Която е организирана от „Филипс България" и Агенция „Ол Ченълс Груп"


с. 1
http://neg.bg/img/PhilipsLUMEA_terms_and_conditions_BG_mamma_final.doc
Общи условия за участие в играта „Предизвикателство от Philips: Спечели два уреда за фотоепилация Philips Lumea
Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта Предизвикателство от Philips: Спечели два уреда за фотоепилация Philips Lumea, която е организирана от „Филипс България“ и Агенция „Ол Ченълс Груп” ООД („Организатор"). Общите условия са публикувани и достъпни на интернет страницата (да се добави линк към мястото на сайта на БГ мама) за периода на провеждане на Играта.

І. Описание на играта, условия за участие

1. Играта „Предизвикателство от Philips: Спечели два уреда за фотоепилация Philips Lumea се провежда на интернет страницата www.bg-mamma.com в периода от 11:00 ч. на 19.4.2013г. до 23:59 ч. на 10.6.2013г. („Период на играта").

2. В Играта могат да участват пълнолетни физически лица („Участници”, „Потребители”), които са извършили валидна регистрация в www.bg-mamma.com и са приели условията на настоящите Общи условия. Регистрацията в www.bg-mamma.com се извършва съобразно общите условия и правила, публикувани от Организатора на тази страница със съдействието на нейния собственик и/или администратор.
3. Участието в Играта може да бъде осъществено по 2 начина (варианта):
3.1. Вариант 1:

3.1.1. В периода от 11:00 ч. на 19.4.2013г. до 23:59 ч. на 23.4.2013 г. желаещите да участват в Играта трябва да изпратят отговор на въпроса „Защо аз съм точният човек, който да тества Philips Lumea?” на e-mail lumea@philipslumea.bg. След изпращането на такова писмо всеки желаещ автоматично се регистрира за участие съгласно условията на вариант 1 („Участник”).


3.1.2. На 24.4.2013 г. Организаторът ще изтегли на случаен принцип чрез томбола един от регистрираните Участници съгласно Вариант 1 („Победител”). На Победителя ще бъде предоставен за изпитване продукт – 1 бр. система за фотоепилация Philips Lumea. При получаване на продукта, Победителят ще подпише приемо-предавателен протокол, удостоверяващ съгласието му да участва в играта „Спечели два уреда за фотоепилация Philips Lumea и да споделя своите впечатления на страниците на форума (http://www.bg-mamma.com/?board=15.0) минимум три пъти седмично.
3.1.3. В периодите от 26.4.2013г. до 1.5.2013г., от 15.5.2013г. до 21.5.2013г. и от 5.6.2013г. до 10.6.2013г. Победителят трябва да изпробва продукта Philips Lumea и да споделя най-малко три пъти седмично своите впечатления от продукта чрез публикации в създадена от Организатора специална тема в подфорум „Красива мама”.
3.2. Вариант 2:

3.2.1. В периодите от 26.4.2013г. до 1.5.2013г., от 15.5.2013г. до 21.5.2013г. и от 5.6.2013г. до 10.6.2013г. всеки регистриран потребител в www.bg-mamma.com, който публикува съобщение (мнение) в създадена от Организатора специална тема в подфорум „Красива мама” (идентична с описаната в т. 3.1.3. от настоящите Общи условия), автоматично се регистрира за участие в Играта съгласно Условията на Вариант 2 („Участник”).

4. На 11.6.2013г., на случаен принцип, чрез томбола в присъствието на нотариус ще бъде изтеглено името на един Участник, регистриран за участие в Играта съгласно т. 3.2.1. от настоящите Общи условия, който има право да получи наградата по т. 8 от настоящите Общи условия („Победител”).

5. Всеки регистриран потребител може да участва в Играта само с един потребителски профил.

6. Участниците могат да изпращат и/или публикуват мнения, текстове, снимки (изображения), видеоклипове и др., съобразно правилата на www.bg-mamma.com.

7. Не се допуска въвеждането, участието и разпространението на текстове и материали, които противоречат на действащото българско законодателство, морала и добрите нрави, включително но не само: текстве, снимки и материали, които съдържат порнография или подтикват към насилие и незачитане на човешкото достойнство, както и към поведение, което нарушава обществения ред и общоприетите морални норми, снимки с еротично съдържание, с участие на малолетни и непълнолетни или предназначени за тях.ІІ. Награди, получаване на наградите

8. Всеки от Победителите съгласно т. 3.1.2 и т. 4 ще получи награда 1 бр. система за фотоепилация в домашни условия Philips Lumea. Общият брой на наградите в Играта е 2.

9. Победителите се уведомяват чрез лично съобщение на посочения от тях e-mail адрес и/или на интернет страницата www.bg-mamma.com и/или в специалната тема в подфорума „Красива мама” от служители на Организатора в срок от 2 работни дни от датата на получаване на право да получат награда. Наградите се получават всеки работен ден от 09:30 до 17:30 ч. на адрес: All Channels Communication, бул. Сливница 188 Б, София. Ако настоящият адрес на някои от Победителите е извън гр. София, но на територията на Република България същите имат право да получат наградата си по куриер на предварително посочен точен адрес в рамките на 7 (седем) работни дни. Ако някой от победителите не отговоря на личните съобщения повече от 5 (пет) работни дни, не се яви да получи наградата или се откаже от нея, на негово място се избира друг Участник.

10. Победителите нямат право да получат парична равностойност на наградите или да ги заменят за други.

11. Получаването на наградата се удостоверява с приемо-предавателен протокол или обратна разписка (товарителница), подписани от всеки от Победителите.

