„Континентал холдинг „ ад, е вписан в Търговския регистър на Пернишкия


с. 1 с. 2 с. 3

Паричните средства в края на 2011 г. са намалели с 5 хил. лв в сравнение с предходната година. Разплащателните сметки са запорирани по заведени дела за неизплатени заплати и обезщетения по КТ.

Дружеството няма държавни ценни книжа.

Числеността и структурата на персонала към 31.12.2011 г. е следната:.


ПОКАЗАТЕЛИ

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.


1.

Списъчен брой в началото на год.

79

76

52

35

2.

Приети от началото на годината


19

8

2

-

3.

Напуснали през годината –общо

22

32

19

22

4.

в.т.ч. по чл.328,ал.1, т.1 до 3 КТ

0

0

3

-

5.

Списъчен брой в края на годината


76

52

35

13

6.

В т.ч. сп. брой без лицата в отпуск по майчинство

76

52

3412

7.

Образователна структура на персонала към 31.12.
- висше

6

4

4

3
- средно техн. и икономическо

31

21

13

4
- СПТУ

19

12

9

3
- средно

7

8

4

1
- основно

13

7

5

2

8.

Квалификационна структура на персонала към 31.12.
- ръководни служители

9

8

7

3
- аналитични специалисти

3

1

0

1
- приложни специалисти

4

4

4

2
- помощен персонал

9

5

2

0
- персонал, зает с услуги и търговия

0

0

0

0
- квалифицирани работници

15

10

6

4
- оператори на машини

28

19

13

2
- нискоквалифицирани работници

8

5

3

0

Липсата на работа и излизането в неплатен отпуск доведе до напускане на квалифицирани и опитни работници и служители.


Дейността на дружеството през 2011 г. се характеризира със следните
КЛЮЧОВИ УПРАВЛЕНСКИ КОЕФИЦИЕНТИ
ПОКАЗАТЕЛИ


2008 г.


2009 г.


2010 г.


2011 г.

Изменение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ
1.

Коеф. на рентаб. от приходите от продажби

-0.0223

-0,1885

-0,2317

-1,5000

-1,2683


2.

Коеф. на рентаб. от собствения капитал

-0.092

-0,8744

-1,9155


3.

Коеф. на рентабилност на пасивите

-0.0536

-0.3110

-0,2290

-0,2604

-0,0314


4.

Коеф. на рентабилност на активите

-0.0330

-0.2237

-0,2009

-0,3122

-0,1113

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ
1.

Коеф. на ефективност на разходите

0,9782

0,8419

0,8124

0,4000

-0,4124


2.

Коеф. на ефективност на приходите

1.0223

1.1878

1,2309

2,5000

1,2691

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ1.

Коеф. на обща ликвидност

1.2857

1.0137

0,8098

0,6151

-0,1947


2.

Коеф. на бърза ликвидност

0.3347

0.1615

0,1616

0,1132

-0,0484


3.

Коеф. на незабавна ликвидност

0.1236

0.0533

0,0519

0,0327

-0,0192


4.

Коеф. на абсюлютна ликвидност

0.1236

0.0533

0,0519

0,0327

-0,0192

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ1.

Коеф. на финансова автономност

0.5824

0.3557

0,1195

-0,1710

-0,2905

2.

Коеф. на задлъжнялост


1.7170

2.8116

8,3662

-5,846

-14,2122

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ
1.

Времетраене на един оборот в дни

123,23

221.62

269,85

1022,61

752,76

2.

Брой на оборотите


2.9210

1.6244

1,3340

0,3520

-0,9820ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

Коефициетът на общата ликвидност, както и цялата група от показателите за ликвидност дават информация за възможностите на дружеството да посреща текущите си задължения.

Коефциентът на обща ликвидност е отношение на краткотрайните активи към краткосрочните задължения т.е каква част от краткотрайните активи ще е достатъчна за покриване на краткосрочните задължения в екстремална финансова ситуация - фалит или принудително събиране на вземанията от страна на кредиторите. Коефициентът за обща ликвидност за 2011 г. е под 1, т.е 0,6151 при 0,8098 за 2010 г.

Коефициетът на бърза ликвидност е отношение на краткотрайните активи, намалени със стойността на материалните запаси към краткосрочните задължения. Този коефициент и през 2011 г. е под 1 /0.1132/, което предполага продължаване на затруднения при обслужване на задълженията и увеличаване на задлъжнялостта.

Коефициетът за абсюлютна ликвидност съвпада като стойност с коефициента на незабавна ликвидност и отразява способността на дружеството да покрие текущите си задължения с разполагаеми парични средства по всяко време, в което те станат изискуеми. Стойностите на двата показателя са под единица /0.0327/, което означава, че ако всички текущи задължения на дружеството станат изискуеми едновременно, то няма да може да посрещне задълженията си към всички кредитори.

