Критерии за оценка на техническите параметри на офертата


с. 1
Приложение №3
Показатели за оценяване и методика на оценка

Офертите на участниците в процедурата ще бъдат оценявани с цел избор на икономически най-изгодното предложение, по 5 различни критерия, групирани в две групи: Критерии за оценка на техническите параметри на офертата (ТО) и Критерии за оценка на Финансовите параметри на офертата (ФО).


Комплексната оценка КО за икономически най-изгодното предложение се получава както сбор от Техническата оценка ТО и Финансовата оценка на офертата ФО.
Техническа оценка на предложенията.

Техническата оценка на предложенията (ТО) се формира по следните критерии, където “а” е критерий за оценка, а “с” – коефициент на тежест.
а1 Добра професионална репутация с1 – 20

Оценката на комисията ще бъде поставена след преценка на представените доказателства, че одиторското предприятие притежава добра професионална репутация.


На Одитор/одиторска практика, който е получил от последна проверка за контрол на качеството на одиторските услуги задоволителна оценка с обръщане на внимание - при наличието на съществени пропуски в организацията на системата за контрол на качеството и/или при изпълнението на одиторските ангажименти, се отнемат 5 (пет) точки от тежестта на този критерии.

На Одитор/одиторска практика, който е получил от последна проверка за контрол на качеството на одиторските услуги  незадоволителна оценка -  при наличие на такова несъответствие,  което поставя под съмнение функционирането на системата за контрол на качеството в одиторското предприятие и/или качеството на изпълнение на одиторските ангажименти, се отнемат 10 (десет) точки от тежестта на този критерии.
На Одитор/одиторска практика, който не е представил доклад от последна проверка за контрол на качеството на одиторските услуги, се отнемат 10 (десет) точки от тежестта на този критерии.
а2 Познания и опит в извършването на одиторски услуги на сходни предприятия с2 – 20

Оценката на комисията ще бъде поставена след преценка на представените доказателства, че одиторското предприятие е извършвало независим финансов одит на годишни финансови отчети на предприятия със сходен предмет на дейност и съответните приложими счетоводни стандарти.


а3 Срок за изпълнение на поръчката с3 – 15

Срокът за извършване на одита се посочва от кандидата, но не трябва да е по-късно от 31.03.2011 г.

Техническата оценка се сформира от сбора на произведенията от точките, получени по всеки критерий и съответния коефициент за тежест на всеки критерий.

ТО=а1*с1 + а2*с2 + а3*с3
Финансова оценка на предложенията.

Финансовата оценка на предложенията (ФО) ще се формира по следните критерии:
b1 цена к1 – 25

Максимална оценка получава офертата с най-ниска цена, а другите оферти реципрочно, по формулата: А/Б х25=Оценка за оценяваната оферта, където А е най-ниската цена, а Б е цената на офертата, оценявана в момента.


Опция: Ценова оферта, която се различава с повече от 25 (или 30) % (по-ниска или по-висока) от среднопретеглената аритметична цена на база представени оферти, получава 0 (нула) точки от тежестта на този критерии.
b2 начин и cхема на разплащане к2 – 15

Максимална оценка ще получи предложението, което е най-изгодно за Възложителя по отношение на начина на плащане, като се отчете, наличието на авансови плащания и разсрочено плащане на цената.


Финансовата оценка се сформира от сбора на произведенията от точките, получени по всеки критерий и съответния коефициент за тежест на всеки критерий

ФО=b1*к1 +b2*к2
След формиране на комплексна оценка КО=ТО+ФО за всяка оферта, комисията ще сравни стойностите им и ще направи класация на офертите.
Комисията има право да даде допълнително до 5 (пет) точки към комплексната оценка в зависимост от общото впечетление от представянето на кандидата.
с. 1

скачать файл