„Континентал холдинг „ ад, е вписан в Търговския регистър на Пернишкия


с. 1 с. 2 с. 3

Анализ на пасивите


Размерът на основния капитал е 453 хил.лв., разпределен в 453 275 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и номинал 1 лв.

Размерът на резервите към 31.12.2011 год. е 5 хил. лв., като не са настъпили промени през периода.

Въпреки положените усилия от страна на мениджърите на дружеството финансовия резултат към 31.12.2011 год.е 4 хил.лв. загуба. Това се дължи главно на факта, че „Континентал холдинг” АД не извършва собствена стопанска дейност и дружествата в които има дялово участие не са разпределяли дивидент.

Задължения на дружеството към 31.12.2011 г.са 15 хил.лв., които са текущи.


Анализ на разходите

Разходи по икономически елементи

Стойност

2009 год.Стойност

2010 г.


Стойност

31.12.2011 г.1. Разход за материали2. Разход за външни услуги

5

5

4

3. Разходи за амортизации


4. Разходи за възнаграждения

26

18

0

5. Разходи за осигуровки

5

3

0

6. Други разходи в т.ч.:
2

0

Обезценка на активи


провизии


Обща за групата

36

28

4

Разходите за външни услуги включват: разходи за такси за поддръжка на регистъра на дружеството; плащане за публикации в пресата.

Анализ на приходите


Холдинговото дружество 31.12.2011 год.не е генерирало приходи.

Междинните финансови отчети не се заверяват от регистриран одитор.

През изтеклия период са налице следните обстоятелства , касаещи достоверно разкриване на информация:

Не са правени промени в устава на дружеството.

Не са правени предложения и не са взимани решения за преобразуване и преструктуриране на дружеството.

Няма откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството на дейността на дъщерното дружество.

Производство по несъстоятелност не е правено на „Континентал холдинг” АД и на неговото дъщерно дружество.Не са извършвани сделки от членовете на СД в резултат на които, дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване, или като обезпечение под каквато и да форма дълготрайни активи.

Дружеството няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.Няма решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества по чл.30, ал.1, т. 2 от закона на комисията за финансов надзор.

Няма промяна на одитора на дружеството.

„Континентал холдинг” АД не извършва сомостоятелна стопанска дейност. През изтеклия период дружеството не е получавало дивидент от дъщерното дружество. Към 31.12.2011 год. финансовия резултат на дружеството е в размер на 4 хил. лева загуба, като за същия период на миналата година е бил загуба 27 хил.лв..Непредвидимо или непреодолимо обстоятелство от извънреден характер вследствие на което дружеството, или неговото дъщерно е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружествата – няма.

Публикуване на модифициран одиторски доклад няма.

Няма решение на общото събрание за размер и разпределение на дивидент, поради не извършване на сомостоятелна стопанска дейност на дружеството и не отчитане на дивидент от страна на дружествата, в които холдинга има участие.

Не е възникнало задължение или увеличение на такова, което да е съществено за дружеството.

Няма възникнало вземане, което да е съществено за дружеството.

Не са възникнали ликвидни проблеми и не са вземани мерки за финансово подпомагане, както и не е правена процедура по откриване на ликвидация.

Размерът на акционния капитал възлиза на 253 хил.лева и през периода не е променян. Това са обикновени, безналични акции с право н глас и номинал 1 лв. ,не е осъществявано намаление или увеличение на основния капитал, като не е вземано решение на общо събрание за увеличение на същия. Не са издавани привилегировани акции. Размерът на общите резерви възлиза 5 хил.лева. Дружеството има инвестиционни бонове в размер на 20 хил. лв., с които е участвало в търгове, но не е спечелило. Размерът на непокритата загуба от минали години  348 хил.лв. За периода загубата е в размер на 4 хил.лева.

Не са водени преговори за придобиване на дружеството.

Няма сключени или изпълнени съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Управителния органа няма становище във връзка с отправено търговско предложение, поради липса на такова.Прекратявани или съществено намалявани взаимоотношения с клиенти, които формират 10 % от приходите на дружеството през последните три години. – Да на дъщерното дружество поради кризата в Близкия изток.

Поради не извършване на самостоятелна стопанска дейност не са въвеждани нови продукти и разработки на пазара.

Няма големи поръчки през последните три години на дружеството.

Няма развитие или промяна на обема на поръчките и използването на производствените мощности.

Няма покупка на патенти.

Няма получен, временно преустановен или отнет лиценз.