Икономическата криза доведе до драстичен спад в търсенето на произвежданите машини, което влоши финансовото състояние на дружеството.


ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ

Показателят за рентабилност на приходите от продажбите е отношение на финансовия резултат към нетния размер на приходите от продажбите. За отчетния период един лев постъпления е генерирал 1,50 лв загуба при 0.2317 лв загуба през 2010 г.

Показателят за рентабилност на собствения капитал представлява отношение на печалбата към собствения капитал и отразява каква част от печалбата е реализирана с един лев от собствения капитал. Това е един от най-важните показатели за финансовото състояние на дружеството.

През отчетната 2011 г. собствения капитал е отрицателна величина – 136 х.лв, процеса на стопяване на капитала на дружеството е завършен, т.е пълна декапитализация.

Коефициентът за рентабилност на пасивите отразява отношението на финансовия резултат и пасивите по баланса. Стойността на показателя за 2011 г. също е отрицателна, което показва, че с един лев пасиви е реализирана загуба от 0.2604 лв., при 0.2290 лв загуба през 2010 г.

Коефициентът за рентабилност на активите показва ефективността от използване на общите активи или каква част от печалбата е създадена с един лев активи. Този коефициент е също с отрицателна стойност /-0.3122/, което се дължи на отчетения финансов резултат- загуба.ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Коефициентите за ефективност на приходите и разходите се изчисляват като съотношения между приходите и разходите на дружеството.

Коефициентът за ефективност на разходите показва, че с един лев разходи се получават 0.40 лв. приходи, т.е. няма пълна възвръщаемост и в сравнение с предходната година възвръщаемостта е намаляла с 0,4124 лв..

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

Финансовата автономност на дружеството показва неговата независимост от кредиторите и способността му да посреща дългосрочните си задължения. От анализа на коефициента на задлъжнялост през предходните години е видно, че дружеството е в перманентно финансово затруднение.


ОПИСАНИЕ НА РИСКОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО
Традиционно понятието “риск” е свързано с несигурността за реализиране на желана или очаквана възвращаемост на дадена инвестиция, производство, като основно правило е, че по-високата възвращаемост ще изисква и поемане на по-висок риск. Управлението на риска е един от основните механизми за защита интересите на инвеститорите.

Общи /систематични/ са рискове, който действат извън дружеството и могат да окажат съществено влияние върху дейността му. Отражението на тези рискове може да бъде контролирано чрез събиране и анализиране на текуща информация и прогнозиране на бъдещето развитие по отделни и общи показатели.

Общите рискове се обуславят от макроикономическата среда, политическата обстановка, регионалното развитие и др. Групата на общите рискове включва: политически риск, бизнес риск, секторен риск, валутен риск и др.
Политическият риск е свързан с опасността от резки промени в политиката провеждана от правителството на страната. Този риск може да се изрази в честата смяна на управляващия елит, съпровождаща всяка смяна на политическата власт, нестабилност на политическата обстановка, породена от конфликти между доминиращите политически сили, негативни промени в законодателството и др. Може да се каже, че влиянието на този риск върху дейността на дружеството е несъществено, доколкото политическата обстановка в страната е относително стабилна, не се очертават сериозни политически конфликти, а в областта на националното законодателство продължава процеса на синхронизирането му с европейските правни норми.
Бизнес риска е свързан със спецификата на дейността на дружеството, но е обвързан преди всичко с общите за отрасъла колебания и несигурност по отношение на продажбите и получаването на приходи. Икономическа криза в САЩ и Европа доведе до рязък спад в поръчките на машини през 2011 г., тъй като основната част от продажбите са за тези региони. Това предизвика сериозни затруднения в дейността на дружеството. Силното намаляване на поръчките за изпълнение доведе до сериозни проблеми в осигуряването на работа през отчетния и следващите периоди и наложи спешни мерки за оцеляване – ползване на неплатен отпуск от персонала и др.
Секторният риск определя влиянието на фактори като технологични промени в отрасъла, силна конкуренция на вътрешни и външни пазари, динамика в цените на входните ресурси –материали, кооперирани доставки, заплати и др. Голямата конкуренция с производителите на стругове от Азиатските страни-Китай, Сингапур и др. налагат търсенето на нови пазарни ниши..

Риск за дружеството представлява зависимостта на дейността му от своевременното и точно изпълнение на договорените доставки от други фирми. Налагащата се практика в условията на криза за въвеждане на непълно работно време или временно спиране на производството във фирмите- доставчици се отразява негативно на дейността на дружеството.


