоените средства към 31.12.2012 г., аналитичното отчитане на тези проекти е извършено в Извънбюджетните средства и фондове на Европейския съюз.

Основно училище „Никола Вапцаров” е отпуснал заем от свои средства по проект „Нов шанс за успех – ограмотяване на възрастни” в размер 8 903 лева, който е отразен по §7621 „Предоставен заем”

Към 31.12.2012 година по § 95 01 – остатък в лева по сметки от преходния период се отчита наличността на 01.01.2012 година – 1 396 157 лева;; по § 95 07 – Наличност по сметки в края на периода в размер на 512 759 лева и §95 09 Наличност в левове по срочни депозити в края на периода /-/ - 1 000 000 лева.ІІ. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Към 31.12.2012 година постъпленията от приходи за МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ са в размер на 15 220 690 лева, което представлява изпълнение от 83,13% от планираните за годината.

Следва да отбележим, че от постъпленията от местните приходи 545 328 лева са разходвани за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.


По видове приходи изпълнението е следното:
Данъчни приходи при уточнен план към 31.12.2012г. – 2 693 500 лева са постъпили 2 763 305 лева или 102, 59%.
По видове данъци изпълнението е: § 01 03 – Окончателен годишен данък при уточнен план 216 500 са постъпили 203 936 лева или 94,20%; § 13 01 – Данък върху недвижимите имоти при уточнен план 762 000 лева към 31.12.2012 г. са постъпили 806 511 лева или 105 ,84%; по § 13 03 – Данък върху превозните средства при уточнен план 1 170 000 лева са постъпили 1 279 056 лева или 109,32 %; по § 13 04 – Данък за придобиване на имущества по дарения и възмезден начин при уточнен план 500 000 лева са постъпили 451 967 лева или 90,39 %; § 13 08 – Туристически данък при уточнен план 40 000 лева са постъпили 1 7695лева или 44,24% ;

По § 20 00 – Други данъци – при уточнен план 5 000 лева са постъпили 4140 лева или 100,26 %. По параграфа се отчитат събраните недобори от минали години от отменения пътен данък.П Р И Х О Д И

ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2011

ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2012

% ОТЧЕТ 2012 СПРЯМО

ОТЧЕТ 2011

1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ

2664994

2763305

103.69%

ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

219359

203936

92.96%

- ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПАТЕНТЕН) ДАНЪК

219359

203936

92.96%

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ

2439619

2555229

104.74%

-Д-K В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ

763376

806511

105.65%

-Д-K В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

1161091

1279056

110.16%

-Д-K ПРИ ПРИДОБ.НА ИМУЩ. ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМ.НАЧИН