През периода не са образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до дружеството или неговото дъщерно, с цена на иска най.малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.

През периода членовете на СД не са получавали възнаграждения.

Допълнителна информация относно публичното дружество :

  • Ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер ,не са правени;

  • Няма данни за акционери със специални контролни права;

  • Няма договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търговско предлагане;

  • Няма сключени споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения и прехвърлянето на акции или правото на глас;

  • Няма ограничения върху правата на глас, които ограничения върху правото на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи,при които със сътрудничеството на дружеството финансови права, свързани с акциите, са отделени от притежаваните акции;

  • Няма изградена система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът се упражнява от тях;

  • Правомощията на управителните органи са регламентирани в устава на дружеството. Управителният орган има право да : да подготвя въпросите, които са от компетентност на Общото събрание, да организира и осигурява изпълнението на приетите от общото събрание решения, да изгражда вътрешното устройство на дружеството, да определя производствената и организационна структура, да определя задачите и функциите на отделните звена, реда за назначаване и освобождаване на персонала, да планира и координира цялата дейност на дружеството, да проверява изпълнението на поставените задачи, да взема решения за откриване и закриване на клонове, за участие на дружеството като форма на инвестиране на капитал, за финансиране на търговски дружества в които холдинговото дружество участва;

За да защити интересите на акционерите СД на „Континентал холдинг” АД, поставя акцент на своята работа върху отчитане на ситуационните различия и се стреми да действа превантивно, като гледа в бъдещето и се подготвя за новите реалности.

Наличието на регулирани пазари на ценни книжа – официален пазар на фондовата борса и неофициален пазар на ценни книжа, който дава възможност всички сделки с акциите на „Континентал холдинг” АД да се осъществяват в условията на прозрачност и своевременно разкриване на информация.


Описание на основните рискове, свързани с дейността на дружеството:

Понятието „Риск” традиционно е свързано с несигурността за реализиране на желаната или очаквана възвръщаемост на дадена инвестиция, като основно правило е , че по-високата възвръщаемост ще изисква и поемане на по-висок риск. Управлението на риска е един от основните механизми за защита интересите на инвеститорите. Влиянието на общите рисков които поизтичат от макроикономическата среда, политическата обстановка, регионалното развитие и др., включват : политически риск, инфлационен риск, валутен риск и ликвиден риск.

Може да се каже, че нито един от посочените рискове не влияе съществено върху дейността на „Континентал холдинг” АД, доколкото политическата обстановка в страната е стабилна, присъединяването ни към Европейския съюз доближава инфлационните нива до тези на останалите страни – членки, а очакванията са кредитния рейтинг на страната да се повиши.

Специфичните рискове за дейността на дружеството са свързани най-вече с колебанията на капиталовия пазар, структурата на инвестиционния портфейл и икономическото състояние на предприятията включени в него.


Относно дейността на дъщерното дружество „ЗГММ” АД, гр.Перник:


I. РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.
Дружеството произвежда и предлага за продажба универсални стругове от фамилията С13 /С13МВ. С13МВН, С13S, С13SH, С С13SТ, С13SТH и С13МВТ/ с разстояние между центрите 1500 мм, 2000 мм, 3150 мм, 4400 мм, 5000 мм и 6150 мм, височина на центрите 400 мм и 500 мм с обработваем диаметар над направляващите съответно 800 мм и 1000 мм.

Икономическата криза доведе до рязко намаляване продажбите на универсални стругове от фамилията С13. Поръчките за машини рязко намаляха. През 2011 г.са постъпили само 2 /две/ поръчки за изпълнение- през м.юни и м.август.Така в началото на годината нямаше конкретна поръчка за изпълнение, което доведе до сериозни проблеми в осигуряването на работа и наложи спешни мерки– ползване на неплатен отпуск от персонала, а от тук и до напускане на квалифицирани работници и служители. Затова и постъпилите поръчки през лятото за два струга се оказаха трудно изпълними поради липса на опитни работници -стругари, шлайфисти, шлайфхобелисти, хобелисти, рабомисти и др..

Дружеството е разположено на една площадка и е без поделения.

Оборудването на производствените цехове се състои главно от стругове-универсални и автомати, различни фрези, шлайф машини – плосък и кръгъл, борверзи, хобели, фрезхобели, шлайфхобели, пробивни машини, хонинг-машина, ТВЧ, подемни кранове и др. които са с изтекъл амортизационен срок.


