„Континентал холдинг „ ад, е вписан в Търговския регистър на Пернишкия


с. 1 с. 2 с. 3
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КОНСОЛИДИРАН

КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

НА

„КОНТИНЕНТАЛ ХОЛДИНГ” АД, ПЕРНИК
ОБЩА ЧАСТ


„Континентал холдинг „ АД, е вписан в Търговския регистър на Пернишкия окръжен съд през 1998 г., когато бившия приватизационен фонд „Континентал” се преобразува в холдингово дружество с наименование „Континентал холдинг” АД. Седалището и адрес на управление на дружеството е: гр.Перник, пл.”Кракра Пернишки” № 6. Дружеството има едностепенна система на управление – Съвет на директорите с членове : Емил Божинов Иванов, Антоанета Георгиева Стойкова и Даниела Георгиева Петрова.

Холдинга не извършва собствена стопанска дейност.


Предметът на дейност включва придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества. Към 31.12.2011 г. „Континентал холдинг” АД притежава акции от няколко предприятия, като за едно от тях – „Завод за голямо габаритни машини”АД / ЗГММ/, гр.Перник – това е мажоритарен пакет.
Предмет на дейност на „ЗГММ”, АД, гр.Перник е производството на металорежещи машини. Акционерното дружество произвежда универсални стругове от фамилията „С”: 13/С13МВ, С13МВН, C13S, C13SH, C13MBT и С13МВТН.

Холдингът не участва в управлението на „ЗГММ” АД, гр.Перник.

„Континентал холдинг” АД не е бил обект на търговско предложение за закупуване на акции и не е бил преобразуван.

Няма обезпечения за свои или чужди задължения за закупуване на акции и не е бил преобразуван.

Поради контролното участие на „Континенатл холдинг” АД в капитала на „ЗГММ” АД, гр.Перник дружеството изготвя самостоятелен и консолидиран междинен и годишен счетоводен отчет.
Анализ на активите :


  1. Дълготрайни активи

Холдингът не притежава собствени дълготрайни материални и нематериални активи.Доколкото основната дейност на „Континентал холдинг” АД е насочена изключително към структуриране и ефективно управление на инвестиционния портфейл от пакети от акции на различни дружества, то раздел А „Дълготрайни активи” включва информация единствено за група „Дългосрочни финансови активи”Дългосрочни финансови активи

2009

2010

­­­ 2011 г.

Динамика

1.Дялове и участия в т.ч.:

В дъщерни предприятия

47

47

47

0 %

В смесени предприятия

56

56

56

0 %

В асоциирани предприятия

В други предприятия

2. Инвестиционни имоти

3. Други дългосрочни ценни книжа

20

20

20

0 %

4. Дългосрочни вземания в т.ч.:

От свързани предприятия

Търговски заеми

Други дългосрочни вземания

Общо за групата

123

123

123

0 %

Инвестиционният портфейл включва дългосрочни инвестиции в размер на 103 хил.лв. и други дългосрочни ценни книжа в размер на 20 хил.лв.

­­
Към 31.12.2011 г. дружеството притежава инвестиции под формата на акции в публични и не публични дружества, които са разпределени както следва :


Дружество

Брой акции

% на участие

1. „ЗГММ” АД, гр.Перник

56 717

52,50 %

2. В.С. „Дюни” АД, гр.Созопол

34 645
3. Химремонтстрой АД,

8 9764. Ветпром АД, гр.Радомир

6 182Вид на участието в капитала на други дружества

Размер на участието в хил.лв.
Контролно участие

47
Значително участие

5
Малцинствено участие

51


  1. Вземания няма.

Съществува риск от влошаване ликвидността на дружеството.
  1. Парични средстваПарични средства

2009 г. / хил.лв./

2010 г. /хил.лв./

2011 г./ хил.лв./

1. Парични средства в брой

14

1

1

2. Парични средства в безсрочни депозити

2

0

1

.Блокирани парични средства


4. Парични еквиваленти


Общо парични средства

16

1

2с. 1 с. 2 с. 3

скачать файл