502920

451967

89.87%

- Туристически данък

12232

17695

144.66%

ДРУГИ ДАНЪЦИ

6016

4140

68.81%


По § 24 00 – Приходи и доходи от собственост - при уточнен план 1 599 123 лева са постъпили  1 418 908 лева или 88.73 %.
По подпараграфи изпълнението е: § 24 04 – Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – при уточнен план 310 360 лева са постъпили 124 011 лева. По § 24 05 – Приходи от наеми на имущество – при уточнен план 1057 263 лева са постъпили 1 050 713 лева или 99.38 %; § 24 06 – Приходи от наеми на земя – при уточнен план 13 000 лева са постъпили 14 721 лева или 113.24 %; по § 24 07 – Приходи от дивидент – при уточнен план 6000 лева са постъпили 2 353 лeва. или 39.22% ; по § 24 08 – Приходи от лихви по текущи банкови сметки – при уточнен план 5000 лева са постъпили 4389 лева; по § 24 09 – Приходи от лихви по срочни депозити – при уточнен план 100 000 лева са постъпили 109 109 лева.; по §24-19 Приходи от други лихви при уточнен план 107500 леваса постъпили 113 612 лева
По § 27 00 – Общински таксипри уточнен план 4 406 511 лева са постъпили 4 162 895 лева или 94,47 %.
По видове такси изпълнението е: § 27 01 – За ползване на детски градини и други по образованието – при уточнен план 496466 лева са постъпили 496 220 лева; § 27 02 – За ползване на детски ясли и други по здравеопазването – при уточнен план 55 440 лева са постъпили 49 679 лева; по § 27 04 – За ползване на домашен социален патронаж при уточнен план 170 000 лева са постъпили 164 155 лева; по § 27 05 – За ползване на пазари, тротоари, улични платна – при уточнен план 613 000 лева са постъпили 613 258 лева; § 27 07 – За битови отпадъци – при уточнен план 2 561 478 лева са постъпили 2 434 554 лева или 95.04 на сто; § 27 10 – За технически услуги – при уточнен план 118 000 лева са постъпили 109 540 лева; § 27 11 – За административни услуги – при уточнен план 199 067 лева са постъпили 168 935 лева; § 27 15 – За откупуване на гробни места – при уточнен план 10 760 лева са постъпили 20 061 лева; по § 27 17 – За притежаване на куче – при уточнен план 1300 лева са постъпили 684 лева; по § 27 29 – Други общински такси, определени със закон при уточнен план 181 000 лева са постъпили 105 809 лева.
По § 28 00 – Глоби, санкции и наказателни лихви – при уточнен план към 31.12.2012 год. – 132 405 лева са постъпили 91 038 лева.
По § 36 00 – Други неданъчни приходи – при уточнен план 380 201 лева са постъпили 309 279 лева
По § 37 00 – Внесени ДДС и други данъци върху продажбите – при уточнен план към 31.12.2012 г. на вноските за ДДС и др. данъци 608 091 лева, са внесени 543 788 лева. С направените вноски за ДДС и другите данъци реално се намаляват приходите по бюджета на общината.
По § 40 00 Приходи от продажба на държавно и общинско имущество – при уточнен план 3 055 601 лева са постъпили 705 990 лева или 23.10 %.
По § 41 00 – Приходи от концесии – при уточнен план 90 305 лева са постъпили 90 305 лева. или 100 %.
По § 45 00 – Помощи, дарения, и др. безвъзмездно получени суми от страната към 31.12.2012 година са постъпили 105 846 лева, с които е завишена съответно приходната и разходната част на бюджета.

По §46-10 - текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина са постъпили 19 640 лева
П Р И Х О Д И

ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2011

ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2012

ПРОЦЕТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА СЪБРАНИТЕ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ЗА 2012 Г. КЪМ 2011 Г.

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

7245237


6360113


87.78%

ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ

1202792

1418908

117.97%

-НЕТНИ ПРИХ. ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛ., СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ

25498

124011

486.36%

-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО

1047230

1050713

100.33%

-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ

14409

14721

102.17%

-ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ

7526

2353

31.26%

-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ - ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ

5366

4389

81.79%

-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

102763

109109

106.18%

-ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ЛИХВИ
113612
ОБЩИНСКИ ТАКСИ

4361572

4162895

95.44%

-ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ГРАДИНИ

468047

496220

106.02%

-ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДР.ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

59800

49679

83.08%

-ЗА ПОЛЗВАНЕ. НА ДОМ. СОЦ. ПАТРОНАЖ И ДР.ОБЩ.ОБЩ.УСЛ.

166441

164155

98.63%

-ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛУДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

540-ЗА ПОЛЗВ.ПАЗАРИ,ТЪРЖИЩА,ПАНАИРИ,ТРОТОАРИ И ДР.

591276

 613258

103.72%

-ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

2670909

2434554

91.15%

-ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЯ И ДР. ПО ОБРАЗОВАНИЕТО


-ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

102330

109540

107.05%

-ЗА АДМИНИСТРАТ. УСЛУГИ

166164

168935

101.67%

-ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА

4164

20061

481.77%

-ТУРИСТИЧЕСКИ ТАКСИ
 
- ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ

1170

684

58.46%

-ДРУГИ ОБЩ.ТАKСИ, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОН

130731

105809

80.94%

ГЛОБИ,САНKЦИИ И НАK.ЛИХВИ

118478

91038

76.84%

-ГЛОБИ,САНKЦИИ,НЕУСТ.,НАK.ЛИХВИ,ОБЕЗЩ.И НАЧЕТИ

118478

91038

76.84%

ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

230778

309279

134.02%

-получени застрахователни обезщетения за ДМА
2266

 

-ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ДМА

1937

4391

226.69%

-ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

228841

302622

132.24%

ВНЕСЕНИ ДДС И ДР.ДАНЪЦИ ПО ПРОДАЖБИТЕ

-811050

-543788

67.05%

-ВНЕСЕН ДДC (-)

-753473

-508951

67.55%

-ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (-)

-57577

-34837

60.51%

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

2006660

705990

35.18%

- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ

191160

181233

94.81%

- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДРУГО ОБОРУДВАНЕ,МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

307- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ТРАНСПОРНИ СРЕДСТВА

4873- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР

480- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

21570

17470

80.99%

- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ

1788270

507287

28.37%

ПРИХОДИ ОТ KОНЦЕСИИ

76639

90305

117.83%

ПОМОЩИ,ДАРЕНИЯ И ДР. БЕЗВЪЗМ.ПОЛУЧЕНИ СУМИ

59368

105846

178.29%

ПОМОЩИ ОТ ЧУЖБИНА
19640


По § 31 12 – Обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини при уточнен план 2 637 300 лева са постъпили 2 637 300лева. За сравнение през 2011 г. са постъпили 2 735 700 лева
По § 31 13 – Целева субсидия за капиталови разходи при уточнен план 496 300 лева са отчетени 496 300 лева

По §61 01 – „Получени трансфери от бюджетни сметки” са постъпили 116 549 лева от тях 29126 лева от Агенцията за пътна инфраструктура за поддръжка и ремонт на републиканската автомобилна мрежа в населени места.; 87 423 лeва са постъпили отчисления по ПМС 207/2010 г. от други общини ползващи сметището на Община Асеновград.
По §61 02 – Предоставени трансфери за бюджетни сметки отчета е минус 100 000 лева и представлява участието на Община Асеновград в Проекта „Предоставяне на интегрирани социални грижи за деца от 0 до 3 годишна възраст и от 3 до 7 годишна възраст”
По §64 01 Получени трансфери от ПУДООС е 2 117 811 лева за направата на Регионалното депо за битови отпадъци в Община Асеновград
Към 31.12.2012 година по § 76 00 ВРЕМЕННИ БЕЗЛИВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ/ФОНДОВЕ (НЕТО) се отчитат предоставените заеми от Бюджета на Община Асеновград по оперативни програми на Европеския съюз през 2012 г. са предоставени заеми на стойност – 2 358 140 лева възстановени заеми са 1 329 336 лева салдото възлиза на стойност минус 1 028 804 лева.


по ред


Проекти

§ 76-21
Предоставени заеми


§ 76-22
Възстановени заеми


1

ОП РЧР – „Нов избор –развитие и реализация”

136 714
2

ОП РР – „Асеновград свещена порта на Родопите”

1 061 637
3

ОП РР “Цялостна реконструкция на част от път IV-58017 Жълт камък-Узуново- Три могили и на пътен участък между с. Богданица и с. Конуш /IV-58807/”

796 210

1 224 255

4

ОП АК - „Технологично и нормативно обновление на електронни услуги на граждани в Община Асеновград
54 525

5

ОП РР “Създаване на условия за устойчиво развитие и подобряване на жизнената среда чрез предприемане на мерки за защита от наводнения“ – Аман дере

233 579
6

ОП РР – „Център за настаняване от семеен тип”

120 000
7

ОП РЧР – „Ново начало от образование към заетост”

10 000
8

ОП РЧР - "Спорт след училище”
45531

9

ОП РР“Изграждане на укрепителни съоръжения на свлачища на път ІV-86024(ІІ-86), лясково-Яворово-Добралък, в община Асеновград”
4848

10

ОП РЧР „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – „Домашен помощник”
177

Всичко :

2 358 140

1 329 336

Към 31,12,2012 г . предоставените заеми от бюджета на Община Асеновград към оперативни програми възлиза с натрупвания от предходни години възлиза на 1 997 085 лева по проекти са както следва:
по ред


Проекти

Предоставени заеми

1

„Технологично и нормативно обновление на електронни услуги на граждани в Община Асеновград”

135 475

2

„Асеновград свещена порта на Родопите”

1 061 637

3

“Тех помощ за подготовка и рек. на вътрешна ВиК мрежа ТОПОЛОВО”

250 000

4

„Нов избор –развитие и реализация”

136 714

5

„Център за настаняване от семеен тип”