х.лв.

ВИД АКТИВ


2008


год.

2009


год.

2010


год.

2011


год.

Динамика /х.лв/

А. Нетекущи активи

244

219

196

174

-22

I. Материални

239

216

195

174

-21

1.Сгради, земи, гори

162

151

140

128

-12

2.Машини, съоръжения и обурудване

8

5

2

0

-2

3.Транспортни средства

27

19

12

5

-7

4.Други ДМА

1

0

0

0

0

5.Р-ди за придобиване на ДМА

41

41

41

41

0

II. Нематериални активи

1

1

0

0

0

III. Разходи за бъдещи периоди

4

2

1

0

-1

Б. Текущи активи

936

590

481

489

+8

I. Материални запаси

685

496

385

399

+14

II. Вземания

161

63

65

64

-1

III.Парични средства

90

31

31

26

-5

IV.Разходи за бъдещи периоди

0

0

0

0

0

ВСИЧКО

1180

809

677

663

-14

Икономическата криза доведе до срив в производството и продажбите на машини през 2011 г. - произведена и реализирана е само 1 /една/ машина. За сравнение през 2010 г. в условията на кризата са произведени и реализирани 6 машини. Липсата на работа наложи ползване на неплатен отпуск.

Продуктова

2008


год.2009


год.2010


год.2011


год.

Изме

нение

структура


бр.

ст/т

х.лвбр.

ст/т


х.лв

бр.

ст/т

х.лвбр.

ст/т


х.лв

бр.

ст/т

х.лвСтруг С13

23

1700

13

946

6

562

1

78

-5

-484


Други продажби

х

47

х

14

х

25

х

60

х

+35

Общо

23

1747

13

960

6

587

1

138

-5

-449

Паричните постъпления от продажби през 2011 г. са 138 хил. лв., при постъпления през 2010 г. -587 хил.лв. Намалението на приходите от продажби през отчетната година спрямо предходната 2010 г. е с 449 х.лв. –произведена и реализирана е само 1 машина при 6 машини през 2010 г.
Реализираните стругове по видове и модификации през 2011 г. в сравнение с 2010 г. са както следва:

2011 г. 2010 г.

С13ST.6” - - 1 брой

С13МВТ.8” - 1 брой -

С13МВТ.10” - - 2 броя

С13МВТ.12” - - 1 бройС13МВТ.14 - - 2 броя

1 брой 6 броя


Продукцията на дружеството е предназначена главно за износ, който се осъществява предимно от други фирми-износители. Произведената и реализирана машина е за фирма „Тери трейдинг”-София, износ за Русия. Стагнацията на пазарите в Западна Европа и Америка, на които се търгуваше основната част от произвежданите машини се отрази пагубно на дружеството.

Основните клиенти-фирми износители на стругове от предходните години „Машиноекспорт” АД-София, „Веди интернешенъл”ООД-София, „Булин”ООД-София и др. през 2011 г. поръчваха само резервни части.


Резултатите от дейността на дружеството през 2011 г. се характеризират със следните показатели:

ПОКАЗАТЕЛИ


Мяр

ка


2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 год.

1.

Парични постъпления

х.лв

1747

960

587

138

2.

Реализирани стругове

бр.

23

13

6

1

3.

Печалба/загуба

х.лв

-39

-181

-136

-207

4.

Сума на активите

х.лв

1180

809

677

663

5.

Собствен капитал

х.лв

424

207

71

-136

6.

Парични средства-общо

х.лв

90

31

31

26

7.

Акционерен капитал

лв

107760

107760

107760

107760

8.

Брои акции

бр.

107760

107760

107760

107760

9.

Списъчен брой на персонала към 31.12.2010

бр.

78

52

35

13


За финансовата 2011 г. е отчетена загуба в размер на 207 хил.лв., при отчетена загуба за 2010 г. 136 хил.лв. Отчетената загуба е резултат от рязко намалените производство и постъпления от продажби поради липса на поръчки за работа- изпълнена е само една поръчка за машина, втората - е в процес на изпълнение.

Продължава процесът на декапитализация, собственият капитал е отрицателна величина /-136 х.лв/.

Намаляването обема на работа, а в началото на 2011 г.- липсата на работа наложи ползване на неплатен отпуск от персонала, което доведе до напускане на квалифицирани работници и служители. Недостига на опитни и квалифицирани работници доведе до трудности в изпълнението на постъпилите поръчки и неспазване на сроковете.