ІІІ. Потребителско име

12. Организаторът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.  1. Участникът носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име.

  2. Участникът е длъжен да уведомява незабавно Организатора, в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Независимо от горното, Участникът е длъжен да уведомява Организатора при всяко неупълномощено ползване на предоставяната услуга.

ІV. Съгласие с Общите условия

 1. Чрез изпращане на отговор на въпроса „Защо аз съм точният човек, който да тества Philips Lumea?” на e-mail lumea@philipslumea.bg или чрез публикуване на съобщение в специална тема в подфорум „Красива мама” (http://www.bg-mamma.com/?board=15.0), потребителите потвърждават желанието си за участие в Играта по реда на т. 3 и декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите им се задължава безусловно да ги спазва.

V. Промени в Общите условия

 1. С оглед периодично допълване и модификации на Играта и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организатора.

 2. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на интернет страницата www.bg-mamma.com и влизат в сила за всички Участници в деня на публикуването им.

 3. Организаторът заличава регистрацията и прекратява участието на Участник, заявил изрично чрез изпращане на e-mail до Организатора, че не е съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.

VІ. Права върху интелектулна собственост

17. Правата върху съдържанието, разположено на интернет страницата www.bg-mamma.com е защитена от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други нормативни актове. Всяко нейно ползване изисква предварителното съгласие на Организатора и/или www.bg-mamma.com. Това се отнася най-вече, но не само, до размножаването, обработката, и възпроизвеждането на съдържанието в други бази данни или други електронни медии и системи.

18. Всички Участници с регистрацията си за участие се съгласяват, че техни потребителски имена и изявления могат да се използват напълно безплатно от Организатора за целите на настоящата игра.

19. Чрез изпращане на изображение (снимка) и информация на интернет страницата www.bg-mamma.com, Участникът декларира, че е запознат с правилата и условията за ползване на интернет страницата и се задължава да ги спазва.VІІ. Ограничаване на отговорността

 1. С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуално причинени на Участника при участие в играта вреди, освен ако са причинени умишлено.

 2. Организаторът не носи отговорност за вида, характера и съдържанието на изпратената от Участниците в Играта информация и материали, под формата на изображение (снимка) и/или текст.

 3. Организаторът има право да запазва и използва материали и информация, изпратени от Участниците и/или разположени на негов сървър, както и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Организатора или на трети лица, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от съответните държавни органи.

 4. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора.

 5. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.

 6. С приемането на настоящите Общи условия Участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет страницата на Играта, които могат да възникнат независимо от положената грижа отстрана на Организатора. Участникът декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Организатора за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

 7. Организаторът не гарантира, че участието в Играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън техните възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

VІІІ. Временни санкции

 1. Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на Участник, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, Правилата за работа на инернет страницата, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез спиране и ограничаване достъпа до потребителски имена и пароли, спиране на достъпа на Участника до интернет страницата на Играта, както и до премахване на публикуван от последния текст.

Организаторът има право да осъществява контрол и подбор на публикуваната на интернет страница http://www.bg-mamma.com/?board=15.0, форум „Здраве и красота”, подфорум „Красива мама” специална тема информация, изображения и регистрации, както и да премахва/не публикува информация и/или изображения по свое усмотрение, без да уведомява допълнително Участникът, който е изпратил същата.

 1. В горните случаи Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на Участника или на трети лица, настъпили вследствие или във връзка със спирането, ограничаването на участието, премахването на публикувани изображения и информация или за изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на Играта.

 2. Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Участника би могло да представлява престъпление, Организаторът сезира компетентните държавни органи, като им предоставят цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

 3. В хипотезите по предходния член, в случай, че на Участник е наложена временна санкция - спиране, ограничаване на участието или премахване на публикуваното изображение или информация, временните санкции продължават до изясняване на фактите по случая.

ІХ. Обезщетения

 1. Участникът е длъжен да обезщети Организатора и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в Играта в нарушение на действащото законодателство, настоящите Общи условия и Правилата за работа на интернет страницата.

Х. Защита на личните данни

 1. Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

 2. Организаторът е регистриран оператор на лични данни и полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

 3. Организаторът отговаря за защита на информацията на Участниците, станала им известна по повод на играта, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

 4. Информацията по предходната точка може да бъде използвана от Организатора за предлагане на нови услуги на потребителите (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели.

 5. Организаторът има право да ползва събраната информация, за да предлага свои собствени или предлагани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

 6. Описаните по-горе цели, за които може да се ползва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Организатора.

 7. Организаторът се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за Участника или за участието му в Играта и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното съгласие на Участника при регистрацията или в по-късен момент, ако такова се изисква от действащото българско законодателство;

 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

 • информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Организатора за дейности, свързани с провеждане на Играта; или други, посочени в закона случаи.

Информацията по предходната алинея може да бъде разкривана и предоставяна на трети лица единствено за посочените по-горе цели или други не забранени от закона цели.

ХІ. Други условия

 1. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организатора и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 2. В случай че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организатора, дори ако не е било получено.

 3. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 4. За всички неуредени от настоящия Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

46. Всички разходи, свързани с участието на Участника за участие в играта, като достъп до Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Общи условия се поемат от Организатора, са за сметка на Участника.

 1. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София

 2. В играта нямат право да получават наградите от настоящите Общи условия служители на „Филипс България” ЕООД и „Ол Ченълс Груп” ООД.


Дата: 18.4.2013 г.
с. 1

скачать файл