120 000

6

„Ново начало от образование към заетост”

10 000

7

“Създаване на условия за устойчиво развитие и подобряване на жизнената среда чрез предприемане на мерки за защита от наводнения“ – Аман дере

283 259

Всичко :

 1. 997 085

По изброените по долу проекти имаше възстановени заеми които се дължеха на неверифицирани разходи. През 2012 г. съгласно указания на Министерство на финансите тези заеми бяха трансформирани в трансфери между бюджетни и небюджетни сметки по проекти са:
по ред


Проекти

Сума

1

„„Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – „Домашен помощник”

177

2

“Изграждане на укрепителни съоръжения на свлачища на път ІV-86024(ІІ-86), лясково-Яворово-Добралък, в община Асеновград”

4 848

3

"Спорт след училище”

8 447

4

“Цялостна реконструкция на част от път IV-58017 Жълт камък-Узуново- Три могили и на пътен участък между с. Богданица и с. Конуш /IV-58807/”

69 277
Всичко :

82 749


По § 70-00 – Придобиване на дялове, акции и съучастия – към 31.12.2012 г. са отчетени с знак „минус” 24 000 лева закупените дялове в фирма Тракия Еко ООД
По § 83-00 – Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) - към 31.12.2012 г. със знак «минус» 285715 лева –погасяване на банковия заем от 2006 г.

По § 88 00 – Временно съхранявани средства и средства на разпореждане – При уточнен план към 31.12.2012 г. – са отчетени 164 лева
По § 93 39 – Друго финансиране (+/-) – се отчитат „минус” 399 899 лева- отчисления та на Община Асеновград чл. 71а и чл 71 е от Закона за управление на отпадъците.

Към 31.12.2012 година по § 95 01 – остатък в лева по сметки от преходния период се отчита наличността на 01.01.2012 година – 624 580 лева; по § 95 03 – остатък в лева по срочни депозити от преходния период се отчитат депозирани бюджетни средства към 31.12.2011 година в размер на 2 563 627 лева; по § 95 07 – Наличност по сметки в края на периода в размер на 517 781 лева; по § 95 09 – Наличност в лева по срочни депозити в края на периода се отчитат 762 440 лева
Б. АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА РАЗХОДИТЕ И ФИНАНСИРАНЕТО НА БЮДЖЕТА

При уточнен план на разходите 34 283 473 лева са отчетени 28 428 708 лева или 82.92 %.
 • За делегираните от държавата дейности при уточнен план 15 973 834 лева, отчетът към 31.12.2012 година е 14 488 239 лева или 90.70 %. • За местните дейности уточненият план е 17 597 953 лева, отчетът към 31.12.2012 година е 13 940 469лева или 76.13 %.ПО ВИДОВЕ РАЗХОДИ, общо за делегираните от държавата, дофинансиране на делегираните от държавата дейности и за местните дейности изпълнението към 31.12.2012 година е както следва:
§ 01 00 – Заплати. При уточнен план за годината 9 789 771 лева са разходвани 9 466 212 лева или 96.69 %.

§ 02 00 – Други възнаграждения и плащания на персонала. Други възнаграждения и плащания на персонала. При уточнен план към 31.12.2012 г. - 1 281 965 лева са разходвани 1 021 185лева или 79.66 %. По параграфа се отчитат средствата за възнаграждения на работещите по извън трудови правоотношения, на работещите по ПМС № 66, възнагражденията на общинските съветници. Средствата за обезщетения, за изплащане на СБКО, както и средствата за облекло;

§ 05 00 – Задължителни осигурителни вноски от работодатели . – Задължителни осигурителни вноски от работодатели . При уточнен план 2 273 525 лева са разходвани 2 110 308лева или 92.82 %;

Относителния дял на разходите за възнаграждения и осигуровки спрямо всички разходи е 44.31 %§ 10 00 – Издръжка - При уточнен план 12 237 162 лева са разходвани 9 989 218 лева или 81.63 %.
§ 40 00 – Стипендии. При уточнен план към 31.12.2012 г. – 78 507 лева са разходвани 52 378 лева или 66.72 %;

§ 42 00 – Обезщетения и помощи. При уточнен план 301 338 лева към 31.12.2012 година са разходвани 264 954 лева или 87.93 %.