Основните доставчици на чугунени отливки и през 2011 г. се запазват, а именно: ”Машиндизайн”ООД, София- за скоростни кутии, планшайби, подавателни и супортни кутии и “Леярмаш”АД-София – за тела на стругове.

Запазват се и основните доставчици на кооперирани изделия и възли: ”ЗММ-Нова Загора” - за зъбни колела, оси и валове, „ЗММ-Кентавър”- Велинград- за съединители, спирачки, пиноли и др., „ЗММ-Девин” и „ЗММ-Златоград”- люнети и конусни линеали и др.
Разходите по икономически елементи през отчетния период са както следва:

х.лв.


Разходи по икономически елементи

2008 г

2009 г

2010 г

2011 г

Дина-мика /

1. Разходи за материали

1058

361

219

88

-131

2. Разходи за външни услуги

193

120

134

83

-51

3. Разходи за амортизации

23

23

22

21

-1

4. Разходи за възнаграждения

521

310

219

135

-84

5. Разходи за осигуровки

103

59

32

17

-15

6. Балансова стойност на продадени активи

21

10

22

16

-6


7. Изменение на запасите от продукция и незав.производство

-168

184

61

-35

-96


8. Други разходи

24

9

5

3

-2

Общо за групата

1775

1076

714

328

-386

Намалението на разходите през отчетната година в сравнение с предходната 2010 г. се дължи на драстичния спад в производството и намалената численост на персонала.
Задълженията на дружеството през отчетния период са увеличени в сравнение с предходната година и то изпитва перманентни затруднения при разплащанията с доставчиците и персонала..
Към 31.12.2011 г.

Към 31.12.2010 г.

1.

Задължения към доставчици

174

148

2.

Получени аванси

29

1

3.

Задължения към свързани пред-я

30

60

4.

Задължения по търговски заеми

207

0

5.

Задължения към персонала

253

165

6.

Задължения към осигурителите

13

20

7

Данъчни задължения

41

25

8.

Други задължения

48

175
Общо

795

594

Задълженията към доставчиците спрямо предходната година са се увеличили с 26 х.лв.

Полученият аванс е за поръчката, която е в процес на изпълнение.

Задължения към свързани предприятия е към „Еврометал”ООД-Перник за задължение за търговски заеми -29987,70 лв.

Задължения по търговски заеми е задължение към „Бултравел лизинг Ко” ЕООД –София на стойност 206767,97 лв.

Със споразумение с „Бултравел лизинг Ко” ЕООД –София от 27.06.2011 г. задълженията към „Бултравел лизинг Ко” ЕООД –София, придобити по силата на договор за цесия от 03.06.2011 г. с цедент „Еврометал”ООД-Перник в размер на 89493,11 лв /главница, лихви и доставки/ и по договор за цесия от 03.06.2011 г. с цедент „Градина”АД-Созопол в размер на 110564,41 лв са предоговорени като кредит със срок на погасяване 27.09.2011 г. с лихва в размер на основния лихвен процент до срока на погасяване, а след срока –плюс 10%. За обезпечаване на вземането и лихвите е учредена с Нотариален акт от 30.06.2011.г договорна ипотека на недвижими имоти и особен залог на машини и съоръжения.

В задължение към „Бултравел лизинг Ко” ЕООД –София е включено и задължение в размер на 6710,45 лв за платени суми по изп.дела за дължими заплати и обезщетения- 4310,45 лв и такса на БФБ”София”АД -2400,00 лв.

Увеличени са задълженията към персонала с 88 х.лв в резултат на неизплатени заплати през 2011 г. Дружеството е ответник по 14 граждански дела, заведени от работници и служители за неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения по КТ в размер на 43 хил.лв плюс лихви и др.разходи. По 8 от тях има изпълнителни дела .

Данъчните задължения са увеличени с 16 х.лв, в т.ч. за данък върху доходите с 10 х.лв за начислени, но неизплатени заплати и ДДС за внасяне -6 х лв.

Вноските по Договор за лизинг с „АутоБохемия” АД, София от 2008 г. за товарен автомобил Шкода Румстър със срок 4 години се изплащат редовно.

Изменението на паричните средства по години е както следва:

х.лв.


Парични средства

2008 г.


2009 г.


2010 г.


2011 г.


1. Парични средства в брой

4

6

15

25

2.Парични средства в безсрочни депозити

86

25

16

1

Общо парични средства

90

31

31

26


с. 1 с. 2 с. 3

скачать файл