Валутен риск: Фиксираният курс на лева към еврото е в полза на търговията със страните от Европейския съюз, но трябва да се отчита и факта, че той носи за българската валута риска от неблагоприятните движения на курса на еврото на международните финансови пазари, като това означава и риск от промените в икономиките на всяка страна –членка.
II. ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ, СЛЕД ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ.
След годишното счетоводно приключване не са настъпили непредвидими събития, които да окажат влияние върху отчетените резултати.
III. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.
Очаква се затрудненията в осигуряване на поръчки за стругове и трудностите при изпълнението им /липса на квалифицирани работници- стругари, борвергисти, фрезхобелисти и др./ да продължат и през текущата година. Поради липса на работа и постъпления се очаква проблемите с плащанията към доставчиците и персонала да останат и през 2012 г.

И през 2012 г. не се очакват съществени промени в основните клиенти, доставчици и конкуренти /доколкото те се запазят в условията на криза/.


IV. ВАЖНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
Дружеството няма персонал, който да извършва научно технически разработки.
V. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
През отчетната финансова година промени в управителните органи на дружеството няма.

Дружеството е с едностепенна форма на управление- Съвет на директорите, в състав:

1. Людмил Данаилов Стойков – председател на Съвета на директорите

2. Снежана Иванова Богомилова- член на Съвета на директорите

3. инж.Георги Евтимов Станчев –член на Съвета на директорите, изпълнителен директор на дружеството.

Председателят на съвета на директорите Людмил Данаилов Стойков притежава 14581 акции с относителен дял - 13.53 % от всички акции.

Акциите на дружеството са от един и същи клас, безналични, поименни, обикновени с право на глас, с право на дивидент и на ликвидационен дял.

За 2011 г. не разполагаме с информация за придобивани и прехвърляни акции от членовете на съвета на директорите.

Акциите на дружеството са регистрирани на БФБ-София.

Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството няма.

Няма информация за договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.
VI. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТОТО-няма информация.
“ЗГММ”АД-Перник не е било обект на търгово предложение за закупуване на акции и не е било преобразувано.

Акциите на дружеството са регистрирани на “БФБ-София”АД.


VII. АНАЛИЗ И РАЗЯСНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ПРИЛОЖЕНИЕ №11.
В приложението е дадена информация относно структурата на капитала на дружеството, който е разпределен в 107760 броя акции с номинална стойност за една акция 1 /един/ лев.

Акциите на дружеството са безналични, поименни, обикновени с право на глас, с право на дивидент и на ликвидационен дял и са акции от един и същи клас.

Акциите на дружеството се търгуват на „Българска фондова борса-София”АД.

Назначаването и освобождаването на членовете на Съвета на директорите, както и изменения и допълнения в устава на дружеството се извършват с решение на Общо събрание на акционерите.


VIII. ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
Приемането на Програмата за добро корпоративно управление, спазването на всички разпоредби, записани в Устава и законите, както и предприемането на конкретни мерки за прилагане на принципите на корпоративното управление от съвета на директорите допринася за подобряване представянето на дружеството пред инвеститорите и за постигане на дългосрочните цели на дружеството.

Подпомагани са връзките с акционерите на дружеството, повишено е нивото на информационна обезпеченост на настоящите и бъдещите инвеститори. Дружеството е представяло в срок тримесечните и годишните финансови отчети, информация за свикването, провеждането и решенията на Общото събрание на акционерите, както и информация за текущото му правно-икономическо състояние на Комисията за финансов надзор и “БФБ-София”АД. Информацията е помествана и в Интернет, с което е станала общодостъпна за широк кръг от лица.

За осигуряване на бързото разпространяване на регулираната информация и достигането и до най-широк кръг от лица във всички държави-членки е сключен договор с фирма „Сервиз финансови пазари” ЕООД-София.

Продължава практиката на разработване на корпоративен календар за най-съществените събития през 2012 г. Съветът на директорите прие този календар като част от Програмата за добро корпоративно управление. Така акционерите получават информация за най-важните събития в дружеството, предвижданите дати за настъпване на събитията, като общо събрание на акционерите и др., както и за сроковете за изпълнение на задълженията по разкриване на периодична информация.

Консолидираният финансов отчет за дейността на дружеството за 2011 год. се предостави на разположение на обществеността на електронен адрес на дружеството:www.kontinental.eu и чрез фирма „Сервиз финансови пазари” ЕООД-София.
Съвет на директорите:

1………………………2………………………

3………………………
с. 1 с. 2 с. 3

скачать файл