§ 43 00 – Субсидии за нефинансови предприятия. При уточнен план 280 762 лева са разходвани 264 755 лева или 94,29 %

§ 45 00 – Субсидии на организации с нестопанска цел. При уточнен план 442 902 лева са разходвани 441 883 лева или 99,77 %;

§ 46 00 - Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации. При уточнен план 55 240 лева са разходвани 49 698лева или 89.77 %.

§ 22 00 – Разходи за лихви по заеми от др. банки в страната – При уточнен план 24 000 лева към 31.12.2012 са платени 21 274 лева лихви по банковия заем от 2006 г.

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА. При уточнен план 2 297 901 лева са разходвани 810 815 лева или 35.28 %;

§ 52 00 – Придобиване на ДМА. При уточнен план 4 958 585 лева са разходвани 3 914 622 лева 78.95 %;

§ 53 00 – Придобиване на НДА. При уточнен план 58 480 лева са разходвани 15 321 лева или 26.20 %.

§ 54 00 – Придобиване на земя – При уточнен план 94 000 лева са отчетени 6 085 лева или 6.47 %.

ПО ФУНКЦИИ изпълнението към 31.12.2012 година е както следва:

Функция І – Общи държавни служби. При уточнен план към 31.12.2012 годината – 3 135 518 лева са разходвани 2 790 165 лева или 88.99 %.

Функция ІІ – Отбрана и сигурност. При уточнен план за годината 343 333 лева са разходвани 141 791 лева или 41.30 %.
Функция ІІІ – Образование. Към 31.12.2012 година уточненият план е 13 647 742 лева са разходвани 12 787 284 лева или 93.70 %.
Функция ІV Здравеопазване. При уточнен план за годината 963 817 лева са разходвани 814 856 лева или 84.54 %.
Функция V – Социално осигуряване, подпомагане и грижи. При уточнен план за годината 2 361 970 лева са разходвани 1 804 959 лева или 76.42 %;

Функция VІ – Жилищно строителство, БКС и опазване на околната средства. При уточнен план за годината 9 956 914 лева са разходвани 6 880 811 лева или 69.11 %;
Функция VІІ – Почивно дело, култура и религиозни дейности. При уточнен план за годината 1 323 278 лева са разходвани 1 090 756 лева или 90,75 %.

Функция VІІІ – Икономически дейности и услуги. При уточнен план за годината 2 417 566 лева са разходвани 2 096 812 лева или 86.73 %.
Функция ІХ – Разходи, некласифицирани в други функции. При уточнен план 24 000 лева са разходвани 21 274 лева

Финансирането на разходите към 31.12.2012 година е извършвано в съответствие с постъпилите общински приходи, приходите от общата допълваща субсидия, общата изравнителна субсидия от централния бюджет, трансфери и дарения.

Спазвани са изискванията за приоритетни плащания. Не са отклонявани средства от държавния трансфер за разплащане на разходи в местните дейности.

С Решение № 91 от 15.02.2012 година на Общинският съвет – Асеновград се приеха план-сметките на извънбюджетните средства на Община Асеновград за 2012 г. Съответно за Специална сметка за приходите от приватизация; Специализирания общински фонд за инвестиции и дълготрайно активи; Фонд за покриване разходите от приватизация.През 2012 година нямаше приватизациони сделки, салдата към началото на годината бяха изразходвани по следните параграфи

- § 01 00 – Заплати – 2905 лева

- § 02 00 – Други възнаграждения и плащания на персонала – 1 035 лева

- § 05 00 – Задължителни осигурителни вноски от работодатели – 453 лева

- § 10 00 – Издръжка - 1781 лева

- §52 00 – Придобиване на ДМА – 215 012 лева

- Остатъкът в края на периода е 0,13 лева, които бяха прехвърлени в бюджета на Община Асеновград в началото на 2013 г.Извънбюджетни сметки и фондове по оперативни програми на Европейския съюз.

През 2012 г. се в Община Асеновград се изпълняваха следните оперативни програми на Европейския съюз:
 1. ОП“Околна среда” по проект BG161PO005/08/1.30/01/01 “Техническа помощ за подготовка и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на с. Тополово, довеждащ колектор и строителство на ПОСВ” – През 2012 г по проекта не са извършени разходи. Община Асеновград е отпуснала временен безлихвен заем на стойност 250 000 лева през 2011 г. Към 31.12.2012 г. не е постъпило финансиране от изпълнителната агенция.


ОП “Регионално развитие” "Асеновград - свещената порта на Родопите" – по проекта през 2012 г са извършени разходи на стойност 2 464 552 лева Община Асеновград е отпуснала заем в размер на 1 061 637 и трансфер за съфинансиране 533744 лева, от които 490 144 лева през 2012 г. Срока за приключване на проекта е месец март 2013 г.

  1. ОП “Регионално развитие” “Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност”. – През 2012 г по проекта не са извършени разходи.

  2. ОП “Създаване на условия за устойчиво развитие и подобряване на жизнената среда чрез предприемане на мерки за защита от наводнения“ /Аман дере/. – по проекта през 2012 г са извършени разходи на стойност 589 292лева Община Асеновград е отпуснала заем в размер на 283 259 и трансфер за съфинансиране 49 800 лева Срока за приключване на проекта е месец юни 2013 г.  3. ОП “Човешки ресурси” по проект BG05PO001/5.2-04.-0192 – “Домашен помощник” – Проекта е приключил през 2010 г. По проекта има невъзстановим заем на стойност 177 лева, който съгласно изискванията на Министерство на финансите беше трансформиран в трансфер между бюджетни и извънбюджетни сметки .


ОП “Човешки ресурси” проект Подкрепа за достоен живот по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Алтернативи BG051PO001-5.2.09. През 2012 г по проекта са извършени разходи на стойност 254 595 лева по проекта Община Асеновград няма финансова участие.


 1. ОП “Човешки ресурси” по проект BG051PO001-4.2.03-0816 „Спорт след училище” Проекта е приключил през 2010 г. През 2012 г. е постъпил трансфер от изпълнителната агенция за окончателно плащане на стойност 34 095 лева. По проекта има невъзстановен заем на стойност 8 447 лева, който съгласно изискванията на Министерство на финансите беше трансформиран в трансфер между бюджетни и извънбюджетни сметки.

 2. ОП "Регионално развитие" проект "Изграждане укрепителни съоръжения на свлачища на път ІV – 86024 /ІІ-86/, Лясково – Яврово – Добралък" проекта е завършен през 2010 г. –По проекта има невъзстановим заем на стойност 4848 лева, който съгласно изискванията на Министерство на финансите беше трансформиран в трансфер между бюджетни и извънбюджетни сметки.
 1. ОП “Административен капацитет” по проект „Технологично и нормативно обновление на електронни услуги на граждани в Община Асеновград”. През 2012 г по проекта са извършени разходи на стойност 66 900 лева През 2012 г. е постъпил трансфер в размер на 121 425 лева от изпълнителната агенция. Възстановен е част заема към бюджета в размер на 54524 лева остава за погасяване още 135 475 лева. През 2013 г. предстои окончателно плащане от изпълнителната агенция. 2. ОП “Човешки ресурси” BG051PO001-5.2.11 - по проект "Приеми ме". През 2012 г по проекта са извършени разходи на стойност 18 071 лева по проекта Община Асеновград няма финансова участие.
 1. ОП „Човешки ресурси” - Ново начало от образоване към заетост – Община Асеновград е отпуснал заем на проекта в размер на 10 000 лева
 1. ОП „Човешки ресурси” - Нов избор резвитие и реализация – по проекта са извършени разходи на стойност – 207 159 лева Община Асеновград е отпуснала заем в размер на 136 714 лева
 1. ОП“Регионално развитие” - проект “„Изграждане на център за настаняване от семеен тип” по проекта са извършени разходи на стойност – 120 000 лева финансирани с заем от Община Асеновград в размер на 120 000 лева 2. В училищата стартираха проектите Проект „BG051PO001-3.1.06 – „Подобряване на качеството на образование в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебен процес”; Проект „BG051PO001-4.2.05 – Да направим училището привлекателно за младите хора” и проект „Нов шанс за успех – ограмотяване на възрастни” – разходите са на стойност 335 778 лева.


с. 1

скачать файл